Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 202237
Anunci per a presentar propostes que derivin en la signatura de contractes privats de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 6 dels estatuts de la Fundació Mallorca Turisme estableix que la finalitat de la Fundació és fomentar la promoció turística de Mallorca en els mercats nacional i internacional, la creació de producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general i qualsevol altra activitat que tengui per objecte promoure el turisme de l'illa.

El Pla d'Actuació de la Fundació per a l'any 2023 estableix, entre d'altres, que es duguin a terme diferents patrocinis amb entitats privades per patrocinar accions concretes que generin un retorn publicitari per a la marca Mallorca (marca establerta en el manual d'estil de la corporació).

El 27 d'octubre de 2022 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar el Pla d'Actuació de la Fundació de l'any 2023 en el qual s'inclou una partida per dur a terme patrocinis. 

La voluntat de la Fundació i del Patronat és formalitzar contractes de patrocini amb entitats privades i que estiguin subjectes als principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència en la utilització dels recursos públics. 

Per aquet motiu, s'estableixen un període de cinc dies naturals a partir de les 9:00h del primer dia hàbil de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats en formular una relació de patrocini amb la Fundació Mallorca Turisme presentin les seves propostes de patrocini de grans esdeveniment i altres activitats d'interès turístic.

Les propostes han de millorar la competitivitat turística de Mallorca, mitjançant projectes, accions promocionals o actuacions relacionades amb les finalitats següents:

- Impulsar de manera directa projectes que cerquin la competitivitat i la diversificació de l'oferta turística de Mallorca.

- Desenvolupar projectes i accions per incrementar la qualitat de l'oferta turística i el producte turístic de Mallorca.

- Dur a terme actuacions que tenguin com a objectiu millorar la qualitat, la competitivitat i el posicionament de les marques de la Fundació Mallorca Turisme en els mercats emissors amb vista a consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

- Donar a conèixer la marca Mallorca com a destinació turística al mercat internacional a través dels diferents productes turístics amb els quals la Fundació Mallorca Turisme està treballant.

- Fer publicitat indirecta de la marca Mallorca (marca establerta segons el manual d'estil de la FMT)

La intenció d'aquests projectes i d'aquestes accions és:

- Impulsar els productes turístics estratègics en què treballa la Fundació, com ara cultura, esports, MICE, naturalesa, accessibilitat, turisme actiu i identitat local i sostenibilitat.

- Valorar que les actuacions, les accions o els esdeveniments duguin en el títol la paraula «Mallorca» en qualsevol idioma, per aconseguir una major visibilització de la marca Mallorca.

- Conèixer la durada de l'esdeveniment i les despeses indirectes fetes per saber si millora la competitivitat i la diversificació.

- Estudiar el públic destinatari de l'esdeveniment per poder analitzar els projectes que corresponguin a una estratègia d'inserció en circuits nacionals o internacionals, així com conèixer els mercats en els quals es promocionarà el projecte.

- Conèixer la projecció internacional que té cada acció o esdeveniment. Per aquest motiu, es demana el nombre d'idiomes en què es promocionarà l'acció o esdeveniment i el nombre de països als quals s'adreça.

- Promocionar Mallorca i donar a conèixer a través d'aquesta promoció, els productes gastronòmics i etnològics de la nostre illa.

Es consideren accions susceptibles d'obtenir patrocini:

- Projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribueixen a la creació de producte i a la promoció, comercialització i diversificació turística de Mallorca.

- Totes les accions/esdeveniments s'han de desenvolupar dins el territori de Mallorca.

 

Les propostes han d'incloure la següent informació:

- Nom i NIF de l'entitat.

- Breu descripció i principis objectius que es pretenen aconseguir.

- Públic al que va adreçat l'esdeveniment, el mercat al qual s'adreça indicant les nacionalitats i accions que es faran per arribar al mercat objecte de l'esdeveniment.

- Durada de la proposta a patrocinar.

- Pla de comunicació, valor econòmic i llistat d'accions publicitàries.

- Impactes i quantificació econòmica del retorn publicitari del patrocini.

- Justificació de la no existència de concurrència per raons de competència o la protecció de drets exclusius. La titularitat d'una marca d'un esdeveniment no es considera dret exclusiu. S'haurà d'aportar tota la documentació obrant per tal de justificar aquest punt.

No seran objecte d'aquest anunci per a presentar propostes que derivin en la signatura de contractes privats de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d'interès turístic:

- Patrocinis de projectes que incloguin les fires i/o festes integrades en el calendari de fires de Mallorca.

- Patrocinis de clubs esportius pel funcionament ordinari. 

- Patrocinis individuals a esportistes destacats. 

- Patrocinis a agències de publicitat, mitjà de publicitat o creatiu. 

- Les sol·licituds que no compleixin les condicions establertes en aquest anunci.

- Programes, pel·lícules, sèries, obres, festivals i altres esdeveniments audiovisuals.

- Incompatibilitat amb subvencions de la Fundació Mallorca Turisme. És incompatible obtenir un patrocini i una subvenció pel mateix esdeveniment per part de la Fundació Mallorca Turisme.

- Projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que se celebrin des de l'1 de juliol de 2023 (dia no inclòs) fins al 15 de setembre de 2023 (dia no inclòs).

- Els que rebin ajuts de marques de tabac, de begudes alcohòliques de més de 20º de graduació o de cases d'apostes o joc.

- Projectes amb un pressupost inferior a 450.000 euros, impostos exclosos.

Les propostes s'han de presentar en el Registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/, al tràmit sol·licitud de patrocinis de grans esdeveniments i altres activitats d'interès turístic i han d'estar adreçades a la presidència de la Fundació Mallorca Turisme.

 

(Signat electrònicament: 22 de març de 2023)

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miquel Pastor Jordà