Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de model de ciutat, habitatge digne i sostenibilitat, departament d'habitatge. Anunci de subhasta de 16 solars i 1 parcel·la rústica (17 lots) propietat de l'Ajuntament de Palma. Exp: HI 2021/0012

    Número de registre 2648 - Pàgines 16098-16100

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 20 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions destinada a entitats locals per a actuacions d’adaptació al canvi climàtic, en zones urbanes i periurbanes

    Número de registre 2642 - Pàgines 16101-16102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius (programes 1, 2 i 3)

    Número de registre 2581 - Pàgines 16103-16107

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies CAS_2106 de la Comunitat de Regants Davant S'Arraval, en constitució, per a reg, al terme municipal de Maria de la Salut sobre el sondeig A_S_12641, situat a la parcel·la 107 del polígon 3 al TM de Maria de la Salut, amb referència cadastral 07035A003001070000LB.

    Número de registre 1744 - Pàgina 16108

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1798/2018 relativa al projecte de construcció d'una vivenda unifamiliar aïllat amb piscina, C/Alzina, 4, al terme municipal d'Alcúdia

    Número de registre 2608 - Pàgina 16109

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’autorització ambiental integrada de l’àrea de gestió de residus de Ca Na Putxa promoguda per UTE GIREF, vista la Decisió d’execució de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d'acord a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i deL Consell

    Número de registre 2614 - Pàgina 16110

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/58

    Número de registre 1721 - Pàgina 16111

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d’aprovació del projecte d’obres per la realització d’intervencions puntuals al conjunt de Bellpuig

    Número de registre 2653 - Pàgina 16112

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d’aprovació del projecte bàsic i d’execució de les obres del Parc de Bombers de Santanyí

    Número de registre 2652 - Pàgina 16113

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2023

    Número de registre 2516 - Pàgina 16114

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per a la creació de producte turístic i per a la promoció turística de Mallorca mitjançant esdeveniments d’interès turístic

    Número de registre 2655 - Pàgines 16115-16117

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de març de 2023, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària (MC004) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (exp. 0426- 2023-000004)

    Número de registre 2651 - Pàgines 16118-16119

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Anunci d’aprovació inicial del Pla Municipal Estratègic Turístic de Bunyola

    Número de registre 2636 - Pàgina 16120

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes a esportistes individuals usuaris de la Pista d'Atletisme de Magaluf – Calvià per a l'any 2023

    Número de registre 2573 - Pàgina 16121

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats esportives del municipi de Calvià corresponents a l'any 2023

    Número de registre 2576 - Pàgina 16122

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2023

    Número de registre 2572 - Pàgina 16123

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 181 de data 03/03/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del XXXVI Concurs de Dibuix per Il·lustrar el Programa de les Festes de Sant Bartomeu 2023

    Número de registre 2604 - Pàgina 16124

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 183 de data 03/03/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del XLII Concurs Literari Francesc d’Albranca

    Número de registre 2605 - Pàgina 16125

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Informació pública del projecte bàsic i executiu del "Projecte d'instal·lació de skate park a Lloseta"

    Número de registre 2599 - Pàgina 16126

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Modificació de crèdit del Pressupost de l'exercici 2023 i de l’annex de subvencions nominatives

    Número de registre 2666 - Pàgina 16127

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Expedient: PA 2022 0008. Aprovació inicial del projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) consistent en la incorporació de la qualificació urbanística d’ N3 a la parcel·la situada al carrer de Mora, núm. 3

    Número de registre 2574 - Pàgines 16128-16129

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Cultura. Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 22 de març de 2023, per el qual es convoca una línia de subvencions dins l’any 2023 per tal de donar suport als establiments culturals dedicats a la promoció, l’exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat

    Número de registre 2619 - Pàgines 16130-16131

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2021-12. Aprovació del projecte bàsic per edificar de nova planta un casal de barri en el nucli urbà del Pil·larí, en el camí de Son Fangos cantonada camí de Muntanya

    Número de registre 2625 - Pàgina 16132

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació inicial de delimitació i ordenació d’un sistema general en sòl rústic destinat a deixalleria municipal a Son Carrió a la parcel·la 217 del polígon 2

    Número de registre 2641 - Pàgina 16133

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projecte d'obra

    Número de registre 2612 - Pàgina 16134

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Declaració de vehicles abandonats a la via pública com a residu sòlid urbà

    Número de registre 2630 - Pàgines 16135-16136

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • NOTARIESÁLVARO DELGADO TRUYOLS, NOTARI DE PALMA DE MALLORCA

   • Formació d'inventari d'herència

    Número de registre 2382 - Pàgina 16137