Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 2591 - Pàgina 15518

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 2590 - Pàgina 15519

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Nomenament com a funcionari en pràctiques d’Administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local de l'ajuntament des Mercadal

    Número de registre 2622 - Pàgina 15520

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un farmacèutic o farmacèutica per al projecte «Data Manager Farmàcia Assajos Clínics Onco Hematologia» (SERSE/FAR). Codi d’expedient: 2023-09-ASHUSE

    Número de registre 2620 - Pàgines 15521-15527

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal auxiliar administratiu per al projecte «SARI Network» Codi d’expedient: 2023_08_NAHUSE

    Número de registre 2621 - Pàgines 15528-15534

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS (IBISEC)

   • Resolució del gerent de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius per la qual es designen el Tribunals Qualificadors del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C D i E a l’IBISEC

    Número de registre 2598 - Pàgines 15535-15538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’adjudica un lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a objecte del procediment per proveir-lo, aprovat per Resolució de 3 de març de 2022 (BOIB núm. 33, de 5 de març)

    Número de registre 2661 - Pàgines 15539-15540

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria d’Odontòleg/odontòloga-Estomatòleg/estomatòloga d’Àrea d’Atenció Primària

    Número de registre 2628 - Pàgines 15541-15542

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 2669 - Pàgines 15543-15548

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 2645 - Pàgines 15549-15605

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 2647 - Pàgines 15606-15662

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència del 'Institut Mallorquí d'Afers Socials relativa a la rectificació de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (SEGRA 569074) per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 2618 - Pàgines 15663-15693

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 2615 - Pàgines 15694-15701

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

    Número de registre 2616 - Pàgines 15702-15758

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 2610 - Pàgines 15759-15762

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l 'Institut Mallorquí d'Afers Socials relativa a la rectificació de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (SEGRA 569094) per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022

    Número de registre 2617 - Pàgines 15763-15768

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Resolució modificació designació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a superior per l’IMEB, publicada en el BOIB núm. 25, de data 25/2/2023

    Número de registre 2578 - Pàgina 15769

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Resolució modificació la designació de la composició dels tribunals que han d’actuar en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB-Calvià) de 2022, publicada en el BOIB núm. 68, de data 26/5/2022

    Número de registre 2579 - Pàgina 15770

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Desistiment i anul·lació de les bases de la convocatòria creada per cobrir les vacants i/o necessitats de personal de caràcter temporal en la categoria de treballador/a social

    Número de registre 2665 - Pàgines 15771-15775

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Adjudicació definitiva del lloc de treball de Responsable d’Ingressos a l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 2594 - Pàgina 15776

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases específiques per a la convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal.

    Número de registre 2600 - Pàgines 15777-15782

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Convocatòria i bases per a la creació d'un borsí de personal laboral de peó de brigada municipal de l’Ajuntament d’Inca mitjançant sistema de concurs-oposició

    Número de registre 2596 - Pàgines 15783-15796

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0621 de data 17 de març de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir dues places d’oficial primera electricista, personal laboral fix, de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 2658 - Pàgines 15797-15804

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Avocació de la competència assumida per la Junta de Govern Local i modificació de les bases específiques reguladores per a la creació, mitjançant el sistema d’oposició, d’una borsa de treball de tècnic d’administració general, a la Mancomunitat des Raiguer (A1)

    Número de registre 2597 - Pàgines 15805-15815