Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 201741
Registre de Personal. Aprovació de la modificació MF-813 i MF-819 y de la creació i modificació de la MFU-57, relatives a l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació de l’Ajuntament

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de dia 28/12/2022 i mitjançant acord de la Junta de Govern de dia 15/03/2023, el qual esmena l'anterior; es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a les propostes adjuntes MF-813 i MF-819 relatives a l'aprovació del Pla d'ordenació de recursos humans de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació de l'Ajuntament de Palma, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Aprovar la creació i modificació de funcions que figuren a la proposta MFU-57 adjunta.

TERCER.- Establir com a data d'efectes el de dia 1 de gener de 2023.

QUART.- Publicar el contingut de l'Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, (signat electrònicament: 22 de març de 2023)

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

 

PROPOSTA 813 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

EHI

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

ÒRGAN:

EHI010

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

UNITAT:

EHI0101000

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

                                                                                             LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

[F10050003]

DIRECTOR/A DE L'OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

1

S

28

92

L

TOT

A1

JG1

H1

HE, AE

3013 - SUBESCALA D'INTERVENCIÓ - TRESORERIA AMB CATEGORIA SUPERIOR

3014 - SUBESCALA D'INTERVENCIÓ - TRESORERIA AMB CATEGORIA ENTRADA

 

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

TRES ANYS D'EXPERIÈNCIA EN LLOCS DE RESPNSABILITAT EN LA GESTIÓ PRESSSUPOSTÀRIA A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

B2

 

 

ÒRGAN:

EHI011

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / DIRECCIÓ ECONÒMICO-FINANCIERA

UNITAT:

EHI0111010

DEPARTAMENT FINANCER / SECCIÓ DE COMPTABILITAT

                                                                                           LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150012

CAP DE SECCIÓ DE COMPTABILITAT

1

S

21

120

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

F22030016

CAP DE NEGOCIAT DE DESPESES

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

F22030017

CAP DE NEGOCIAT D'INGRESSOS

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

 

HA DE DIR:

Unitat:

EHI0111300

DEPARTAMENT FINANCER / SERVEI DE COMPTABILITAT

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150012

CAP DE SECCIÓ DE COMPTABILITAT

1

S

21

120

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

UNITAT:

EHI0111300

PARTAMENT FINANCER / SECCIÓ DE COMPTABILITAT

 

​​​​​​​CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22030016

CAP DE NEGOCIAT DE DESPESES

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

UNITAT:

EHI0111300

PARTAMENT FINANCER / SERVEI DE COMPTABILITAT

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22030017

CAP DE NEGOCIAT D'INGRESSOS

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

UNITAT:

EHI0111030

DEPARTAMENT FINANCER / SECCIÓ DE RECAPTACIÓ

 

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150034

CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ

1

S

25

68

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

 

B2

 

F22030019

CAP DE NEGOCIAT DE CONTROL

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

F22030020

CAP DE NEGOCIAT DE RECAPTACIÓ

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

HA DE DIR:

Òrgan:

EHI012

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Unitat:

EHI0120000

ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150034

CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ

1

S

25

68

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

 

B2

 

 

​​​​​​​Òrgan:

EHI012

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Unitat:

EHI0120000

ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22030019

CAP DE NEGOCIAT DE CONTROL

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

 

Òrgan:

EHI012

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Unitat:

EHI0120000

ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22030020

CAP DE NEGOCIAT DE RECAPTACIÓ

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

 

UNITAT:

EHI0111100

DEPARTAMENT FINANCER / SERVEI DE PRESSUPOST I POLÍTICA FINANCERA

                                                                                           LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250049

CAP DE SERVEI DE PRESSUPOSTS I POLÍTICA FINANCERA

1

S

27

80

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

 

C1

 

F22030042

CAP DE NEGOCIAT D'ELABORACIÓ I LIQUIDACIÓ

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

F22030015

CAP DE NEGOCIAT DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

HA DE DIR:

Òrgan:

EHI010

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

Unitat:

EHI0101000

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250049

CAP DE SERVEI DE PRESSUPOSTS

1

S

27

80

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LLOCS LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS QUALS TENGUIN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL

C1

 

 

Òrgan:

EHI010

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

Unitat:

EHI0101000

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA/ SERVEI DE PRESSUPOSTOS

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22030042

CAP DE NEGOCIAT D'ELABORACIÓ I LIQUIDACIÓ

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

 

Òrgan:

EHI010

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

Unitat:

EHI0101000

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA/ SERVEI DE PRESSUPOSTOS

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22030015

CAP DE NEGOCIAT DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

1

G

19

41

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

 

 

​​​​​​​

UNITAT:

EHI0111200

DEPARTAMENT FINANCER / OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA (OCD)

                                                                                          

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250071

CAP DE L'OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA

1

S

27

317

C

AJP

A1

JEA

HE31

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

 

B2

 

HA DE DIR:

Òrgan:

EHI010

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

Unitat:

EHI0101000

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250071

CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1

S

27

80

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LLOCS LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS QUALS TENGUIN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL

B2

 

UNITAT:

EHI0112000

TRIBUNAL ECONOMICOADMINISTRATIU MUNICIPAL

                                                                                           LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010010

TAG

1

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

F23010083

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

1

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

 

​​​​​​​HA DE DIR:

Òrgan:

EHI013

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU

Unitat:

EHI0130000

TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010010

TAG

1

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

 

Òrgan:

EHI013

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU

Unitat:

EHI0130000

TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F23010083

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

1

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

 

UNITAT:

EHI0113000

DEPARTAMENT TRIBUTARI

                                                                                           LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30170011

CAP DE DEPARTAMENT TRIBUTARI

1

S

28

92

L

AJP

A1

JG1

H1

AG, AE

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

3 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN LLOCS DE RESPONSABILITAT EN GESTIÓ TRIBUTÀRIA EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

C1

 

 

​​​​​​​HA DE DIR:

Òrgan:

EHI012

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Unitat:

EHI0120000

ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OB

S

F30170011

CAP DE DEPARTAMENT TRIBUTARI

1

S

28

92

L

AJP

A1

JG1

H1

AG, AE

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

3 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN LLOCS DE RESPONSABILITAT EN GESTIÓ TRIBUTÀRIA EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

C1

 

 

ÒRGAN:

EHI012

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

UNITAT:

EHI0120000

ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

                                                                                         LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

[F10030002]

DIRECTOR/A DE L'ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

1

S

30

118

L

HE

A1

JG1

H1

HE

3013 - SUBESCALA D'INTERVENCIÓ - TRESORERIA AMB CATEGORIA SUPERIOR

3014 - SUBESCALA D'INTERVENCIÓ - TRESORERIA AMB CATEGORIA ENTRADA

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

L

LLIURE DESIGNACIÓ

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TOT

TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

HE

HABILITACIÓ ESTATAL

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

HE31

DE 07:30 A 15:30H AMB FLEXIBILITAT

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

13

  10.005,38 €

41

  15.051,68 €

59

  18.983,86 €

68

  24.021,34 €

80

  26.693,52 €

92

  29.428,42 €

118

  54.001,50 €

120

  18.096,26 €

317

  31.219,58 €

 

PROPOSTA 819 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

EHI

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

ÒRGAN:

EHI010

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

UNITAT:

EHI0101000

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

                                                                                  

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

[F22000213]

ADMINISTRATIU/IVA

1 exp 5

G

16

37

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

[F30460015]

TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA

5 exp 2,3,4,6,7

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

 

B2

 

 

​​​​​​​

ÒRGAN:

EHI011

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / DIRECCIÓ ECONÒMICO-FINANCIERA

UNITAT:

EHI0111000

DEPARTAMENT FINANCER

                                                                                           LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30460006

TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA

8

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

 

B2

 

F22000024

ADMINISTRATIU/IVA

7

G

16

37

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

F23010092

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

13

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30460006

TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA

3 EXP. 1,5 8)

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ECONOMIA

 

B2

 

F22000024

ADMINISTRATIU/IVA

5 exp 1,2,4,6,7

G

16

37

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

F23010092

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

8 exp 1,2,3,4,6,9,11,12

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

 

UNITAT:

EHI0111030

DEPARTAMENT FINANCER / SECCIÓ DE RECAPTACIÓ

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

[F22000214]

ADMINISTRATIU/IVA

1 exp 3

G

16

37

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

[F23010607]

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

5 exp 5,7,8,10,13

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

13

  10.005,38 €

37

  11.069,10 €

59

  18.983,86 €

MODIFICACIÓ 57 - MODIFICACIÓ DE FUNCIONS TEÒRIQUES

ÀREA:

EHI

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

ÒRGAN:

EHI011

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ / DIRECCIÓ

ECONÒMICO-FINANCIERA

UNITAT:

EHI0110000

DIRECCIÓ ECONÒMICO-FINANCIERA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

F10030001

DIRECTOR/A FINANCER/A - TRESORER/A

Les regulades a l'article 57 del Reglament Orgànic del Govern i l'Administració de l'Ajuntament de Palma

UNITAT:

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ/ OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

F20250049

CAP DE SERVEI DE PRESSUPOSTS

- Elaborar el pressupost propi de la corporació i fer-ne el seguiment del procés d'execució, així com les modificacions pressupostàries.

 • Consolidar el pressupost de l'Ajuntament i els organismes autònoms amb els de les empreses i fundacions municipals i elaborar la proposta d'aprovació a l'Ajuntament en Ple

 • Dur a terme les tasques de confecció de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament.

 • Tramitar els expedients de modificacions de crèdit en el pressupost de l'Ajuntament.

 • Dur el seguiment dels projectes amb finançament afectat de l'Ajuntament

 • Elaborar la informació relativa a l'Ajuntament en matèria pressupostària que requereixin l'òrgan que tingui atribuïda la tutela financera o altres òrgans de control.

 • Col·laborar en la redacció de plans financers en matèria pressupostària que hagi de realitzar l'Administració municipal

 • Col·laborar en l'elaboració de les Línies Fonamentals del Pressupost i els Plans Pressupostaris a Mitjà Termini

 

UNITAT:

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ/ OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

F20250071

CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

- Col·laborar i coordinar amb l'elaboració del pressupost dels organismes autònoms i altres entitats de dret públic dependents de l'Ajuntament de Palma.

 • Harmonitzar els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils, fundacions i altres entitats de dret privat municipals per a la seva posterior consolidació amb el pressupost de l'Ajuntament de Palma i els de les demés entitats dependents.

 • Col·laborar i coordinar amb les tasques de confecció de la liquidació del pressupost dels de les entitats de dret públic dependents.

 • Col·laborar i coordinar amb l'elaboració per part dels organismes autònoms, societats mercantils, fundacions municipals i altres entitats de dret públic i privat dependents de la informació en matèria pressupostària que requereixin l'òrgan que tingui atribuïda la tutela financera o altres òrgans de control.

 • Elaborar els plans financers en matèria pressupostària que haguessin de realitzar-se per l'administració municipal.

 • Elaborar els plans pressupostaris a mitjà termini i les línies fonamentals dels pressupostos en els termes prevists en la normativa pressupostària vigent.

 • Proposar al titular de l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda els acords de Junta de Govern i Ple relacionats amb les relacions economicofinanceres entre l'Ajuntament de Palma i les seves entitats dependents.

 • Proposar al titular de l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda l'emissió d'instruccions, directrius i circulars, de caràcter general o particular, d'aplicació i compliment preceptiu per les entitats de dret públic i privat dependents de l'Ajuntament de Palma, en relació amb la seva activitat economicofinancera i pressupostària i la informació a subministrar periòdicament.

 • Analitzar i, si escau, proposar amb la coordinació dels òrgans gerencials, les mesures que s'estimin adients en relació a la informació que periòdicament s'hagi de remetre per part de les entitats de dret públic i privat dependents de l'Ajuntament de Palma.

 • Supervisar el compliment de les obligacions de transparència i publicitat activa respecte la informació economicofinancera i pressupostària de les entitats de dret públic i privat dependents de l'Ajuntament de Palma.

- Emetre els informes que en matèria econòmica i pressupostària es sol·licitin pel titular de l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda.

DIRECTOR DE L'OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

Funcions genèriques: Les de cap de Departament

Funcions especifiques: Les regulades a l'article 56 del Reglament Orgànic del Govern i l'Administració de l'Ajuntament de Palma

DIRECTOR DE L'ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Funcions genèriques: Les de cap de Departament

Funcions especifiques: Les regulades a l'article 58 bis del Reglament Orgànic del Govern i l'Administració de l'Ajuntament de Palma

Documents adjunts