Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 205690
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de març de 2023 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre) a l'article 21.5 i 21.6, sobre l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, estableix el següent:

Els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El finançament de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'ha d'efectuar segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

Atès que aquest recurs està vinculat a cada alumne, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors. Aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.”

2.El 21 de maig de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 66, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2022 per la qual es convoca el procediment per a la dotació d'Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

3.El 12 de juliol de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 90, la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de juliol de 2022, per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

4.La Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juliol de 2022 (BOIB núm. 102, de 4 d'agost de 2022), determinà la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

2.Amb posterioritat a la Resolució definitiva de 28 de juliol de 2022, el Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (en endavant SAD), ha emès nous informes respecte de sol·licituds noves presentades per part dels centres interessats i els ha tramès a la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres.

Fonaments de dret

1.El Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023/2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre).

2.Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2022 per la qual es convoca el procediment per a la dotació d'Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

3.Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de juliol de 2022 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

4.Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juliol de 2022 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1.Augmentar, d'acord amb l'informe amb caràcter favorable emès pel SAD, la dotació definitiva de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) al centre següent:

Codi

Centre

Municipi

Dotació 28/07

Augment

Hores/Mòduls totals

07001526

CC BEAT RAMON LLULL

INCA

57

Increment de 9,5 h

66,5/1,75

2.Aquest augment de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) tindrà efectes econòmics des del dia 27 de març de 2023.

3.Publicar aquesta resolució al Butlletí  Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d' haver-se publicat, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (23 de març de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla