Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 206743
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es convoquen subvencions per a la creació de producte turístic i per a la promoció turística de Mallorca mitjançant esdeveniments d’interès turístic

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

El dia 1 d'abril de 2018, el Consell Insular de Mallorca va assumir les competències en la promoció turística de Mallorca. L'article 10 del Decret pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Transició, Turisme i Esports. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que forma part del sector públic insular, el patrimoni de la qual està vinculat a finalitats d'interès general, i té com a objectiu fomentar la promoció turística de Mallorca en els mercats nacional i internacional, juntament amb la creació de producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general, i qualsevol altra activitat per promoure el turisme de l'illa. En l'activitat i les finalitats de la Fundació s'inclou gestionar els serveis turístics de Mallorca, organitzar activitats promocionals en l'àmbit de l'illa, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l'Estat o en l'àmbit internacional i impulsar activitats d'interès turístic que consolidin els diferents productes turístics de Mallorca, així com promocionar-los en els mercats nacionals i internacionals.

L'article 1 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca estableix que el seu objecte és regular el règim jurídic general de les subvencions que atorga el Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents. D'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta, punt dos, de l'Ordenança esmentada, el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports ha autoritzat, amb caràcter previ, a la Fundació Mallorca Turisme a tramitar en totes les seves fases i concedir les convocatòries de subvencions que es regeixen per l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, previstes en el seu Pla d'Actuació de 2023 i totes aquelles que s'incloguin amb posterioritat en el mateix, prèvia inclusió en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca de 2023.

El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca s'ha estructurat a partir de les línies estratègiques definides per l'equip de Govern. D'acord amb aquestes línies, l'actuació del Consell, i dels ens dependents, ha d'anar dirigida cap a la consecució d'uns eixos entre els quals s'hi troba la sostenibilitat mediambiental i la sostenibilitat econòmica. Segons aquests dos eixos, es vol fomentar un model econòmic sostenible que a la vegada garanteixi la prosperitat econòmica i social de l'illa, i que aposta per una activitat turística equilibrada la qual, com a principal motor econòmic, permeti continuar avançant en l'allargament de la temporada, i que potenciï nous segments de mercat amb menor petjada ecològica durant tot l'any. El repte és una illa més sostenible i pròspera.

Els objectius específics que s'ha marcat la Fundació Mallorca Turisme a l'hora de tramitar subvencions és promocionar els productes estratègics del destí turístic Mallorca cap a la desestacionalització i diversificació turística, així com millorar Mallorca com a destí turístic sostenible. En aquest sentit s'incardina aquesta convocatòria de subvencions dirigida a fomentar els esdeveniments turístics que serveixen per crear i consolidar el producte turístic o també per fer promoció turística de Mallorca.

El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, aprova, en sessió de 22 de març de 2023, la modificació del Pla d'Actuació i el pressupost de la Fundació de 2023 per incloure la tramitació de la Convocatòria de subvencions per a la creació de producte turístic i per a la promoció turística de Mallorca mitjançant esdeveniments turístics.

Fonaments de dret

1. Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, (BOE núm. 52, d'1 de març del 2007, correcció d'errates al BOE núm. 77, de 30 de març).

2. Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquests consells insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística (BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018).

3. Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019, amb modificació BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2021).

4. Article 10 del Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca, de 28 de desembre de 2021, pel qual es modifica el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 180, de 30 de desembre), que estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Transició, Turisme i Esports.

5. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de 23 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, amb modificació BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions i Reial decret 1337/2005, d'11 de novembre que aprova el Reglament de fundacions de competència estatal.

8. Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.

9. Article 11 de la Llei 11/2016 d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost de 2016).

10. Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre de 2013 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, en virtut de com l'ajuda total de minimis d'una empresa no serà superior a 200.000 € durant un període de tres exercicis fiscals.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la creació de producte turístic i per a la promoció turística de Mallorca mitjançant esdeveniments d'interès turístic.

2. Publicar l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell executiu del Consell de Mallorca en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de l'article 66.4 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

Contra la desestimació expressa del recurs, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació.

Contra la desestimació per silenci del recurs, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta, que es produeix tres mesos després d'interposar el recurs d'alçada sense que se n'hagi notificat la resolució.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

 

Palma, 23 de març de 2023 

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá

 

 

Convocatòria de subvencions per a la creació de producte turístic i per a la promoció turística de Mallorca mitjançant esdeveniments d'interès turístic

1. Objecte de la convocatòria

1.1 Aquesta convocatòria té per objecte fomentar esdeveniments que creen producte turístic i que fan promoció turística de Mallorca mitjançant una ajuda a les despeses que serveixen per fer publicitat, promoció o difusió de Mallorca.

La finalitat o objectiu és crear producte turístic i promoure Mallorca com a destinació turística mitjançant els esdeveniments d'interès turístic organitzats per tercers, que compleixen els requisits de la convocatòria, i que serveixen per donar a conèixer el destí Mallorca mitjançant la cultura, l'esport, la gastronomia, els productes prèmium, MICE (generalment entès com a turisme de reunions, incentius, congressos i exposicions), el turisme actiu, accessible, i la sostenibilitat del destí.

1.2 Es consideren esdeveniments d'interès turístic aquells que difonen la imatge de Mallorca com a destinació turística, que afecten als productes turístics considerats estratègics per la Fundació Mallorca Turisme, que creen una via per reforçar la seva presència als mercats emissors, atesa la importància i rellevància de l'esdeveniment pel públic objectiu i la repercussió en els mitjans de comunicació, i que contribueixen a la desestacionalització, la sostenibilitat, la circularitat i l'accessibilitat universal.

1.3 Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les establertes en l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

2. Import i crèdit pressupostari

El crèdit previst per aquesta convocatòria és de quatre-cents quaranta mil euros (440.000 €) amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme de 2023.

Aquesta quantia es pot incrementar en la quantitat de seixanta mil euros (60.000 €), sense necessitat de convocatòria nova atès que en aquests moments és un crèdit no disponible però que es preveu tenir la disponibilitat en un moment anterior a la resolució de concessió, per haver incrementat l'import del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit.

Si el crèdit pressupostari no és suficient per cobrir el 100% de les sol·licituds, el darrer beneficiari ha de rebre, com a màxim, l'import romanent.

3. Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions

Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d'altres subvencions o patrocinis de la Fundació Mallorca Turisme.

Aquestes subvencions són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, procedents d'altres entitats diferents de la Fundació Mallorca Turisme, ja siguin procedents del sector públic o privat, sempre que la suma dels ajuts no superi el cost total de l'activitat o projecte, d'acord amb el que preveu l'article 16 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, que estableix que la quantia de la subvenció no pot ser superior, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos, al cost de l'actuació subvencionada.

4. Règim de concurrència

El procediment de concessió és per concurrència competitiva segons els criteris de valoració prevists en la convocatòria. Per desempatar té preferència la sol·licitud presentada abans en el registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme, un cop s'hagi aportat tota la documentació requerida i completat l'expedient.

No cal establir un ordre de prelació si el crèdit pressupostari és suficient per satisfer totes les sol·licituds presentades.

5. Persones beneficiàries

5.1 Poden ser beneficiaris:

a) Les persones físiques o jurídiques que estan d'alta d'activitats econòmiques.

b) Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

c) Els beneficiaris han de ser els titulars de l'organització de l'esdeveniment.

d) Els beneficiaris han de ser els titulars legals de la marca de l'esdeveniment o ostentar els drets legals d'ús d'aquesta.

e) Quan una persona jurídica sol·licita la subvenció, es requereix que la realització de l'activitat subvencionada tengui cabuda dins el seu objecte o els seus fins socials (art. 7.1 OGS).

f) Han d'estar al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Mallorca i ens dependents.

5.2 Els beneficiaris titulars de l'organització només poden presentar un sol projecte en aquesta convocatòria per empresa o entitat.

5.3 No poden tenir la condició de beneficiàries:

a) Les persones o entitats en les quals s'esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu l'article 8.2, 8.3 o 8.4 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, i l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Annex II).

b) Les altres administracions públiques, les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests sigui majoritària. 

c) Les persones o entitats que han rebut ajuts atorgats en concepte de minimis, per un import superior a dos-cents mil euros (200.000 €), als tres últims exercicis fiscals, comptant des de la data de presentació de la sol·licitud a aquesta convocatòria.

6. Esdeveniments subvencionables

6.1 Es consideren projectes susceptibles d'obtenir subvenció els esdeveniments d'interès turístic fets o que s'hagin de fer en el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el dia 15 de desembre de 2023, quan es tracti de:    

a) Projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribueixen a la creació de producte turístic considerat estratègic per l'FMT, i que fan promoció, comercialització i diversificació turística de Mallorca.

b) Jornades, trobades, conferències, congressos, simposis i fòrums, viatges de premsa (press trips), viatges de familiarització (fam trips), workshops o accions similars amb impacte turístic directe en funció de l'assistència de participants i la producció i difusió de materials que promocionin la destinació turística de Mallorca dins les línies i productes turístics estratègics de l'FMT.

c) Esdeveniments de turisme esportiu, no escolar o universitari, amb repercussió turística, realitzats a Mallorca, en els quals els participants provenen majoritàriament de fora de Mallorca.

d) Esdeveniments turístics on es treballi o doni a conèixer Mallorca com a lloc on es fomenta la sostenibilitat i el posicionament de Mallorca com a destinació turística sostenible, com per exemple la mobilitat sostenible, l'economia circular, i altres activitats en matèria de sostenibilitat a la destinació que compensin la petjada de carboni produïdes per les activitats econòmiques i quotidianes del ser humà.

e) Totes les accions/esdeveniments s'han de desenvolupar dins el territori de Mallorca. En cas d'esdeveniments en línia, aquests ha de tenir simultàniament una versió física presencial de la mateixa dimensió a l'illa de Mallorca.

f) Els esdeveniments que incloguin un servei gastronòmic han d'incorporar producte local (d'una IGP, DO, etc., de Mallorca, i/o receptes amb tradició mallorquina, que poden estar modernitzades). Els esdeveniments que siguin exclusivament gastronòmics i/o enològics o tenguin la gastronomia o l'enologia com a principal activitat, hauran d'oferir producte local i Km0 en una proporció no inferior al 70%.

g) Altres accions que es puguin valorar d'acord amb l'esperit de la convocatòria.

6.2 Esdeveniments exclosos:

a) Projectes que incloguin les fires, mercats i/o festes integrades en el calendari de fires, mercats i festes de Mallorca.

b) Esdeveniments i activitats escolars. Aquells adreçats i/o participats per alumnes en edat escolar o universitària.

c) Subvenció de clubs esportius de Mallorca pel funcionament ordinari.

d) Subvencions individuals a esportistes destacats.

e) Subvencions a agències de publicitat, mitjà o grup de comunicació, mitjà de publicitat o creatiu sempre que la participació en l'esdeveniment sigui només publicitària o pel seu funcionament ordinari.

f) Els projectes que rebin ajuts de marques de tabac, de begudes alcohòliques de més de 20º de graduació o de cases d'apostes o joc.

g) Els esdeveniments considerats contraproduents per la imatge de Mallorca com a destinació turística.

h) En general, els esdeveniments o sol·licituds que no compleixin les condicions establertes en aquesta convocatòria.

7. Despeses subvencionables

a) Inserciones publicitarias del evento en medios de comunicación, en revistas generales o especializadas, en papel o en línea (nacional o internacional, no de ámbito local). Se considera medio local aquel en que la mayor parte de su contenido va dirigido a los habitantes locales de la isla independientemente de la lengua en que esté escrito. En este sentido, no se valoran tampoco, las ediciones o emisiones en medios nacionales en su franja, horario o conexión local.

b) Gastos en publicidad para promocionar el evento, cuando<A[cuando|cuándo]> también sirva para hacer promoción turística de Mallorca o de cualquiera de los productos turísticos considerados estratégicos por<A[para|por]> la Fundació Mallorca Turisme, como son, la cultura, el deporte, la naturaleza, la gastronomía, los productos premium, MICE (entendido generalmente como turismo de reuniones, incentivos, convenciones, exposiciones), el turismo activo, turismo accesible, y sostenibilidad del destino. La publicitat pot ser: 

- Física: com és per mitjans escrits, com diaris i revistes, i per mitjans audiovisuals, com el cinema, la televisió i la ràdio, en paper, roll up, en bens mòbils, etc.

- En línia: mitjançant internet amb els suports publicitaris en línia com els cercadors, les xarxes socials, els portals de compres, els mitjans de comunicació digitals (diaris, revistes, televisions, ràdios -tots en línia-, i portals telemàtics), els fòrums i els blogs (en els mercats emissors turístics nacionals -no locals- i/o internacionals).

- En el cas de despeses de publicitat amb subscripció anual, és subvencionable únicament l'actuació de publicitat que es fa en el període subvencionable.

c) Accions de promoció a mercats turístics emissors.

d) Material de marxandatge amb la presencia del logotip de la marca Mallorca i FMT.

e) Publicitat en exteriors: opis, mupis, taxis, metro, autobusos, marquesines, entre d'altres.

f) Contractació específica d'agents de comunicació per difondre l'esdeveniment juntament amb la difusió de Mallorca com a destí turístic. La justificació d'aquesta despesa haurà d'incloure una relació exhaustiva de les tasques realitzades i de les subcontractades.

g) Disseny, edició i producció de materials per als mitjans de comunicació.

h) Les despeses per elaborar el contingut de la publicitat com són despeses d'impressió, de fotografia, d'elaboració o tractament d'imatges, de traducció.

i) Despeses de contractació de les persones que participen en l'esdeveniment, que intervenen en ell i que tenen un potencial demostrable per atreure l'atenció sobre Mallorca com a destinació turística, exceptuant aquells que per la seva notorietat no siguin adequats als objectius promocionals ni a la imatge de Mallorca.

j) Desplaçaments de professionals convidats per assistir a l'activitat que poden fer promoció turística de l'esdeveniment (no s'inclouen tiquets de pàrquing o combustible, han de ser vols regulars, no business), no s'inclou el quilometratge. Les despeses de desplaçament en taxi s'acrediten amb factura. Màxim 6 persones.

k) Allotjament dels professionals convidats per assistir a l'esdeveniment (no s'inclouen allotjament de categoria 5 estrelles). Màxim tres dies per persona. Màxim 6 persones.

l) La despesa/subvenció màxima destinada a un press trip o fam trip és 8.000 €. En aquest cas, els àpats han de ser de producte local, plats locals mallorquins i vins de Mallorca. No s'inclouen els licors ni les begudes alcohòliques d'una graduació superior a 20º.

m) Despeses de la valoració de la repercussió mediàtica de l'esdeveniment i de la marca Mallorca als mercats nacional i internacionals.

n) Despeses de lloguer d'espais per la realització de l'esdeveniment aquí on estigui present el logotip de la marca Mallorca i es faci difusió a mercats nacional i internacionals (annex VII).

Si es fan fotografies, vídeos o qualsevol altre material audiovisual de l'esdeveniment que compta amb el suport de l'FMT, aquesta té dret a utilitzar-los sense limitació per a la promoció de Mallorca.

7.2 No són subvencionables les despeses següents:

 • Les que no siguin reals o no hagin estat fetes o pagades efectivament.
 • Les que no es justifiquin adequadament.
 • Les superiors a preu de mercat.
 • Les que són de quantia igual o superior a 15.000 €, i no disposin dels, com a mínim, tres pressuposts exigits.
 • Les fetes o pagades abans o després del període subvencionable que fixa la convocatòria.

8. Quantia de la subvenció

8.1 La quantia de la subvenció ha de respectar els límits següents:

1. No pot ser superior a la quantia sol·licitada.

2. L'import màxim subvencionable depèn del pressupost total de l'esdeveniment i és com a màxim de:

 

Pressupost total esdeveniment

(imposts inclosos)

Quantia subvencionable

(imposts inclosos)

Esdeveniment fins a 100.000 €

Fins a 8.000 €

Esdeveniment de 100.001 € a 200.000 €

Fins a 15.000 €

Esdeveniment a partir de 200.001 €

Fins a 30.000 €

3. La quantia subvencionable no pot superar en cap cas el 30% del pressupost total de l'esdeveniment.

8.2 En qualsevol cas, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en l'article 118 de la Llei 7/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per al contracte menor (igual o superior a 15.000 €, sense IVA), el beneficiari ha de demanar, com a mínim, tres ofertes a diferents proveïdors, abans de contractar el servei o adquirir el bé, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s'hagués fet amb anterioritat a la subvenció. L'elecció d'una de les ofertes, que s'han de presentar amb la justificació de la subvenció s'ha de fer en virtut de criteris d'eficiència i economia; en cas contrari, quan l'oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa econòmicament se n'ha de presentar una memòria justificativa.

8.3 L'IVA és només subvencionable quan no es recupera o compensa. Se n'ha de deixar constància d'aquest fet en la sol·licitud i en la presentació de la justificació de la subvenció. L'impost de la renta de les persones físiques no és subvencionable.

8.4 El cost de les despeses subvencionables no pot ser superior al preu de mercat, d'acord amb el que preveu l'art. 44 de l'Ordenança general de subvencions.

9. Criteris de valoració

9.1 El procediment de la convocatòria és el de concurrència competitiva, és a dir, es comparen en un únic procediment totes les sol·licituds presentades per establir-hi una prelació, mitjançant l'aplicació de criteris de valoració següents:

a) Incorporació del topònim Mallorca en el títol de l'esdeveniment:

La incorporació en el títol principal implica que el topònim Mallorca ha de tenir les mateixes característiques gràfiques que la resta del títol. S'haurà d'enviar mostra/render gràfica del títol que s'utilitzarà per a l'esdeveniment.

Inclusió del nom Mallorca

Punts (10 màxim)

Amb el topònim Mallorca en el títol principal en igualtat de característiques

10

Amb el topònim Mallorca en el subtítol

5

Sense el topònim Mallorca

0

b) Nombre potencial de persones assistents/participants en l'esdeveniment amb assistència justificable per registre i origen (venda d'entrades, inscripcions i similars) que es desplacen a Mallorca per participar-hi segons la temporada:

Nombre de persones assistents (pax)

D'1 de gener a 31 de març i de 18 de setembre a 15 de desembre (10 punts màxim)

D'11 d'abril a 30 de juny (5 punts màxim)

D'1 de juliol a 17 de setembre

De 100 a 500 pax

5

2,5

0

Entre 501 i 2.000

7

3,5

0

A partir de 2.001 (pax)

10

5

0

c) Suport que s'acredita per a l'esdeveniment: municipis, administracions i altres entitats públiques, o entitats representatives del sector turístic, econòmic, mediambiental, o sindicats que l'hi donen suport o l'avalen. S'hauran de presentar els avals corresponents:

Entitats que l'hi donen suport

Punts (màxim 5 punts)

No té cap suport o aval de cap entitat

0

Té el suport d'una entitat pública

2

Té el suport de dues entitats públiques

4

Té el suport de més de dues entitats públiques més altres entitats esmentades a l'apartat c)   

5

d) Període temporal de realització:

Interval temporal

Punts (10 màxim)

D'1 de gener a 31 de març i de 18 de setembre a 15 de desembre

10

D'11 d'abril a 30 de juny

5

Fora dels intervals anteriors

0

e) Difusió de l'esdeveniment a mercats turístics emissors amb un pla de comunicació que arribi a públic objectiu segmentat per interès específic en l'activitat i inclogui accions/campanyes publicitàries combinades en diversos mitjans i canals de comunicació (internet, premsa, televisió, ràdio) així com altres accions promocionals, en els idiomes oficials del mercats destinataris: Espanya, Alemanya, Regne Unit, Escandinaus (Suècia, Dinamarca, Noruega, Finlàndia), Itàlia, França, i Benelux (Bèlgica i Països Baixos, Luxemburg), i nord Americà (EEUU i Canadà):

 

 

Països

Punts (10 màxim)

Espanya (abast de tot el territori nacional, excepte local)

2

Espanya + Alemanya o Regne Unit

5

Espanya + Alemanya + Regne Unit

8

Altres mercats emissors addicionals de la relació de l'apartat e)

2 (per cada país addicional)

f) Accessibilitat: adoptar mesures que possibiliten la participació efectiva de persones amb discapacitat, segons el tipus d'esdeveniment, i supervisades per entitats i/o un tècnic del sector relacionat amb el suport de persones amb discapacitat. Ha d'incloure en la publicitat i difusió de l'esdeveniment el nivell d'accessibilitat de l'esdeveniment:

Incorporació mesures d'accessibilitat

Punts (5 màxim)

Possibilitar la participació efectiva de persones amb discapacitat dins l'activitat

3

Possibilitar la participació efectiva com a espectadors de l'esdeveniment (condicionament i reserva d'espais adients)

2

g) Circularitat, sostenibilitat: inclou mesures efectives de sostenibilitat i/o circularitat en diferents àrees de l'activitat incorporades voluntàriament, a més d'indicar les exigides per llei. Ha d'incloure en la publicitat i difusió de l'esdeveniment el caràcter, sostenible i/o circular en el seu cas, de l'esdeveniment:

Mesures de circularitat / sostenibilitat

Punts (5 màxim)

Incorporació de mesures de circularitat voluntàries

2,5

Incorporació de mesures de sostenibilitat voluntàries

2,5

h) Realització i cessió dels drets de fotografies i vídeos de l'esdeveniment:

Reportatge fotogràfic i vídeos

Punts (20 màxim)

Reportatge fotogràfic amb un mínim de 50 fotografies: 50% d'aquestes en format vertical, en alta (300 dpi) i baixa resolució, amb qualitat promocional

4

3 vídeos amb resolució 4K com a mínim per a xarxes socials de 20 segons de durada (amb lliurament de bruts)

6

3 vídeos amb resolució 4K com a mínim per a xarxes socials de mínim de 90 segons de durada (amb lliurament de bruts)

10

9.2  En cas d'empat ha de tenir preferència la sol·licitud presentada abans en el registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme. Si s'ha de requerir a la persona interessada que complementi la documentació ha de comptar el registre d'entrada de la documentació complementària presentada. 

10. Comissió avaluadora

10.1 Es constitueix una Comissió avaluadora per vetllar pel compliment dels requisits establerts en la convocatòria, integrada per:

Presidència:

- Una persona tècnica en turisme de la Fundació Mallorca Turisme, o persona que la substitueixi. En cas d'empat tindrà vot de qualitat.

Vocals:

- Una persona tècnica en turisme de la Fundació Mallorca Turisme.

- Una persona tècnica en turisme de la Direcció insular de promoció turística del Consell Insular de Mallorca.

- Una persona tècnica en publicitat, o en comunicació, o en màrqueting de la Fundació Mallorca Turisme.

Secretaria:

- Una persona tècnica jurídica de la Fundació Mallorca Turisme, amb veu i sense vot.

10.2 La Comissió avaluadora pot rebre l'assessorament d'experts externs.

10.3  Aquesta Comissió emet un informe en el que es concreta el resultat de la valoració efectuada, d'acord amb els criteris establerts en la convocatòria, que serveix de fonament al òrgan instructor per elaborar la resolució de concessió definitiva. La Comissió pot instar al òrgan instructor el requeriment d'informes o aclariments que consideri convenients a les entitats sol·licitants.

11. Difusió de la subvenció concedida per part de la persona beneficiària

La persona beneficiària ha de donar publicitat adequada al caràcter públic del finançament de l'activitat, programa, esdeveniment o actuació objecte de subvenció. Les mesures de difusió han de consistir en la inclusió de la imatge institucional de la FMT, en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, en les rodes de premsa, o bé fer la menció en els mitjans de comunicació o altres on es faci la publicitat o difusió de l'esdeveniment que resultin adequades a l'objecte subvencionat. Si és possible per qüestions d'espai, s'ha d'acompanyar la imatge institucional amb les paraules “amb el suport de”. També s'ha d'incloure la imatge en el material de marxandatge adquirit amb la subvenció de la FMT (annex VII).

La persona beneficiària ha de convidar a un representant de la FMT als actes de presentació de l'esdeveniment o a les rodes de premsa.

12. Termini i lloc per presentar la sol·licitud

12.1 El termini per presentar la sol·licitud, documentació i annexos és de quinze dies hàbils, a partir de les 9.00 h del primer dia hàbil següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB.

12.2 Lloc de presentació. Tota la tramitació s'ha de fer en línia: les sol·licituds, els annexos i la documentació s'ha de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la Fundació Mallorca Turisme:

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/ 

A través del tràmit «Subvencions per a esdeveniments d'interès turístic».

No són vàlides les presentacions de sol·licituds per correu electrònic o per Wetransfer, entre altres.

12.3 La presentació electrònica de les sol·licituds s'ha de fer amb el certificat digital de la persona interessada o l'ha de presentar un representant de l'entitat, que s'ha d'acreditar amb el certificat digital com a representant.

En general s'admet el DNI electrònic i tots els certificats que es reconeixen en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicada a la Seu Electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Una vegada signada i registrada la sol·licitud, la persona sol·licitant pot obtenir del sistema el rebut de la presentació de la sol·licitud, que inclou la data i l'hora de presentació.

12.4 El model de sol·licitud (Annex I) i la resta d'annexos són obligatoris i no s'admeten altres models de presentació. Es poden obtenir en el web de la FMT: www.fundaciomallorcaturisme.net.

Presentar la sol·licitud de subvenció fora del termini establert o no utilitzar els formularis normalitzats d'ús obligatori són causes per no admetre-la.

Tots els documents enviats han d'estar escrits en català o en castellà. Els originals en llengües diferents a aquestes han d'adjuntar una traducció jurada.  

La sol·licitud serveix d'autorització perquè el personal del Consell Insular de Mallorca o de la FMT puguin comprovar d'ofici si la persona interessada està al corrent de les obligacions amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i ens dependents.

12.5 La sol·licitud inclou:

 • Una declaració responsable en què la persona sol·licitant manifesta que:
 • Coneix i accepta les condicions de la convocatòria.
 • Compleix tots els requisits de la convocatòria.
 • Adjunta la documentació requerida en la convocatòria.
 • Està al corrent d'obligacions amb la FMT.
 • Recupera i/o compensa l'impost indirecte IVA, o no ho fa.
 • Sap que és obligatori donar publicitat de l'ajuda de la FMT en l'esdeveniment per poder rebre l'import de l'ajuda, mitjançant la inclusió del logotip institucional actualitzat de la FMT.
 • Sap que si l'import de la despesa és igual o superior a 15.000 € ha de demanar al menys tres pressuposts de proveïdors diferents, el qual s'ha d'aportar amb la justificació per poder percebre la subvenció.
 • Títol del projecte o esdeveniment.
 • Quantia del pressupost total del projecte, desglossat en: base imposable i IVA.
 • Quantia del pressupost corresponent a despeses de promoció i publicitat, desglossat en base imposable i IVA.
 • Import que sol·licita.

12.6 La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació administrativa de la persona que sol·licita l'ajuda:

 • Dades per identificar l'entitat o la persona que sol·licita la subvenció i/o la persona representant, si s'escau. Aquestes dades s'han d'acreditar amb la documentació següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE O CIF, de l'empresa o persona física sol·licitant, així com de la persona representant, si s'escau.
 • Fotocòpia de l'escriptura de constitució i/o dels estatuts de l'entitat degudament inscrits en el registre, segons correspongui.
 • Si la persona representant no està reflectida en l'escriptura de constitució i/o estatuts de l'entitat, una fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud.
 • Si l'entitat o la persona que sol·licita la subvenció ja ha format part d'un procés en la Fundació, pot indicar el número d'expedient en el qual hi ha la documentació administrativa sol·licitada, sempre que no hi hagi cap modificació i sempre que la documentació continuï vigent.
 • Certificat de l'Agència Tributària on consti l'epígraf de l'IAE en el qual està inscrita la persona sol·licitant.
 • Si la persona interessada denega l'autorització perquè el personal del Consell o de la Fundació comprovin d'ofici si està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària o amb la Seguretat Social, ha d'aportar els certificats juntament amb la sol·licitud. El certificat d'estar al corrent d'obligacions amb el Consell l'expedeix d'ofici la Fundació.

12.7 La sol·licitud també s'ha d'acompanyar de la documentació tècnica del projecte, en el qual ha d'incloure:

 •  
 • Una Memòria del projecte, que contengui el nom, descripció de l'actuació o activitat per la qual es demana la col·laboració, amb una explicació que serveixi per poder aplicar i contrastar tots els criteris de valoració. Si no es menciona, el criteri la valoració ha de ser 0.
 • Els objectius del projecte.
 • Calendari de l'esdeveniment i localització, amb la relació d'activitats i les dates en què es duen a terme.
 • Memòria d'edicions anteriors, si n'hi ha.
 • Acreditar, en la memòria, que les activitats proposades serveixen per fomentar i promocionar els productes turístics de Mallorca considerats estratègics per l'FMT i la pròpia destinació turística.
 • Pressupost total del projecte, desglossat en base imposable i IVA.
 • Pressupost desglossat referent a les despeses de promoció i publicitat de l'esdeveniment que serveixen per fer promoció turística de Mallorca. 
 • Pla de comercialització i pla de llançament, definint el gènere i el públic objectiu a què s'adreça el projecte (màxim 2 pàgines).

Si, a causa de les dimensions digitals dels documents presentats, no siguin suportats pel tràmit de la seu electrònica, es podrà fer el lliurament d'aquests documents per transferència d'arxius en el nigul o en suport digital USB.

12.8 La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels annexos següents:

Annex II. Declaracions responsables de:

 • No incórrer en cap de les prohibicions que preveuen l'article 8 de l'OGS i l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No estar sotmès a qualsevol de les causes previstes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualat de dones i homes.

Annex III. Altres ajuts

 • La relació d'ajuts i de subvencions amb la mateixa finalitat sol·licitades i/o concedides, amb indicació de les dates, dels imports i de les entitats concedents.

Annex IV. Autobaremació

13. Procediment, òrgan d'instrucció i resolució

La instrucció de l'expedient administratiu correspon a la direcció de la Fundació Mallorca Turisme, que ha de dur a terme d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de resoldre la concessió dels ajuts.

Si la sol·licitud o documentació presentada no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, s'ha de requerir a la persona interessada que la complementi en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El requeriment de millora de la sol·licitud es remetrà amb una notificació electrònica a l'adreça que la persona interessada hagi indicat en l'escrit de sol·licitud de la subvenció. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des que s'ha enviat la notificació sense que s'hagi accedit al contingut.

Les sol·licituds acceptades s'han d'enviar a la Comissió Avaluadora perquè n'emeti un informe en el qual concreti el resultat de l'avaluació.

Correspon a la direcció de la FMT dictar la resolució de concessió de les subvencions i reconèixer les obligacions econòmiques en concepte de subvenció. Les resolucions han d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o l'entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import.

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució és de sis mesos a partir de la presentació de la sol·licitud. Si, una vegada acabat el termini no s'ha dictat cap resolució, s'han d'entendre desestimades totes les sol·licituds.

14. Termini de justificació

Una vegada notificada la resolució de concessió de la subvenció, el beneficiari pot presentar la justificació de la subvenció quan hagi acabat el projecte i/o activitat subvencionable i fins al 29 de desembre de 2023, inclòs, com a màxim.

D'acord amb l'article 36.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, si, una vegada transcorregut el termini establert, no s'ha presentat la justificació davant l'òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir a la persona beneficiària que, en el termini improrrogable de quinze dies, la presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat comporta l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions.

La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb la Llei general de subvencions, corresponen.

15. Justificació i pagament

15.1 Justificació de l'activitat. La persona beneficiària ha de justificar que ha complert els objectius prevists en la convocatòria i en la concessió de la subvenció, mitjançant un compte justificatiu simplificat i un informe de valoració del retorn publicitari com a mòdul, que ha de contenir:  

A) Memòria d'actuació

És el document amb el qual el beneficiari demostra que ha dut a terme el projecte o que ha fet l'activitat subvencionada. Ha de justificar el compliment de les condicions de la concessió, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Ha d'estar integrada per la documentació següent:

a) Memòria explicativa de l'activitat feta: comentari i avaluació dels resultats obtinguts i de tots els aspectes que siguin rellevants. És una memòria per explicar les actuacions que s'han fet i si s'han assolit els objectius del projecte que s'ha adjuntat a la sol·licitud de la subvenció. La memòria ha d'anar signada i datada.

Si no s'ha executat la totalitat del projecte, per causes alienes o de força major, la memòria n'ha d'exposar les causes i ha d'explicar la resta del projecte fet i quantificar el projecte assolit. També ha d'explicar si hi ha hagut modificacions en relació amb el projecte inicial i els motius de les modificacions.

b) Documentació justificativa de la publicitat escrita, gràfica o audiovisual de l'ajuda de la FMT al projecte subvencionat, amb el logotip actualitzat de la institució.

c) Documentació acreditativa del compliment dels requisits que es van tenir en compte en el moment d'aplicar els criteris de valoració en la autobaremació.

B) Informe de repercussió publicitària de la marca Mallorca, que ha de ser d'un import igual o superior a l'import de la subvenció rebuda.

a) Valoració de l'import del retorn publicitari (clipping) que pot ser verificat per l'empresa contractada per la FMT per dur a terme aquestes valoracions.

Per facilitar què es valora en el clipping (retorn publicitari de la marca Mallorca com a destinació turística), s'informa que, el que es donarà com a vàlid serà la repercussió de l'acció des de la perspectiva de retorn turístic de la marca Mallorca i no de l'acció/esdeveniment en si mateix. És a dir, el que es valora és la repercussió per a la marca Mallorca que reflecteix el clipping de l'acció/esdeveniment, no donar a conèixer únicament l'esdeveniment. Per tant, es valorarà que en la fotografia, anunci o vídeo aparegui la marca o que en l'article o notícia aparegui un esment a la Fundació. En cas de xarxes, l'etiqueta o hashtag. La repercussió en mitjans digitals es valorarà en funció d'usuaris únics i les pàgines visitades de cada mitjà per dia, no mensual. En cas de no tenir valor oficial, fixarem un mínim de 150 euros per notícia.

b) Si és possible, reportatge fotogràfic del projecte que demostri la repercussió mediàtica de l'activitat realitzada.

C) Memòria econòmica

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat (pressupost total), amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data del pagament (en la forma que indica el punt 48.2 de l'OGS). En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, se n'han d'indicar les desviacions esdevingudes (annex VI).

b) Una relació detallada, signada per la persona beneficiària, d'altres ingressos o subvencions (pressupost total) que han finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència, o bé una declaració responsable de la persona beneficiària que no n'hi ha hagut (annex VI).

Els tres pressuposts que s'han de demanar com a mínim si una despesa és igual o superior a 15.000 €.

c) Annexo V. Declaració responsable del beneficiari sobre:

1.  La realització del projecte subvencionat.

2.  Que el cost d'adquisició justificat no supera el valor de mercat.

3.  Que les despeses relacionades en la memòria econòmica correspon, sens dubte, a l'activitat subvencionada.

4.  Que la subvenció atorgada per la Fundació Mallorca Turisme s'ha aplicat a la finalitat per la qual es va concedir i que no supera ─amb les subvencions i altres ingressos concurrents, si n'hi ha─, el cost del projecte subvencionat.

5.  Declaració sobre si la persona beneficiària recupera o compensa l'IVA.

Factures i pagaments del projecte subvencionable del punt 7. Aportar els justificants de despesa del projecte que s'ha presentat com a subvencionable, amb les factures i els corresponents documents que acrediten el seu pagament. Les factures han d'expressar:

 • Nom complet i NIF de la persona o entitat expedidora (també si és comunitari o estranger).
 • Número i data, concepte, IVA i retenció fiscal (si correspon).
 • Dades fiscals del client de la factura.
 • Concepte de la despesa.
 • Si el proveïdor és comunitari o estranger i l'objecte no està sotmès o exclòs de l'IVA, s'ha d'indicar aquest fet en la factura o s'ha d'incloure una referència a les disposicions corresponents a la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l'impost.
 • Si la factura és emesa per una entitat estrangera o comunitària, s'ha d'adjuntar la traducció a l'espanyol, que serà comprovat d'ofici pels tècnics turístics de la FMT.
 • En cas que al document acreditatiu del pagament hi figuri un import que no coincideix amb l'import del justificant en qüestió, el beneficiari ha de presentar un certificat o un document justificatiu de l'entitat bancària o qualsevol altre document que justifiqui que en aquell pagament hi ha inclòs l'abonament del justificant en qüestió.
 • Les factures i els justificants de les despeses de l'activitat subvencionable executada s'han de presentar de forma ordenada, és a dir, s'han d'agrupar en el mateix ordre establert en la relació de despeses que s'ha de presentar juntament amb les factures o documents similars.

D) Qualsevol altra documentació que li sigui requerida per comprovar la realització del projecte subvencionat o que consideri l'entitat que pot justificar la realització del projecte subvencionat.

E) Quan el beneficiari presenti una justificació definitiva per un import inferior al concedit, pot presentar una declaració de renúncia a l'import del romanent no justificat (Annex V).

15.2 Justificació del pagament. Per cobrar la subvenció és necessari que la persona beneficiària acrediti el pagament, en la forma que estableix l'article 48.2 de l'OGS del Consell Insular de Mallorca.

15.3 Es perd el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció si manca la justificació o si s'esdevé alguna de les causes de reintegrament previstes en la legislació vigent i en l'article 56 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

Amb caràcter general, l'import de les subvencions s'ha d'abonar un cop comprovat que s'ha fet l'activitat, el projecte i que s'han complit els objectius i la finalitat per a la qual es concediren, segons l'establert en l'art. 46 de l'Ordenança general, abans esmentada.  

No s'entén del tot justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'acredita, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que ha servit de base a la concessió de la subvenció.

Si les activitats es financen amb fons propis o altres subvencions o recursos, a més de finançar-se amb la subvenció, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons en la justificació.

D'acord amb l'art. 24.2 de l'OGS l'import de la concessió de la subvenció es determinarà per import cert, per tant, no s'ha d'aplicar l'ajustament a la baixa de l'import de la subvenció per raó del grau d'execució de l'activitat subvencionada, sempre que això no impliqui superar el cost total de l'activitat o projecte, un cop deduïts els ingressos aliens o les subvencions que l'han finançat, si n'hi ha.

No es pot fer el pagament de la subvenció mentre la persona beneficiària no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, amb el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen,  o sigui deutor, per una resolució que així ho determini, d'un reintegrament que cal tornar.

16. Obligacions de les persones beneficiàries

Presentar la sol·licitud implica que la persona sol·licitant accepta les condicions incloses en aquesta convocatòria. Són obligacions:

a) Donar la publicitat adequada de l'ajuda de la Fundació Mallorca Turisme.

b) Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que s'està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

d) Reintegrar els fons percebuts en els casos que es preveuen en l'art. 56 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

e) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha de dur a terme tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

17. Modificació del projecte 

Les persones beneficiàries poden sol·licitar a la FMT, abans d'acabar el termini per dur a terme l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposin l'ampliació dels terminis fixats, la reducció de l'import concedit o l'alteració de les accions que s'integren en l'activitat, que s'autoritzen si són a causa de circumstàncies imprevistes o són necessàries per al bon final de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o la finalitat de la subvenció i no es danyi el dret de tercers.

És d'aplicació l'article 28 de l'OGS en relació amb l'alteració de les condicions de la subvenció. L'acceptació de les alteracions per l'òrgan concedent  en l'acte de comprovació no eximeix al beneficiari de les sancions aplicables segons els articles 63 i 64 de l'OGS.

18. Revocació i reintegrament

Són aplicables els articles 56 i 57 de l'OGS del Consell Insular de Mallorca.

19. Infraccions i sancions

S'aplica el règim previst en els articles 63 i 64 de l'OGS del Consell Insular de Mallorca.

20. Publicació de la convocatòria i concessions

En compliment del que preveuen els articles 19.2 i 14 de l'OGS, la Fundació Mallorca Turisme ha d'enviar la informació sobre aquesta convocatòria i sobre les resolucions de concessió que se'n derivin a la Base de dades nacional de subvencions.

L'extracte de la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, s'ha de penjar en el web de la Fundació Mallorca Turisme (www.fundaciomallorcaturisme.net), i se li donarà la màxima difusió possible entre les persones que hi poden estar interessades.