Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 205713
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 23 de març de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets 

1. Dia 18 de novembre de 2022, el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va acordar aprovar l'Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020. 

2. Dia 22 de març de 2023, el president del Parlament de les Illes Balears va comunicar que s'havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari referent al dit Informe, que va tenir lloc amb la presentació i el debat d'aquest a la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 14 de març de 2023.

Fonaments de dret 

1. L'article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, regula els informes o les memòries de fiscalització i en disposa la tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes, i també la publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.

2. L'article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes estableix que aquesta institució ha de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que se n'ha dut a terme el darrer tràmit parlamentari.

Per tot això, i d'acord amb el que disposen l'esmentada Llei 4/2004 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, 

Resolc

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el resultat de l'Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020. 

 

Palma, 23 de març de 2023

El síndic major Joan Rosselló Villalonga

 

 

ANNEX Edicte pel qual es fa públic el resultat de l'Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020

L'Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020, que el Consell de la Sindicatura va aprovar dia 18 de novembre de 2022 és un informe de caràcter general i de periodicitat anual, mitjançant el qual la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears expressa l'opinió d'auditoria financera i les conclusions del compliment de la legalitat amb relació al Compte de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut i de l'ATIB. Quant al sector públic instrumental, en l'Informe s'enumeren les entitats dependents, les vinculades i altres relacionades amb la Comunitat Autònoma, però la Sindicatura únicament ha realitzat una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals i dels informes d'auditoria financera i de compliment de la legalitat elaborats per auditors externs, d'acord amb el Pla d'auditories de la Intervenció General de la CAIB.

Com a resultat d'aquesta fiscalització, la Sindicatura ha emès l'opinió següent:

Pel que fa a l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Servei de Salut i l'ATIB, l'SCIB emet una opinió d'auditoria financera amb excepcions. I això vol dir que, llevat dels possibles efectes, si escau, de les limitacions de l'abast descrites en l'Informe, i llevat dels efectes de les excepcions descrites en l'apartat «Fonament de l'opinió financera amb excepcions», amb l'abast descrit en cada un dels apartats de l'Informe per a cada una de les entitats esmentades, els comptes expressen, en els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la CAIB, del Servei de Salut i de l'ATIB a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, tot d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta aplicable i, en particular, d'acord amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

També inclou, pel que fa a les tres entitats, les conclusions respecte del compliment de la legalitat i un apartat de les recomanacions més genèriques i que afecten els paràgrafs de l'opinió de l'auditoria financera amb excepcions.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 59 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera: 2 de caràcter general en l'apartat introductori; 1 pel que fa a l'estabilitat pressupostària i el compliment de les regles fiscals; 26 en l'apartat d'Administració general de la CAIB; 22 en el del Servei de Salut; 7 en el de l'ATIB, i 1 en l'apartat del pressupost consolidat i estats agregats. 

Així mateix, s'inclouen en l'Informe els annexos, que contenen 79 quadres, amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions que ha formulat la CAIB a l'Informe provisional que l'SCIB va emetre al seu moment.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020 al portal web de la Sindicatura, amb el número 208/2022.