Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 205676
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de març de 2023 per la qual s’autoritza la transformació d’unitats d’educació infantil en els centres, CC La Salle de Maó, CEI Gianni Rodari, EI Santanyí, CEI Escola Nova, CEI Nuestra Sra. de la Providencia, CEI Siete Enanitos, CEI Parròquia de Sant Josep i CEI Blancanieves, tots adscrits a la xarxa pública o complementaria d'educació infantil de primer cicle

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 18 d'agost de 2022, es publicà el Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

2. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022, amb la rectificació d'errades de 18 de novembre de 2022, aprovà el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears, per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil (BOIB núm. 124, de 22 de setembre).

3. Posteriorment, la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 21 de setembre de 2022 aprovà el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els centres de titularitat privada de la xarxa complementària per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil ( BOIB núm. 124, de 22 de setembre).

4. A les Resolucions esmentades als punts 2 i 3  dels fets i que regulen el model de conveni amb les diferents titularitats dels centres d'educació infantil de primer cicle, a la clàusula segona especifiquen: apartat 2.d), en el cas de centres de més de tres unitats que canviïn la seva configuració a l'empara de la Instrucció 1/2022, no hi podrà haver més de dues unitats per a un tram d'edat si primer no s'ofereixen dues unitats per a tots els trams de primer cicle d'educació infantil. Els centres de dues i tres unitats han d'oferir, en el procés d'admissió ordinari, places dels tres nivells educatius del primer cicle d'educació infantil.

5. En data 13 de març de 2023, el secretari general, per suplència de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa informà del següent:

- Els centres d'educació infantil de primer cicle CEI Blancanieves, de Santa Eulària des Riu, EI Santanyí, de Santanyí, CCEI Nuestra Sra. de la Providència, CEI Escola Nova, CEI Gianni Rodari i CEI Siete Enanitos, de Palma, han signat el conveni específic de gratuïtat per al nivell de 2-3 anys, però encara no han sol·licitat l'autorització del primer nivell d'educació infantil.

- El centre CC La Salle de Maó, i el CEI Parròquia de Sant Josep, de Sant Josep de Sa Talaia, han sol·licitat i subscrit el conveni per pertànyer a la xarxa complementària, però encara no han sol·licitat l'autorització del primer nivell d'educació infantil.

- I demanà que donada la imminència dels termini, per al procés d'admissió i matriculació del primer cicle d'educació infantil de primer cicle , i per tal de no causar perjudici a les famílies implicades, els centres puguin sol·licitar els tres nivells d'educació infantil de primer cicle.

6. En data 13 de març de 2023, el  representant del CC La Salle de Maó, amb codi de centre 07001915, presentà una sol·licitud  per a la transformació d'una unitat de 2-3 anys, en una unitat de 0-1 anys d'educació infantil de primer cicle, GOIBE 178642/2023, i  indicava que el centre tenia autoritzades 1 unitat d'1-2 anys i 2 unitats de 2-3 anys (BOIB núm. 57, de 16 d'abril de 2011).

7. En data 14 de març de 2023, la representant del CEI Escola Nova, amb codi de centre  07014739, presentà una sol·licitud per a la transformació d'una unitat d'educació infantil de primer cicle d'1-2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys, GOIBE 180504/2023, i indicava que la configuració autoritzada del centre era d'una unitat d'1- 2 anys i una unitat de 2-3 anys  d'educació infantil de primer cicle (BOIB núm. 98, d'1 de juliol de 2010).

8. En data 14 de març de 2023, la representant del CEI Siete Enanitos amb codi de centre 07014171, presentà sol·licitud per a la transformació d'una unitat d'1-2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys d'educació infantil de primer cicle, GOIBE 182951/2023, indicant que la configuració autoritzada del centre era d'una unitat d'1- 2 anys i una unitat de 2-3 anys  d'educació infantil de primer cicle ( BOIB núm. 146, de 9 de novembre de 2016).

9. En data 14 de març de 2023, la batlessa de l'ajuntament de Santanyi i representant de l'EI Santanyí sol·licita la transformació d'una unitat d'1-2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys d'educació infantil de primer cicle, GOIBE 182668/2023, i indicava que el centre tenia autoritzades 4 unitats d'educació infantil de primer cicle, 1unitat de 0- 1, 2 unitats d'1-2 i 1 unitat de 2-3 (BOIB núm. 146, de 19 de novembre de 2016).

10. En data 14 de març de 2023, el representant del CEI Parròquia de Sant Josep, amb codi de centre  07015938, presentà una sol·licitud, GOIBE180540/2023, per a la transformació d'una unitat d'1-2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys, i indicava que la configuració autoritzada del centre era d'1 unitat d'1-2 anys i 1 unitat de 2-3 anys (BOIB núm. 47, de 7 d'abril de 2022).

11. En data 15 de març de 2023, la representant del CEI Nuestra Sra de la Providència, de Palma, amb codi de centre 07003365, presentà una sol·licitud, GOIBE183663/2023, per a la transformació d'una unitat d'1-2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys, i indicava que la configuració autoritzada era d'1 unitat d'1-2 anys i 12 places escolars  i 1 unitat de 2-3 anys i 18 places escolars (BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015).

12. En data 15 de març de 2023 la representant del CEI Gianni Rodari, amb codi de centre 07014740, presentà una sol·licitud, GOIBE183642/2023, per a la transformació d'una unitat d'1-2 anys en una unitat 0-1 any, i indicava que la configuració autoritzada era de 2 unitats d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys (BOIB núm. 98, d'1 de juliol de 2010).

13. En data 17 de març de 2023 la representant del CEI Blancanieves, amb codi de centre 07014326, presentà una sol·licitud GOIBE 191169/2023, per a la transformació d'una unitat d'1 a 2 anys en una unitat agrupada de 0 a 2 anys, i indicava que la configuració autoritzada era d'1 unitat d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys i (BOIB núm. 38, de 15 de març de 2011)

14. El 17 de març de 2023, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la transformació d'una unitat d'educació infantil d'2 a 3anys  en una unitat de 0 a 1 any al centre CC La Salle de Maó i la transformació d'una unitat d'1 a 2 anys en una unitat de 0 a 1 any al CEI Gianni Rodari  i informa favorablement de la transformació d'una unitat d'educació infantil d'1-2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys als centres EI Santanyí, CEI Escola Nova, CEI Nuestra Sra. de la Providencia, CEI Siete Enanitos, CEI Parròquia de Sant Josep i CEI Blancanieves tots adscrits a la xarxa pública o complementaria de educació infantil de primer cicle i que en el procés d'admissió ordinari han d'oferir places dels tres nivells educatius del primer cicle d'educació infantil.

15. El 20 de març de 2023, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza la transformació d'una unitat d'educació infantil d'2 a 3anys  en una unitat de 0 a 1 any al centre CC La Salle de Maó i la transformació d'una unitat d'1 a 2 anys en una unitat de 0 a 1 any al CEI Gianni Rodari  i informa favorablement de la transformació d'una unitat d'educació infantil d'1-2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys als centres EI Santanyí, CEI Escola Nova, CEI Nuestra Sra. de la Providencia, CEI Siete Enanitos, CEI Parròquia de Sant Josep i CEI Blancanieves tots adscrits a la xarxa pública o complementaria de educació infantil de primer cicle i que en el procés d'admissió ordinari han d'oferir places dels tres nivells educatius del primer cicle d'educació infantil.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

6. El Decret Llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels nens matriculats del tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre del 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre del 2022 i fins al 31 de desembre del 2022.

7. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil (BOIB núm. 124, de 22 de setembre).

8. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 89, de 9 de juliol).

9. La Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears (publicada a la web de l'Institut d'Educació per a la Primera Infànica).

10. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

11. El Decret 1/2022, de 27 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB 104, de 9 d'agost de 2022) pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 17 de març de 2023, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar la transformació d'una unitat d'educació infantil de primer cicle  de 2 a 3 anys en una unitat d'educació infantil de primer cicle de 0 a 1 any al CC La Salle de Maó amb codi 07001915.

2. Autoritzar la transformació d'una unitat d'educació infantil de primer cicle  d'1 a 2 anys en una unitat d'educació infantil de primer cicle de 0 a 1 any al CEI Gianni Rodari  amb codi 07014740.

3. Autoritzar la transformació d'una unitat d'educació infantil d'1a 2 anys en una unitat agrupada de 0-2 anys als centres EI Santanyí, CEI Escola Nova, CEI Nuestra Sra. de la Providencia, CEI Siete Enanitos, CEI Blancanieves, i CEI Parròquia de Sant Josep.

4. Determinar que, com a conseqüència d'aquestes autoritzacions, els centres queden configurats de la manera següent:

Codi de centre: 07001915

- Denominació genèrica: centre concertat amb ensenyaments de règim general (CC)

- Denominació específica: LA SALLE

- Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle

- Domicili: c. de Vasallo, núm. 125

- Municipi: Maó

- CP: 07703

- Ensenyaments autoritzats:

 • Educació infantil de primer cicle: 3 unitats distribuïdes de la manera següent:
 • 0-1 any: 1 unitat i 7 places escolars
 • 1-2 anys: 1 unitat i 12 places escolars
 • 2-3 anys :1 unitat i 18 places escolars
 • Educació infantil de segon cicle: 6 unitats i 150 places escolars
 • Educació primària: 12 unitats i 300 places escolars
 • Educació secundària obligatòria: 8 unitats i 240 places escolars
 • Programa de diversificació curricular (PDC): 2 unitats i 30 places escolars
 • Batxillerat: 2 unitats i 70 places escolars (modalitats: ciències, humanitats i ciències socials i general)
 • Adscripció administrativa: els ensenyaments de batxillerat queden adscrits a l'IES Joan Ramis i Ramis, de Maó (codi 07001964).

Codi de centre: 07014740

- Denominació genèrica: centre d'educació infantil de primer cicle (CEI)

- Denominació específica: GIANNI RODARI

- Titular: Escoleta Gianni Rodari, SC

- Domicili: carrer Arquitecte Bennàssar, núm. 46

- Municipi: Palma

- Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle

- Capacitat autoritzada: 3 unitats distribuïdes de la manera següent:

 • 0-1 anys: 1 unitat amb 7 places escolars
 • 1 a 2 anys: 1 unitat amb 12 places escolars
 • 2 a 3 anys: 1 unitat amb 18 places escolars

Codi de Centre: 07003365

- Denominació genèrica: centre d'educació infantil de primer i segon cicle privat

- Denominació específica: NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

- Titular: Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción

- Dirección: C/ del Bisbe, núm. 10

- Municipi: Palma

- CP: 07003

- Ensenyaments autoritzats:Educació infantil 1r cicle: 2 unitats

 • 0-2 anys :1 unitat agrupada, (nombre de places escolars, segons taula de ràtios del Decret 23/2020) 
 • 2-3 anys :1 unitat i 18 places escolars
 • Educació infantil 2n cicle:
 • 3 unitats i 75 places escolars

Codi de centre: 07014326

- Denominació genèrica: centre d'educació infantil de primer cicle privat (CEI)

- Denominació específica: CEI BLANCANIEVES

- Titular: Paula Analia Espeleta Maugeri

- Domicili: c. d'Itàlia, núm. 2

- Codi postal: 07840

- Municipi: Santa Eulària des Riu

- Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle

- Capacitat autoritzada: 2 unitats distribuïdes de la manera següent:

 • De 0 a 2 anys: 1 unitat agrupada (nombre de places escolars, segons taula de ràtios del Decret 23/2020).
 • De 2 a 3 anys: 1 unitat amb 18 places escolars.

Codi de centre: 07014739

- Denominació genèrica: centre d'educació infantil de primer cicle Incomplet (CEI)

- Denominació específica: ESCOLA NOVA

- Titular: Escola Nova Es Fasser, SL

- Domicili: carrer de Pablo Iglesias, núm. 76

- Municipi: Palma

- Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle

- Capacitat autoritzada: 2 unitats distribuïdes de la manera següent:

 • 0 a 2 anys: 1 unitat agrupada (nombre de places escolars, segons taula de ràtios del Decret 23/2020) 
 • 2 a 3 anys: 1 unitat i 18 places escolars.

Codi de centre: 07015938

- Denominació genèrica: centre singular d'educació infantil de primer cicle Incomplet (CEI)

- Denominació específica: PARRÒQUIA DE SANT JOSEP

- Titular: Parròquia de Sant Josep

- Domicili: pl. de l'Església, s/n

- Municipi: Sant Josep de sa Talaia

- Codi postal: 07830

- lla: Eivissa

- Ensenyaments autoritzats:

- Educació infantil de primer cicle: 2 unitats, distribuïdes de la manera següent:

 • 0-2 anys: 1 unitat agrupada (nombre de places escolars, segons taula de ràtios del Decret 23/2020).
 • De 2 a 3 anys: 1 unitat i 15 places escolars.

Codi de centre: 07014171

- Denominació genèrica: centre d'educació infantil privat de primer cicle incomplet (CEI)

- Denominació específica: SIETE ENANITOS

- Titular: Susana Garau Raja

- Domicili: carrer del Bisbe Cabanelles, núm. 3A

- Municipi: Palma

- CP: 07005

- Ensenyaments autoritzats:

- Educació infantil de primer cicle: 2 unitats, distribuïdes de la manera següent:

 • 0 a 2 anys: 1 unitat agrupada (nombre de places escolars, segons taula de ràtios del Decret 23/2020) 
 • 2 a 3 anys: 1 unitat i 18 places escolars

Codi de centre: 07014041

- Denominació genèrica: escola infantil pública de primer cicle

- Denominació específica: SANTANYÍ

- Titular: Ajuntament de Santanyí

- Domicili: c/ de Felanitx, s/n

- Municipi: Santanyí

- Ensenyaments autoritzats: 4 unitats d'educació infantil de primer cicle distribuïdes de la següent manera:

 • 0 a 1 any: 1 unitat i 7 places escolars
 • 0-2 anys: 1 unitat agrupada (nombre de places escolars, segons taula de ràtios del Decret 23/2020) 
 • 1 a 2 anys: 1 unitat
 • 2 a 3 anys: 1 unitat

5. Recordar que per calcular el nombre d'alumnes de les unitats agrupades de 0-2 anys, s'ha d'aplicar la taula de ràtios que estableix la Disposició addicional primera, del Decret 23/2020.

6. Inscriure aquestes autoritzacions en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre autonòmic de centres docents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

7. Fer avinent als centres esmentats que resten obligats a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 21 de març de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà