Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 205023
Nomenament com a funcionari en pràctiques d’Administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local de l'ajuntament des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa pública la Resolució de Batlia núm. 356 de dia 21 de març de 2023, per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de policia local de l'Ajuntament de mercadal, escala administració especial, subescala de serveis especials, grup C1, aprovada en l'oferta de feina pública 2022 (Decret de Batlia núm. 462 de 10 de Juny de 2022)

Es resol:

PRIMER. Nomenar al Sr. Alberto Vaquero Moll amb DNI 41****75P com a funcionari en pràctiques d'Administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local d'aquest Ajuntament, segons la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública e Igualtat, publicada al BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2023, per la qual s'aprova la relació d'aspirants que han superat les proves selectives de la fase d'oposició del procés unificat per a cobrir les places de la categoria de policia i l'article 177 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.

SEGON. Aquest nomenament com a funcionari en pràctiques de la categoria de Policia Local del Ajuntament des Mercadal, tindrà efectes des del dia 20 de Març de 2023 i fins que duri aquesta situació, període durant el qual realitzarà el curs de capacitació de Policia Local, sense desenvolupar un lloc de treball a l'Ajuntament, i les oportunes pràctiques, per a la qual cosa es prendrà la oportuna resolució.

TERCER.- Notificar la resolució a la persona interessada.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica: (23 de març de 2023)

El batle Francesc Ametller Pons