Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 205691
Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es publica la resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, per delegació del Consell Executiu, segons l'Acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 140, de 29 d'octubre de 2022, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, de 27 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019.

2. Mitjançant la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 22 de febrer de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procés esmentat.

La resolució atorga un termini de set dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca, perquè les persones que s'assenyalen com a excloses o que estiguin omeses esmenin el defecte o adjuntin els documents que siguin preceptius, amb l'advertència que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no s'acompleix el requeriment.

3. El termini per esmenar les sol·licituds ha finalitzat el 6 de març de 2023.

4. Una vegada finalitzat el termini previst en la base 8.2 de l'annex 2 de la convocatòria esmentada perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències o aportin la documentació preceptiva, s'ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses d'aquest procés d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019. Aquesta resolució es publicarà en el BOIB, en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

5. De conformitat amb el que estableixen les bases 7.2 i 7.6 de l'annex 2 de la convocatòria, les sol·licituds de participació que es presentin per qualsevol altre via telemàtica diferent al tràmit telemàtic previst es tendran per no presentades, així que la no presentació de les sol·licituds en temps i forma suposarà l'exclusió de les persones aspirants.

Alhora, de conformitat amb l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones interessades poden desistir de la seva sol·licitud, que l'Administració acceptarà per complet.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

3. Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, de 27 d'octubre de 2022 (rectificada i modificada per Resolució de 28 de novembre de 2022), per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019 (BOIB núm. 140, de 39 d'octubre de 2022; BOIB núm. 156, d'1 de desembre de 2022).

Per tot l'exposat, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions que té conferides per l'Acord del Consell Executiu de 28 de setembre de 2022, de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), en relació amb l'article 28.1.e) de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses al procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019, que s'adjunta com a annex I d'aquesta Resolució, excepte per a la plaça de Tècnic-a grau mitjà selecció.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019, indicant els motius d'exclusió, que s'adjunta com a annex II d'aquesta Resolució, excepte per a la plaça de Tècnic-a grau mitjà selecció.

3. Tenir per desistides de les seves sol·licituds les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, així com les persones que expressament han desistit de participar en el procediment, que figuren a l'annex II.

4. Tenir per no presentades i inadmetre les sol·licituds de participació de les persones que les varen presentar per una via telemàtica diferent al tràmit telemàtic previst a la convocatòria, i les presentades de manera extemporània, que figuren a l'annex II.

5. Aquesta resolució es publicarà als efectes oportuns en el BOBI, la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que és un acte de tràmit, no hi escau cap recurs administratiu, tot i que la persona interessada pot al·legar la seva oposició. No obstant això, si s'estima que concorre alguna de les circumstàncies assenyalades a l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar recurs d'alçada davant la Comissió de Govern dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb allò que preveuen els articles 66.2 i 18 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en relació amb l'article 34 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per Acord del Ple de 12 d'abril de 2018, i els articles 12 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, a data de la signatura electrònica (23 de març de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez

 

ANNEX I LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

L'admissió per a les persones que figuren amb un asterisc (*) «admissió condicional de català» queda condicionada a l'adaptació del l'exigència del requisit de coneixement de llengua catalana a la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública d'acord amb els informes adients sobre sordesa prelocutiva profunda severa o mitjana.

1 Torn lliure ordinari

1.1 Subgrup A1, Administració general

Tècnic-a d´administració general

LLINATGES

NOM

DNI

ACIMAS

MORÁN

MARTA ELENA

***5005**

ADROVER

BARCELÓ

AGUSTINA

***2480**

AGUDO

MARTINEZ

MARIA JOSE

***4343**

ALFARO

PICÓ

CAROLINA

***9312**

Amengual

Siquier

Margarita

***1180**

Andrade

Barberá

Maria Paz

***5772**

ANDREU

MULET

CATALINA MARIA

***6384**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

Bacigalupe

Blanco

Xavier Lluís

***5506**

BALAGUER

FIOL

FRANCISCA

***3549**

BARREIRO

NOVOA

DANIEL AGUSTIN

***4443**

BAUZA

RIBOT

RAFAELA

***3633**

Bauzá

Riera

Joana Maria

***3844**

BELMONTE

GALDÓN

SILVIA

***6976**

BELTRAN

BERNABE

MARGARITA

***3868**

BELTRAN

CELIA

MARIA ANTÒNIA

***8732**

Berastain

Durán

Adriana

***4619**

BERGÉS

BUENO

MÒNICA

***0912**

BERNAT

TORRES

RIPOLL

***5493**

BERNAT

FAR

CATALINA ALICIA

***6564**

BERNAT

RIERA

ANTONIO MIGUEL

***4736**

BERNAT

DEYA

FRANCISCA

***3553**

BIS

MAQUEDA

CATALINA

***8412**

Blas

Guasp

Carmen

***5107**

BOFILL

CONTRERAS

PEDRO

***5569**

BONED

NIELL

BARTOLOMÉ

***8482**

BOU

MARTIN

ANA MARIA

***5527**

Burguera

Vidal

catalina

***5089**

CABANELLAS

CALVO

MARGARITA

***0148**

CAIMARI

SALAET

CARLOS

***3029**

CALAFELL

MORENO

MARÍA LUISA

***0144**

Calle

Coloma

Cecilia Inés

***9326**

Cañellas

Veny

Katiana

***8998**

CANTÓ

LIESEGANG

GLORIA

***3678**

Capella

Trobat

Maria

***6772**

CAPÓ

TOUS

MARTIN

***6125**

CARBAJO

CAUREL

EVA

***0779**

CARDONA

VIDAL

MARIA MAGDALENA

***0386**

Carranza

Guasch

Miguel

***5905**

Cartagena

Molina

Gemma

***2870**

CASTRO

RABADAN

JOSE

***0306**

CAZACU

CAZACU

NICOLETA

***6635**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CERDÀ

CAPÓ

MATIES

***2481**

Christie

Oleza

David

***0792**

CLAR

ARAGÓN

CATALINA

***3989**

CLOQUELL

DONADO

MATEO

***6392**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

Coll

Rotger

Antonia Catalina

***1494**

COLL

CAMPAYO

JOSE LUIS

***6688**

COLMENERO

FEMENÍA

MARIA DEL CARMEN

***3266**

COMAs

capo

juan antonio

***5633**

COMELLA

BOSCH

CATALINA

***3732**

COMPANY

SEGUÍ

MAGDALENA

***8754**

CONTRERAS

HERREZUELO

ANTONIO

***2828**

CORADO

AGUILAR

LIBERTAD

***5223**

Cortés

Isern

José Luis

***3650**

COTA

BUSQUETS

MARIA DEL CARMEN

***1513**

CRESPI

BASSA

MARIONA

***5955**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

Darder

Estrades

Bàrbara

***3492**

DE HONORATO

CAÑO

SUSANA

***2688**

de Lorenzo

Rosselló

Esther

***6349**

DEL HOYO

CASTELL

ANTONIA

***8231**

DELGADO

MÉNDEZ

MARÍA PILAR

***5282**

DELGADO

RUL·LAN

MAR

***3638**

Dols

Fiol

Catalina

***1803**

DOMÍNGUEZ

AGUADO

MARÍA SUSANA

***0385**

DOSAIGÜES

AMENGUAL

JUAN BAUTISTA

***0660**

Encinas

Cañadas

Sara

***1336**

ESCANELLAS

MAS

MARIA ANTONIA

***1803**

Esteban

Comamala

Beatriz

***5849**

ESTEBAN

HERNÁNDEZ

MARINA

***3720**

Febrer

Munar

Francesca Pilar

***3745**

FELIU

DE OLEZA

RAFAEL

***4456**

FERNANDEZ

LOBETE

ROSA MARIA

***7810**

FERNANDEZ

FUSTER

ARTURO

***7171**

FERNÁNDEZ

VÍLCHEZ

MARIA DOLORES

***5922**

FERRER

CIFRE

LAURA

***2656**

FERRER

GENOVART

MARIA MAGDALENA

***4266**

FIOL

GARCIAS

JORDI

***0348**

FRAU

MARÍ

MARÍA JOSÉ

***8963**

GARCIA

ROTGER

CRISTINA

***5447**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GARCÍA

LÓPEZ

ESTHER

***7180**

GARCÍA

DÍEZ

VIRGINIA

***3731**

GARCIAS

BOSCH

MAGDALENA

***7379**

GELABERT

LLAMBÍAS

IRENE

***5269**

GIL

SALLERAS

AINA MARIA

***5080**

GILI

CRESPO

AMELIA

***4849**

GINARD

GINARD

MIQUELA

***2181**

GONZALEZ

BORDAS

JULIA

***1997**

González

Peña

Patrocinio

***5600**

Grajera

Boza

Eva María

***3238**

GUERRERO

MARTÍN

CARMEN

***7546**

Homar

Marcè

Margarita

***4513**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

JIMENEZ

ARMIJO

MARIA JOSEFA

***8050**

JIMENEZ

RIBOT

JOSEFA

***8366**

JOY

MARROIG

MARIA TERESA

***9707**

JURADO

GARCIA

JUANA MARIA

***8694**

Llaneras

Frau

Maria Antonia

***8162**

Llobera

Gili

Rosa

***6600**

LOPEZ

MANUEL

ANNA

***9280**

López

Sancho

Emilio

***2657**

LOSA

CAPO

JOSE

***6599**

MANZANARO

QUIIJADA

SONIA

***5884**

MARIMON

MONCADAS

CATALINA

***6169**

MARTINEZ

TOMAS

MARIA ISABEL

***4798**

MARTINEZ

ESTEVA

MARIA JESUS

***4213**

MARTÍNEZ

ROSSELLÓ

JULIÁN MIGUEL

***2077**

Martorell

Font

Àgueda

***7446**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

MASSANET

FORTEZA

MARIA ESPERANÇA

***3865**

Massot

Fortuny

Antoni

***1719**

Mateu

Vinent

Ruth

***4072**

Mateu

Aguiló

Antoni

***9655**

MATOSAS

MORENO

MARIA ASUNCIÓN

***1491**

MINTENIG

APARICI

ANAÏS

***9693**

MIR

BARCELÓ

ESPERANZA

***9357**

Mir

Guasp

Francisca Juana

***5432**

MOLL

VIDAL

MARIA ELENA

***5853**

MONSERRAT

BENNASAR

MARIA

***2716**

MORADAS

MERCADÉ

PATRICIA

***6963**

MORAGUES

MARQUÉS

ISABEL

***4022**

MORELL

BETHENCOURT

MONICA LORETO

***0084**

Morell

Planas

Mercedes

***6688**

MOREY

MARTORELL

MARIA MAGDALENA

***1783**

Morey

Soler

Pau

***2266**

MOREY

COMPANY

JERONIMA

***3414**

MOREY

FORCADES

JUAN LUIS

***4359**

MORRO

MAGRANER

NÚRIA

***5401**

MULET

AGUILÓ

VICTORIA

***1157**

MUNAR

GREGORIO

SERAFINA

***8124**

MUNAR

VIDAL

MARGARITA

***5371**

NADAL

AMENGUAL

MARIA MAGDALENA

***8291**

NAVARRO

ROIG

MARIA DE LAS MERCEDES

***3898**

Nicolau

Llabrés

Antonia

***3569**

Nicolau

Martí

Antoni

***1810**

Novo

Torres

Consuelo Adelaida

***1931**

ORELL

LUQUE

NURIA

***0961**

PALLISER

ARELLANO

MARIA ANTONIA

***7896**

PALMER

SIMÓ

MARGARITA

***3759**

PALMER

CABRINETTI

MARIA DE LAS MERCEDES

***8120**

Palou

Rosselló

Maria Antonia

***6938**

PARRA

GUAL

AMALIA

***0895**

PASCUAL

GARCÍA

ANTONIO

***2947**

Pascual

Bestard

Miquel

***2353**

PASCUAL

GARCÍA

VERÓNICA

***0344**

payeras

bennassar

jaime

***6970**

PEDROL

CAÑELLAS

VIRGINIA

***6831**

Pereiro

Barceló

David

***2821**

PERELLÓ

GAYÁ

IRENE

***3867**

Pérez

Noguera

Alicia María

***7793**

PÉREZ

GARCÍA

ALICIA ISABEL

***2966**

PIÑOL

ESPASA

FRANCISCO JAVIER

***3265**

Piqueras

Servera

Bárbara

***0155**

PONS

TORRENS

MARIA ISABEL

***0933**

PROVENZAL

CIFRE

BEATRIZ

***1645**

PUJULA

FONT

MARIA MAGDALENA

***6962**

RAMIS

GARCIA

CATALINA ADELAIDA

***1926**

REIG

MORRO

JUANA MARIA

***1277**

Reixac

Alajarin

Petra Roser

***3805**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

REYNÉS

CORONADO

ELISABET MARIA

***0830**

Ribas

PIZÀ

Andreu

***8138**

RIERA

JAUME

CATERINA

***3014**

Ripoll

Genovart

Silvia

***8733**

RIPOLL

COLL

ROSA ISABEL

***2108**

ROCA

MAIRATA

MARTA

***4661**

RODRIGUEZ

GOMEZ

ELENA

***1260**

ROLDÁN

BRONDO

MARIA AMALIA

***1479**

ROLDÁN

LÓPEZ

MARÍA JOSÉ

***2912**

Romero

Ferrà

Catalina

***1804**

Rosselló

Mena

Carlos

***9880**

ROSSELLÓ

CORRÓ

MARIA DEL PILAR

***6765**

ROVIRA

SERRANO

NÚRIA

***6979**

Sala

Rosello

Yolanda

***5448**

SALLERAS

VICENS

GABRIEL

***8758**

SÁNCHEZ

VILLABA

JUAN JOSÉ

***9683**

SÁNCHEZ

BOLIVAR

MARIA DOLORES

***7631**

Sancho

Serapio

Antonio

***0182**

SANZ

CABALLERO

SANDRA

***9828**

Saurina

Bonet

Maria del Mar

***1392**

Serra

Mas

Francisca

***7537**

SOCIAS

UTRERO

MARGARITA

***1301**

SOLER

SERRA

GUILLERMO

***3982**

SOLER

SERRA

MIQUEL

***0932**

SUREDA

SUÑER

MARIA

***2787**

Sureda

Suau

María Cristina

***2041**

TEJADA

SANCHO

EDUARDO

***1160**

THOMÁS

LLITERAS

ISABEL

***6838**

TOGORES

MARTINEZ

ROSA

***5561**

TORRENS

CAÑELLAS

EUGENIA MARIA

***5514**

TORRES

FERRER

JAIME

***1845**

TRUJILLO

CABRERA

MARÍA DE LOS REMEDIOS

***8506**

TUR

FIGUERUELO

MARIA ELENA

***1196**

V IDAL

RIPOLL

FRANCESCA

***2823**

VADELL

NOGUERA

MARGARITA

***3285**

VALLEJO

BOQUERA

PRUDENCIO

***5837**

Vallespir

Flo

Marta Joana

***1774**

Vanesa

López

Iglesias

***1918**

VANRELL

JULIA

MARIA DELS ANGELS

***6053**

Vaquer

Muntaner

Maria Magdalena

***6238**

VAZQUEZ

CRESPO

MARIA MILAGROS

***5729**

VERGER

AGUILAR

MARIA DE LLUCH

***7663**

Vicens

Bauza

Joan

***8042**

VICENS

MORRO

JORGE

***1363**

VICENS

CLER

MARIA

***1761**

Vidal

Jordi

Bárbara María

***0142**

VIDAL

RIVERA

MARIA DE LA PAZ

***0948**

Vilella

Fuster

Catalina

***6437**

Villar

Yeates

Elisabet

***2635**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

1.1 Subgrup A1, Administració especial

Arquitecte-a superior

LLINATGES

NOM

DNI

Apalategui

Aizpuru

Miren

***9795**

Arnau

Peiró

Clara

***4958**

Bauçà

Cerezo

Concepció

***7038**

Bigorra

González

Aina

***6743**

BRIONES

MARDONES

CARLOS

***5969**

BUÑOLA

PEDROL

AINA MARIA

***8883**

Cabrer

Rivera

Pedro Luis

***8052**

CALVIÑO

FRAU

CATALINA

***2795**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

CAMPINS

SANTUCCI

ANTONI

***8101**

Camprodon

Rosanas

Maria

***0913**

CAÑELLAS

GINARD

MIGUEL

***8909**

Capellà

Terrez

Miguel Ángel

***3347**

Casamor

Molina

Oriol

***2170**

Cifre

Bennàsar

Bartomeu

***8766**

COLOM

SEGUÍ

LAURA

***5991**

Darder

Estrades

Bàrbara

***3492**

DOMÍNGUEZ

GARCÍA

ISABEL

***9690**

ESCOBAR

BONET

MARIA

***2985**

ESTARELLAS

PALMER

MIGUEL

***9644**

EUSTAQUIO

MARTÍN

LUIS

***5797**

FERNANDEZ

CORRAL

SAMUEL

***4066**

Forner

Todó

Carlos

***0103**

GARCIA

SASTRE

JAIME MARTIN

***0881**

GARCIA

`PERAIRE

ANA

***9510**

GINARD

FULLANA

BARTOLOME

***2995**

GOMEZ

MEDINA

JOSE JAVIER

***3789**

Guillermo

Roca

Bonnín

***9192**

HOMAR

HORTIGÜELA

ALVARO

***8163**

JORGENSEN

ROCA

ERIK

***5766**

LLUÍS MIGUEL

GALMÉS

TRUEBA

***2244**

LLULL

DURO

ANGEL

***6783**

LLULL

GILET

JUAN

***7762**

LUCIANO

AMENGUAL

MARIA SOFIA

***8436**

MARTINEZ

COMAS

MARIA

***5879**

Martínez

Alvarado

María Luisa

***6424**

Mayans

Sureda

Jaime Onofre

***6123**

MONTIS

SANCHEZ

MARIA DE LOS ANGELES

***8740**

Oliver

Colell

Gabriel Martín

***1371**

OLIVER

HERRERO

MARIA EUGENIA

***3327**

OURO

PARDO

ISABEL

***3742**

Panadés

Cabot

Mariona

***4077**

PASCUAL

PAULES

PATRICIA CAROLINA

***7192**

Pereiro

Barceló

David

***2821**

PERICAS

CAMPINS

ANTONIO

***8948**

PIZA

SEGURA

MARIA CRISTINA

***3643**

POL

MARTÍ

JOAN VICENÇ

***2038**

PONZOA

PINA

ANGELA

***2201**

Puigserver

Antich

Ivan

***8971**

Ramon

Pou

Joan

***4328**

REINA

FERRAGUT

ALFONSO

***1112**

Reparaz

Vives

Iñaki

***5439**

Reus

Frontera

Jaume

***5051**

RIERA

PASCUAL

CATALINA MARÍA

***6860**

ROMERO

CROSA

OSCAR

***7803**

RUIZ

ORTEGA

MONTSERRAT

***7852**

SALAS

CANTARELLAS

CRISTÒFOL MARIA

***2066**

SALMERÓN

DÍAZ

FRANCISCO JOSÉ

***9580**

Salom

Gaya

Francisca de los Angeles

***2021**

segui

capo

maria isabel

***1137**

SERRANO

GOMILA

OSCAR

***0595**

SERVERA

BUADES

ANTONIA

***7252**

Togores

Piquer

Matías José

***7318**

TORRES

PUJOL

ESTEBAN

***8516**

von Freyhold

-

Kenneth

***8321**

WURSCHMIDT

DELGADO

MARIA TERESA

***6260**

Yuste

Mascaró

Eduardo

***6247**

Tècnic -a superior llicenciatura en dret

LLINATGES

NOM

DNI

ACIMAS

MORÁN

MARTA ELENA

***5005**

ADROVER

BARCELÓ

AGUSTINA

***2480**

AGUDO

MARTINEZ

MARIA JOSE

***4343**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

ALEMANY

JUAN

ANTONIA

***3604**

AMENGUAL

MOYA

JULIAN

***3342**

Amengual

Siquier

Margarita

***1180**

AMENGUAL

RAMIS

CATALINA MARIA

***8112**

AMER

ESTARELLAS

TOMAS

***2028**

Andrade

Barberá

Maria Paz

***5772**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

BAUZA

ROSSELLO

CONSTANÇA

***9323**

BELMONTE

GALDÓN

SILVIA

***6976**

BELTRAN

CELIÀ

MARIA ANTÒNIA

***8732**

Berastain

Durán

Adriana

***4619**

BERGÉS

BUENO

MÒNICA

***0912**

BERNAT

FAR

CATALINA ALICIA

***6564**

BIS

MAQUEDA

CATALINA

***8412**

BLAS

GUASP

CARMEN

***5107**

BOFILL

CONTRERAS

PEDRO

***5569**

BOSQUE

GARCIA

LAURA

***2691**

BOU

MARTIN

ANA MARIA

***5527**

Burguera

Vidal

Catalina

***5089**

CABANELLAS

CALVO

MARGARITA

***0148**

CALAFELL

MORENO

MARÍA LUISA

***0144**

Calle

Coloma

Cecilia Inés

***9326**

Cañellas

Veny

Katiana

***8998**

Capella

Trobat

Maria

***6772**

CAPO

TOUS

MARTIN

***6125**

CARBAJO

CAUREL

EVA

***0779**

CARDONA

VIDAL

MARIA MAGDALENA

***0386**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CERDÀ

CAPÓ

MATIES

***2481**

CLAR

BARCELÓ

Mª DELIA

***3153**

CLOQUELL

DONADO

MATEO

***6392**

Cloquell

Miró

Juan Miguel

***5835**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

COLL

CAMPAYO

Jose Luis

***6688**

Coll

Rotger

Antonia Catalina

***1494**

COLMENERO

FEMENÍA

MARIA DEL CARMEN

***3266**

COMELLA

BOSCH

CATALINA

***3732**

Comes

Cano

José Xavier

***5462**

Company

Segui

Magdalena

***8754**

CORADO

AGUILAR

LIBERTAD

***5223**

Costa

Forteza

Laura

***7067**

CRESPI

BASSA

MARIONA

***5955**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

DARDER

GACIAS

MARIA DEL MAR

***9635**

DEL CANTO

ARÓSTEGUI

AMANDA

***2149**

DELGADO

MÉNDEZ

MARIA PILAR

***5282**

DOMÍNGUEZ

AGUADO

MARÍA SUSANA

***0385**

Enseñat

Inés

Matías

***1743**

ESCANELLAS

MAS

MARIA ANTONIA

***1803**

ESTEBAN

HERNÁNDEZ

MARINA

***3720**

FELIU

DE OLEZA

RAFEL

***4456**

FELIU

ALVAREZ DE SOTOMAYOR

MARIA DEL PILAR

***3369**

Ferragut

Mayrata

Antoni

***9742**

FERRER

CIFRE

LAURA

***2656**

FIOL

GARCIAS

JORDI

***0348**

FONT

MOLINAS

FRANCESC

***6255**

font

gaya

catalina

***3654**

FRAU

MARÍ

MARIA JOSE

***8963**

GARCÍA

LÓPEZ

ESTHER

***7180**

García

Rotger

Cristina

***5447**

GARCÍA

DÍEZ

VIRGINIA

***3731**

Garcias

Bosch

Magdalena

***7379**

GOMILA

CONTRERAS

MARIA DEL ROSARIO

***8034**

Grajera

Boza

Eva María

***3238**

HERRERO

BALBASTRE

EVA CRISTINA

***6865**

Homar

Marcè

Margarita

***4513**

JIMENEZ

ARMIJO

MARIA JOSEFA

***8050**

JIMENEZ

RIBOT

JOSEFA

***8366**

JOY

MARROIG

MARIA TERESA

***9707**

Llaneras

Frau

Maria Antonia

***8162**

LOPEZ

MANUEL

ANNA

***9280**

López

Sancho

Emilio

***2657**

López

Iglesias

Vanesa

***1918**

MARIMON

MONCADAS

CATALINA

***6169**

MARINA

MARTIN

MAS

***2071**

MARTINEZ

TOMAS

MARIA ISABEL

***4798**

MARTINEZ

ROSSELLÓ

JULIÁN MIGUEL

***2077**

Martorell

Font

Àgueda

***7446**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

MASCARO

PORTELL

ANTONIA

***3639**

MASSANET

FORTEZA

MARIA ESPERANÇA

***3865**

Mateu

Vinent

Ruth

***4072**

Mir

Guasp

Francisca Juana

***5432**

MIR

BARCELÓ

ESPERANZA

***9357**

MOLL

VIDAL

MARIA ELENA

***5853**

MONER

GONZÁLEZ

MARÍA TERESA

***1954**

MONSERRAT

BENNASAR

MARIA

***2716**

MORADAS

MERCADÉ

PATRICIA

***6963**

MORAGUES

MARQUÉS

ISABEL

***4022**

MORELL

BETHENCOURT

MONICA LORETO

***0084**

Morell

Planas

Mercedes

***6688**

moreno

carmona

maria del rocio

***9447**

Morey

Soler

Pau

***2266**

MULET

AGUILÓ

VICTORIA

***1157**

MUNAR

GREGORIO

SERAFINA

***8124**

MUNAR

LLABRÉS

MAGDALENA

***1377**

NADAL

AMENGUAL

MARIA MAGDALENA

***8291**

NAVARRO

ROIG

MARIA DE LAS MERCEDES

***3898**

Nicolau

Llabrés

Antònia

***3569**

Nicolau

Martí

Antoni

***1810**

NOGUÉS

SÁNCHEZ

MARÍA JOSÉ

***9477**

Novo

Torres

Consuelo Adelaida

***1931**

PALLISER

ARELLANO

MARIA ANTONIA

***7896**

PALMER

SIMÓ

MARGARITA

***3759**

PASCUAL

GARCÍA

VERÓNICA

***0344**

payeras

bennassar

jaime

***6970**

PERELLÓ

GAYÁ

IRENE

***3867**

PÉREZ

GARCÍA

ALICIA ISABEL

***2966**

Pérez

Noguera

Alicia María

***7793**

PIÑOL

EPASA

FRANCISCO JAVIER

***3265**

PROVENZAL

CIFRE

BEATRIZ

***1645**

REIG

MORRO

JUANA MARIA

***1277**

Reixac

Alajarin

Petra Roser

***3805**

REYNÉS

CORONADO

ELISABET MARIA

***0830**

Ribas

del Blanco

Ferran Ramon

***0595**

Ripoll

Genovart

Silvia

***8733**

RIPOLL

COLL

ROSA ISABEL

***2108**

ROCA

MAIRATA

MARTA

***4661**

RODRIGUEZ

GOMEZ

ELENA

***1260**

ROLDÁN

BRONDO

MARIA AMALIA

***1479**

ROLDÁN

LÓPEZ

MARÍA JOSÉ

***2912**

Rosselló

Mena

Carlos

***9880**

ROSSELLÓ

CORRÓ

MARÍA DEL PILAR

***6765**

ROVIRA

SERRANO

NÚRIA

***6979**

SALLERAS

VICENS

GABRIEL

***8758**

SÁNCHEZ

VILLALBA

JUAN JOSÉ

***9683**

Sánchez

Curto

Cristian Raul

***1406**

SANZ

CABALLERO

SANDRA

***9828**

Serra

Mas

Francisca

***7537**

SERRA

SARD

MIQUEL

***4617**

SOLER

SERRA

GUILLERMO

***3982**

SUREDA

SUÑER

MARIA

***2787**

THOMÁS

LLITERAS

ISABEL

***6838**

TORRES

FERRER

JAIME

***1845**

TRUJILLO

CABRERA

MARIA DE LOS REMEDIOS

***8506**

TUR

FIGUERUELO

MARIA ELENA

***1196**

VANRELL

JULIA

MARIA DELS ANGELS

***6053**

VERGER

AGUILAR

MARIA DE LLUCH

***7663**

Vidal

Jordi

Bárbara María

***0142**

Vidal

Torres

Maria Elionor

***2084**

Vilella

Fuster

Catalina

***6437**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

Enginyer -a de camins, canals i ports

LLINATGES

NOM

DNI

AFÁN DE RIVERA

MORENO

JUAN ANTONIO

***2217**

Amezcua

Morillas

Maria Amparo

***7374**

Astol

Pons

Juan

***0099**

ATAUN

BUENO

LARA

***2209**

barahona

bellido

cristina

***7101**

BLANES

ECKERT

CAROLINA

***4660**

CALDES

BAUZA

FRANCESC

***5617**

de Pablo

Escolà

Antonio

***7933**

Dell'Avo

 

Corrado

***9856**

fernandez

herrera

jairo

***6658**

FERRANDIS

MARTÍNEZ

SOFÍA

***0914**

GARCIA

RUBIO

JOAQUIN

***7230**

GARCÍA

MARTÍNEZ

JUAN ANTONIO

***4461**

GONZÁLEZ

ENSEÑAT

RICARDO

***2801**

Gost

Amengual

Miquel

***2970**

Guzmán

Guzmán

Ascensión

***2942**

Kröger

 

Arne

***7087**

LOBATO

RUBIO

SARA

***5093**

MARTINEZ

COMAS

MARIA ESTHER

***2903**

Mas

Fiol

Maria del Salvador

***1922**

MAS

QUETGLAS

MARIA DEL CARMEN

***0807**

Mollar

Bort

Maria

***7993**

MONTANER

BERGES

LAURA ÁNGELA

***4673**

MORALEJO

RODRÍGUEZ

JAIME

***8299**

Mudoy

Villalobos

Francisco

***5420**

Oliver

Gelabert

Antoni Miquel

***1923**

PASTOR

PELLICER

SILVIA

***5699**

PIERA

BOLO

JOSEP SALVADOR

***9030**

PONS

NOGUERA

JOSEFA

***8114**

Reus

Sintes

Caterina

***2660**

RIERA

FERRER

JUAN MIGUEL

***0685**

Rius

Gibert

Juan Maria

***2952**

SAGRERA

NUÑEZ

DANIEL

***7569**

sierra

galbarro

andreu

***0091**

Susilla

Georgiou

David

***2804**

Susilla

Georgiou

Estela Inés

***7363**

Enginyer-a industrial

LLINATGES

NOM

DNI

Alcázar

Navarro

Santiago

***5787**

ARIAS

VINAGRE

LUCIA

***4836**

Barceló

Grimalt

Salvadora

***1450**

BAUZA

RIBOT

JUAN

***4217**

BLANCH

VICENS

DANIEL

***9711**

BLANCO

RUIZ

SANDRA

***6910**

CARRIO

GRAU

MATEO

***0919**

Casanova

Flores

Carlota

***7468**

de Pablo

Escolá

Marcos

***3550**

FERRIOL

TORRENS

MARIA

***3753**

FRONTERA

GALLARDO

JUAN

***0849**

Gil

Truyols

Carles

***2782**

GONZALEZ

GARCIA

ANTÒNIA

***0329**

GRADAILLE

LLANERAS

MARC

***8846**

Grimalt

Fusté

Jaume

***4529**

GUTIERREZ

BERNAL

MARIA ARACELI

***9948**

HERRERO

AIBAR

LAURA

***6815**

Marcos

Vallespín

Silvia

***3494**

MARQUES

MORELL

ASUNCION

***6975**

mestre

oliver

margalida

***2479**

MONSERRAT

QUETGLAS

CATALINA MACIANA

***3889**

Monserrat

Quetglas

Miquel

***7430**

Pietzsch

García

Mónica

***2994**

Rossiñol

Miralles

Bernat

***3455**

Sala

Nowotny

Sergio

***1367**

SANCHEZ

FONT

FRANCISCO

***2952**

SERRA

RIUTORT

GABRIEL

***2514**

Sureda

Gomila

Barbara

***2511**

Usandizaga

Coll

Manuel

***4617**

VICENS

COMPANY

FRANCESC

***4944**

Enginyer-a superior agrònom-a

LLINATGES

NOM

DNI

Crespí

Roig

Lluc

***8604**

DE PRADO

BAUTISTA

MARIA ISABEL

***8249**

ESPINOSA

PASCUAL

MARIA JOSE

***2796**

GARCIA

LOPEZ

JUAN DE DIOS

***3123**

llobera

mahy

pau

***0268**

LLORET

PÉREZ

INÉS

***2689**

LLURBA

FORTUNY

MONTSERRAT

***9773**

López

Serra

Marta

***9153**

MARCH

VILANOVA

LLORENÇ

***1970**

MARI

BENLLOCH

MANUEL

***1120**

MIRO

RAYNAUD

ADRIAN

***6708**

PONS

MIQUEL

AINA MARIA

***6860**

PRATS

MUT

JUAN RAMON

***2747**

RUL·LAN

POMAR

JUANA ANA

***5568**

TROBAT

SBERT

JERÒNIA

***3418**

Vázquez

Muñoz

Patricia

***9876**

VEGA

ORDAX

ESTEBAN

***3904**

Metge -essa

LLINATGES

NOM

DNI

ALOS

SALVA

MARIA MICAELA

***8226**

Covacho

Cordero

Daniel

***0769**

FRAILE

OLIVER

ROCIO

***6322**

RIBOT

RODRIGUEZ

EDUARDO

***4481**

Tècnic-a superior arqueòleg-òloga

LLINATGES

NOM

DNI

ALVAREZ

GOZALO

PELAYO

***3679**

CALDERÓN

DÍAZ

MARÍA

***3994**

Cantarellas

Sancho

Victòria

***2347**

CARDONA

LÓPEZ

FRANCISCA

***2665**

Cendrós

Caldentey

Manuel

***2792**

Escanilla

Artigas

Nicolau

***2820**

Frederiksen

Reyes

Marina Stella

***1546**

GARCIA

REYES

JUAN CARLOS

***4852**

HERNANDEZ

GASCH

JORDI

***8898**

INGLADA

GRAU

HELENA

***0065**

Martínez

Ortega

Antonia

***4691**

MUNAR

LLABRÉS

SEBASTIÀ

***4095**

Oliach

Fàbregas

Meritxell

***1007**

Oliver

Servera

Llorenç

***5109**

Perelló

Mateo

Laura

***7595**

Quevedo

Márquez

Sergio

***4216**

Riera

RULLAN

Mateu

***6273**

riera

navarro

miquel

***7214**

RIPOLL

MARTORELL

JAUME

***1547**

Rivas

Antequera

María José

***1845**

RIVAS

ORTIZ

JAVIER

***6922**

Roig

Galmés

Bernat

***3687**

Rotger

Moyá

Francesca Rosa

***2958**

SÁNCHEZ

RAMÍREZ

TERESA

***1931**

Serrano

Luque

ESTEFANIA

***0220**

Tarongí

Vila-seca

Ferran Josep

***3221**

Torà

Escribano

Francisco Javier

***5066**

Valenzuela

Oliver

Alejandro

***2645**

Vallori

Márquez

Bartomeu

***1696**

Tècnic-a superior de cartògraf-a

LLINATGES

NOM

DNI

Adrover

Fiol

Miquel

***4210**

AGUILO

RODRIGUEZ

MARC

***1622**

ALCOBENDA

BREIJO

MARIA FRANCISCA

***5444**

Alvaro

Frotté

Philippe

***8971**

BARCELÓ

ADROVER

ANTONI

***3706**

BARREIRO

NOVOA

DANIEL AGUSTIN

***4443**

Cano

Campillo

Antonio

***0469**

CASAÑAS

VILAMALA

FRANCESC

***5030**

Cavada

Bonnin

Maria de los Angeles

***9442**

COLOM

GUASP

ANTONI

***7910**

COLOMAR

PRATS

JOSEFA

***5717**

Feliu de la Peña

Pons

José Francisco

***5369**

FERNÁNDEZ

CASTELLÓ

JUAN FRANCISCO

***6242**

FORNÉS

HORRACH

ANTÒNIA

***1177**

Garcia

Ballester

Gonçal

***1050**

GENOVART

CAPELLÀ

JUAN MIGUEL

***3516**

Lizana

Carrió

Paula

***2267**

Mir

Socías

Francisca

***6108**

Moya

Pais

Irene

***0341**

Mulet

Ballester

Alexandre

***9592**

Obrador

Izara

Margalida

***1790**

Pastor

Pont

Antoni

***1956**

Pons

Esteva

Maria Magdalena

***5168**

Ramis

Crespí

Francisca

***1872**

ramis

bestard

antoni

***1775**

Rodríguez

Gomila

Raquel

***9634**

RUSCA

MESTRE

MARIA LLUC

***6682**

SALVA

CAPO

MIGUEL ANGEL

***9802**

SAMPOL

MURILLO

MARGARITA

***3111**

Sanchis

Moreno

Eugenio

***0144**

SIQUIER

MORELL

MARIA

***3567**

Taltavull

Manchado

Maria del Mar

***2491**

Tècnic-a superior de formació

LLINATGES

NOM

DNI

Aguayo

Siquier

Marta

***9404**

Alba

Grau

Joana Isabel

***1018**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

ANGOSO

MASCÓ

MARIA JOSÉ

***0936**

BOLADERAS

MESTRE

ANTÒNIA

***6176**

bosque

garcia

laura

***2691**

Calabria

Garau

Estanislau

***6514**

CARO

LOPERA

ALEXANDRA

***3461**

Castellary

González

Pablo

***5477**

Castro

Soler

Laura Irene

***7761**

COLOM

CIRER

ISABEL MARIA

***1785**

CRESPI

PIBERNAT

ESPERANZA

***2257**

DE ARRIBA

CANTALLOPS

CATALINA

***2218**

DURAN

PASTOR

MARIA PAULA

***3808**

ESQUER

CORPAS

OLALLA

***9706**

FERNÁNDEZ

MAESTRE

MARÍA DOLORES

***3188**

FONT

ROIG

ANTONIA

***4211**

FORTEZA

AMENGUAL

MERCÈ

***7227**

Frau

Losa

Cristina

***0676**

LANCHARRO

RICO

MARIA DEL CARMEN

***8730**

LEAL

MALDONADO

EMILIA

***6564**

LLOMPART

LOPEZ

MARIA VICTORIA

***3534**

LOPEZ

MALDONADO

REBECA

***9931**

LUCENA

NICOLAU

PATRICIA

***8089**

Maruny

Bardolet

Nuria

***3042**

Medina

Hernández

Deylin

***0848**

Molina

Ramírez

Isabel

***1462**

MONTES

GARCIA

GEMA

***7776**

MOYA

MORENO

ISABEL

***7282**

Ojeda

Cortinas

Irene

***1480**

OLIVERO

BONILLA

MARIA ÁNGELES

***2226**

Rosa

Mulet

Catalina Maria

***8028**

Saez

Gonzalez

Ana Maria

***6022**

SALAMANCA

LOPEZ

SARA

***6038**

SUAU

GOMILA

ANA MARÍA

***3721**

TROBAT

SBERT

CATALINA MARIA

***1864**

VENINI

BAUZA

MARTA

***6309**

VIDAL

RIGO

MARGALIDA

***8316**

VILAS

ROCA

CATALINA

***0398**

Tècnic-a superior economista

LLINATGES

NOM

DNI

ALFARO

PICÓ

CAROLINA

***9312**

ALOMAR

VELASCO

LEONOR FRANCISCA

***2111**

AMENGUAL

RIERA

FRANCISCA

***9187**

ARTETA

ARRUE

VERONICA

***3824**

ATIENZA

CARRAFA

SABINA

***8531**

BASSA

SIMONET

MARIA

***7101**

Bauzá

Riera

Joana Maria

***3844**

BERNAT

DEYA

FRANCISCA

***3553**

Bibiloni

Castelló

Joana Maria

***1406**

BONED

NIELL

BARTOLOMÉ

***8482**

Bonnin

Garau

Juan

***9922**

BORDOY

LOBO

MARÍA BELÉN

***6804**

Bover

Crespi

Pere Josep

***5133**

CAIMARI

SALAET

CARLOS

***3029**

Cano

Bisquerra

Francisco de Asis

***3404**

CATERINA

RIERA

JAUME

***3014**

CAZACU

CAZACU

NICOLETA

***6635**

Clar

Salva

Francisca

***3240**

CLAR

ARAGÓN

CATALINA

***3989**

clari

enguix

salvador

***3801**

comas

capo

juan

***5633**

Cortés

Isern

José Luis

***3650**

CUART

SERRA

JOSEFINA

***9292**

DEL HOYO

CASTELL

ANTONIA

***8231**

DOLS

FIOL

CATALINA

***1803**

DOSAIGÜES

AMENGUAL

JUAN BAUTISTA

***0660**

Escanellas

Genovard

Jerónima Mª

***8055**

Esteban

Comamala

Beatriz

***5849**

ESTELA

MIRÓ

MONICA

***9240**

FERNÁNDEZ

VÍLCHEZ

MARIA DOLORES

***5922**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GELABERT

LLAMBÍAS

IRENE

***5269**

GIL

SALLERAS

AINA MARIA

***5080**

GUERRERO

MARTIN

CARMEN

***7546**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

LLADO

IGLESIAS

SILVIA LUCIA

***5596**

MANZANARO

QUIJADA

SONIA

***5884**

MARIN

RAMIREZ

JAVIER

***3964**

MARTINEZ

COMPANY

JOSEP JOAN

***2851**

MARTINO

BENNASAR

ALEJANDRO

***2732**

MATAS

BESTARD

FRANCISCO JAVIER

***2688**

Matas

Moranta

Yvette Yanira

***4070**

Mateu

Aguiló

Antoni

***9655**

MOLINS

SEGOVIA

MARIA LUISA

***3945**

MOREY

MARTORELL

MARIA MAGDALENA

***1783**

MORRO

MAGRANER

NÚRIA

***5401**

MUNAR

VIDAL

MARGARITA

***5371**

OTERO

ALMODÓVAR

ISABEL

***2354**

PARÉS

SANCHO

FRANCISCA

***2412**

PASTOR

PONS

FRANCISCO JOSÉ

***8083**

Perelló

Cantallops

Catalina

***1431**

PERELLÓ

GAYÁ

IRENE

***3867**

RAMON

POMAR

MARIA ANTÒNIA

***3390**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

RINCÓN

OTERO

SUSANA

***0927**

RIPOLL

BAÑON

TERESA

***5014**

SALINAS

CEACERO

FRANCISCO MANUEL

***9984**

SANFELIU

PEÑA

FRANCISCA

***3255**

SANSÓ

JAUME

MARIA ANTONIA

***1948**

SEGUI

JAUME

MIGUEL

***9993**

SEIJO

NOGUERA

GONZALO

***7630**

SOCIAS

UTRERO

MARGARITA

***1301**

TEJADA

SANCHO

EDUARDO

***1160**

TOMAS

ROCA

FRANCISCA

***0974**

TORRENS

CAÑELLAS

EUGENIA MARIA

***5514**

TORRES

RIPOLL

BERNAT

***5493**

Vaquer

Muntaner

Maria Magdalena

***6238**

VAZQUEZ

CRESPO

MARIA MILAGROS

***5729**

Villar

Yeates

Elisabet

***2635**

Tècnic-a superior en geografia

LLINATGES

NOM

DNI

BUJOSA

PICORNELL

BARBARA MARIA

***8010**

Cano

Campillo

Antonio

***0469**

Feliu de la Peña

Pons

José Francisco

***5369**

Ferrer

García

Isabel

***4577**

Forcano

Cremers

Karen

***3515**

SAMPOL

MURILLO

MARGARITA

***3111**

SANDIAS

LLEO

ERIC

***7065**

Tècnic-a superior en qualitat i avaluació

LLINATGES

NOM

DNI

ACOSTA

TORRES

MARIA DEL CARMEN

***6823**

ADELANTADO

BARRAO

MARIA PILAR

***4594**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

ALFARO

PICÓ

CAROLINA

***9312**

Alfonso

Barceló

Carolina

***9691**

ANDREU

MULET

CATALINA MARIA

***6384**

ANGOSO

MASCÓ

MARÍA JOSÉ

***0936**

ARBONA

MARCÉ

MARGARITA

***8326**

Arenas

Cano

Jennifer

***6328**

ATIENZA

CARRAFA

SABINA

***8531**

Barceló

Bisquerra

Gabriel

***1559**

Barceló

Vicens

Josep

***5295**

BELTRAN

CAÑELLAS

JAVIER

***1342**

Bosch

Fitzner

Alejandro

***9639**

BRIONES

MARDONES

CARLOS

***5969**

BUJOSA

PICORNELL

BÀRBARA MARIA

***8010**

caballero

lopez

isabel cristina

***3709**

Cabrer

Rivera

Pedro Luis

***8052**

cabrera

alonso

andrea

***6272**

CALLEJON

HERNANDEZ

RAQUEL

***1007**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

Capellà

Terrez

Miguel Ángel

***3347**

Casanova

Flores

Carlota

***7468**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CLAR

VIDAL

FRANCISCA

***8996**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

COLL

ALEMANY

ESPERANZA

***0928**

Dell'Avo

 

Corrado

***9856**

Cortés

Isern

José Luis

***3650**

Covas

Miranda

Natalia

***7173**

Crespí

Bennàssar

Maria Magdalena

***8287**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

Darder

Estrades

Bàrbara

***3492**

de la rosa

abril

isabel

***6398**

de Pablo

Escolá

Marcos

***3550**

ESCOBAR

BONET

MARIA

***2985**

ESPINOSA

PASCUAL

MARIA JOSÉ

***2796**

ESQUER

CORPAS

OLALLA

***9706**

Esteban

Comamala

Beatriz

***5849**

Farré

Secall

Roger

***8749**

FELIU

DE OLEZA

RAFAEL

***4456**

FELIU

ALVAREZ DE SOTOMAYOR

MARIA DEL CARMEN

***5486**

Feliu de la Peña

Pons

José Francisco

***5369**

FERNANDEZ

CLADERA

BRUNO

***7128**

Fiol

i Amengual

Joana Maria

***2680**

Florit

Zuazaga

Jerònia

***9821**

GAGO

VEGA

DANIEL JESÚS

***8687**

Galindo

Walser

Evelyne

***8559**

GARCIES

GOMILA

MARIA

***5651**

GELABERT

LLAMBÍAS

IRENE

***5269**

GOMILA

CONTRERAS

MARIA DEL ROSARIO

***8034**

González

Troya

Sonia de Fátima

***9464**

GRADAILLE

LLANERAS

MARC

***8846**

Grajera

Boza

Eva María

***3238**

HEVIA

BLACH

MARIA

***8700**

JAUME

CATANY

ANTONI MIQUEL

***8411**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

Llompart

Garau

Catalina

***8634**

LLULL

DURO

ANGEL

***6783**

LLULL

GILET

JUAN

***7762**

LOPERA

QUESADA

MARÍA

***5817**

López

Puertas

Ginés

***9277**

LUQUE

RODRIGUEZ

LLUIS

***3519**

Manera

Fuente

Matias

***0797**

MARI

BENLLOCH

MANUEL

***1120**

MARQUES

MORELL

ASUNCION

***6975**

MARTINEZ

TOMAS

MARIA ISABEL

***4798**

MARTINEZ

TRIVIÑO

JORGE

***3397**

Martínez

Alvarado

María Luisa

***6424**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

Maruny

Bardolet

Nuria

***3042**

MASSANET

LOFQUIST

JOANA MARIA

***9533**

Mateu

Aguiló

Antoni

***9655**

MAURA

JAUME

MARIA VICTORIA

***3675**

Mayans

Sureda

Jaime Onofre

***6123**

Mollar

Bort

Maria

***7993**

MONSERRAT

QUETGLAS

CATALINA MACIANA

***3889**

Monserrat

Quetglas

Miquel

***7430**

Montaner

Alonso

María Concepción

***4018**

MONTIS

SÁNCHEZ

RAMÓN MARÍA

***0342**

Moya

Pais

María José

***7513**

MUÑOZ

MUÑOZ

MARIA DEL CARMEN

***5271**

Navarro

Bertos

Jose Manuel

***7967**

Nicolau

Martí

Antoni

***1810**

Oliver

Gelabert

Antoni Miquel

***1923**

OURO

PARDO

ISABEL

***3742**

Pasqual

Aguiló

Joan Josep

***0459**

Pereiro

Barceló

David

***2821**

PIVIDAL

SILLA

ISABEL

***9469**

PIZA

SEGURA

MARIA CRISTINA

***3643**

POL

MARTÍ

JOAN VICENÇ

***2038**

PRATS

ROTGER

LLUCIA

***6325**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

QUETGLAS

SALOM

JEMIMA

***9247**

Rabal

García

Javier

***3555**

RADO

VAÑÓ

AGNÈS

***9593**

Rado

Vaño

Joan

***9593**

REBASSA

ENSEÑAT

LAURA

***2992**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

Ribas

del Blanco

Ferran Ramon

***0595**

Ribas

PIZÀ

Andreu

***8138**

RÓDENAS

JIMÉNEZ

ROSA MARIA

***6468**

Rodríguez

Frau

Francisca

***7413**

RODRIGUEZ

VILLATORO

YOLANDA TERESA

***4552**

Roig

Estades

Pedro

***3649**

Rosselló

Mena

Carlos

***9880**

Rossiñol

Miralles

Bernat

***3455**

RULLAN

GARAU

MARIA TERESA

***1717**

Sala

Nowotny

Sergio

***1367**

SAMPOL

MURILLO

MARGARITA

***3111**

SÁNCHEZ

VILLALBA

JUAN JOSÉ

***9683**

Serra

Langford

Gabriela Bárbara

***1262**

SERRA

RIUTORT

GABRIEL

***2514**

Sierra

Queralt

Montserrat

***9902**

SIERRA

DELGADO

LORETO

***6741**

SOCIAS

UTRERO

MARGARITA

***1301**

SOLANO

MAIRATA

ANTONIO

***2593**

Susilla

Georgiou

Estela Inés

***7363**

TEJADA

SANCHO

EDUARDO

***1160**

Togores

Piquer

Matías José

***7318**

TRIAS

NICOLAU

FELIU

***3727**

vidal

rigo

maria

***1161**

Vilella

Fuster

Catalina

***6437**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

Tècnic-a superior gestió RRHH

LLINATGES

NOM

DNI

ACIMAS

MORÁN

MARTA ELENA

***5005**

ALBERTI

CASTILLO

CARLOS

***7518**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

BIS

MAQUEDA

CATALINA

***8412**

bosque

garcia

laura

***2691**

CABANELLAS

CALVO

MARGARITA

***0148**

Calle

Coloma

Cecilia Inés

***9326**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

CAPÓ

TOUS

MARTIN

***6125**

CARBAJO

CAUREL

EVA

***0779**

CARDONA

VIDAL

MARIA MAGDALENA

***0386**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CLOQUELL

DONADO

MATEO

***6392**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

Coll

Rotger

Antonia Catalina

***1494**

CORRÓ

CAMPANER

CATALINA

***3870**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

ESCANEZ

GONZALEZ

MARIA JOSE

***7780**

FELIU

DE OLEZA

RAFAEL

***4456**

Ferragut

Mayrata

Antoni

***9742**

FIOL

GARCIAS

JORDI

***0348**

García

Paradas

Eduardo

***2204**

GILI

CRESPO

AMELIA

***4849**

GOMILA

CONTRERAS

MARIA DEL ROSARIO

***8034**

Guéguen

Herry

Gaël Pascale

***1752**

HERRERO

BALBASTRE

EVA CRISTINA

***6865**

Llobera

Gili

Rosa

***6600**

López

Sancho

Emilio

***2657**

MARIMON

MONCADAS

CATALINA

***6169**

Martorell

Font

Àgueda

***7446**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

MIR

BARCELÓ

ESPERANZA

***9357**

MONTER

MORAGUES

MARIA DEL PIALR

***5978**

MORAGUES

GONZALEZ

IRENE

***6742**

Moreno

Carmona

Maria del Rocio

***9447**

Moreno

Gil

Ana Francisca

***3357**

Moreno

Lebrón

Ricardo Juan

***9127**

Nicolau

Llabrés

Antonia

***3569**

Nicolau

Martí

Antoni

***1810**

payeras

bennassar

jaime

***6970**

PÉREZ

GARCÍA

ALICIA ISABEL

***2966**

Pérez

Noguera

Alicia María

***7793**

Ribas

Del Blanco

Ferran Ramon

***0595**

RODENAS

DONAIRE

PEDRO

***1585**

RODRIGUEZ

GOMEZ

ELENA

***1260**

ROLDÁN

BRONDO

MARIA AMALIA

***1479**

Rosselló

Mena

Carlos

***9880**

Salom

Porcel

Antoni

***0592**

SÁNCHEZ

VILLALBA

JUAN JOSÉ

***9683**

SANZ

CABALLERO

SANDRA

***9828**

Serra

Mas

Francisca

***7537**

SERRA

DARDER

MARIA LUISA

***2074**

SERRA

SARD

MIQUEL

***4617**

SOLER

SERRA

GUILLERMO

***3982**

TERROBA

GARCIA

ANGELES

***9218**

THOMÁS

LLITERAS

ISABEL

***6838**

VERGER

AGUILAR

MARIA DE LLUCH

***7663**

Vidal

Jordi

Bárbara María

***0142**

Vilella

Fuster

Catalina

***6437**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

Tècnic-a superior historiador-a

LLINATGES

NOM

DNI

ALVAREZ

GOZALO

PELAYO

***3679**

BAUZA

LEIRA

JAIME

***2345**

BINIMELIS

SERVERA

FRANCINA AINA

***3169**

Cantarellas

Sancho

Victòria

***2347**

CARDONA

LÓPEZ

FRANCISCA

***2665**

cendrós

caldentey

manuel

***2792**

CLADERA

PALOU

JAUME

***9061**

coll

mir

guillermo gabriel

***6381**

DE LA PARRA

LUENA

JESUS

***6402**

Frederiksen

Reyes

Marina Stella

***1546**

GARCIA

REYES

JUAN CARLOS

***4852**

González

Troya

Sonia de Fátima

***9464**

LLABRES

MESANA

MARIA DEL CARME

***3601**

Martí

Capó

Margarita

***4379**

Martínez

Ortega

Antonia

***4691**

Moya

Pais

María José

***7513**

Nadal

Estrany

Marc

***6479**

Oliach

Fàbregas

Meritxell

***1007**

Oliver

Font

Bernat

***2075**

Oliver

Servera

Llorenç

***5109**

Pasarón

Ruiz

José Ignacio

***0965**

Perelló

Mateo

Laura

***7595**

PONCE DE LEON

PASCUAL

NURIA

***2880**

Quetglas

Munar

Rosa Maria

***1586**

Quevedo

Crespi

Jaume

***7280**

RIPOLL

MARTORELL

JAUME

***1547**

Rivas

Antequera

María José

***1845**

ROTGER

MOYÁ

FRANCESCA ROSA

***2958**

SALOM

FORTEZA

MARGARITA ANGELES

***3743**

SÁNCHEZ

RAMÍREZ

TERESA

***1931**

Serrano

Luque

ESTEFANIA

***0220**

TERRASA

LOZANO

ANTONIO

***9381**

Tora

Escribano

Francisco Javier

***5066**

Torrero

Ortiz

Dolores Maria

***7012**

Ulloa

Morey

Carlos Manuel

***5192**

Valenzuela

Oliver

Alejandro

***2645**

Vallori

Márquez

Bartomeu

***1696**

Tècnic -a superior

LLINATGES

NOM

DNI

ADELANTADO

BARRAO

MARIA PILAR

***4594**

Aizcorbe

Mason

Sara Maria

***0147**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

ALFARO

PICÓ

CAROLINA

***9312**

ANAIS

MINTENIG

APARICI

***9693**

ANDREU

MULET

CATALINA MARIA

***6384**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

Arenas

Cano

Jennifer

***6328**

ARIAS

VINAGRE

LUCIA

***4836**

BARCELÓ

PUJADAS

FRANCISCA

***0147**

BARCELÓ

ADROVER

ANTONI

***3706**

BARCELÓ

BISQUERRA

GABRIEL

***1559**

Barceló

Vicens

Josep

***5295**

Bauzá

Riera

Joana Maria

***3844**

BELMONTE

GALDÓN

SILVIA

***6976**

BELTRAN

CELIÀ

MARIA ANTÒNIA

***8732**

BELTRAN

CAÑELLAS

JAVIER

***1342**

Benitez

Gil

Rosalia

***9917**

BERNAT

FAR

CATALINA ALICIA

***6564**

BIGORRA

GONZÁLEZ

AINA

***6743**

BLANCH

VICENS

DANIEL

***9711**

BONNÍN

SALAMANCA

FRANCESC XAVIER

***4877**

Bordons

Xammar

Maria Asunción

***7753**

Cabrer

Rivera

Pedro Luis

***8052**

cabrera

alonso

andrea

***6272**

Calabria

Garau

Estanislau

***6514**

CALAFELL

MORENO

MARÍA LUISA

***0144**

Calle

Coloma

Cecilia Inés

***9326**

CALVIÑO

FRAU

CATALINA

***2795**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

Campins

Marroig

Ruth Patricia

***2809**

CAMPRODON

ROSANAS

MARIA

***0913**

CAMPRUBI

POL

JOSEP

***2353**

Cañellas

Veny

Katiana

***8998**

Cano

Bisquerra

Francisco de Asis

***3404**

Cantarellas

Sancho

Victòria

***2347**

Cantos

Armenta

Celia

***5942**

Capellà

Terrez

Miguel Ángel

***3347**

CAPÓ

TOUS

MARTIN

***6125**

CARBAJO

CAUREL

EVA

***0779**

CARDONA

VIDAL

MARIA MAGDALENA

***0386**

Casanova

Flores

Carlota

***7468**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CLAR

VIDAL

FRANCISCA

***8996**

CLAR

ARAGÓN

CATALINA

***3989**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

COLL

DOLS

SANDRA

***6802**

COLL

DIAZ

MARGARITA

***2961**

Cortés

Isern

José Luis

***3650**

Covas

Miranda

Natalia

***7173**

CRESPI

BASSA

MARIONA

***5955**

Crespí

Bennàssar

Maria Magdalena

***8287**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

Darder

Estrades

Bàrbara

***3492**

DE LA FUENTE

GAITÁN

ADELA MARIA

***6383**

DE LA OSA

PASCUAL

TEODORA

***9234**

DE LA ROSA

ABRIL

ISABEL

***6398**

de Pablo

Escolá

Marcos

***3550**

DEL HOYO

BLANES

CARMEN

***5460**

DELGADO

MÉNDEZ

MARIA PILAR

***5282**

DOLS

FIOL

CATALINA

***1803**

ENRIQUEZ DE NAVARRA

LANGE

NADESCHDA

***7514**

ESCANELLAS

MAS

CATALINA

***6932**

ESCANELLAS

MAS

MARIA ANTONIA

***1803**

ESCOBAR

BONET

MARIA

***2985**

ESQUER

CORPAS

OLALLA

***9706**

Esteban

Comamala

Beatriz

***5849**

Farré

Secall

Roger

***8749**

FELIU

DE OLEZA

RAFAEL

***4456**

FERNANDEZ

CLADERA

BRUNO

***7128**

FERNÁNDEZ

CASTELLÓ

JUAN FRANCISCO

***6242**

Ferrer

García

Isabel

***4577**

Fiol

i Amengual

Joana Maria

***2680**

Florit

Zuazaga

Jerònia

***9821**

FORNÉS

HORRACH

ANTÒNIA

***1177**

Francisca

Rodríguez

Frau

***7413**

GAGO

VEGA

DANIEL JESÚS

***8687**

GARCIA

SASTRE

JAIME MARTIN

***0881**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GARCÍA

LÓPEZ

ESTHER

***7180**

GARCIES

GOMILA

MARIA

***5651**

Garijo

Leal

Antonio

***3480**

GELABERT

LLAMBÍAS

IRENE

***5269**

GINARD

GINARD

MIQUELA

***2181**

GÓMEZ

CALATAYUD

PILAR

***3411**

GOMILA

CONTRERAS

MARIA DEL ROSARIO

***8034**

GONZÁLEZ

LÓPEZ

CLARA

***4027**

GRADAILLE

LLANERAS

MARC

***8846**

HEVIA

BLACH

MARIA

***8700**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

Kröger

 

Arne

***7087**

Lerma

Barceló

Francina

***1896**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

Llompart

Garau

Catalina

***8634**

LLULL

DURO

ANGEL

***6783**

LLULL

GILET

JUAN

***7762**

LOPEZ

MORRO

MIGUEL

***1379**

López

 Sancho

Emilio

***2657**

López

Rosales

Ana María

***6472**

Luque

Aguilar

Ángeles

***6633**

Manera

Fuente

Matias

***0797**

MANZANARO

QUIJADA

SONIA

***5884**

MARIMON

MONCADAS

CATALINA

***6169**

MARQUES

MORELLL

ASUNCION

***6975**

MARTÍ

CAPÓ

MARGARITA

***4379**

MARTINEZ

TOMAS

MARIBEL

***4798**

MARTINEZ

TRIVIÑO

JORGE

***3397**

Martínez

Ortega

Antonia

***4691**

MARTINO

BENNASAR

ALEJANDRO

***2732**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

Maruny

Bardolet

Núria

***3042**

MASSANET

LOFQUIST

JOANA MARIA

***9533**

Mateu

Aguiló

Antoni

***9655**

MAURA

JAUME

MARIA VICTORIA

***3675**

Mayans

Sureda

Jaime Onofre

***6123**

MELIS

FUENTES

NOELIA

***4108**

MIR

PAYERAS

BARTOLOMÉ

***1277**

MOLINS

SEGOVIA

MARIA LUISA

***3945**

MOLLAR

BORT

MARIA

***7993**

Mónica

Pietzsch

García

***2994**

MONSERRAT

QUETGLAS

CATALINA MACIANA

***3889**

Monserrat

Quetglas

Miquel

***7430**

Montaner

Alonso

María Concepción

***4018**

MORELL

BETHENCOURT

MONICA LORETO

***0084**

MOREY

MARTORELL

MARIA MAGDALENA

***1783**

Moya

Pais

María José

***7513**

MUNAR

VIDAL

MARGARITA

***5371**

MUÑOZ

MUÑOZ

MARIA DEL CARMEN

***5271**

Nicolau

Llabrés

Antònia

***3569**

NOVO

TORRES

CONSUELO ADELAIDA

***1931**

Oliver

Gelabert

Antoni Miquel

***1923**

Pereiro

Barceló

David

***2821**

Perelló

Cantallops

Catalina

***1431**

PERELLÓ

GAYÁ

IRENE

***3867**

Pérez

Mayol

Sílvia

***0795**

PIÑOL

ESPASA

FRANCISCO JAVIER

***3265**

PIZA

SEGURA

MARIA CRISTINA

***3643**

POL

MARTÍ

JOAN VICENÇ

***2038**

PONZOA

PINA

ANGELA

***2201**

PRATS

ROTGER

LLUCIA

***6325**

Puigserver

Sales

Jaume

***0689**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

Rabal

García

Javier

***3555**

REBASSA

ENSEÑAT

LAURA

***2992**

Ribas

del Blanco

Ferran Ramon

***0595**

RÓDENAS

JIMÉNEZ

ROSA MARIA

***6468**

Roig

Estades

Pedro

***3649**

ROLDÁN

LÓPEZ

MARÍA JOSÉ

***2912**

ROMAGUERA

RUBI

CLIMENT

***6604**

Rosselló

Mena

Carlos

***9880**

Rossiñol

Miralles

Bernat

***3455**

RULLAN

GARAU

MARIA TERESA

***1717**

SÁEZ

GOÑALONS

ENCARNACIÓN ANA

***6449**

Sala

Nowotny

Sergio

***1367**

SALA

ROSELLO

YOLANDA

***5448**

SAMPOL

MENA

RAFAEL

***0521**

SÁNCHEZ

VILLALBA

JUAN JOSÉ

***9683**

SASTRE

VICH

MARIA

***0861**

SERRA

RIUTORT

GABRIEL

***2514**

Serra

Langford

Gabriela Bárbara

***1262**

SOCIAS

UTRERO

MARGARITA

***1301**

SOLANO

MAIRATA

ANTONIO

***2593**

SOLER

SERRA

GUILLERMO

***3982**

Susilla

Georgiou

Estela Inés

***7363**

TEJADA

SANCHO

EDUARDO*

***1160**

Togores

Piquer

Matías José

***7318**

TOMAS

ROCA

FRANCISCA

***0974**

TORRES

PUJOL

ESTEBAN

***8516**

Tortell

Sastre

Margalida Francesca

***6020**

TRUJILLO

CABRERA

MARIA DE LOS REMEDIOS

***8506**

TUR

FIGUERUELO

MARIA ELENA

***1196**

VENTURA

OBRADOR

CARMEN

***1411**

VICENS

COMPANY

FRANCESC

***4944**

Vidal

Jordi

Bárbara María

***0142**

Vilella

Fuster

Catalina

***6437**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

Tècnic -a superior selecció

LLINATGES

NOM

DNI

Aguayo

Siquier

Marta

***9404**

ALBA

MELENDEZ

JUAN CARLOS

***8396**

Alba

Grau

Joana Isabel

***1018**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

ALONSO

GOST

ISABEL ESTEFANIA

***2656**

ARBONA

NIELL

MARÍ AMAGDALENA

***7055**

ARIZA

ARIZA

MARIA JESUS

***2040**

BARCELÓ

PUJADAS

FRANCISCA

***0147**

Benítez

Gil

Rosalia

***9917**

bosque

garcia

laura

***2691**

Buades

Garau

Teresa Francisca

***9848**

BUADES

BELTRAN

ANA MARIA

***2865**

Cáceres

López

Guadalupe

***1135**

CALAFELL

CLADERA

MARIA ANTONIA

***9584**

CARO

LOPERA

ALEXANDRA

***3461**

CLAR

VIDAL

FRANCISCA

***8996**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

COLL

DOLS

SANDRA

***6802**

Corró

Payeras

Juana María

***4347**

Cortés

Isern

José Luis

***3650**

COSTA

PEREZ

MARIA JOSE

***0159**

CRESPÍ

ROTGER

BERNAT

***6786**

Diquero

 

Manon

***6262**

DURAN

PASTOR

MARIA PAULA

***3808**

ENRI

BERNABEU

DIEGO

***7263**

ENRIQUEZ DE NAVARRA

LANGE

NADESCHDA

***7514**

ESCALES

TOUS

JOSEP JOAN

***1275**

ESQUER

CORPAS

OLALLA

***9706**

FARRE

OCHOA

MERCÈ

***0665**

Farré

Secall

Roger

***8749**

FELIU

ALVAREZ DE SOTOMAYOR

MARIA DEL CARMEN

***5486**

FERNANDEZ

CLADERA

BRUNO

***7128**

FERNÁNDEZ

MAESTRE

MARÍA DOLORES

***3188**

FERRETJANS

SERRA

SILVIA

***0554**

Fiol

i Amengual

Joana Maria

***2680**

FONT

ROIG

ANTONIA

***4211**

FORTEZA

AMENGUAL

MERCÈ

***7227**

fuster

martinez

Miguel

***7133**

FUSTER

ROCA

Mª LOURDES

***7096**

GALMES

GALMES

ANTONIA

***1716**

Garijo

Leal

Antonio

***3480**

GIL

VILLALONGA

MAITE

***3927**

Ginard

Ginard

Miquela

***2181**

HERNANDEZ

LIETOR

MARIA CORTES

***8998**

JIMENEZ

DURAN

ANGELA

***8325**

LANCHARRO

RICO

MARIA DEL CARMEN

***8730**

LEAL

MALDONADO

EMILIA

***6564**

LOPEZ

MORRO

MIGUEL

***1379**

López

Picón

Dolores

***8354**

Luque

Aguilar

Ángeles

***6633**

MALAGRAVA

CANTALLOPS

ANTÒNIA

***3232**

MARTÍNEZ

DE LA POZA

EVA Mª

***8207**

Maruny

Bardolet

Nuria

***3042**

MAS

PÉREZ

Mª ANTONIA

***8393**

MASSOT

PERELLÓ

MARGARITA

***2087**

MAURA

JAUME

MARIA VICTÒRIA

***3675**

MAYRATA

FIOL

CATALINA MARIA

***5664**

MEDINA

LOPEZ

CONCEPCIÓN

***8787**

Medrano

Miralles

Ana

***7406**

MELIA

GUARDIA

MERCEDES

***5116**

MESQUIDA

MASCARÓ

MARIA ANTONIA

***2732**

molina

ramirez

isabel

***1462**

MONTES

GARCÍA

GEMA

***7776**

MOREY

MARQUES

MARTA

***3746**

MOYA

MORENO

ISABEL

***7282**

Ojeda

Cortinas

Irene

***1480**

OLIVERO

BONILLA

MARIA ÁNGELES

***2226**

Pereiro

Barceló

David

***2821**

Perelló

Terrasa

Coloma Maria

***8486**

perez

hernandez

emma

***6275**

Planas

Mulet

Pedro Juan

***2150**

RAMIREZ

BERRÓN

BLANCA VIRGINIA

***1136**

Reus

Llagostera

María Cristina

***4529**

ROSSELLÓ

ADROVER

SEVERA

***2116**

Ruiz

Aguiló

Sonia

***7879**

Saez

Gonzalez

Ana Maria

***6022**

Salvá

Torres

Gloria Isabel

***5839**

SANTIAGO

JUAN

LAURA Mª

***0911**

Serra

Langford

Gabriela Bárbara

***1262**

SIERRA

DELGADO

LORETO

***6741**

SUAU

GOMILA

ANA MARÍA

***3721**

TORRANDELL

SIQUIER

CATALINA MARIA

***1528**

TROBAT

SBERT

CATALINA MARIA

***1864**

VIDAL

RIGO

MARGALIDA

***8316**

VILA

PÉREZ

IRENE

***4551**

VILAS

ROCA

CATALINA

***0398**

Vives

Salas

Maria Magdalena

***2696**

Tècnic -a superior llicenciatura en ciències educació física i esport

LLINATGES

NOM

DNI

Alcalde

Guevara

Rubén Torcuato

***2390**

Amengual

Reinés

Joan

***9049**

BARCELÓ

BISQUERRA

GABRIEL

***1559**

Borrás

Vaquer

Miquel

***2243**

Borràs

Aguiló

Núria

***5392**

CARDONA

ROSELLÓ

BELÉN

***5797**

Gili

Nadal

Biel

***1977**

GUILLÉN

RIPOLL

ROSA M

***3758**

Macarro

López

Jesús

***9580**

MARTINEZ

PIQUERAS

LUIS

***1440**

Mas

Flaquer

Margalida

***2198**

MASIP

MANDILEGO

JOSE MARIA

***2992**

Mercant

Requena

Juan

***6413**

Morey

Cañellas

Aida

***8164**

Muñoz

Muñoz

Maria del Carmen

***5271**

Muñoz

Socias

Antonio José

***4221**

NICOLAU

GALMÉS

MARIA ANTONIA

***2169**

Pajuelo

Batalla

Juan Manuel

***1111**

PÉREZ

COLLADA

ELENA

***6559**

PORTAS

UVIÑA

AINA

***8917**

PRATS

DOMINGO

JORDI

***2683**

Sastre

Le Meur

Ariant Pau

***1758**

Solivellas

Amer

Miquel Daniel

***2334**

Valenzuela

Verdera

Emilio

***4790**

VERA

GASPAR

CARMEN ISABEL

***1398**

Vidal

Miró

Nicolás

***2618**

Tècnic -a superior llicenciatura en filologia catalana

LLINATGES

NOM

DNI

Bibiloni

Vich

Maria Neus

***3361**

Cantallops

Perelló

Elisabet

***6872**

Canyelles

Marquès

Caterina

***7066**

FONT

BALLE

 MÒNICA

***5963**

Font

Sbert

Bartomeu

***4556**

Melis

Vila

M. Àngela

***2459**

Morey

Coll

Ramon

***0995**

NIELL

LLABRÉS

FRANCISCA

***4269**

Planells

Muntaner

Maria del Carme

***4404**

Pons

Delacio

Maria Agnès

***9321**

Ribot

Mestre

Margalida

***3703**

RULLAN

COLL

ANTÒNIA

***5931**

Segura

Portas

Margalida

***9415**

TERES

FUSTER

EMMA

***3950**

Tècnic -a superior llicenciatura en història de l'art

LLINATGES

NOM

DNI

ADELANTADO

BARRAO

MARIA PILAR

***4594**

Ambrós

Pol

Maria Francisca

***4560**

ANDREU

MULET

CATALINA MARIA

***6384**

BARBA

VILLAN

ELENA

***8402**

Barceló

Barceló

Sara

***0773**

BONNÍN

SALAMANCA

FRANCESC XAVIER

***4877**

CASTAÑER

BOVER

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***6137**

Crespí

Simón

Magdalena

***3742**

Crespí

Bestard

Margarita

***3691**

DE PEDRO

MARTÍNEZ

ESTER

***0936**

Dols

Gallardo

Maria del Carme

***3753**

Florit

Zuazaga

Jerònia

***9821**

GELABERT

PERELLÓ

CATERINA

***8853**

González

San Martín

Diana

***8442**

Guardiola

Fiol

Margalida

***5564**

HEVIA

BLACH

MARIA

***8700**

LLABRES

MESANA

MARIA DEL CARME

***3601**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

López

Juan

Antonio

***7616**

MARTINEZ

FORTEZA

MARIA ASUNCION

***6216**

Martínez

León

Mónica

***3424**

Mascaró

Cabrer

Sebastián

***3648**

Massanet

Vives

Margarita

***1588**

Morató

Socías

Marta

***5055**

Moya

Pais

María José

***7513**

NIETO

CERDÀ

MARIA MAGDALENA

***3807**

Oliach

Fàbregas

Meritxell

***1007**

Pasarón

Ruiz

José Ignacio

***0965**

Pino

Brussotto

Maria Carmen

***8897**

Pons

Cortès

Antoni

***9681**

Rebassa

Gelabert

Sandra Adriana

***1793**

REÑONES

PASCUAL

ANA MARIA

***2614**

ROMAGUERA

RUBI

CLIMENT

***6604**

RULLAN

GARAU

MARIA TERESA

***1717**

Sabater

Sureda

Maria Antonia

***6218**

SALOM

FORTEZA

MARGARITA ANGELES

***3743**

Torrero

Ortiz

Dolores Maria

***7012**

Tortell

Sastre

Margalida Francesca

***6020**

VICENTE

PORRERO

JARA

***2662**

1.3 Subgrup A2, Administració especial

Arquitecte-a tècnic-a

LLINATGES

NOM

DNI

ALBERTI

DIAZ

ANA MARIA

***1531**

ALVARO

RIBAS

OSCAR ANTONIO

***6947**

ALZINA

PRATS

COLOMA DE L'ASSUMPCIÓ

***5548**

ARBONA

MARCÉ

MARGARITA

***8326**

Arenas

Cano

Jennifer

***6328**

ATAUN

BUENO

LARA

***2209**

Ayne

Carbo

Antonio

***1615**

BELTRAN

CAÑELLAS

JAVIER

***1342**

boluda

alonso

esther

***5077**

BORRÀS

ROIG

MARI AEVA

***2177**

CABALLERO

LOPEZ

ISABEL CRISTINA

***3709**

CALAFELL

ALEMANY

FRANCISCO JAVIER

***0651**

CAMPOY

CRUZ

MARÍA VICTORIA

***5263**

Cantos

Armenta

Celia

***5942**

CASAÑAS

VILAMALA

JOSÉ

***5029**

Chulia

Blanco

Armando

***6608**

Colomar

Soriano

Carlos

***7049**

COMAS

VILLALONGA

MARIA ISABEL

***1807**

Contestí

Murci

Juan

***2615**

CORREDOR

IBÁÑEZ

LUIS

***0133**

FAYOS

JURADO

JOSE

***3016**

FUSTER

GOMILA

BONAVENTURA

***4162**

GAGO

VEGA

DANIEL JESÚS

***8687**

GALLARDO

GUZMAN

DANIEL

***4623**

GARCIA

VILA

JOSE CRISTOBAL

***0424**

GONZÁLEZ

PEÑA

ESPERANZA

***5742**

Granados

Ruiz

Luis Alberto

***7465**

Guardiola

Pérez

Antonio Manuel

***5015**

GUIJOSA

CREUS

ELENA

***4612**

JAUME

ROIG

AINA MARIA

***2386**

JUAN

MORENO

PERE

***1439**

Just

 

Patrick

***7878**

Kröger

 

Arne

***7087**

KRUCH

BUJOSA

CHARLES

***6494**

LLADO

ARRIETA

FCO JAVIER

***8144**

LLADO

MATAS

MATIAS

***4043**

LONGUEIRA

CHANS

F. JAVIER

***1872**

López

Vega

Miguel

***4529**

MAIRATA

AMENGUAL

ANTONIA MARIA

***3576**

MARTINEZ

TRIVIÑO

JORGE

***3397**

MAS

FERRIOL

MIQUEL

***5294**

MAS

GRACIA

JUANA

***5220**

MORELL

ALEMANY

MARGALIDA

***6367**

MUÑOZ

BENAVIDES

CARLOS ANDRÉS

***7680**

NADAL

COMPANY

JOAN GABRIEL

***7168**

Navarro

Bertos

Jose Manuel

***7967**

NAVARRO

LOPEZ

PABLO

***6138**

NOGUERA

GÜELL

ANNA

***3428**

OLIVER

HERRERO

MARIA EUGENIA

***3327**

Oliver

Venegas

Alexandre

***1023**

Parrado

Valentín

María

***3296**

PIÑEIRO

LABRADA

ADELA

***8177**

POL

MARTÍ

JOAN VICENÇ

***2038**

PRIETO

BLANCO

LUIS DAVID

***4944**

PUJOL

ENRICH

ALEXANDRE

***9207**

RAMIREZ

ROIG

CELIA

***3072**

RAMON

MOYÀ

BARTOMEU

***1046**

RAQUEL

CALLEJON

HERNANDEZ

***1007**

RIGO

RIGO

CATALINA

***1453**

Rios

Cebollada

Miguel Angel

***2032**

Rivas

Pascual

Alicia

***4137**

RODRÍGUEZ

MARQUÉS

XAVIER

***7042**

ROMAGOSA

JAUME

MARIA

***1903**

Salas

Serra

Inmaculada

***0936**

SANTANDREU

FERRAGUT

CARLOS

***8972**

SANZ

ESCANDELL

DAVID

***5102**

SARMIENTO

MOLINA

RAMÓN

***2728**

Sastre

Le Meur

Nieve

***5611**

SASTRE

VICENS

JAIME

***7838**

SCHULER

DESCLAUX

ELOISA SYLVIA

***3977**

SEGUI

CASTELLI

ANA

***5979**

SENDRA

FERRER

JOSE LUIS

***0673**

Soler

Vallespir

Jordi Albert

***2765**

Solivellas

Mateu

Joan

***7186**

TOMAS

GRIMALT

GABRIEL

***1048**

TRIAY

RIUDAVETS

ÚRSULA

***1002**

TRIGO

YERGA

BEATRIZ

***4695**

UMBERT

GUIMÓ

ALBERT

***5943**

VEGA

ORDAX

ESTEBAN

***3904**

Enginyer-a tècnic-a industrial

LLINATGES

NOM

DNI

ABRINES

VIVES

CARLOS

***4242**

ALTARRIBA

GRACIA

SERGIO

***3424**

ARCAS

OTO

AGUEDA MARTA

***0196**

BARCELÓ

GRIMALT

SALVADORA

***1450**

BEA

GONZÁLEZ

VICTOR MANUEL

***7090**

BERRAQUERO

OTERO

ALFREDO RAFAEL

***3787**

BOBADILLA

MALDONADO

FRANCISCO JAVIER

***8784**

BURGUERA

VIDAL

JAIME

***3712**

CAMPOY

CRUZ

MARÍA VICTORIA

***5263**

CRESPI

ORELL

ELISA

***4153**

DE LA FUENTE

GAITÁN

ADELA MARIA

***6383**

FARO

LLORET

MARIA DEL PILAR

***6773**

FUSTER

MARTINEZ

MIGUEL

***7133**

GARCIA

MARTINEZ

MARIA JOSE

***5461**

HERRERO

AIBAR

LAURA

***6815**

IBORRA

BADIA

GERARDO

***7019**

MESTRE

RAYÓ

PEDRO

***1597**

MONSERRAT

QUETGLAS

MIQUEL

***7430**

MUÑOZ

BENAVIDES

LAURA CONSUELO

***7202**

OLIVER

SUREDA

PERE JOSEP

***1646**

PERALES

ORTS

ESTEFANIA

***2565**

PÉREZ

REYES

JOSÉ ANTONIO

***2066**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

REDONDO

OLIVER

CARLOS

***6195**

REUS

PERELLÓ

JUANA ANA

***9817**

SALINAS

JIMENEZ

CRISTINA

***7422**

SOLER

PINYA

ALEXANDRE

***6116**

SUÁREZ

SÁNCHEZ

PENÉLOPE

***4417**

TRILLO

PÉREZ

JULIO CÉSAR

***8018**

VICENS

COMPANY

FRANCESC

***4944**

Tècnic-a de grau mitjà de medi ambient

LLINATGES

NOM

DNI

ADELANTADO

BARRAO

MARIA PILAR

***4594**

ALBERT

VÁZQUEZ

DAVID

***0438**

ALCOBENDA

BREIJO

MARIA FRANCISCA

***5444**

ALVARO

FROTTÉ

PHILIPPE

***8971**

AMENGUAL

MAÑOSA

NURIA

***5976**

AMER

ROTGER

SEBASTIÀ

***1187**

ARTIGUES

VIDAL

MARC

***2452**

BARBA

VILLAN

ELENA

***8402**

BARCELÓ

ADROVER

ANTONI

***3706**

BELTRAN

MARCH

LLORENÇ

***3628**

BERNAL

GARCIA-SICILIA

VICTOR

***1282**

BINIMELIS

SERVERA

FRANCINA AINA

***3169**

BORDOY

AMENGUAL

MARIA

***4901**

BROTO

PACHIARDI

NEUS

***7717**

BUJOSA

PICORNELL

BÀRBARA MARIA

***8010**

CABRERA

ALONSO

ANDREA

***6272**

CAMPINS

MARROIG

RUTH PATRICIA

***2809**

CAMPRUBI

POL

JOSEP

***2353**

CANO

CAMPILLO

ANTONI

***0469**

CANTARELLAS

SANCHO

VICTÒRIA

***2347**

CAPOTE

CIFRE

MARIA FRANCISCA

***7669**

CARDONA

LOPEZ

FRANCISCA

***2665**

CASAÑAS

VILAMALA

FRANCESC

***5030**

CASTAÑER

BOVER

MARIA DE LOS ANGELES

***6137**

CAVADA

BONNIN

MARIA DE LOS ANGELES

***9442**

CENDRÓS

CALDENTEY

MANUEL

***2792**

CHULIA

BLANCO

ARMANDO

***6608**

COLL

MESTRE

MARIA

***9382**

COLOM

GUASP

ANTONI

***7910**

COLOM

CAÑELLAS

MIQUELA MARIA

***1279**

COLOMAR

PRATS

JOSEFA

***5717**

CONTI

GELABERT

AINA

***5891**

CORADO

AGUILAR

LIBERTAD

***5223**

CRESPÍ

BESTARD

MARGARITA

***3691**

DE LA FUENTE

GAITÁN

ADELA MARIA

***6383**

DE LA PARRA

LUENA

JESUS

***6402**

DE LA ROSA

ABRIL

ISABEL

***6398**

FELIU DE LA PEÑA

PONS

JOSÉ FRANCISCO

***5369**

FLORIT

ZUAZAGA

JERÒNIA

***9821**

FORNÉS

HORRACH

ANTÒNIA

***1177**

FUSTER

RULLAN

MIQUEL

***2385**

GARCIA

BALLESTER

GONÇAL

***1050**

GARCIA

ADILLÓN

JAUME

***0411**

GARCÍA

MARTÍNEZ

JUAN ANTONIO

***4461**

GARÍ

NICOLAU

CATALINA

***1545**

GENOVART

CAPELLÀ

JUAN MIGUEL

***3516**

GINER

ADROVER

GUILLERMO

***1825**

GOMEZ

CALATAYUD

PILAR

***3411**

GONZALEZ

TROYA

SONIA DE FÁTIMA

***9464**

GONZALEZ

PASCUAL

FRANCISCA MARGARITA

***9700**

GUARDIOLA

FIOL

MARGALIDA

***5564**

HERNÁNDEZ

JIMÉNEZ

DOMINGO CELEDONIO

***0985**

HEVIA

BLACH

MARIA

***8700**

LIZANA

CARRIÓ

PAULA

***2267**

LLABRÉS

PAYERAS

ANTONI

***7543**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

LÓPEZ

JUAN

ANTONIO

***7616**

MARC

AGUILO

RODRIGUEZ

***1622**

MARC

NADAL

ESTRANY

***6479**

MARTÍN

ESTARELLAS

JUAN JOSÉ

***8862**

MARTINEZ

FORTEZA

MARIA ASUNCION

***6216**

MASSANET

VIVES

MARGARITA

***1588**

MATEU

COLOM

JOAN

***0333**

MATEU

AMENGUAL

ANTONI

***4206**

MELIS

FUENTES

NOELIA

***4108**

MOLINS

SEGOVIA

GONZALO

***0807**

MOYA

PAIS

CARMEN

***1354**

MOYA

PAIS

IRENE

***0341**

MUÑOZ

MUÑOZ

MARIA DEL CARMEN

***5271**

NOGUERA

FERRANDO

MIQUELA

***5239**

NÚÑEZ

SÁNCHEZ

ALFONSO

***6721**

OLIACH

FÀBREGAS

MERITXELL

***1007**

OLIVER

GELABERT

ANTONI MIQUEL

***1923**

PASARÓN

RUIZ

JOSÉ IGNACIO

***0965**

PASTOR

PONT

ANTONI

***1956**

PERELLÓ

MATEO

LAURA

***7595**

PERELLÓ

BORDOY

MIQUEL XAVIER

***3138**

PERESSINI

SCHAPIRA

MAIA

***3999**

PEREZ

TORRES

ASVIN

***4742**

PÉREZ

MAYOL

SÍLVIA

***0795**

PÉREZ

COLOM

JOSÉ

***6927**

PINO

BRUSSOTTO

MARIA CARMEN

***8897**

PRATS

ROTGER

LLUCIA

***6325**

QUETGLAS

MUNAR

ROSA MARIA

***1586**

RAMIS

CRESPÍ

FRANCISCA

***1872**

RAMON

NADAL

JAUME

***9719**

REUS

RIERA

ANTONIA MARIA

***3044**

RIGO

MARTINEZ

SERGIO

***0748**

RIPOLL

MARTORELL

JAUME

***1547**

RIVAS

ANTEQUERA

MARÍA JOSÉ

***1845**

RODRIGUEZ

GOMEZ

MARIA ESTRELLA

***6808**

RODRIGUEZ

DESCLAUX

MARINA

***4409**

ROSSELLÓ

MELIS

RAFAEL

***7237**

ROTGER

MOYÁ

FRANCESCA ROSA

***2958**

RULLAN

GARAU

MARIA TERESA

***1717**

SABATÉ

BARBERO

FERNANDO

***3587**

SÁEZ

GOÑALONS

ENCARNACIÓN ANA

***6449**

SALOM

FORTEZA

MARGARITA ANGELES

***3743**

SALVA

CAPO

MIGUEL ANGEL

***9802**

SALVA

MAS

INÉS

***3368**

SAMPOL

MURILLO

MARGARITA

***3111**

SANCHIS

MORENO

EUGENIO

***0144**

SANCHIS

FORTEZA-REY

ROSA MARIA

***9285**

SANS

PICORNELL

VIOLETA ROSER

***9532**

SANS

MATEU

CRISTINA

***0091**

SARDIÑA

QUES

ROSA MARIA

***6577**

SERRANO

LUQUE

ESTEFANIA

***0220**

SIQUIER

MORELL

MARIA

***3567**

SOLER

ADROVER

MIQUELA

***3764**

SORIANO

TORRES

FRANCESC MIQUEL

***0500**

SUÁREZ

GARCÉS

MARIA GUADALUPE

***2356**

TALTAVULL

MANCHADO

MARIA DEL MAR

***2491**

TORRERO

ORTIZ

DOLORES MARIA

***7012**

TORTELL

SASTRE

MARGALIDA FRANCESCA

***6020**

VALENZUELA

OLIVER

ALEJANDRO

***2645**

VALERA

MOLINA

JOSE MANUEL

***5986**

VALLORI

MÁRQUEZ

BARTOMEU

***1696**

VALLS

AGUILÓ

FRANCESC XAVIER

***7649**

VERGARA

LÓPEZ

JUAN MANUEL

***1485**

VIDAL

RIGO

MARIA

***1161**

ZAMANILLO

CAMPOS

MARINA

***9402**

Enginyer-a tècnic-a

LLINATGES

NOM

DNI

AFÁN DE RIVERA

MORENO

JUAN ANTONIO

***2217**

AMENGUAL

VICH

PATRICIA

***6717**

ANEAS

GARCÍA

ARTURO FELIPE

***9306**

ARCAS

OTO

AGUEDA MARTA

***0196**

AVIA

ROSSELLO

DANIEL

***9514**

BARCELÓ

VICENS

JOSEP

***5295**

BARROS

TABOAS

RUBEN

***9272**

BINIMELIS

BONET

MARIA

***0205**

BORDOY

LOBO

ANA MARÍA

***9722**

CABRERA

ALONSO

ANDREA

***6272**

CALERO

CASASNOVAS

JOSE

***3949**

CAMPINS

MARROIG

RUTH PATRICIA

***2809**

CANTOS

ARMENTA

CELIA

***5942**

CASADO

RUBIO

JOAQUIN

***8224**

CRESPI

ORELL

ELISA

***4153**

CRESPI

SEGUI

BARTOLOMÉ

***1557**

DÍEZ

CABEZA

VICENTE

***4990**

FARO

LLORET

MARIA DEL PILAR

***6773**

FERNÁNDEZ

CASTELLÓ

JUAN FRANCISCO

***6242**

FERRETJANS

GUAL

JUAN

***0892**

FUSTER

MARTÍNEZ

MIGUEL

***7133**

GARCÍA

MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ

***5461**

HERRERO

AIBAR

LAURA

***6815**

LLORET

PÉREZ

INÉS

***2689**

MEGÍAS

CHÁVEZ

MARTA

***7623**

MONSERRAT

QUETGLAS

MIQUEL

***7430**

MONTES

UNANUE

BEATRIZ

***1040**

OLIVER

SUREDA

PERE JOSEP

***1646**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

ROVIRA

SERRANO

JUAN

***3719**

ROVIRA

SERRANO

MATILDE

***2796**

RUSCA

MESTRE

MARIA LLUC

***6682**

SALINAS

JIMENEZ

CRISTINA

***7422**

SALVA

MAS

INES

***3368**

TORTOSA

CAMBRA

JOSE MIGUEL

***4099**

TRILLO

PÉREZ

JULIO CÉSAR

***8018**

VICENS

COMPANY

FRANCESC

***4944**

VIDAL

NADAL

FERNANDO TOMÁS

***1318**

Enginyer-a tècnic-a obres públiques

LLINATGES

NOM

DNI

AFÁN DE RIVERA

MORENO

JUAN ANTONIO

***2217**

ANEAS

GARCÍA

ARTURO FELIPE

***9306**

BINIMELIS

BONET

MARIA

***0205**

BORDOY

LOBO

ANA MARÍA

***9722**

BURRIEL

TUR

VERÓNICA

***5667**

CALDÉS

BAUZÀ

JULIÀ

***5616**

CALVERA

PORTA

LLUIS

***4440**

CANTOS

ARMENTA

CELIA

***5942**

CASADO

RUBIO

JOAQUIN

***8224**

CASANOVA

FUENTES

BEATRIZ

***5540**

CASANOVAS

MEDINA

JOAN

***5574**

FERNANDEZ

HERRERA

JAIRO

***6658**

FERNANDEZ

REVILLA

MARIA

***9431**

GARCIA

GIMENEZ

MARIA LORETO

***3068**

GARCÍA

MARTÍNEZ

JUAN ANTONIO

***4461**

GONZÁLEZ

LÓPEZ

MANUEL

***5991**

GRAN

BLEDA

MARIA SOLEDAD

***5877**

JUAN FRANCISCO

FERNÁNDEZ

CASTELLÓ

***6242**

LOBATO

RUBIO

SARA

***5093**

MENGOD

VELASCO

FRANCESC XAVIER

***9756**

MONTES

UNANUE

BEATRIZ

***1040**

MORALEJO

RODRÍGUEZ

JAIME

***8299**

PASTRANA

PAVIA

ADELINO

***6846**

PIERA

BOLO

JOSEP SALVADOR

***9030**

PIVIDAL

SILLA

ISABEL

***9469**

REUS

SINTES

CATERINA

***2660**

RIERA

FERRER

JOAN MIQUEL

***0685**

SALVA

MAS

INES

***3368**

SUSILLA

GEORGIOU

ESTELA INÉS

***7363**

Graduat-ada social

LLINATGES

NOM

DNI

ALFONSO

BARCELÓ

CAROLINA

***9691**

ALOMAR

LLOMPART

MARIA DEL MAR

***1897**

ANTONIA

FRAU

COVAS

***1801**

BARCELÓ

GUASP

MARIA DELS ÀNGELS

***2470**

BARCELÓ

CALVIÑO

AINA MARIA

***2318**

BESTARD

CASAUS

MARIA JOSE

***5171**

BOHOYO

DÍAZ

ARMANDO

***8997**

BROTONS

RICO

MARIA JOSE

***4695**

CANALS

RULLAN

BARTOMEU FRANCESC

***2886**

CASTILLO

CANO

MARIA DE LAS MERCEDES

***7549**

CLIMENT

APARISI

MAITE

***1404**

COLL

ALEMANY

ESPERANZA

***0928**

CUENCA

CUENCA

ALBA

***5766**

DIAZ

MARCH

JAVIER

***8585**

ENSEÑAT

ALEMANY

CATALINA

***9342**

FERNANDEZ

MORCILLO

MARIA ESPERANZA

***5982**

FERNANDEZ

MONGE

ALEJANDRO

***3934**

FERNÁNDEZ

ALARCÓN

YOLANDA

***0958**

FERNÁNDEZ

MONTORO

MARIA ELENA

***2574**

FORTEZA

MERCADAL

MARIA DEL CARMEN

***5137**

FUENTES

ARCONADA

SUSANA

***2826**

GARCIA

BUIJK

ANA

***2261**

GARCÍA

GIMÉNEZ

VIRGINIA

***6849**

GARCÍA

GARCÍA

Mª TERESA

***2625**

ILLÁN

FERRAGUT

IÑAKI

***4555**

JAUME

SUÁREZ

REBECA

***6636**

JIMÉNEZ

BONILLA

VIRGÍNIA

***8114**

JIMÉNEZ

PÉREZ

LIDIA

***7134**

LLINAS

NAVARRO

PEDRO JUAN

***2363**

MANRESA

BELTRAN

MARIA DEL MAR

***5820**

MANZANO

CASTELA

MARIA MONTAÑA

***3532**

MILLÁN

PONS

CAROLINA

***1895**

MIRALLES

MARTORELL

JOAN

***2722**

MORENO

GIL

ANA FRANCISCA

***3357**

NADAL

ROSSELLO

MARIA MAGDALENA

***6975**

OLIVER

OBRADOR

BÀRBARA

***4246**

PERELLO

ROSSELLO

MARGARITA

***2106**

PEREZ

GALLEGOS

ANTONIO

***9412**

PIQUERAS

SERVERA

BÁRBARA

***0155**

PUIGSERVER

SALES

JAUME

***0689**

QUETGLAS

SALOM

JEMIMA

***9247**

RABAL

GARCIA

JAVIER

***3555**

RODRIGUEZ

VILLATORO

YOLANDA TERESA

***4552**

RUBIO

ESTEVEZ

MARIA TERESA

***3343**

RUIZ

GARCÍA

MARÍA JESÚS

***0160**

SAMPEDRO

MIRET

MARIA EUGÈNIA

***0253**

SAMPOL

MENA

RAFAEL

***0521**

SANTOS

CIDÓN

YOLANDA

***8585**

SERRA

JUAN

ROSA MARIA

***3905**

SIERRA

QUERAT

MONTSERRAT

***9902**

SOLER

PUJADAS

CATALINA MARIA

***2912**

VALLS

PASCUAL

ANTONI

***3339**

VERA

PLANAS

ASUN

***7604**

VILLA

SASTRE

MARIA JOSE

***2921**

VIVES

VIVES

CRISTINA

***3651**

Tècnic-a de grau mitjà de gestió econòmica

LLINATGES

NOM

DNI

BAUZÁ

RIERA

JOANA MARIA

***3844**

BERNAT

DEYA

FRANCISCA

***3553**

BONNIN

GARAU

JUAN

***9922**

BORDOY

LOBO

MARÍA BELÉN

***6804**

CAIMARI

SALAET

CARLOS

***3029**

CAÑELLAS

VIDAL

JUAN

***6402**

CANO

BISQUERRA

FRANCISCO DE ASIS

***3404**

CAPÓ

BUSQUETS

MARGARITA

***3784**

CAZACU

CAZACU

NICOLETA

***6635**

CLAR

ARAGÓN

CATALINA

***3989**

CLARI

ENGUIX

SALVADOR

***3801**

CORTÉS

ISERN

JOSÉ LUIS

***3650**

DOLS

FIOL

CATALINA

***1803**

ESCANELLAS

GENOVARD

JERÓNIMA MARIA

***8055**

ESQUINAS

CRUZ

ANTONIO

***0932**

ESTEBAN

COMAMALA

BEATRIZ

***5849**

ESTELA

MIRO

MONICA

***9240**

FERRER

OLIVER

JUAN

***6012**

GALLEGO

LOPEZ

ANA ISABEL

***8812**

GARAU

FERNÁNDEZ

MARTA MARGARITA

***4477**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GINARD

MARTÍNEZ

PEDRO

***7639**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

INAREJOS

VERDUGO

ISABEL

***6784**

JAUME

PONS

CATALINA PILAR

***7744**

JORDI

QUEVEDO

MARIA DE LOS ANGELES

***5134**

LEON

MARIN

ELISA

***4900**

LIZANCOS

SANSÓ

MARCOS

***4228**

MANZANARO

QUIJADA

SONIA

***5884**

MARTINEZ

COMPANY

JOSEP JOAN

***2851**

MARTINO

BENNASAR

ALEJANDRO

***2732**

MARTORELL

MASCARÓ

ESTEBAN JUAN

***7551**

MATEU

AGUILO

ANTONI

***9655**

MATEU

GIBERT

MARÍA DEL CARMEN

***5792**

MOLINS

SEGOVIA

MARIA LUISA

***3945**

MORELL

COBOS

MARIA VICTORIA

***4701**

MORRO

MAGRANER

NURIA

***5401**

OTERO

ALMODÓVAR

ISABEL

***2354**

PERELLÓ

CANTALLOPS

CATALINA

***1431**

PLANAS

FUSTER

JOSÉ

***5201**

QUINA

JAUME

LLUC

***3495**

RAMÍREZ

JURADO

SANDRA

***2804**

RAMIS

FERRIOL

FRANCESCA

***9612**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

RINCÓN

OTERO

SUSANA

***0927**

SALINAS

CEACERO

FRANCISCO MANUEL

***9984**

SANFELIU

PEÑA

FRANCISCA

***3255**

SANSO

JAUME

MARIA ANTONIA

***1948**

SASTRE

SERVERA

MARGARITA

***3412**

SASTRE

CONTRERAS

MARIA ANTONIA

***3227**

SEGUI

JAUME

MIGUEL

***9993**

SERRADO

GUILLEM

MARIA DEL CARMEN

***6557**

TORRENS

CAÑELLAS

EUGENIA MARIA

***5514**

VAQUER

MUNTANER

MARIA MAGDALENA

***6238**

VIDAL

RIVERA

MARIA DE LA PAZ

***0948**

VILLAR

YEATES

ELISABET

***2635**

 

Tècnic-a de grau mitjà documentalista

 

LLINATGES

NOM

DNI

AMBRÓS

POL

MARIA FRANCISCA

***4560**

BARBA

VILLAN

ELENA

***8402**

BROTO

PACHIARDI

NEUS

***7717**

CALERO

MARTÍNEZ

MARÍA LOURDES

***1439**

CAVALLER

CATANY

MARIA DEL PILAR

***9549**

CRESPI

BESTARD

MARGARITA

***3691**

DE PEDRO

MARTÍNEZ

ESTER

***0936**

DEL HOYO

BLANES

CARMEN

***5460**

ESTEBAN

ROZAS

MARÍA YOLANDA

***2396**

FERNÁNDEZ

VIZOSO

Mª BELÉN

***7492**

GELABERT

PERELLÓ

CATERINA

***8853**

JAUME

CATANY

ANTONI MIQUEL

***8411**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

MARTÍNEZ

LEÓN

MÒNICA

***3424**

MAS

ANDREU

CATALINA TERESA

***3991**

MASSANET

LOFQUIST

JOANA MARIA

***9533**

MUÑOZ

IGARZA

ANABEL

***0150**

PERELLO

AGUILO

MARIA ISABEL

***9380**

PEREZ

GUILLEN

JUAN CARLOS

***7465**

PINO

BRUSSOTTO

MARIA CARMEN

***8897**

ROIG

ESTADES

PEDRO

***3649**

SABATER

SUREDA

MARIA ANTONIA

***6218**

SOCÍAS

FUSTER

CATALINA

***5180**

SUREDA

HUESO

MARÍA JOSÉ

***4168**

TORRES

 QUINTÁNS

ANA IRENE

***6617**

Tècnic-a de grau mitjà

LLINATGES

NOM

DNI

ADELANTADO

BARRAO

MARIA PILAR

***4594**

AIZCORBE

MASON

SARA MARIA

***0147**

ALBA

GRAU

JOANA ISABEL

***1018**

ALBERTI

DIAZ

ANA MARIA

***1531**

ALCÁNTARA

GÓMEZ

JOSÉ ANTONIO

***9759**

ALCOBENDA

BREIJO

MARIA FRANCISCA

***5444**

ALEMANY

BARCELO

ALEJANDRO

***2310**

ALORDA

COMAS

CATALINA

***4481**

ÁLVAREZ

PÉREZ

RAMON VICENTE

***7567**

ALVARO

FROTTÉ

PHILIPPE

***8971**

ALVARO

RIBAS

OSCAR ANTONIO

***6947**

AMATE

VANRELL

ANA MARÍA

***9032**

AMENGUAL

GALMÉS

MARIA VICTORIA

***4482**

AMENGUAL

SASTRE

SEBASTIÀ MIQUEL

***7836**

AMENGUAL

MERCANT

AINA

***1393**

AMENGUAL

MAÑOSA

NÚRIA

***5976**

ANEAS

GARCÍA

ARTURO FELIPE

***9306**

ANTICH

SALAS

MARIBEL

***3825**

ANTONIA

LÓPEZ

MARTÍNEZ

***1003**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

ARBONA

MARCÉ

MARGARITA

***8326**

ARCAS

OTO

AGUEDA MARTA

***0196**

ARENAS

CANO

JENNIFER

***6328**

BARCELÓ

PUJADAS

FRANCISCA

***0147**

BARCELÓ

ADROVER

ANTONI

***3706**

BARCELÓ

VICENS

JOSEP

***5295**

BARRACHINA

ORTELLS

MARIA REYES

***3794**

BARROS

TABOAS

RUBEN

***9272**

BAUZÁ

RIERA

JOANA MARIA

***3844**

BELMONTE

GALDÓN

SILVIA

***6976**

BELTRAN

MARCH

LLORENÇ

***3628**

BESTARD

CASAUS

MARIA JOSE

***5171**

BINIMELIS

BONET

MARIA

***0205**

BOLADERAS

MESTRE

ANTONIA

***6176**

BOLUDA

CARBONELL

CRISTINA

***5151**

BONILLA

COLL

VANESSA

***0788**

BROTO

PACHIARDI

NEUS

***7717**

CABALLERO

SOLIVELLAS

M ISABEL

***4811**

CABRER

CARO

FRANCISCO

***3488**

CABRER

RIVERA

PEDRO LUIS

***8052**

CALLEJON

HERNANDEZ

RAQUEL

***1007**

CAMPINS

SANCHEZ

RAMON

***9733**

CAMPINS

MARROIG

RUTH PATRICIA

***2809**

CAMPRUBI

POL

JOSEP

***2353**

CANALS

RULLAN

BARTOMEU FRANCESC

***2886**

CAÑELLAS

VENY

KATIANA

***8998**

CAÑELLAS

COLL

ANTONIA MARIA

***4897**

CANO

BISQUERRA

FRANCISCO DE ASIS

***3404**

CANO

GOMEZ

MARIA DEL CARMEN

***0681**

CANO

CAMPILLO

ANTONIO

***0469**

CAPÓ

BUSQUETS

MARGARITA

***3784**

CAPÓ

TOUS

MARTIN

***6125**

CARABALLO

RAMIS

ANTONIA

***6533**

CARBAJO

CAUREL

EVA

***0779**

CARDONA

VIDAL

MARIA MAGDALENA

***0386**

CARRERAS

FRANCISCO

LUCÍA

***3789**

CASADO

RUBIO

JOAQUÍN

***8224**

CASTRO

RABADAN

JOSE

***0306**

CAUBET

PUJOL

MARINA

***9703**

CAVALLER

CATANY

MARIA DEL PILAR

***9549**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CHULIA

BLANCO

ARMANDO

***6608**

CIUDAD

PÉREZ DE LEÓN

ALICIA

***1887**

CLAR

SALVA

FRANCISCA

***3240**

COLL

MESTRE

MARIA

***9382**

COLMENERO

FEMENÍA

MARIA DEL CARMEN

***3266**

COLOM

CAÑELLAS

FRANCESC

***5696**

CORREDOR

IBÁÑEZ

LUIS

***0133**

CORTÉS

ISERN

JOSÉ LUIS

***3650**

COSTA

MARTÍNEZ

MARTA

***5762**

COVAS

MIRANDA

NATALIA

***7173**

CRESPI

ORELL

ELISA

***4153**

CRESPI

SEGUI

BARTOLOMÉ

***1557**

DE LA PARRA

LUENA

JESUS

***6402**

DEL OJO

GÓMEZ

ANA MARÍA

***2543**

DE LA ROSA

ABRIL

ISABEL

***6398**

DELGADO

MÉNDEZ

MARÍA PILAR

***5282**

DOLS

FIOL

CATALINA

***1803**

ENSEÑAT

ALEMANY

CATALINA

***9342**

ESCANELLAS

GENOVARD

JERÓNIMA Mª

***8055**

ESQUER

CORPAS

OLALLA

***9706**

ESQUINAS

CRUZ

ANTONIO

***0932**

ESTEBAN

COMAMALA

BEATRIZ

***5849**

FARO

LLORET

MARIA DEL PILAR

***6773**

FERNÁNDEZ

VIZOSO

MªBELÉN

***7492**

FERNÁNDEZ

CASTELLÓ

JUAN FRANCISCO

***6242**

FERNÁNDEZ

MONGE

ALEJANDRO

***3934**

FERRETJANS

GUAL

JUAN

***0892**

FERRIOL

GUILLERMO

MARÍA DEL CARMEN

***7609**

FRANCISCA

RODRÍGUEZ

FRAU

***7413**

FULLANA

LLADÓ

NEUS

***0359**

FUSTER

MARTINEZ

MIGUEL

***7133**

GAGO

VEGA

DANIEL JESÚS

***8687**

GALLEGO

LÓPEZ

ANA ISABEL

***8812**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GARCÍA

MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ

***5461**

GARCÍA

LÓPEZ

ESTHER

***7180**

GARCÍA

GIMÉNEZ

VIRGINIA

***6849**

GARCÍA

GARCÍA

Mª TERESA

***2625**

GIMENEZ

SERRA

ANTONIA

***5940**

GINARD

GINARD

MIQUELA

***2181**

GONZALEZ

VILLA

FRANCISCO JAVIER

***6229**

GRIMALT

PONS

PATRICIA GEORGINA

***9228**

GUAITA

MAS

FRANCISCO

***6811**

HERRERO

BALBASTRE

CARMEN GRACIELA

***6243**

HEVIA

BLACH

MARIA

***8700**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

ILLÁN

FERRAGUT

IÑAKI

***4555**

INAREJOS

VERDUGO

ISABEL

***6784**

JAUME

ROIG

AINA MARIA

***2386**

JAUME

CATANY

ANTONI MIQUEL

***8411**

JAUME

PONS

CATALINA DEL PILAR

***7744**

JAVIER

DIAZ

MARCH

***8585**

JIMÉNEZ

BONILLA

VIRGÍNIA

***8114**

JUAN

MORENO

PERE

***1439**

KRAUSS

PUIG

BEATRIZ

***4600**

KRÖGER

 

ARNE

***7087**

KRUCH

BUJOSA

CHARLES

***6494**

LIZANCOS

SANSÓ

MARCOS

***4228**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

LLORET

PÉREZ

INÉS

***2689**

LLUFRIU

ESTEVA

CARINA FRANCISCA

***3529**

LONGUEIRA

CHANS

F. JAVIER

***1872**

LOPERA

QUESADA

MARÍA

***5817**

LOPEZ

MORRO

MIGUEL

***1379**

LÓPEZ

SASTRE

ANDREU MARIA

***0783**

LÓPEZ

VEGA

MIGUEL

***4529**

LUQUE

AGUILAR

ÁNGELES

***6633**

MANERA

FUENTE

MATIAS

***0797**

MANZANARO

QUIJADA

SONIA*

***5884**

MARIN

CASTAÑO

CRISTINA

***7781**

MARTINEZ

TRIVIÑO

JORGE

***3397**

MARTINEZ

TOMAS

MARIA ISABEL

***4798**

MARTINEZ

DONCEL

ALFONSO

***8576**

MARTÍNEZ

ORTEGA

ANTONIA

***4691**

MARTINO

BENNASAR

ALEJANDRO

***2732**

MARTORELL

MASCARÓ

ESTEBAN JUAN

***7551**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

MARUNY

BARDOLET

NURIA

***3042**

MAS

ESTRADES

ALICIA

***8738**

MAS

PÉREZ

Mª ANTONIA

***8393**

MASSANET

LOFQUIST

JOANA MARIA

***9533**

MATEU

SASTRE

ANDREU

***1340**

MATEU

GIBERT

MARÍA DEL CARMEN

***5792**

MATEU

AGUILÓ

ANTONI

***9655**

MAURA

JAUME

MARIA CRISTINA

***3674**

MELIS

FUENTES

NOELIA

***4108**

MESQUIDA

MASCARÓ

MARIA ANTÒNIA

***2732**

MESQUIDA

CLADERA

MIGUEL

***0941**

MILLÁN

PONS

CAROLINA

***1895**

MOLINS

SEGOVIA

MARIA LUISA

***3945**

MOLLAR

BORT

MARIA

***7993**

MONSERRAT

QUETGLAS

CATALINA MACIANA

***3889**

MONSERRAT

QUETGLAS

MIQUEL

***7430**

MONTER

MORAGUES

MARIA DEL PILAR

***5978**

MONTES

UNANUE

BEATRIZ

***1040**

MONTOLIU

RODA

ANA ISABEL

***5419**

MORA

CONTRERAS

MARGARITA

***4291**

MOYÁ

CASTELLS

MARIA DEL PILAR

***0364**

MULET

BATLE

MAGDALENA

***2760**

MULET

MONSERRAT

PERE ANTONI

***7627**

MUÑOZ

BENAVIDES

CARLOS ANDRÉS

***7680**

MUÑOZ

BENAVIDES

LAURA CONSUELO

***7202**

MUNTANER

RIUTORT

MARGARITA

***2480**

NAVARRO

ROIG

MARIA DE LAS MERCEDES

***3898**

OLIVER

GELABERT

ANTONI MIQUEL

***1923**

OLIVER

NICOLAU

CATERINA

***2020**

OLIVER

SUREDA

PERE JOSEP

***1646**

ORTIZ

FAR

ANTONIA

***9962**

ORTONEDA

COLOMAR

MARGARIDA

***7440**

OTERO

ALMODOVAR

ISABEL

***2354**

PARRA

RAMIREZ

MARILÓ

***7400**

PEÑALVER

ONIEVA

MARIA JOSE

***6661**

PEREIRO

BARCELÓ

DAVID

***2821**

PERELLO

MULET

MARIA

***6793**

PERELLÓ

CANTALLOPS

CATALINA

***1431**

PERELLÓ

ROSSELLÓ

MARGARITA

***2106**

PÉREZ

MAYOL

SÍLVIA

***0795**

PERICÁS

FRANCO

JOSÉ MARÍA

***8819**

PINO

BRUSSOTTO

MARIA CARMEN

***8897**

PIÑOL

ESPASA

FRANCISCO JAVIER

***3265**

PIVIDAL

SILLA

ISABEL

***9469**

PIZA

BUENO

ALEJANDRA

***8152**

PLANAS

MULET

PEDRO JUAN

***2150**

PLOMER

ROTGER

JUANA

***0307**

POCOVÍ

FERNÁNDEZ

MARGALIDA

***8180**

PORCELL

CALAFAT

MARIA ROSA

***9211**

POU

LLABRÉS

CATALINA CONCEPCIÓN

***0308**

PRIETO

BLANCO

LUIS DAVID

***4944**

PUIGSERVER

SALES

JAUME

***0689**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

QUETGLAS

MUNAR

ROSA MARIA

***1586**

QUINA

JAUME

LLUC

***3495**

RABAL

GARCÍA

JAVIER

***3555**

RAMIREZ

BERRÓN

BLANCA VIRGINIA

***1136**

RAMIREZ

JURADO

SANDRA

***2804**

RAMIS

FERRIOL

FRANCESCA

***9612**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

RIBAS

DEL BLANCO

FERRAN RAMON

***0595**

RICO

TORRES

LUCIA PILAR

***6734**

RIOS

CEBOLLADA

MIGUEL ANGEL

***2032**

RIPOLL

MARTORELL

JAUME

***1547**

RIPOLL

SERVERA

JAUME

***2571**

RIVAS

PASCUAL

ALICIA

***4137**

RODRIGUEZ

LOPEZ

JOSE MANUEL

***6377**

ROIG

ESTADES

PEDRO

***3649**

ROMAGUERA

RUBÍ

CLIMENT

***6604**

ROVIRA

SERRANO

JUAN

***3719**

ROVIRA

SERRANO

MATILDE

***2796**

RUIZ

GARCÍA

MARÍA JESÚS

***0160**

RULLAN

GARAU

MARIA TERESA

***1717**

RULLAN

COLL

ANTÒNIA

***5931**

RULLAN

PALENZUELA

MARIA DE LA PAZ

***6446**

SÁEZ

GOÑALONS

ENCARNACIÓN ANA

***6449**

SALINAS

JIMENEZ

CRISTINA

***7422**

SALVA

MAS

INES

***3368**

SAMPOL

MENA

RAFAEL

***0521**

SÁNCHEZ

AGUILÓ

CARMELO

***9640**

SANSÓ

FUSTER

PILAR

***2458**

SARD

BRUNET

JERONI

***1664**

SASTRE

SERVERA

MARGARITA

***3412**

SASTRE

CONTRERAS

MARIA ANTONIA

***3227**

SASTRE

VICH

MARIA

***0861**

SASTRE

LE MEUR

NIEVE

***5611**

SERRA

LANGFORD

GABRIELA BÁRBARA

***1262**

SERRA

BENITO

ANA MARIA

***9707**

SERRADO

GUILLEM

MARIA DEL CARMEN

***6557**

SIERRA

QUERALT

MONTSERRAT

***9902**

SOLANO

MAIRATA

CAROLINA

***2593**

SOLANO

MAIRATA

ANTONIO

***2593**

SOLOMANDO

TORRES

ANDRÉS

***8110**

SUAU

BOSCH

CAROLINA

***6970**

SUAU

MORAGUES

ANTONI

***9108**

TASCÓN

RUIZ

MARÍA DEL ROCÍO

***0935**

TEJADA

SANS

CRISTINA

***6917**

TIRADO

DIAZ

PEDRO MANUEL

***0370**

TOGORES

PIQUER

MATÍAS JOSÉ

***7318**

TORRERO

ORTIZ

DOLORES MARIA

***7012**

TORRES

QUINTÁNS

 ANA IRENE

***6617**

TORTELL

SASTRE

MARGALIDA FRANCESCA

***6020**

TRILLO

PÉREZ

JULIO CÉSAR

***8018**

TUDURI

RIERA

AUREA

***5383**

UMBERT

GUIMÓ

ALBERT

***5943**

VALLORI

MÁRQUEZ

BARTOMEU

***1696**

VAQUER

MUNTANER

MARIA MAGDALENA

***6238**

VENTURA

OBRADOR

CARMEN

***1411**

VERGARA

ALCOCER

ANA CAROLINA

***2592**

VICENS

COMPANY

FRANCESC

***4944**

VICENS

OLIVER

CARLES

***2476**

VIDAL

NADAL

FERNANDO TOMÁS

***1318**

VIDAL

RIVERA

MARIA DE LA PAZ

***0948**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

Tècnic-a de grau mitjà diplomatura en turisme

LLINATGES

NOM

DNI

AMENGUAL

VENTOLRÀ

BARTOLOMÉ

***0494**

CAÑELLAS

COLL

ANTONIA MARIA

***4897**

CAÑELLAS

LÓPEZ

FRANCISCA

***2309**

CANO

CORRAL

ELENA SUSANA

***6532**

CARDO

GIL

MARÍA DEL CARMEN

***2748**

CAVALLER

CATANY

MARIA DEL PILAR

***9549**

COLOM

CAÑELLAS

FRANCISCO

***5696**

CORTÉS

VILCHES

IZASKUN

***7677**

DE LOS SANTOS

HOLGADO

IRINA

***0292**

FERNÁNDEZ

HAUSER

VIRGINIA

***0667**

FORTEZA

PICO

MARIA LOURDES

***5505**

GÓMEZ

PIRIS

SARA IRENE

***9619**

JAUME

CATANY

ANTONI MIQUEL

***8411**

JIMÉNEZ

GONZÁLEZ

JUAN ÁNGEL

***7672**

KRAUSS

PUIG

BEATRIZ

***4600**

MARTINEZ

CONTRERAS

VLADIMIR

***0409**

MASSANET

LOFQUIST

JOANA MARIA

***9533**

PEÑALVER

ONIEVA

MARIA JOSE

***6661**

PERELLO

AGUILO

MARIA ISABEL

***9380**

PÉREZ

SERRA

NURIA

***3558**

REY

CARRICONDO

ANA MARÍA

***5106**

REYAT

VIDAL

CATALINA

***3940**

RODRIGUEZ

HERNANDEZ

MARIA SOLEDAD

***6475**

ROIG

ESTADES

PEDRO

***3649**

SASTRE

CAMPS

RAFAEL DAVID

***3391**

SUARI

RIVERA

SARA

***1354**

SUAU

BOSCH

CAROLINA

***6970**

TASCÓN

RUIZ

MARÍA DEL ROCÍO

***0935**

TERÁN

BAIGES

ROBERTO

***0338**

Tècnic-a de grau mitjà d'emergències

LLINATGES

NOM

DNI

ALBERTI

DIAZ

ANA MARIA

***1531**

ALVARO

RIBAS

OSCAR ANTONIO

***6947**

ÁLVARO

MARTÍNEZ

GREGORIO

***7948**

ANEAS

GARCÍA

ARTURO FELIPE

***9306**

ARCAS

OTO

AGUEDA MARTA

***0196**

ARENAS

CANO

JENNIFER

***6328**

ARGANDOÑA

CASTRO

JOSE JULIO

***1225**

AVIA

ROSSELLO

DANIEL

***9514**

BARCELÓ

VICENS

JOSEP

***5295**

BARROS

TABOAS

RUBEN

***9272**

BONASTRE

MUÑOZ

MERCE

***8929**

BORDOY

LOBO

ANA MARÍA

***9722**

caballero

lopez

isabel cristina

***3709**

CABRER

RIVERA

PEDRO LUIS

***8052**

CAIMARI

ESTARELLAS

FRANCISCO

***3006**

CALDENTEY

VIDAL

JOSE MARIA

***4493**

CALLEJON

HERNANDEZ

RAQUEL

***1007**

CAMPINS

MARROIG

RUTH PATRICIA

***2809**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

CAMPINS

SANTUCCI

ENRIC

***2057**

CANTOS

ARMENTA

CELIA

***5942**

CASADO

RUBIO

JOAQUÍN

***8224**

CHULIA

BLANCO

ARMANDO

***6608**

CORREDOR

IBÁÑEZ

LUIS

***0133**

CRESPI

ORELL

ELISA

***4153**

DEL RIO

PERAGALO

CARLOS JAVIER

***8160**

FERNÁNDEZ

CASTELLÓ

JUAN FRANCISCO

***6242**

FERRETJANS

GUAL

JUAN

***0892**

FORNER

TODÓ

CARLES

***0103**

FRUCTUOSO

BAIDEZ

EMILIO

***7293**

FUSTER

MARTINEZ

MIGUEL

***7133**

GAGO

VEGA

DANIEL JESÚS

***8687**

GALAN

FERRAGUT

YACOB

***0550**

GARCIA

VILA

JOSE CRISTOBAL

***0424**

GRIMALT

FALCÓ

FRANCISCO

***9394**

GUARDIOLA

PÉREZ

ANTONIO MANUEL

***5015**

HERRERO

AIBAR

LAURA

***6815**

JAUME

SUREDA

ANTONI

***3880**

JAUME

CATANY

ANTONI MIQUEL

***8411**

JUAN

MORENO

PERE

***1439**

KRUCH

BUJOSA

CHARLES

***6494**

LÓPEZ

VEGA

MIGUEL

***4529**

MARTINEZ

TRIVIÑO

JORGE

***3397**

MARTÍNEZ

COLLADO

CLARA

***5945**

MAS

ESTRADES

ALICIA

***8738**

MIRNADA

PALMER

FERNANDO

***5557**

MONSERRAT

QUETGLAS

CATALINA MACIANA

***3889**

MONSERRAT

QUETGLAS

MIQUEL

***7430**

MONTES

UNANUE

BEATRIZ

***1040**

NAVARRO

BERTOS

JOSE MANUEL

***7967**

NOGUERA

GÜELL

ANNA

***3428**

OLIVER

SUREDA

PERE JOSEP

***1646**

PERELLÓ

GONZÁLEZ

JUAN

***9604**

PÉREZ

REYES

JOSÉ ANTONIO

***2066**

PIVIDAL

SILLA

ISABEL

***9469**

POL

TORTELLA

MARIA CATALINA

***5884**

PRIETO

BLANCO

LUIS DAVID

***4944**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

RIOS

CEBOLLADA

MIGUEL ANGEL

***2032**

RIPOLL

SERVERA

JAUME

***2571**

RIVAS

PASCUAL

ALICIA

***4137**

ROSSIÑOL

MIRALLES

BERNAT

***3455**

ROVIRA

SERRANO

JUAN

***3719**

SALINAS

JIMENEZ

CRISTINA

***7422**

SANTANDREU

FERRAGUT

CARLOS

***8972**

SARMIENTO

MOLINA

RAMÓN

***2728**

SASTRE

PERELLÓ

ANTONIO

***2319**

SASTRE

LE MEUR

NIEVE

***5611**

STALLER

GRANICHER

MARCO ANDRES

***6843**

TRILLO

PÉREZ

JULIO CÉSAR

***8018**

UMBERT

GUIMÓ

ALBERT

***5943**

VIDAL

NADAL

FERNANDO TOMÁS

***1318**

Tècnic-a de sistemes d'informació territorial

LLINATGES

NOM

DNI

ADROVER

FIOL

MIQUEL

***4210**

AGUILO

RODRIGUEZ

MARC

***1622**

AIZCORBE

MASON

SARA MARIA

***0147**

ALCOBENDA

BREIJO

MARIA FRANCISCA

***5444**

ALVARO

FROTTÉ

PHILIPPE

***8971**

BARCELÓ

VICENS

JOSEP

***5295**

BARCELÓ

GARCÍA

JUAN CARLOS

***3865**

BORDONS

XAMMAR

MARIA ASUNCIÓN

***7753**

CAMPINS

GALMES

JOSEP LLUIS

***0577**

CANO

CAMPILLO

ANTONIO

***0469**

CAVADA

BONNIN

MARIA DE LOS ANGELES

***9442**

COLOM

GUASP

ANTONI

***7910**

COLOMAR

PRATS

JOSEFA

***5717**

FELIU DE LA PEÑA

PONS

JOSÉ FRANCISCO

***5369**

FERNANDO

RUBÍ

AGUILÓ

***8500**

FRUCTUOSO

BAIDEZ

EMILIO

***7293**

GÁMEZ

BROCAL

JUAN LEOCADIO

***2244**

GARCIA

BALLESTER

GONÇAL

***1050**

GUAITA

MAS

FRANCISCO

***6811**

MORRO

MAS

MARIA DELS ÀNGELS

***0732**

MOYA

PAIS

IRENE

***0341**

PASTOR

PONT

ANTONI

***1956**

PLANISI

CORTES

GUILLEM

***1508**

RABADAN

SOLDADO

DAVID

***4134**

RUSCA

MESTRE

MARIA LLUC

***6682**

SALVA

CAPO

MIGUEL ANGEL

***9802**

SAMPOL

MURILLO

MARGARITA

***3111**

SÁNCHEZ

AGUILÓ

CARMELO

***9640**

SANCHIS

MORENO

EUGENIO

***0144**

SIQUIER

MORELL

MARIA

***3567**

SOLOMANDO

TORRES

ANDRÉS

***8110**

TIRADO

DIAZ

PEDRO MANUEL

***0370**

TRIAS

NICOLAU

FELIU

***3727**

Tècnic-a grau mitjà especialista seguretat treball

LLINATGES

NOM

DNI

ANEAS

GARCÍA

ARTURO FELIPE

***9306**

BERRAQUERO

OTERO

ALFREDO RAFAEL

***3787**

BOVER

GARCIAS

COLOMA

***3812**

BRIONES

MARDONES

CARLOS

***5969**

BURGUERA

VIDAL

JAIME

***3712**

CALLEJON

HERNANDEZ

RAQUEL

***1007**

CAPÓ

TOUS

MARTÍN

***6125**

COSTA

MARTÍNEZ

MARTA

***5762**

GAGO

VEGA

DANIEL JESÚS

***8687**

GARCÍA

CORRAL

JOSÉ LUIS

***5975**

GARCIA

MARIN

MARIA DOLORES

***9437**

GARCÍA

MARTÍNEZ

JUAN ANTONIO

***4461**

GONZÁLEZ

LÓPEZ

MANUEL

***5991**

GONZÁLEZ

PEÑA

ESPERANZA

***5742**

LEAL

MALDONADO

EMILIA

***6564**

LÓPEZ

GALVÁN

MARIA OLGA

***3739**

LUCENA

NICOLAU

PATRICIA

***8089**

MOLINA

LANA

OLGA

***8313**

PÉREZ

REYES

JOSÉ ANTONIO

***2066**

PIÑEIRO

LABRADA

ADELA

***8177**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

SAEZ

MORENO

FRANCISCO

***8168**

SALVA

MAS

INÉS

***3368**

SANTANDREU

FERRAGUT

CARLOS

***8972**

TERRASA

PROHENS

PAU-GONÇAL

***5972**

VIANA

CLADERA

JOSE

***1831**

Tècnic-a mitjà informàtic

LLINATGES

NOM

DNI

AIZCORBE

MASON

SARA MARIA

***0147**

AVIA

ROSSELLO

DANIEL

***9514**

BARCELÓ

VICENS

JOSEP

***5295**

BARCELÓ

VICENS

JAUME

***3594**

BARCELÓ

GARCÍA

JUAN CARLOS

***3865**

BARROS

TABOAS

RUBEN

***9272**

BAUZA

OBRADOR

JUAN

***1709**

BENNASAR

SEVILLA

ALEJANDRO

***3749**

BENNÀSSAR

CARRETERO

JUAN MANUEL

***1158**

BORDONS

XAMMAR

MARIA ASUNCIÓN

***7753**

BOSCH

VEGA

DANIEL

***6730**

CABRER

CARO

FRANCISCO

***3488**

CALAFAT

GARCÉS

SIMÓ

***0138**

CAMPINS

GALMES

JOSEP LLUIS

***0577**

CAMPOS

PARRADO

JOSÉ PABLO

***9580**

CANET

URREA

MARGALIDA PAU

***3957**

CAPÓ

MARQUÈS

MIQUEL ÀNGEL

***1734**

CHAO

MATEU

JORGE

***2417**

DONAIRE

PASCUAL

GABRIEL

***2548**

FERNANDO

RUBÍ

AGUILÓ

***8500**

FRUCTUOSO

BAIDEZ

EMILIO

***7293**

GAGO

HUGUET

JOSÉ MIGUEL

***5982**

GÁMEZ

BROCAL

JUAN LEOCADIO

***2244**

GOMILA

COMPANY

GABRIEL ANGEL

***7952**

GUAITA

MAS

FRANCISCO

***6811**

INAREJOS

BLAZQUEZ

FRANCISCO JAVIER

***7323**

JUÁREZ

JORDÁN

SUSANA

***8561**

MANRESA

SOCIAS

BARTOLOME

***3860**

MASSOT

ENSEÑAT

ANTONIO

***5097**

MAYANS

COSTA

GABRIEL

***9230**

MEGIAS

CHAVEZ

MARTA

***7623**

MIR

PAYERAS

BARTOLOMÉ

***1277**

NAVÍO

NAVARRO

FRANCISCO

***9005**

NÚÑEZ

JIMÉNEZ

JOSÉ FERNANDO

***8775**

PERALTA

AVELLÁ

MARGARITA

***9702**

PERICAS

FRANCO

JOSE MARIA

***8819**

PIZÀ

MIR

RAMON

***2580**

PLANISI

CORTES

GUILLEM

***1508**

PUJOL

FERRÀ

JOSEP

***1514**

RABADAN

SOLDADO

DAVID

***4134**

REUS

LLAGOSTERA

MARÍA CRISTINA

***4529**

ROMAN

MARTINEZ

JUAN LUIS

***4013**

ROSSELLÓ

TABERNER

MARGARITA

***1086**

RUEDA

GONZÁLEZ

JOSÉ TOMÁS

***0024**

SALLERAS

FERNÁNDEZ

JUAN MARCOS

***8774**

SANCHEZ

NAVARRO

FELIX

***6958**

SANCHEZ

BAEZ

JOSE MANUEL

***0279**

SÁNCHEZ

AGUILÓ

CARMELO ALEJANDRO

***9640**

SOLOMANDO

TORRES

ANDRÉS

***8110**

TIRADO

DIAZ

PEDRO MANUEL

***0370**

TORRES

SAN JULIÁN

JOB

***8880**

VICENTE

RUIZ

ANGEL

***0508**

VIDAL

NADAL

FERNANDO TOMÁS

***1318**

VILLÉN

HERNÁNDEZ

ALEJANDRO

***1703**

Tècnic-a ajudant arxiu biblioteca

LLINATGES

NOM

DNI

ADELANTADO

BARRAO

MARIA PILAR

***4594**

ALOMAR

HENRIQUEZ

MARÍA LUISA

***7775**

ALVAREZ

GOZALO

PELAYO

***3679**

AMBRÓS

POL

MARIA FRANCISCA

***4560**

AMENGUAL

BIBILONI

MIQUEL

***6917**

BAUZA

LEIRA

JAIME

***2345**

BINIMELIS

SERVERA

FRANCINA AINA

***3169**

BROTO

PACHIARDI

NEUS

***7717**

CALERO

MARTINEZ

MARIA LOURDES

***1439**

CANTARELLAS

SANCHO

VICTÒRIA

***2347**

CARDONA

LÓPEZ

FRANCISCA

***2665**

CLADERA

PALOU

JAUME

***9061**

COLL

MESTRE

MARIA

***9382**

CRESPÍ

SIMÓN

MAGDALENA

***3742**

ESCANELLAS

MIR

CATALINA

***3535**

FERNÁNDEZ

LARENA-AVELLANEDA

SUSANA

***7006**

FOZ

AGUILAR

JOSEP FERRAN

***3989**

FREDERIKSEN

REYES

MARINA STELLA

***1546**

GALINDO

WALSER

EVELYNE

***8559**

GARCIA

AMENGUAL

EMILI

***2683**

GELABERT

PERELLÓ

CATERINA

***8853**

HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ

ANA MARÍA

***6397**

MARQUÉS

ISASI

MARINA

***9250**

MARTÍ

CAPÓ

MARGARITA

***4379**

MARTÍNEZ

ORTEGA

ANTONIA

***4691**

MASSANET

LOFQUIST

JOANA MARIA

***9533**

MORAGUES

DE GOLS

CRISTINA

***1171**

MUÑOZ

IGARZA

ANABEL

***0150**

NIETO

CERDÀ

MARIA MAGDALENA

***3807**

OLIACH

FÀBREGAS

MERITXELL

***1007**

PASCUAL

RODRIGO

EVA FRANCISCA

***0011**

PINO

BRUSSOTTO

MARIA CARMEN

***8897**

POMAR

SANS

JOANA MARIA

***2514**

PONS

DELACIO

MARIA AGNÈS

***9321**

REIG

MOLTÓ

ÀLIDA

***3542**

RIBOT

MESTRE

MARGALIDA

***3703**

RIPOLL

MARTORELL

JAUME

***1547**

RIVAS

ANTEQUERA

MARÍA JOSÉ

***1845**

ROBLES

COLL

MARÍA

***5792**

ROIG

GINARD

JOSEP GABRIEL

***1948**

ROMAGUERA

RUBÍ

CLIMENT

***6604**

ROMERO

BENNASER

MARIA ESTELA

***0414**

ROSSELLÓ

MORELL

M. ESTHER

***8757**

RUBIO

ESTÉVEZ

CRISTINA

***9504**

SALOM

FORTEZA

MARGARITA

***3743**

SÁNCHEZ

RAMÍREZ

TERESA

***1931**

SANTANDREU

PONS

MARGALIDA

***4780**

SASTRE

BESTARD

TERESA MARIA

***6259**

SASTRE

SUÁREZ

SÍLVIA

***0043**

SEGUI

MONTERDE

MARIONA

***9243**

SERRA

ROCA

MIQUEL ÀNGEL

***2416**

SERRANO

LUQUE

ESTEFANIA

***0220**

SOCÍAS

FUSTER

CATALINA

***5180**

TERRASA

LOZANO

ANTONIO

***9381**

TORÀ

ESCRIBANO

FRANCISCO JAVIER

***5066**

VADELL

MASSOT

MARIA ANTÒNIA

***1742**

VALLORI

MÁRQUEZ

BARTOMEU

***1696**

VAZQUEZ

LOPEZ

MARIA RAQUEL

***3763**

1.4 Grup B, Administració especial

Pràctic-a topogràfic

LLINATGES

NOM

DNI

ALTABLE

MIRAVALLES

FERNANDO LEONCIO

***7118**

AYNÉ

CARBÓ

ANTONIO

***1615**

COLOM

ARENAS

MARÍA MAGDALENA

***6440**

DEYÀ

OLIVER

MIQUEL ÀNGEL

***8840**

FERRETJANS

GUAL

JUAN

***0892**

GEA

NAVARRO

JUAN FRANCISCO

***9793**

JUAN

MORENO

PERE

***1439**

MAS

ESTRADES

ALICIA

***8738**

PERELLÓ

SAMPOL

AINA

***2782**

RIOS

CEBOLLADA

MIGUEL ANGEL

***2032**

RUSCA

MESTRE

MARIA LLUC

***6682**

SANCHEZ

GARCIAS

ANTONI

***1813**

SOCIAS

BALLESTER

MIQUEL

***2310**

Tècnic-a auxiliar informàtica

LLINATGES

NOM

DNI

AMER

SAENZ

MARC

***0786**

BARCELÓ

GARCÍA

JUAN CARLOS

***3865**

BENAIGES

VINENT

JORDI

***8638**

BORDOY

ESTELRICH

ANTONIO

***1566**

BORNE

PRATS

FERNANDO JOSÉ

***0453**

CALAFAT

PEÑAS

ISABEL M.

***0641**

CAMPINS

GALMES

JOSEP LLUIS

***0577**

CAÑELLAS

LÓPEZ

FRANCISCA

***2309**

CARDELL

VICH

BARTOMEU

***2946**

CASTRO

VALENZUELA

ANTONIO JOSÉ

***1993**

DIAZ

GIL

ALEJANDRO

***7950**

GOMEZ

RUIZ

BERNARDO

***6676**

GORDO

SALGUERO

FRANCISCO JOSÉ

***8259**

GUARDIOLA

GARCIA

JUAN ANTONIO

***2677**

HERNÁNDEZ

MORENO

MARÍA JOSÉ

***6171**

HERREROS

GARCÍA

JUAN

***2471**

JULIÀ

MONER

GABRIEL

***5486**

MARTÍN

GOMILA

JUAN LUIS

***1952**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

MORRO

SANTANDREU

ALEXANDRE JOAN

***6750**

MOYÀ

COMAS

JAUME

***4762**

OLIVER

PERELLÓ

MARIA ANTÒNIA

***2676**

PASCUAL

CELEIRO

JOANA

***2440**

PASCUAL

ALBERTI

MIGUEL ANGEL

***8740**

PICO

MIRALLES

BERNAT JAUME

***1639**

PINÓS

LLULL

SANTIAGO JOSÉ

***9858**

PLANISI

CORTES

GUILLEM

***1508**

PUCHE

RODRÍGUEZ

DANIEL

***1147**

RABADAN

SOLDADO

DAVID

***4134**

RAMOS

CAMACHO

LIDIA

***6211**

RUIZ

BENITO

MARIA ELISABET

***3551**

SASTRE

PALMER

DAVID PAU

***0715**

ULLOA

MOREY

CARLOS MANUEL

***5192**

VÁZQUEZ

GARCIA

MARC

***7244**

VICENTE

RUIZ

ANGEL

***0508**

Tècnic-a superior audiovisuals (B)

LLINATGES

NOM

DNI

CAMAS

ESCALANTE

JUAN ANTONIO

***5867**

CORTES

RUIZ

JOSE LUIS

***6994**

GARCÉS

RIERA

GUILLEM JOAN

***2123**

GARCÍA

CORRAL

JOSÉ LUIS

***5975**

LLANES

MACHADO

JUAN JOSÉ

***7479**

MARTINEZ

VALLE

MARTA

***9053**

PONCE

LINDE

JESÚS

***5942**

RAMIS

FERRER

JOSEP

***8215**

RIBAS

GODOY

JORDI ALEXANDRE

***1640**

SALVA

FORTEZA

AINA

***6280**

SEDANO

TAJADA

MAITE

***4994**

 

Tècnic-a superior en interpretació de llengua de signes (B)

 

LLINATGES

NOM

DNI

ABEJON

CALLEJA

ANA ROSA

***8450**

MARTÍNEZ

PARDO

JOSEP BAPTISTA

***8531**

MONJO

OLIVER

ARIADNA

***1341**

MORENO

QUINTERO

JAVIER

***6863**

PALACIOS

MARTÍNEZ

SILVIA

***1050**

SARD

COLL

SONIA

***4131**

SERRA

MONTBLANCH

ALICIA

***2944**

Delineant -a

LLINATGES

NOM

DNI

ALTABLE

MIRAVALLES

FERNANDO LEONCIO

***7118**

AYNE

CARBO

ANTONIO

***1615**

BOSCH

MORANTA

BARTOMEU

***3307**

BOSCH

ESTEVA

JOANA AINA

***5173**

CALLEJON

HERNANDEZ

RAQUEL

***1007**

CASAÑAS

VILAMALA

FRANCESC

***5030**

CASSANYES

GARCIA

SERGI

***8388**

CHULIA

BLANCO

ARMANDO

***6608**

COLOM

ARENAS

MARIA MAGDALENA

***6440**

DE LA OSA

PASCUAL

MANUEL

***1948**

FERRETJANS

GUAL

JUAN

***0892**

GALLARDO

GUZMAN

DANIEL

***4623**

GARAU

VAN DEN WEGHE

MARGALIDA

***0256**

GARAU

RIERA

CATALINA TRINITAT

***3990**

GARCIA

SASTRE

MARTIN ALEJANDRO

***6945**

GARCIA

VEGA

MARIA TERESA

***1960**

GARRIDO

CORRAL

ENCARNACIÓN

***5058**

GEA

NAVARRO

JUAN FRANCISCO

***9793**

GÓMEZ

GÓMEZ

JOSEFA

***6725**

GONZÁLEZ

DEL AMO

SUSANA

***5223**

GUARDIOLA

PÉREZ

ANTONIO MANUEL

***5015**

HERRERA

LORA

ANA MARIA

***7883**

JIMÉNEZ

RIBAS

MARÍA NIEVES

***6460**

JUAN

MORENO

PERE

***1439**

KRUCH

BUJOSA

CHARLES

***6494**

MARTORELL

MORAGUES

MARGARITA

***8775**

MAS

ESTRADES

ALICIA

***8738**

MAS

FERRIOL

MIQUEL

***5294**

MONTOYA

POCOVÍ

SARA MARIA

***3309**

MORLÀ

CUESTA

XAVIER

***8194**

MORO

TAMAYO

PALOMA

***8816**

NADAL

MAS

GABRIEL

***6720**

ORTEGA

TABERNER

ESPERANZA

***0850**

PERELLÓ

SAMPOL

AINA

***2782**

PÉREZ

MAYOL

ELENA

***2624**

PICORNELL

LLITERAS

JOSÉ MARÍA

***9207**

RAMIREZ

ROIG

CELIA

***3072**

RIBAS

PIZÁ

ANDREU

***8138**

RIOS

CEBOLLADA

MIGUEL ANGEL

***2032**

RULLÁN

MORA

MARIA DEL PILAR

***7595**

SANCHEZ

GARCIAS

ANTONI

***1813**

SANZ

RIGO

MARÍA EUGENIA

***6485**

SARMIENTO

MOLINA

RAMÓN

***2728**

SASTRE

SAENZ

ENCARNACION

***2910**

SCHULER

DESCLAUX

ELOISA SYLVIA

***3977**

SEGUÍ

VAQUER

MARGARITA CANDELARIA

***4186**

SERRA

TOMÁS

JUAN MIGUEL

***5715**

SOLIS

MARTINEZ

VICENTE

***2120**

TRIGO

YERGA

BEATRIZ

***4695**

VAZQUEZ

TORRES

OSCAR

***8481**

2. Torn de reserva per persones amb discapacitat

2.1 Subgrup A1, Administració especial

Tècnic -a superior llicenciatura en ciències educació física i esport

LLINATGES

NOM

DNI

LLOPART

REIMANN

RAÚL HÉCTOR

***1074**

MATAS

AMER

POPI

***8928**

 

ANNEX II LLISTA DEFINICITU DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

1 Torn lliure ordinari

1.1 SubgrupA1, Administració general

Tècnic-a d´administració general

Llinatges

Nom

DNI

Motius d'exclusió

BENNASAR

FERRER

MARIA

***5128**

No s'ha acreditat la representació atorgada per la persona aspirant

LIRA

RESINA

MARIA DEL MAR

***2211**

Sol·licitud extemporània

1.1 Subgrup A1, Administració especial

Tècnic-a superior llicenciatura en dret

Llinatges

Nom

DNI

Motius d'exclusió

JIMÉNEZ

IGNACIO

JOAN

***1206**

Sol·licitud extemporània

Tècnic -a superior

Llinatges

Nom

DNI

Motius d'exclusió

BOSQUE

GARCIA

LAURA

***2691**

No s'ha abonat la taxa corresponent d'acord amb la declaració responsable

Tècnic -a superior selecció

Llinatges

Nom

DNI

Motius d'exclusió

COLL

ALEMANY

ESPERANZA

***0928**

Desistida de la seva sol·licitud de participació

Tècnic -a superior llicenciatura en història de l'art

Llinatges

Nom

DNI

Motius d'exclusió

ALIAS

AGUILÓ

ANA MARIA

***3335**

Sol·licitud extemporània

Sol·licitud presentada per via diferent al tràmit previst

1.2 Subgrup A2, Administració especial

Arquitecte tècnic

Llinatges

Nom

DNI

Motiu d'exclusió

SANZ

ESCANDELL

DAVID

***5102**

Desistida de la seva sol·licitud de participació

Tècnic-a de grau mitjà de medi ambient

Llinatges

Nom

DNI

Motiu d'exclusió

LLADÓ

SENYANT

JOAN

***6786**

No s'ha abonat la taxa corresponent d'acord amb la declaració responsable

Tècnic-a de grau mitjà documentalista.

Llinatges

Nom

DNI

Motius d'exclusió

SERRANO

LUQUE

ESTEFANIA

***5460**

No s'ha abonat la taxa corresponent d'acord amb la declaració responsable

Tècnic-a de grau mitjà

Llinatges

Nom

DNI

Motius d'exclusió

CORADO

AGUILAR

LIBERTAD

***5223**

No s'ha abonat la taxa corresponent d'acord amb la declaració responsable

Tècnic-a ajudant arxiu biblioteca

Llinatges

Nom

DNI

Motiu d'exclusió

FONT

BALLE

MÒNICA

***5963**

No s'ha adjuntat la sol·licitud de participació (pdf) corresponent a la plaça a que opta

LLUFRIU

ESTEVA

CARINA FRANCISCA

***3529**

No s'ha abonat la taxa corresponent d'acord amb la declaració responsable

1.4 Grup B, Administració especial

Delineant -a.

Llinatges

Nom

DNI

Motiu d'exclusió

GARRIDO

SALMERON

MERCEDES

***1006**

No s'ha abonat la taxa corresponent d'acord amb la declaració responsable

 

Palma, a data de la signatura electrònica (23 de març de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez