Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 204140
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) de data 26 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre), es varen aprovar la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022.

2. Mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió, i s'han publicat al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció. D'acord amb la Base 7 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, aquesta resolució es va publicar al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció en data 22 de febrer de 2023, atorgant un termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per esmenar el defecte.

3. En data 6 de març de 2023 va finalitzar el termini indicat per esmenar i d'acord amb la Base 7.3 de l'Annex II s'ha de dictar resolució en què s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. S'ha de fer constar que totes les persones excloses han esmenat.

4. Les persones aspirants excloses que no hagin realitzat el tràmit d'esmena dins termini es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

Fonaments de dret

I. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

II. La base 7.2 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l' IMAS per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

La base 7.3 de l'Annex II, de la referida convocatòria estableix que un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

RESOLC

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX I d'aquesta Resolució.

2. Fer constar que totes les persones aspirants excloses han esmenat, per la qual cosa, no s'ha de publicar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022.

3. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present Resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (21 de març de 2023

El vicepresident 1er de l'IMAS Jaume Tortella Cànaves)

 

ANNEX I LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

Grup B

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà fisioteràpia

DNI

Llinatges, Nom

***7194**

Abraham Miró, María Del Carmen

***1343**

Ainsua Vives, Sandra

***5555**

Alias Vanrell, Tomàs

***2529**

Amengual Segui, Agueda

***5233**

Arbona Romera, Aida

***3981**

Barceló Reynés, Miquel

***3629**

Bejarano Nicolau, Fèlix

***1856**

Benito Valriu, Constança

***6223**

Bosch Gutiérrez, Marta

***4310**

Domínguez Estevez, Beatriz

***3050**

Escandell Mas, Maria Del Mar

***6204**

Fiol Delgado, Rosa María

***8021**

Florit Bosch, Margarita Elena

***7046**

Font Infante, Jesús

***4928**

Forteza Crespi, Juan

***9900**

Galdon Fernandez, Sandra

***4952**

Garcia Mayrata, Silvia

***2238**

García Rullán, Luis

***8699**

Jimenez Picazo, Estefania

***0475**

Mayol Alcover, Joana Aina

***4286**

Mayol Socias, Antonia

***5230**

Molinas Planas, Francisca

***3867**

Monserrat Contesti, Isabel Maria

***8499**

Morell Sánchez, Maria Ines

***0371**

Navarro Enrique, Fátima

***3165**

Navarro De Prada, Ernest

***2091**

Perelló Massutí, Esperança

***1121**

Petrov Ivanov, Ivan

***7132**

Pol Martí, Josefina

***1725**

Pol Perelló, Margarita

***0693**

Quetglas Coll, Marta

***4117**

Ramis Toledo, Sergio

***9571**

Reinés March, Pere

***3032**

Rey Redondo, Juan Angel

***3256**

Rodriguez Caldentey, Ricardo

***1419**

Roig Bosch, Ani

***2780**

Romà Álvarez, Joan

***9527**

Salvà Aguilera, Isabel

***1559**

Samaniego Conrado, Francisco Javier

***9386**

San Sebastián Fernández, Katia

***6706**

Sánchez Enríquez, Lucía

***7422**

Torres Vila, Miguel

***7793**

Vicens Company, Maria Antonia

***6494**

Vivo Caldentey, Lluïsa

***0969**

Xabuch Cardona, Sergi

***5500**

Yañez Gomez, Beatriz

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà infermeria

DNI

Llinatges, Nom

***8725**

Asumu Edu, Irene Andeme

***1760**

Belmonte Darraz, Saliha

***6117**

Borras Vicente , Catalina

***1167**

Cañas Oliver, Santiago

***9319**

Capó Ramis, Francisca

***2613**

Capo Rossello, Francisca

***4015**

Cardis , Madalina Alina

***6489**

Charry Ramos, Gloria Esperanza

***6069**

Cutillas Ruiz, Maria Eugenia

***4259**

De Cien Gómez, Natalia

***9472**

Ettoujguani Ettoujguani, Nosha

***2973**

Frutos Buades, Maria Jose

***1540**

Guillén Nebot, Mónica

***7186**

Guinjoan Flores, Marta

***7203**

Gutierrez Vargas, Yeny Angelita

***1302**

Hurtado Fernández, Álvaro

***1776**

Hurtado Fernandez, Sara

***7999**

Jiménez Rosillo, Irene

***2230**

Kuper , Angelika Bernadette

***2849**

Llorca Sanchez, Nerea

***6954**

Lopez Jaume, Fernando

***9407**

Lucas Perez, Mar

***7302**

Martinez Poveda, Abraham

***5097**

Massot Enseñat, Maria Joana

***9797**

Medina Gutiérrez, Maria Del Pilar

***8534**

Mestres Maza, Irene

***3169**

Mieres Mendez, Rosario Marina

***6841**

Montoya Vidal, Maria Inmaculada

***9884**

Moreno Molina, Beatriz

***8671**

Morera Sempere, Ana Del Rebollet

***0371**

Navarro Enrique, Fátima

***5564**

Oliver Llado, Maria Esperanza

***6306**

Penín Fernández, María Isabel

***7911**

Peralta Barros, Soledad Alba

***1881**

Perelló Perelló, Martina

***4862**

Ramis Janer, Gisela

***5139**

Reygaerts Bustos, Erica Rosalia

***7004**

Ripoll Noguera, Catalina María

***7983**

Robles Garcia, Cristina

***9165**

Rubio Velazquez, Blanca

***5442**

Ruiz Teruel, Lara

***2546**

Salas Jiménez, Marina

***2555**

Sanchez Ruiz, Ana Maria

***2555**

Sanchez Ruiz, Dolores

***8639**

Sanchez Marimon, Ester

***1642**

Sanchez Martorell, Catalina

***3522**

Suñer Sureda, Isabel

***7514**

Torres Mir, Gloria

***0720**

Vich Morlà, Javier