Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 204339
Resolució de la Presidència del 'Institut Mallorquí d'Afers Socials relativa a la rectificació de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (SEGRA 569074) per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) de data 21 de març de 2023, s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022.

2. S'ha detectat que per un error material s'han repetit els punts 3 i 4 en els punt 5 i 6 del Resolc de la resolució, i a l'Annex II de la llista de persones aspirants excloses de l'especialitat d'educació social s'ha d'eliminar la referència a què «No hi ha persones aspirants excloses».

Fonaments de dret

I. A l'article 109.2 de la Llei 39/2015, reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es disposa que les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que s'atorguen als articles 7.2.13 i 8.2.1 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

Resolc

1. Rectificar els errors materials detectats a la Resolució de la Presidència de 21 de març de 2023 (SEGRA 569074), en el sentit següent:

on diu

«Resolc:

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX I d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX II d'aquesta Resolució.

3. Considerar omeses per no complir amb l'establert a la base 7.1 i 7.2 de la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, les persones relacionades a l'antecedent quatre que han presentat al·legacions.

4. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

5. Considerar omeses per no complir amb l'establert a la base 7. 1 i 7.2 de la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, les persones relacionades a l'antecedent quatre que han presentat al·legacions.

6. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

7. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS.(...) »

Ha de dir:

«Resolc

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX I d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX II d'aquesta Resolució.

3. Considerar omeses per no complir amb l'establert a la base 7.1 i 7.2 de la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, les persones relacionades a l'antecedent quatre que han presentat al·legacions.

4. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS.(...) »

I on diu:

«- ANNEX II LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES (...)

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***1568**

Alonso Bigler, Sofia

Desistiment de la persona aspirant

No hi ha persones excloses »

Ha de dir:

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***1568**

Alonso Bigler, Sofia

Desistiment de la persona aspirant

Per la qual cosa la Resolució rectificada queda en el sentit següent:

«Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022

Antecedents

1. Per Resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) de data 26 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre), correcció d'errades de 8 de novembre de 2022 (BOIB núm. 145 de 10 de novembre), es varen aprovar la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022.

2. Mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió. D'acord amb la Base 8 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, aquesta resolució es va publicar al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció en data 22 de febrer de 2023, atorgant un termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per esmenar el defecte.

3. En data 6 de març de 2023 va finalitzar el termini indicat per esmenar i d'acord amb la Base 8.3 de l'Annex II s'ha de dictar resolució en què s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses.

4. En relació a les al·legacions formulades a la llista provisional en el termini d'esmenes, no figuren a la llista definitiva de persones admeses i excloses, per no complir amb el procediment de presentació de sol·licituds establert a la base 7.1 i 7.2 de la convocatòria, les persones següents: Ingra María Hansa Marin, Maria Lucrecia Cruz Martínez, Francisco Javier Longueira Chans, Pere Mallol Comes, Ana Teresa Trillo-Figueroa Alemany, Caterina Roca Bennasar, María Isabel Caballero Padilla, Maria de les Neus Homar Santaner, Catalina María Trobat Balaguer, Paula Estefania Liz Iglesias, Adriana Carmona Ortiz i María del Mar Campins Ramírez.

5. Les persones aspirants excloses que no hagin realitzat el tràmit d'esmena dins termini es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

Fonaments de dret

I. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

II. La base 8.2 de l'Annex II Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022 per la qual es va aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

La base 8.3 de l'Annex II de la referida convocatòria estableix que un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

Resolc

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX I d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX II d'aquesta Resolució.

3. Considerar omeses per no complir amb l'establert a la base 7.1 i 7.2 de la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, les persones relacionades a l'antecedent quatre que han presentat al·legacions.

4. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present Resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica del document (22 de març de 2023

El vicepresident 1 er de l´IMAS Jaume Tortella Cànaves)

La secretària delegada de Institut Mallorquí d´Afers Socials (BOIB núm.86, d´1 de juliol de 2021) Maria Elena Tur Figueruelo)

 

 

ANNEX I LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat psicologia

DNI

Llinatges, Nom

***8396**

Alba Melendez, Juan Carlos

***2656**

Alonso Gost, Isabel Estefania

***8489**

Amor Diaz, Maria De Luna

***3072**

Aparici Banegas, Elvira

***0054**

Araujo Gil, Susana

***2040**

Ariza Ariza, Maria Jesus

***9299**

Arques Ferragut, Catalina

***2681**

Ávila Hernández, Carolina

***0147**

Barceló Pujadas, Francisca

***2079**

Bauzá Mas, Núria

***3152**

Benavides Onieva, Araceli

***2227**

Betoret Tenza, Andrea

***8106**

Blesa Vidal, Maria Francisca

***6176**

Boladeras Mestre, Antonia

***7434**

Bordoy Serra, Asunción

***3018**

Borras Torres, Maria Magdalena

***2865**

Buades Beltran, Ana Maria

***1135**

Cáceres López, Guadalupe

***6514**

Calabria Garau, Estanislau

***3327**

Camargo Rueda, Maria Francisca

***2060**

Campos Maya, Francisco

***2858**

Cañas Bermejo, Pedro

***3328**

Cañellas Barceló, Irene

***0646**

Cardona Garí, Margalida

***3461**

Caro Lopera, Alexandra

***9882**

Caro Vidal, Ana Carolina

***5558**

Casellas Esteban, Emma

***7761**

Castro Soler, Laura Irene

***2196**

Catalán Armenteros, María Sampedro

***4208**

Ceinos Garcia, Rubén

***2048**

Cerdà Obrador, Bàrbara

***1150**

Ciambella Arcidiacono, Alejandro Luis

***8996**

Clar Vidal, Francisca

***6802**

Coll Dols, F. Sandra

***0333**

Correa Maura, Alexia Beatriz

***4347**

Corró Payeras, Juana María

***2731**

Cortes Riera, Magdalena

***0159**

Costa Perez, Maria Jose

***2218**

De Arriba Cantallops, Catalina

***1143**

Diaz Palmer, Jose Miguel

***5198**

Diaz Tobaruela, Carolina

***4318**

Diaz Vernon, Monique Alexandra

***1108**

Domingo Jiménez, Silvia

***4613**

Dominguez Rodríguez, Nuria

***6639**

Duran Rosselló, Catalina Maria

***6932**

Escanellas Mas, Catalina

***7707**

Escanellas Morey , Maria Del Mar

***6937**

Estarellas Rullan, Mª Del Carmen

***0665**

Farre Ochoa, Merce

***8749**

Farré Secall, Roger

***5486**

Feliu Alvarez De Sotomayor, Maria Del Carmen

***2449**

Femenias Roig, Maria Antònia

***3932**

Ferrer I Oliver, Caterina De Fàtima

***2680**

Fiol I Amengual, Joana Maria

***1093**

Fontirroig Carrio, Maria Aranzazu

***7004**

Fontirroig Reines, Laura Carolina

***7227**

Forteza Amengual, Mercè

***0676**

Frau Losa, Cristina

***9620**

Fueris Munar, Joaquín Vicente

***7096**

Fuster Roca, Maria Lourdes

***1716**

Galmes Galmes, Antonia

***6460**

Gamundi Frontera, Francisca

***0988**

Garcia Garí, Catalina

***3480**

Garijo Leal, Antonio

***1514**

Gaya Covas, Juana

***3885**

Gayà Puigserver, Llorenç

***5871**

Gil Rodriguez, Kirsa

***3691**

Girart Pons, Joan

***2338**

Girart Sureda, Miquel

***1567**

Godoy Muñoz, Daniel

***1559**

Gomez Caballero, Sonia

***0240**

Gómez López, Yolanda

***1107**

González Ruiz, Juan Ignacio

***9228**

Grimalt Pons, Patricia Georgina

***7659**

Gual De Torrella Bennasar, Luisa

***4552**

Guixa Garcia, Blanca

***9553**

Gutiérrez Quetglas, Cristina

***7198**

Guzman Rodriguez, Alicia

***6013**

Heredia Gomez, Susana

***3664**

Hernández Blanes, Cristina

***7187**

Hernández Sánchez, Lorena

***3201**

Jaramago Bertrand, Carlos

***6293**

Jaudenes Gual Torrella, Teresa Niño Jesus

***6972**

Jerónimo Avendaño, Estefania

***3998**

Jofre Maimo, Francisca

***7462**

Juan Orell, Clara

***8730**

Lancharro Rico, Maria Del Carmen

***6564**

Leal Maldonado, Emilia

***4348**

Leal Mayol, Elena

***1896**

Lerma Barceló, Francina

***2469**

Llabrés Esteva, Sonia

***1872**

Longueira Chans, F. Javier

***9931**

Lopez Maldonado, Rebeca

***8354**

López Picón, Dolores

***8089**

Lucena Nicolau, Patricia

***6633**

Luque Aguilar, Ángeles

***6790**

Marín Lozano, Beatriz

***3499**

Martínez Martínez , Miriam

***8393**

Mas Perez, Mª Antonia

***7214**

Mascaró Portell, Joana Maria

***8214**

Matamalas Suñer, Elisabet

***2631**

Maurin Billard, Maria Dolores

***1696**

Mayoral San Julián, Irene

***0848**

Medina Hernandez, Deylin

***8787**

Medina Lopez, Concepcion

***1337**

Melenec , Pauline

***5116**

Melia Guardia, Mercedes

***6560**

Mendo Rios, Ana Maria

***8945**

Mercadal Capo, Marina

***9336**

Mesquida Garcia, Catalina

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antònia

***0988**

Molina Suárez, Aligi Alberto

***7691**

Moner Ensenyat, Francesc

***8896**

Montes Arbona, Juana Belen

***7776**

Montes García, Gema

***1498**

Mora González, Maria Celia

***2387**

Morcillo Pérez, Isabel

***5206**

Morey Ferriol, Catalina

***7282**

Moya Moreno, Isabel

***7105**

Muñoz Mulet, Maria Del Mar

***9335**

Muñoz Vidart, Irene

***3136**

Mut Vallès, Maria

***3886**

Nicolau Bennasar, Neus Coral

***7282**

Obrador Salvà, Maria Francesca

***6802**

Ojeda García, M.Angeles

***8386**

Ortega Higueras, María Del Carmen

***6069**

Pascual Calleja, Lucia

***1214**

Pastor Palenzuela , Maria Jose

***8486**

Perelló Terrasa, Coloma Maria

***3951**

Picó Villalonga, Maria Magdalena

***7182**

Pomar Badillo, Laura

***6178**

Pomar Miró, María Cristina

***5751**

Pons Niza, Juan Antonio

***2445**

Portalo Bosch, Maria

***9619**

Prats Beltrán, Irene

***0602**

Quiroga Pastor, Maria Gloria

***1136**

Ramírez Berrón, Blanca Virginia

***4349**

Ramírez Heredia, Julia María

***0838**

Ramis Ramis, Maria Victoria

***4117**

Ramis Toledo, Elena

***1831**

Reina González, Alfonso

***1618**

Ribas Mas, Maria Margalida

***1780**

Riutort Roig, Maria Magdalena

***8172**

Rodrigo Ramírez, Tomás

***3718**

Rodríguez Mayoralas, María Dolores

***0274**

Romo Taranchel, Ana Filomena

***2116**

Rosselló Adrover, Severa

***7879**

Ruiz Aguiló, Sonia

***4190**

Ruiz Hernandez, Carmen

***6022**

Saez Gonzalez, Ana Maria

***9357**

Salom Freniche, Elena

***3007**

Sanchez Martinez, Eva

***0911**

Santiago Juan, Laura Mª

***1262**

Serra Langford, Gabriela Bárbara

***3273**

Serra Roca, Joana Maria

***6741**

Sierra Delgado, Loreto

***2898**

Simonet Ferrer, Rosario

***2488**

Simonet Vidal, Margalida

***4269**

Socias Bordoy, Laura

***0568**

Suarez Carnacea, Jose Antonio

***5219**

Terrón Gómez, Élide

***9585**

Torrandell Santandreu, Joana Maria

***0976**

Torrens Soriano, Maria Ester

***4614**

Torres Planells, Lina

***7134**

Trías Salom, Sebastián

***9533**

Vara Cifre, Margarita

***1849**

Vidal Perez, Maria Isabel

***2622**

Vidal Ribas, Juan Manuel

***4551**

Vila Pérez, Irene

***2696**

Vives Salas, Maria Magdalena

***1430**

Zafra Serrano, Mª Del Carmen

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat pedagogia

DNI

Llinatges, Nom

***9577**

Antúnez Cifo, Dalila

***7248**

Bestard Pareja, Antonia

***6824**

Bohigas Llompart, Eva

***2858**

Cañas Bermejo, Pedro

***0998**

Cerron Bruno, Nelly Jackeline

***0932**

Comas Cladera, Isabel Maria

***2257**

Crespí Pibernat, Esperanza

***9234**

De La Osa Pascual, Teodora

***0311**

Echeverría Cañabate, Antonio

***9706**

Esquer Corpas, Olalla

***7128**

Fernández Cladera, Bruno

***0554**

Ferretjans Serra, Silvia Rosanna

***2472**

Ferriol Alomar, María Antonia

***4211**

Font Roig, Antonia

***3736**

Garcia Moraleda, M. Dolores

***5023**

Garcia Forteza, Joan

***7910**

Garcia-Alcaide Fermoselle, Alba

***3927**

Gil Villalonga, Maite

***2181**

Ginard Ginard, Miquela

***2951**

González Rodríguez, José María

***8439**

Hernández Delgado, María Del Mar

***7430**

Jordi Garau, Sonia

***3534**

Llompart Lopez, Maria Victoria

***1379**

Lopez Morro, Miquel

***3232**

Malagrava Cantallops, Antonia

***6311**

Marroig Pujol, Maria De Lluc

***3675**

Maura Jaume, Maria Victoria

***5377**

Medina Cañellas, Sonia

***3078**

Mestre Cano, Vidala

***1462**

Molina Ramirez, Isabel

***4852**

Oliver Bennasar, Paulina

***2226**

Olivero Bonilla, Maria Ángeles

***0459**

Pasqual Aguiló, Joan Josep

***7128**

Pastor Cortés, Joana Maria

***6275**

Perez Hernandez, Emma

***6144**

Rodríguez Paniagua, Leire

***9751**

Romero Alonso, Helena

***6038**

Salamanca López, Sara

***2972**

Seguí Cifre, Catalina

***4186**

Seguí Vaquer, Bernardino Bartolomé

***6326**

Suau Simó, Carmen

***8488**

Torres Serrano, Sergio

***0063**

Vaquer Servera, Juan Luis

***1036**

Vázquez Sánchez, María Ana

***0398**

Vilas Roca, Catalina

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat pedagogia (Reserva discapacitat)

DNI

Llinatges, Nom

***1781**

De Prada Llosá, María José

***2106**

Gelabert Noguera, Biel

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat arquitectura

DNI

Llinatges, Nom

***6823**

Acosta Torres, Maria De Carmen

***7038**

Bauçà Cerezo, Concepció

***6743**

Bigorra González, Aina

***5969**

Briones Mardones, Carlos

***8883**

Buñola Pedrol, Aina Maria

***8052**

Cabrer Rivera, Pedro Luis

***2795**

Calviño Frau, Catalina

***5985**

Campins Santucci, Francette

***0913**

Camprodon Rosanas, Maria

***8909**

Cañellas Ginard, Miguel

***3347**

Capellà Terrez, Miguel Ángel

***0495**

Carrasco De La Cruz, Paz

***8766**

Cifre Bennàsar, Bartomeu

***3492**

Darder Estrades, Bàrbara

***2985**

Escobar Bonet, Maria

***9644**

Estarellas Palmer, Miguel

***1737**

Fernandez Puig, Agusti

***2153**

García Sacristán, Ana Belén

***3789**

Gomez Medina, Jose Javier

***2574**

Herrera Iturat, Erik

***7079**

Jorquera García, Francisco Ginés

***6424**

Martínez Alvarado, María Luisa

***6123**

Mayans Sureda, Jaime Onofre

***2157**

Mesquida Mas, Gabriel

***1873**

Muñoz Faus, Maria Del Mar

***1371**

Oliver Colell, Gabriel Martín

***3742**

Ouro Pardo, Isabel

***7192**

Pascual Paules, Patricia Carolina

***3643**

Piza Segura, Maria Cristina

***2038**

Pol Martí, Joan Vicenç

***2201**

Ponzoa Pina, Angela

***8971**

Puigserver Antich, Ivan

***4328**

Ramon Pou, Joan

***6860**

Riera Pascual, Catalina María

***8136**

Rodríguez Carballés, María Del Carmen

***7803**

Romero Crosa, Oscar

***0488**

Seco Gago, Lucas

***7252**

Servera Buades, Antonia

***7318**

Togores Piquer, Matías José

***8516**

Torres Pujol, Esteban

***0106**

Veny Veny, Maria

***6260**

Wurschmidt Delgado, Maria Teresa

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

- Subescala gestió , classe tècnic-tècnica de grau mitjà (economia)

DNI

Llinatges, Nom

***3835**

Aguilar Perez, Diana

***7836**

Amengual Sastre, Sebastià Miquel

***7069**

Anguera Cabrer, Salvador

***8531**

Atienza Carrafa, Sabina

***2441**

Barceló García, Maria Antonia

***0931**

Bernabeu Hernaiz, Mercedes

***3553**

Bernat Deya, Francisca

***7770**

Bestard Estrany, Maria Magdalena

***6804**

Bordoy Lobo, María Belén

***1050**

Bril Ruiz, Joan

***3029**

Caimari Salaet, Carlos

***4761**

Cànaves Seguí, Biel

***3784**

Capó Busquets, Margarita

***3989**

Clar Aragón, Catalina

***5633**

Comas Capo, Juan Antonio

***4156**

Cremades Oliver, Margarita

***1803**

Dols Fiol, Catalina

***8055**

Escanellas Genovard, Jerónima Mª

***1471**

Escarrer Monserrat, Jaume

***0932**

Esquinas Cruz, Antonio

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***7043**

Esteban Amador, Odette

***1888**

Fernández Olivares, Silvia

***8812**

Gallego Lopez, Ana Isabel

***3745**

Garcia Moya, Maria Cristina

***3337**

Garcia Mas, Maria Del Rocio

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***1796**

Gaya Lorca, Susana

***7639**

Ginard Martínez, Pedro

***3661**

Gomila Ferrando, Margalida

***7465**

Granados Ruiz, Patricia

***0549**

Hernando Rodríguez, Rosa Maria

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***6784**

Inarejos Verdugo, Isabel

***5134**

Jordi Quevedo, Maria De Los Angeles

***4900**

Leon Marin, Elisa

***9734**

Llinás Vives, Marta

***4176**

Manresa Adrover, Maria Antònia

***4227**

Manresa Burguera, Maria Francisca

***5884**

Manzanaro Quijada, Sonia

***8268**

Marquez Martinez, Josefina

***5917**

Martin Martin-Luengo, Ana Belen

***5834**

Mayol March, Maria Isabel

***3998**

Miralles Llull, Bartomeu

***4701**

Morell Cobos, Maria Victoria

***5371**

Munar Vidal, Margarita

***1217**

Nadal Llinàs, Albert

***9637**

Osorio Hurtado, Sandra Milena

***5201**

Planas Fuster, José

***5106**

Rey Carricondo, Ana

***8138**

Ribas Pizá, Andreu

***3979**

Roig Nicolau, Maria Francisca

***5155**

Roselló Riera, Maria Isabel

***1806**

Ruiz Garcia, María Mercedes

***3310**

Sáez Verger, Maria De Los Reyes

***9984**

Salinas Ceacero, Francisco Manuel

***0780**

Sampol Mena, Rosa Maria

***4486**

Sánchez Gómez, Maria Inés

***1948**

Sanso Jaume, Maria Antonia

***9993**

Segui Jaume, Miguel

***9582**

Seguí Marfil, Sonia

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***6238**

Vaquer Muntaner, Mª Magdalena

***6923**

Vaquer Munar, Maria Del Mar

***0948**

Vidal Rivera, Maria De La Paz

***2635**

Villar Yeates, Elisabet

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat enginyeria tècnica industrial

DNI

Llinatges, Nom

***4242**

Abrines Vives, Carlos

***2273**

Aguiló López, María Inés

***0196**

Arcas Oto, Agueda Marta

***4582**

Arrese Esteras, Jesus Alberto

***3787**

Berraquero Otero, Alfredo Rafael

***8784**

Bobadilla Maldonado, Francisco Javier

***6453**

Bohigas Bravo, Emili A.

***1943**

Bucolo Leon, Nicolas

***3712**

Burguera Vidal, Jaime

***4153**

Crespi Orell, Elisa

***6773**

Faro Lloret, Maria Del Pilar

***2991**

Frontera Bergas, Josep

***7133**

Fuster Martínez, Miguel

***5461**

García Martínez, María José

***5940**

Inarejos Villena, Jesús

***7571**

Martínez Mateu, Antonia

***7202**

Muñoz Benavides, Laura Consuelo

***0500**

Navarro Enrique, Noelia

***2565**

Perales Orts, Estefania

***2066**

Pérez Reyes, José Antonio

***0727**

Pons Genovart, Guillem

***2008**

Pujol Mayol, Lorenzo

***9817**

Reus Perello, Juana Ana

***7422**

Salinas Jimenez, Cristina

***0887**

Taltavull Carreras, Gemma

***8018**

Trillo Pérez, Julio César

***4944**

Vicens , Francesc

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social

DNI

Llinatges, Nom

***7000**

Adin Vallespir, Maria Del Mar

***4848**

Aguilar Salom, Maria Montserrat

***3290**

Aguilera Pons, Maria Elena

***3477**

Albons Capó, Antònia Teresa

***6959**

Alfaro Coll, Maria Ines

***2686**

Alonso Muñoz, Mónica

***3906**

Amengual Femenias, Catalina

***1393**

Amengual Mercant, Aina

***9577**

Antúnez Cifo, Dalila

***7248**

Balmaseda López, Mónica

***5526**

Barceló Cortés, Joanaina

***3622**

Barceló Moragues, Maria Antònia

***6620**

Barceló Pons, Sofía

***1759**

Barceló Riera, Alexandra

***7415**

Barnes Serra, Andrés

***7774**

Beckert Carbonell , Melania

***3629**

Bejarano Nicolau, Fèlix

***0589**

Belinchón Fernández, Alma

***1682**

Bestard Garcia, Antonia

***7248**

Bestard Pareja, Antonia

***0243**

Blanca Sánchez, Ana María

***2559**

Bonet Oliver , Maria

***6823**

Borras Servera, Aina

***3415**

Borrego Antequera, Isabel

***7824**

Burguera Cremades, Tomàs

***3554**

Cabrer Estrany, Úrsula

***3001**

Cadena Linares, Marina

***6581**

Cagnone Di Giacomo, Sabrina Edith

***8396**

Campins Pulido, Marta

***2060**

Campos Maya, Francisco

***3284**

Cano Raya, Mª Isabel

***3653**

Capó Adrover, Margalida

***2436**

Capó Genovard, Margalida

***6533**

Caraballo Ramis, Antonia

***2774**

Caravaca Izquierdo, Maria Antonia

***0045**

Cardell Torrejón, Francisca

***6916**

Cebreros Palou, Dolça Maria

***5843**

Cerdeiriña Casañ, Bibiana

***7897**

Chica Escribano, Sandra

***9746**

Cladera Castell, Aida

***1716**

Cladera Bonnin , Elena Maria

***0294**

Clar Colom, Cristina Eva

***6835**

Colomar Berbegal, David

***2572**

Colorado Guerrero, Lady Stephania

***6027**

Cordoba Caballero, Angela

***2391**

Corrales Garcia, Júlia

***4244**

Cruz Diana, Laura

***0798**

Cursach Salas, Bartomeu

***8073**

De La Cruz Cruz-Arche, Paula

***9682**

Dominguez Millan, Andrea

***0311**

Echeverría Cañabate, Antonio

***9392**

Enseñat Segui, Clara

***5476**

Escribano Cebrian, Maria Inmaculada

***1730**

Faidella Planells, Cristina

***5501**

Fernandez Comeche, Consuelo

***2029**

Ferrà Terrassa, Joan

***1233**

Ferrer Bosch, Francisca

***0110**

Ferrer Munar, Mónica

***5949**

Ferrer Amer, Maria Del Pilar

***8604**

Ferriol Bestard, Joan

***6842**

Fiol Crespí, Marta

***2329**

Fiol Janer, Margalida

***7245**

Font Grimalt, Catalina

***8155**

Font De Benito, Llucia

***7216**

Fuster Plomer, Caterina

***5952**

Fuxet Amengual, Neus

***6460**

Gamundi Frontera, Francisca

***1588**

Garau Pastor, Francisca

***1091**

García Candel, Ainoa

***7156**

García Font, Laura

***5023**

Garcia Forteza, Joan

***2143**

García Gutiérrez, Andrea

***7713**

García Hernández, Maya

***6161**

García Lizcano, Alya

***3298**

García Martínez, Lorena

***0398**

García Robinson , Emily

***8447**

García Valderrama, Tatiana María

***2440**

Gaya Coll, Maria

***8110**

Gelabert Roca, Emilia

***1115**

Gil Calvo, Maria Teresa

***3588**

Gili Fernández, Lidia

***6608**

Giménez Contreras, Margarita

***1536**

Giménez Martínez, María Del Pilar

***2181**

Ginard Ginard, Miquela

***1591**

Gomez Sureda, Antoni

***2129**

Gómez Cejudo, Óscar

***5389**

Gomila Guerrero, Maria Del Mar

***7281**

Gonzalez Garcia, Laura

***1712**

González Gámez, Cristina

***2951**

González Rodríguez, José María

***3830**

Grignano Di San Carlo Oliver, Alfredo

***6015**

Guerrero Martinez, Elena

***3618**

Guirado Jiménez, Isabel

***3904**

Heredia Romero, Miguel Ángel

***6013**

Heredia Gómez, Susana

***8493**

Heredia Calvo, Alba

***3765**

Hernandez Maqueda, Raquel

***0903**

Hernández Urzúa, Mª Del Carmen

***1311**

Herrera Diaz, Nuria Vanesa

***6319**

Hidalgo Cárdenas, José

***4555**

Illán Ferragut, Iñaki

***8150**

Izquierdo Rodriguez, Cora

***9412**

Jaume Riutort, Margarita Beatriz

***5323**

Jaume Zovko, Maria Dulce

***4992**

Jimenez Lopez, Rocio

***7271**

Jiménez Jiménez, Jesús

***6211**

Juan Abreu, Julia Catalina

***1072**

Lafuente Mari, Rosa

***1945**

Lago Bennàssar, Maria

***8153**

Lladó Enseñat, Ana

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***6472**

López Rosales, Ana María

***7453**

López Esteva, Carmen

***1309**

López León, Dámaris

***4824**

López Tirado, Virginia

***4712**

López Talegón, Daniel

***5011**

Lucero Campoverde, Gabriela Lissette

***7239**

Macias Martinez, Nerea

***5556**

Madrid Ribas, Silvia

***9280**

Majoral Castillo, Mar

***1012**

Martorell Gómez, Ana

***2193**

Martorell Preto, Nuria

***2871**

Martorell Llabrés , Isabel Maria

***1580**

Mas Ledesma, Marina

***3767**

Mas Perelló, Mateu

***1825**

Maymo Gaspar, Aina Maria

***1579**

Miguel Esteva, Maria Antonia

***2426**

Molina Paniagua, Gregorio

***8896**

Montes Arbona, Juana Belén

***6880**

Mora Muñiz, Mercedes

***8272**

Mora Marti, Carla

***0944**

Morell Campillo, Maria Victòria

***7927**

Mota Ferri, Saioa

***0364**

Moyá Castells, Maria Del Pilar

***9776**

Mudoy Siquier, Margarita

***9573**

Nanclares Sáez De Cámara, Estibaliz

***9409**

Navarro Uceda, Helena

***7186**

Nicolau Jiménez, Margalida

***7856**

Nievas Morcillo, Sofía

***7206**

Oliete Sola, Leticia

***4274**

Oliver Ramírez, Lidia

***2226**

Olivero Bonilla, Maria Ángeles

***0108**

Ormazabal Arteche, Maria Gabriela

***9962**

Ortiz Far, Antonia

***8560**

Padilla Ballester, Lourdes

***9274**

Palou Canals, Maria Magdalena

***4215**

Parera Llabres, Katia

***0845**

Pascual Roca, Juan

***6768**

Perelló Riutort, Marina

***6275**

Perez Hernandez, Emma

***9070**

Perez Morcillo, Domingo

***3625**

Perez Perez, Piedad

***2406**

Perona Sintes, Ana

***8487**

Pilares Capilla, Marina

***8152**

Piza Bueno, Alejandra

***8180**

Pocoví Fernández, Margalida

***1061**

Pol Marí, Elena

***9211**

Porcell Calafat, Maria Rosa

***7624**

Prados Mas, Laura

***2641**

Puigserver Garcia, Rosa Maria

***3591**

Quesada Lagarde, Laura

***5887**

Quetglas Ramis, Francisca

***3509**

Raduan De Paramo, Patricia

***0721**

Ramis Sastre, Francisca

***0179**

Reche Gutiérrez, María

***6277**

Ricord Servera, Maria Del Mar

***8691**

Roca Obrador, Beatriz Maria

***8530**

Rodríguez Desclaux, Verónica

***2346**

Rodríguez Fumaña, Elena

***7623**

Roldán Fernández De Heredia, Aina

***3149**

Romero Olalla, Sara

***9749**

Ros Pizá, Camila

***8005**

Rubert Bonilla, Alba Ariadna

***8329**

Ruiz Nevado, Noelia

***6134**

Salas Santandreu, Maria Magdalena

***5509**

Salom Tormo, Carles

***3570**

Salom Niell, Catalina Maria

***2255**

Salom Rossello, Maria Antonia

***6095**

Sanchez Gomez, Anabel

***3866**

Sánchez Ramos, Gloria

***7478**

Segura Ramirez, Maria De Les Neus

***0933**

Simó Crespí, Margalida

***3271**

Sívori Silva, Diego Martín

***9650**

Suárez Jerónimo, Verónica

***6326**

Suau Simó, Carmen

***4823**

Titos Leal, Cristina

***5981**

Tomás Escobar, Antonia

***2958**

Torres Olias, Marta

***6020**

Tortell Sastre, Margalida Francesca

***2416**

Tous Mulet, Carmen

***9274**

Tristán Ramis, Aida

***4110**

Troya Casero, Vanesa

***5846**

Trujillo Riquelme, Ana Belén

***8570**

Vallespir Pol, Ana Inmaculada

***3967**

Valls Plaza, Noelia

***2512**

Vazquez Moya, Mª Magdalena

***1036**

Vázquez Sánchez, María Ana

***2999**

Verdera Vich, Maria

***3288**

Vicens Tortella, Llorenç

***0677**

Vich Lozano, Gloria Vanessa

***8276**

Vich Fluxà, Mireia Esther

***1106**

Vidal Balle, Maria Dels Angels

***1901**

Zaforteza Quintana, Irene Taron

***0224**

Zafra Fuentes, Mª Del Carmen

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social (Reserva discapacitat)

DNI

Llinatges, Nom

***2489**

Canovas Vanrell, Marinela

***3365**

Guix Jordà, Marta

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***0019**

Martin Verdera, Maria De Lourdes

***7240**

Mas Pastor, Maria del Mar

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social

DNI

Llinatges, Nom

***2233**

Acosta Henares, Yolanda

***7656**

Aguilar Ordenes, Francisca

***3941**

Aguiló Payeras, Xavier

***2228**

Alfonso Llimós, Jordi

***1266**

Alomar Sureda, Maria Margarita

***0629**

Alonso Andreu, Marta

***4113**

Amengual Navarro, Lia

***2546**

Amengual Picornell, Antonia

***1393**

Amengual Mercant, Aina

***3896**

Andreu Fiol, Rosa Maria

***3825**

Antich Salas, Maribel

***1237**

Arco Galindo, Raquel

***7015**

Armengol Nadal , Francesca Maria

***9373**

Arnau Mas, Paula Helena

***6470**

Arnau Mas, Judith

***9882**

Artigues Luna, Margarita

***8869**

Ávila Sánchez, Cristina

***3700**

Barcelo Matas, Margalida

***1979**

Barceló Gómez, Andrea

***6987**

Barjacoba Bennasar, Silvia Araceli

***3997**

Barrientos Almagro, Cristina

***8029**

Batle Ferré, Pedro

***1450**

Batle Mayrata, Margalida Maria

***2076**

Bauzá Mascaró, Catalina

***0026**

Baviera Rocatí , Silvia

***7155**

Bayle Santos, Sara

***2330**

Bernabe Molina, Carmen

***1703**

Bestard Company, Joana Maria

***8122**

Bibiloni Fernández, Miren Itxaso

***6889**

Bis Maqueda, Francisca

***0868**

Blazquez Linares, Patricia

***6176**

Boladeras Mestre, Antònia

***1583**

Bonet Sans, Antonio

***3888**

Bosch Castro, Maria Magdalena

***0007**

Bravo Mora, Alba

***9219**

Buchens Ferrutxe, Paulino

***9568**

Buele Zamora, Raquel

***4811**

Caballero Solivellas, M. Isabel

***8746**

Cabañero Perelló, Maria

***6724**

Calafell Cladera, Mªmagdalena

***3544**

Caldentey Llinas, Victoria

***2150**

Calvo Velasco, Antonia

***0909**

Campillo Pérez, Marina

***6371**

Canal Chavero, Carolina

***2886**

Canals Rullan, Bartomeu Francesc

***6093**

Cànaves Bauçà, Aina

***7652**

Cano López, Manuel Adrián

***1550**

Cano De Los Santos, Patricia

***0681**

Cano Gómez, Maria Del Carmen

***5942**

Cantos Armenta, Irene

***8269**

Canyelles Pericas, Francisca

***1701**

Cañellas Iniesta, Nerea

***7187**

Cañellas Cañellas, Petra

***7272**

Cañibano Marti, Sara

***0665**

Capllonch Martorell, Maria Rosa

***3549**

Capó Vallbona, Iván Bartolomé

***5772**

Cardona Perez, Esther

***5928**

Caro Puigcercós, Caterina

***9606**

Carrasco Villaverde, Juan Cruz

***0196**

Casas García, Irene

***3427**

Castillo Palmer, Inés

***3933**

Català Galmés, Maria Antònia

***7374**

Cerdà Muñoz, Alicia

***7650**

Cerezo Gómez, Sergio

***0100**

Cerrillo Vega, Lorena

***8651**

Cifuentes Toledo, Elisa

***8924**

Ciprés Márquez, Ana Isabel

***8235**

Cladera Torrens, Ines

***3897**

Clar Monserrat , Maria De Gràcia

***6018**

Cobas Prieto, Marina

***3526**

Coll Cambon, Veronica

***1430**

Collado Cabot, Laura

***9900**

Colom Parra, Maria Josefa

***4185**

Corbacho Fernández, Carolina

***0998**

Darder Colom, Margarita

***6334**

De Francisco Sánchez, Marta

***8346**

De Maria Arrebola, Joaquin

***7448**

Del Valle Alfaro, Alba

***7449**

Del Valle Alfaro, Laura

***0866**

Delgado Bleda, Maria Del Carmen

***2612**

Diez Mollá , Maria Luisa

***9044**

Doblas Jimenez, Magdalena

***9682**

Dominguez Millán, Andrea

***9435**

Dominguez Iribarren, Nahia

***8537**

Enfedaque Aguilar, Dara

***2138**

Feijoo Rodríguez, Ángela

***2936**

Felices Donate, Liliana

***2238**

Fernandez Exposito, Ana Maria

***6852**

Fernandez Villamuelas, Marta

***4723**

Fernández Romero, Esther

***7472**

Fernández Garcés, Ariadna

***7839**

Fernandez-Gaytan Angulo, Gloria

***9311**

Ferrer Calmaestra, Nuria

***7810**

Ferreyra González, María

***7609**

Ferriol Guillermo, María Del Carmen

***6614**

Fiol Ibañez, Maria Del Carmen

***1867**

Fiol Ruiz, Maria

***6244**

Fonollosa Coll, Estela

***8308**

Font Blanco, María

***9665**

Foronda Gayá, Marina

***3468**

Forteza Serra, Micaela Ana

***0359**

Fullana Lladó, Neus

***9937**

Galindo Romero, Marta

***6793**

Galindo Morey, Laura

***1919**

Gallego López, Nerea

***2240**

Garau Llull, Isabel

***3040**

Garau Franco, Alberto

***6967**

Garcia Pichaco, Patricia

***3619**

Garcia Pascual, Maria Yolanda

***3669**

Garcia Guerrero, María Del Carmen

***5688**

Garcia Forteza, Jeronima Monica

***2481**

Garcia Noguerol, María Dolores

***5229**

García García, María Del Mar

***5601**

García Fernández, Jésica

***2464**

García González, Paula

***3094**

Gelabert Mures, Noemi

***3529**

Gelabert Binimelis, Margarita

***3566**

Gelabert Perello, Marina

***2008**

Genestra Serra, Catalina Maria

***3772**

Gil Gallego, Sofia

***1274**

Godoy Genovart, Maria Del Mar

***5818**

Gómez Bonet, Irene Gabriela

***4520**

González Fava, Reyes

***3780**

González García, Arantxa

***6498**

González Gallardo, Alba

***8188**

Gual Ramon, Antonia

***3608**

Herrezuelo Pons, Maria

***5733**

Hidalgo Caldentey, Neus

***6733**

Hoyo Girón, Ana Alicia

***7207**

Iglesias Iglesias, Andrea

***2031**

Isern Cañellas , Pedrona

***9245**

Jimenez Alvarez, Rosario Maria

***2079**

Jimenez Llobera, Patricia

***6173**

Jiménez Poupart, Sofía

***0650**

Jordi Garau, Cristina

***1446**

Juan Martorell, Antonio

***6309**

Jular García-Guas, Aurora

***2440**

Juliani Martínez, Clara

***2486**

Klailova , Jitka

***0598**

Knabe Robertson, Denise

***4404**

Lizcano Tejero, Ana Maria

***2224**

Llabres Riera, Maria Isabel

***7529**

Llinas Bisquerra, Francisca Alejandra

***9642**

Llompart Campaner, Antonia

***2594**

Lobon Garcia, Ana Belen

***7297**

López Méndez, Marian

***9909**

López Vergara, María Isabel

***6998**

Luna Mas, Carlota Margarita

***3610**

Maimo Flor, Núria

***8923**

March Sánchez, Mónica

***5064**

Marí Marí, Josefa

***7781**

Marin Castaño, Cristina

***3893**

Martí Ribera, Cristina

***9198**

Martin Navarro, Ignacio

***0978**

Martín Olmo, Irene

***1843**

Martinez Benito, Maria Teresa

***6399**

Martínez Vázquez, Carmen María

***0293**

Martínez Díaz, Ana

***4309**

Martínez Snape, Antonio

***9834**

Martinez Got, Javier

***5135**

Martorell Almansa, Cristina

***4404**

Martorell Tejero, Bartomeu

***0693**

Mas Ferra, Sonia

***4152**

Mascaraque Rojas, Antonio

***2123**

Matamalas Morey, Maria Assumpcio

***7264**

Maura Mateu, Marta Patricia

***3674**

Maura Jaume, Maria Cristina

***2331**

Medina Alcalde, Maria Trinidad

***3152**

Mendoza Atxiaga, Javier

***6858**

Mercado Zapat, Alexi Andrea

***6378**

Merino Garrido, Antonio

***0413**

Merino Maroto, Silvia

***7307**

Merino Morey, Mª De La Concepció

***2478**

Milà Abelló, Francesc

***1704**

Miriam Ramirez, Leon

***1715**

Moger Moranta, Margalida

***5200**

Moll Carmona, Pilar

***7230**

Monteagudo Palma, Natalia

***5419**

Montoliu Roda, Ana Isabel

***0573**

Morado Wunderlich, Laura

***8420**

Moragues Roca, Joana Maria

***2387**

Morcillo Pérez, Isabel

***5608**

Moreno Jiménez, Sonia

***1513**

Moreno Caimari, Bartomeu

***2136**

Moreno-Arrones Sanchez, Raquel

***3667**

Morey Gomila, Magdalena

***2353**

Morey Morro, Antonia

***5848**

Morlans Dogliani, Julieta

***1618**

Morro Salom, Francesca

***3847**

Mosquera Duarte, Alejandra Lola

***3176**

Moya Fernandez, María Isabel

***6883**

Mulet Escales, Bernat

***0848**

Muller Flury, Michael Lorenzo

***9904**

Munar Mas, Laura

***6362**

Muñoz Ruiz, Almudena

***6975**

Nadal Rossello, Maria Magdalena

***4298**

Nadal Camprubi, Anna

***6942**

Navarro Gonzalez, Maria Del Carmen

***0423**

Navarro Martinez, Maria Eufemia

***3870**

Nicolau Bennasar, Laura

***5916**

Núñez Carrillo, Magdalena

***8466**

Ojea García, María Paloma

***2020**

Oliver Nicolau, Caterina

***3763**

Oliver Amengual, Agnes

***0473**

Oliver Bauza, Esperanza

***1731**

Oliver Genovart, Joana Maria

***8393**

Oltra Pérez, César

***2845**

Oñate Carmona, Maria Eulalia

***2288**

Oroz Galmes, Maria Del Carmen

***9319**

Ortega Merino, Susana

***1726**

Ortega Sancho, Isabel

***4716**

Ortiz Jiménez, Maria Luisa

***1050**

Palacios Martínez, Maria José

***6429**

Pallicer Sanchez, Marina

***0081**

Pallin Pons, Maria Teresa

***8457**

Palomo Aragunde, Maria Blanca

***9451**

Parada Rodríguez, Amaya

***6012**

Pardo Espinola, Lorena

***2153**

Parera Muñoz, Juan Gabriel

***7400**

Parra Ramirez, Mariló

***9703**

Pascual Gras, Helena

***1595**

Pastor Diaz, Estrella

***9489**

Pastor Lopez, Brigida

***2161**

Pastor Carbonell, Gabriela

***3360**

Peñarrubia Barrero, Maria

***4004**

Perales Núñez, Pilar

***2738**

Perelló López, Gloria

***6801**

Perpinyà Uribe, Rosa Maria

***7140**

Pescador Lopez, Nathalia Maria

***7052**

Piqueras Cabañero, Maria Isabel

***8364**

Pla Morales, Maria

***7643**

Plasencia Beteta, Lidia

***0307**

Plomer Rotger, Juana

***3556**

Pol Nicolau, Catalina

***7648**

Pomar Farràs, Rosa Maria

***0066**

Pons Botia, Laura

***7163**

Pons-Estel Riera , Alejandra

***3048**

Prieto Sorensen, Ana Sofia

***3715**

Quesada Provenzal , Raquel

***1154**

Quetglas Mateu, Francisca

***6810**

Ramis Riutort, Esperanza

***6898**

Ramis Bravo, Antonio

***7141**

Ramis Cerdà, Baltasar

***1642**

Ramis Alemany, Catalina

***7602**

Ramon De Pablo, Mªangeles

***1844**

Ramonell Vidal, Ainhoa

***4536**

Ramos Pérez, María Isabel

***0692**

Redondo Oliver, Marta

***4130**

Regis Perello, Antonia

***1870**

Reina Capllonch, Maria Cristina

***4662**

Riado Rian, Maria Victòria

***7539**

Riera Arbona, Barbara Maria

***5296**

Rios Rodriguez, Consuelo

***0084**

Rodenas Barcos, Amelia Antonia

***0899**

Rodriguez Rodriguez, Maria Lourdes

***2937**

Rodriguez Perez, Ernestina

***3802**

Rodriguez Garcia, Silvia

***6071**

Rodriguez Gil, Monica

***3138**

Rodriguez Fiol, Francisca Isabel

***2635**

Roman Lopez, Encarnacion

***0893**

Romero Pérez, Nerea

***2778**

Roser Hernandez, Margarita

***8696**

Rosselló Ferrer, Catiana

***9093**

Rosselló Daureo, Auba

***6427**

Rosselló Rullan, Carme

***4079**

Ruiz Moreno, Beatriz

***7134**

Rullan Coll, Azar

***6446**

Rullan Palenzuela, Maria De La Paz

***5927**

Rupérez Rado , Marina

***9253**

Saez Campos, Francisco

***5154**

Sagredo Valbuena, Magdalena

***2182**

Sales Poquet, Catalina

***2328**

Salleras Romero, Catalina Maria

***9992**

Sancha Mingorance, Ana

***1179**

Sanchez Mora, Maria Josefa

***3231**

Sanchez Moreno, Isabel

***3830**

Sánchez Olivares, Esther

***5974**

Sánchez Fajardo, Maite

***0216**

Saneiro Buedo, Maria Farners

***4497**

Santiago Rodríguez, Maria Lluïsa

***6823**

Sastre Garcias, Maria Margarita

***1403**

Segura Castello, Alejandro

***5825**

Senén Gellida, Maria Asunción

***5723**

Serra Sánchez, Ana Isabel

***7649**

Serra Gelabert, Maria Del Carme

***1266**

Serra Morro, Catalina

***0278**

Simo Borras, Francisca

***7479**

Simon Lozano, Estefania

***4465**

Siquier Fiol, Eva Maria

***2157**

Socias Marti, Antonia

***1584**

Socias Crespi, Magdalena

***2075**

Socias Pinto, Joana

***2593**

Solano Mairata, Carolina

***2593**

Solano Mairata, Antonio

***7578**

Solé Ferrer, Núria

***1515**

Sureda Estelrich, Margalida

***3538**

Sureda Garcia, Antonia

***3739**

Sureda Sansó, Maria Isabel

***1658**

Sureda Ramis, Bernat

***2166**

Tapias Perez, Raquel

***1654**

Terrasa Tous, Maria Rosa

***3822**

Thomas Puigserver, Maria Cristina

***2422**

Timoner Rullan, Albert

***7768**

Torrens Mut, Rosa Maria

***1940**

Torrens Torres, Francisca

***4665**

Torres Vila, Maria

***8656**

Torres Cabanellas, Maria Magdalena

***2717**

Trigo Segura, Elena Victoria

***5383**

Tuduri Riera, Aurea

***5759**

Tumbarello González, Patricia

***3921**

Ucendo Sanchis, Maria Victoria

***5416**

Ulloa Morey, Maria Àngels

***8389**

Urrea Lok, David Ginés

***1395**

Valenzuela Fernandez, Maria Dolores

***6996**

Vallejo Monserrat, Aina Marina

***2847**

Valles Bustamante, Maria Angeles

***2594**

Vallespir Munar, Margalida

***0142**

Vaquer Arjonilla, Belén

***1647**

Vera Serra, Blas

***5459**

Vich Colom, Bartolome Francisco

***0677**

Vich Lozano, Gloria Vanessa

***4551**

Vila Pérez, Irene

***6522**

Vilches Rivero, Maria Jose

***2479**

Villalonga Felipe, Adela

***1420**

Vives Orell, Joana Maria

***2157**

Xamena Aranda, Laura

***9444**

Zatarain Juárez, Amaya

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social (Reserva discapacitat)

DNI

Llinatges, Nom

***1526**

Barceló Riera, Barbara

***6620**

Briones Amengual, Francisca Aina

***3144**

Carreras Garcia, Andrea

***0861**

Colom Sabater, Margalida

***6532**

García Giusti, María Ángel

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***0616**

Jiménez Llabrés, David

***7240**

Mas Pastor, Maria Del Mar

***1655**

Molina Vega, Jessica Hortensia

***6848**

Rodriguez Terraza, Candela

***7529**

Serra Salom, Maria Antonia

***3559**

Torres Gámez, Fco. Martín

***1927**

Ventura Polo, Sheila

***3820**

Virgili Forteza, Maria Jose

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat infermeria

DNI

Llinatges, Nom

***7969**

Adrover Vizoso, Marta

***0283**

André Da Costa, Maria Antonieta

***7823**

Andreeva Antonova, Natalia

***1620**

Antich Acedo, Inmaculada

***3088**

Armario Sanchez, Maria Angeles

***8633**

Artigues Font, Margalida

***3513**

Barcelo Mas , Margalida

***2270**

Barceló Soteras, Jose Modesto

***8267**

Barella Corcoles, Maria Concepcion

***7989**

Barrientos Gomez, Ana Isabel

***1760**

Belmonte Darraz, Saliha

***6117**

Borras Vicente, Catalina

***3819**

Cabot Camps, Francisca

***2811**

Calvo Aguilar, Dorcas

***1167**

Cañas Oliver, Santiago

***6156**

Cañellas Simonet, Marina

***2613**

Capo Rossello, Francisca

***9319**

Capó Ramis, Francisca

***4015**

Cardis, Madalina Alina

***5614**

Casino Pardos, Marta

***3884**

Castelló I Barceló, Francina Maria

***6489**

Charry Ramos, Gloria

***4230**

Coll Barber, Laura

***1575**

Crespí Jiménez, Marina

***8450**

Cuaresma Ramis De Ayreflor, Maria Inmaculada

***8136**

Cuart Andreu, Rosa Maria

***6069**

Cutillas Ruiz, Maria Eugenia

***4259**

De Cien Gómez, Natalia

***9467**

Escobar Ordax, Laura

***9472**

Ettoujguani Ettoujguani, Nosha

***2775**

Fernández Méndez, Juana Maria

***2386**

Ferrer Payeras, Maria

***7810**

Ferreyra González, María

***2973**

Frutos Buades, Maria Jose

***2464**

Fuster Buades, Maria Antònia

***2332**

Garcia Fernández, Irelina

***1991**

Genestra Munar, Joana Maria

***0859**

Gomez Risco , Cristina

***5111**

Gonzalez Garcia, Maria Encarnacion

***8685**

González Cañadas, Deborah

***2110**

Grillo , Isabelle

***3945**

Guillem Conejeros, Francisco

***1540**

Guillén Nebot, Mónica

***7186**

Guinjoan Flores, Marta

***1659**

Gutierrez Maura, Irene

***7203**

Gutierrez Vargas, Yeny Angelita

***4051**

Hernandez Arredondo, Francisco José

***1302**

Hurtado Fernández, Álvaro

***1776**

Hurtado Fernandez, Sara

***3533**

Ibañez Berja, Laura

***7999**

Jiménez Rosillo, Irene

***8036**

Jiménez Coll, Bárbara María

***3420**

Jurado Cruz, Mirta Edith

***2230**

Kuper , Angelika

***6213**

Lamilla Buades, Marta

***2849**

Llorca Sanchez, Nerea

***5725**

Lopez Moreno, Andres

***6954**

Lopez Jaume, Fernando

***8480**

Lozano Peña, Veronica Nataly

***9407**

Lucas Pérez, Mar

***6655**

Malondra Morro, Maria Esperança

***6435**

Manjón Enríquez, Ángeles

***2227**

Martínez García, Lluis

***7302**

Martinez Poveda, Abraham

***2029**

Mas Ferriol, Francisca

***5097**

Massot Enseñat, Maria Joana

***9797**

Medina Gutiérrez, Maria Del Pilar

***2779**

Montero González, Alicia

***4464**

Montero Lorente, De Los Angeles

***6841**

Montoya Vidal, Maria Inmaculada

***8671**

Morera Sempere, Ana Del Rebollet

***7006**

Nanko Doumbia, Dahouda

***0371**

Navarro Enrique, Fátima

***5564**

Oliver Llado, Maria Esperanza

***0515**

Orjales Valles, Alejandro

***6060**

Pascual Albertí, Lucía

***6306**

Penín Fernández, María Isabel

***7911**

Peralta Barros, Soledad Alba

***1881**

Perelló Perelló, Martina

***9343**

Pol Creus, Margarita

***4862**

Ramis Janer, Gisela

***2594**

Ramis Riutort , Francisca

***1634**

Reina Bautista, Francisca Ana

***5139**

Reygaerts Bustos, Erica Rosalia

***2328**

Ribot Font, Catalina

***2095**

Rigo Ortiz, Martha

***7004**

Ripoll Noguera, Catalina María

***7983**

Robles Garcia , Cristina

***2544**

Rodriguez Quintero, Rosa Maria

***5297**

Rodriguez Caamaño, Angela

***2310**

Roig Córdoba, Antonio

***1522**

Rosa Rosa, Marco Antonio

***6458**

Rosselló Artigues, Maria Antonia

***3339**

Ruiz Armengol, Patricia

***5442**

Ruiz Teruel , Lara

***2546**

Salas Jiménez, Marina

***2555**

Sanchez Ruiz, Dolores

***8639**

Sanchez Marimon, Ester

***1642**

Sanchez Martorell, Catalina

***2555**

Sanchez Ruiz, Ana Maria

***3522**

Suñer Sureda, Isabel

***0848**

Vázquez Cubero, Vanessa

***0720**

Vich Morlà, Javier

***4602**

Vidal Oliver, Maria

***7217**

Zuñiga Suñer, Rosa Maria

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat arquitectura tècnica

DNI

Llinatges, Nom

***8326**

Arbona Marcé, Margarita

***6328**

Arenas Cano, Jennifer

***2209**

Ataun Bueno, Lara

***3709**

Caballero Lopez, Isabel Cristina

***0651**

Calafell Alemany, Francisco Javier

***1007**

Callejon Hernandez, Raquel

***5942**

Cantos Armenta, Celia

***1807**

Comas Villalonga, Maria Isabel

***0133**

Corredor Ibáñez, Luis

***4162**

Fuster Gomila, Bonaventura

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***4623**

Gallardo Guzman, Daniel

***0424**

Garcia Vila, Jose Cristobal

***7465**

Granados Ruiz, Luis Alberto

***5015**

Guardiola Pérez, Antonio Manuel

***4612**

Guijosa Creus, Elena

***4207**

Hernández Marín, Oscar Antonio

***2615**

Juan Contestí, Murci

***7878**

Just , Patrick

***4043**

Llado Matas, Matias

***4529**

López Vega, Miguel

***3576**

Mairata Amengual, Antònia Maria

***2157**

Mesquida Mas, Gabriel

***6367**

Morell Alemany, Margalida

***7680**

Muñoz Benavides, Carlos Andres

***7967**

Navarro Bertos, Jose Manuel

***3428**

Noguera Güell, Anna

***1023**

Oliver Venegas, Alexandre

***1481**

Oliver Alemany, José Gabriel

***8177**

Piñeiro Labrada, Adela

***2038**

Pol Martí, Joan Vicenç

***4944**

Prieto Blanco, Luis David

***1557**

Ribas Mas, Salvador

***4137**

Rivas Pascual, Alicia

***0936**

Salas Serra, Inmaculada

***8972**

Santandreu Ferragut, Carlos

***2728**

Sarmiento Molina, Ramón

***5611**

Sastre Le Meur, Nieve

***7838**

Sastre Vicens, Jaime

***1048**

Tomas Grimalt, Gabriel

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat ajudant-ajudanta d'arxiu

DNI

Llinatges, Nom

***7775**

Alomar Henríquez, María Luisa

***1439**

Calero Martínez, María Lourdes

***9813**

Garcia Gari, Roberto

***6255**

García Mulas, María José

***6397**

Hernández Hernández, Ana María

***9533**

Massanet Lofquist, Joana Maria

***1171**

Moragues De Gols, Cristina

***0011**

Pascual Rodrigo, Eva Francisca

***1948**

Roig Ginard, Josep Gabriel

***5180**

Socías Fuster, Catalina

***2645**

Valenzuela Oliver, Alejandro

***3763**

Vazquez Lopez, Maria Raquel

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat teràpia ocupacional

DNI

Llinatges, Nom

***7374**

Adrover Llull, Margalida

***9992**

Alguacil García, Jesús María

***2611**

Basilio Fernandez, Guadalupe

***3881**

Blanco Manresa, Francisco

***1557**

Carrasco Hope, Sara

***9922**

Cirer Sotos, Alejandro

***4310**

Domínguez Estevez, Beatriz

***8357**

Estrany Munar, Maria Francesca

***4044**

Fernández López, Javier

***8972**

Ferrá García, José Daniel

***9527**

Ferrer Puig, Maria

***4148**

Fiol Galmés, Catalina Maria

***7935**

Llabrés Payeras, Isabel Maria

***7129**

Pioletti Salvatore, Laura

***3375**

Romero Beiro, Olga

***5256**

Verdera Martorell, Eva Maria

 

ANNEX II LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat psicologia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat pedagogia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***9622**

Feliu Sastre, Marta

No s'ha abonat la taxa corresponent d'acord amb la declaració responsable

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat pedagogia (Reserva discapacitat)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat arquitectura

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

- Subescala gestió , classe tècnic-tècnica de grau mitjà (economia)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat enginyeria tècnica industrial

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***1568**

Alonso Bigler, Sofia

Desistiment de la persona aspirant

 

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social (Reserva discapacitat)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***3814**

Herranz Sanz , Elsa

Desistiment de la persona aspirant

***0894**

Lamin Abeidi, Omar

Desistiment de la persona aspirant

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social (Reserva discapacitat)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat infermeria

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***64526**

Serrano Cases, Irene

No s'adjunta el document(PDF) de la sol·licitud corresponent a la convocatòria

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat arquitectura tècnica

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat ajudant-ajudanta d'arxiu

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat teràpia ocupacional

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

-

-

-

No hi ha persones aspirants excloses»

2. Publicar la Resolució rectificada i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present Resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.