Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 203912
Bases específiques per a la convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal.

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret de Batlia numero 137 del 27 de febrer de 2023 es varen aprovar les següents bases:

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN BORSÍ DE FEINA PER LES PLACES DE DOCENTS DE CERTIFICAT PROFESSIONALITAT DEL PROGRAMA MIXTO SOIB OCUPACIÓ I FORMACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I ENTREVISTA PERSONAL.

Base 1ª.- Naturalesa del lloc de treball

Vinculació : personal laboral

Escala : Administració general de gestió

Subescala : gestió

Lloc: Ajuntament d'Esporles

Càrrec: DOCENT DE CERTIFICAT PROFESSIONAL PROGRAMA MIXT SOIB OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Nom del programa:

SON TRIAS , número expedient PM12/2022 . (SOIB Jove)

SANT PERE, número expedient PM13/2022 (SOIB30)

Nombre de places: 1 (una)

ES VALORARÀ:

Experiència demostrable en:

 • Docència en la impartició de Certificats de Professionalitat.
 • Pràctica laboral relacionada amb la matèria.
 • Docència en l'àmbit de col·lectius vulnerables.
 • Docència amb joves de 16 a 30 anys i amb persones majors de 30 anys.

Formació específica en:

 • Prevenció de Riscos Laborals.

Coneixements de:

 • Informàtica

FUNCIONS:

 • Planificar, programar i avaluar conjuntament amb l'equip directiu les activitats d'ensenyament – aprenentatge.
 • Participació en la realització de les programacions a nivell semestral.
 • Responsable de la programació diària, setmanal, quinzenal i mensual de l'execució i de l'avaluació dels alumnes en relació a aquestes programacions.
 • Encarregar-se de la docència teòrica-pràctica de la matèria corresponent als seus respectius mòduls.
 • Adaptar la programació al grup al qual va destinada i elaborar el material que calgui.
 • Coordinació de les activitats d'aula, de pràctiques formatives i d'alternança professional : control de l'alumnat, definició i supervisió de tasques.
 • Responsabilitzar-se de tot tipus de material que els sigui lliurat per a la realització d'activitats, així com elaborar inventaris de material.
 • Fer les pertinents valoracions de l'aprenentatge i evolució dels alumnes treballadors respecte dels mòduls.
 • Responsabilitzar-se del bon funcionament de la seva especialitat formativa, evitant actitud negligent o de “desídia” cap a les activitats que hagin de realitzar i cap a l'alumnat.
 • Obligar al compliment d'horaris, normes, drets i deures dels alumnes treballadors.
 • Complir i fer complir les normes de seguretat i salut corresponent a la feina que estiguin realitzant.
 • Participar a les reunions de l'equip docent, l'equip del projecte o amb altres àrees internes municipals sempre que la situació o el moment ho requereixi.
 • Coordinar-se amb els tècnics municipals de referència de la/les àrees implicades.

DURADA: Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus i depenent de les circumstàncies i com a màxim fins 16/12/2023.

JORNADA: 37'5/hores setmanals.

COST SALARIAL MENSUAL BRUT APROXIMAT PER JORNADA COMPLETA: 2.134,65€/mensuals amb pagues extres incloses.

Es tracta de la creació d'una borsa per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal laboral segons allò que preveu l'article 11 TREBEP i l'article 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de les Illes Balears.

Base 2ª.- Requisits dels aspirants

PRIMER.- Per prendre part a les proves selectives els aspirants han de posseir o complir, en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Ser espanyol o ciutadà d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en els quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei estatal que regula aquesta matèria, amb excepció de les places per a les quals a les bases específiques es limiti l'accés als aspirants de nacionalitat espanyola. En virtut de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la LO 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració Social, i del RD 864/2001 del Reglament d'execució, tenen dret d'accés a l'administració pública com a personal laboral els estrangers residents legalment a Espanya.

b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) El personal docent que ha d'impartir un certificat de professionalitat haurà de reunir els requisits específics que s'hi inclouen. Aquests requisits han de garantir el domini dels coneixements i tècniques relacionades amb la unitat de competència a què està associat el mòdul, a més disposar de competència docent (article 13 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener).

El personal docent que ha d'impartir especialitats formatives haurà d'acreditar que compleix amb els requisits que estableix el programa formatiu de l'especialitat formativa.

d) No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeix el normal exercici de les funcions.

e) No haver estat separat del servei de l'Estat, de l'administració local o autonòmica o dels organismes que en depenguin per cap expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que en el seu estat impedeix l'accés a la funció pública, si es tracta d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola d'acord amb el que s'estableix a la lletra a) d'aquesta base.

f) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

g) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 mitjançant un certificat expedit per l'EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificats homologats establert a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits.

Aquest document acreditatiu s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment.

h) Acreditar un mínim d'experiència laboral de 12 mesos en la mateixa ocupació.

i) Carnet de conduir i vehicle propi.

j) És requisit la inscripció en situació d'ALTA com a demandant d'ocupació al SOIB.

k) Obligatòriament, s'han de contractar els docents que estiguin inscrits en el Registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB) segons el Decret 18/2019, de 15 de març, pel qual es crea i es regula el Registre de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears.

SEGON.- Tots els requisits exigits i mèrits que se vulguin al·legar s'han de posseir el dia de l'entrevista personal de selecció.

TERCER.- En qualsevol moment del procés selectiu, si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no compleix els requisits exigits per a la convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió a la Batlia, amb l'audiència prèvia de l'interessat, fent constar les causes que justifiquen la proposta.

La Batlia resoldrà el que procedeixi en dret.

Base 3ª.- Presentació de sol·licituds.

1.- Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament dins el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà del dia de la publicació de les Bases al BOIB, i s'han de dirigir a la Batlia de l'Ajuntament d'Esporles. Es recomana que es prioritzi la presentació per seu electrònica: https://esporles.eadministracio.cat/

També es poden presentar en la forma prevista a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

En el cas de que no es presenti la sol·licitud presencialment al registre de l'Ajuntament o a través de seu electrònica és obligatori, per agilitzar el procediment, que l'interessat enviï justificant de presentació de la sol·licitud al correu electrònic: ajuntament@esporles.cat.

El model de sol·licitud ve recollit a l'annex 1.

A l'imprès de sol·licitud (ANNEX 1) els interessats faran constar que reuneixen tots els requisits exigits a la Base d'aquesta convocatòria, a la data de l'expiració del termini assenyalat per la presentació de sol·licituds i els mèrits que vulguin adjuntar.

2.- A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar a la sol·licitud, els aspirants hi han de consignar les dades i acompanyar la documentació que s'assenyala a continuació:

a) Indicar la plaça a la qual s'opta.

b) Manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases, referides sempre a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds. Aquesta manifestació no serà extensiva al requisit del coneixement de la llengua catalana.

c) Acreditar el requisit del coneixement de la llengua catalana. Per a l'acreditació d'aquest requisit s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, el certificat emès per la Conselleria d'Educació i Universitat o equivalent, que correspongui al nivell de coneixements fixat per a la plaça a la qual s'opta.

d) Adjuntar fotocòpia del document nacional d'identificació i en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta amb permís de treball vigent durant tota la temporada de la contractació).

e) Adjuntar fotocòpia del títol acadèmic exigit a la convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica d'haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

f) Adjuntar els mèrits que se vulguin al·legar.

g) Adjuntar document justificatiu del pagament de la taxa de 18,00€ per participació a processos selectius publicada al BOIB núm. 147 de data 2 de desembre de 2017.

L'import s'haurà de fer efectiu al número de compte següent:

ES38 2100 0785 2202 0000 3150

Concepte: Nom complet+ DOCENT PROGRAMES MIXTOS SOIB

3.- La Batlia, per si mateixa o a proposta del Tribunal qualificador, podrà sol·licitar, a l'efecte procedent, que les persones interessades acreditin els punts on es suposa que han incorregut en inexactitud o falsedat a l'hora de formular la sol·licitud corresponent.

4.- Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits assenyalats a la convocatòria, es requerirà als interessats, mitjançant publicació en el tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament, per tal que, en el termini de 3 dies hàbils comptadors des d'aquesta publicació, esmenin la falta o adjuntin el document que sigui preceptiu, amb l'advertència de considerar no presentada la sol·licitud si no s'acompleix el requeriment.

Base 4ª.- Admissió dels aspirants

Hi haurà un termini de cinc dies hàbils per fer consultes i reclamacions després del qual queda ratificada la llista definitiva de candidatures que passaran a la fase de valoració dels mèrits i d'entrevista.

Base 5ª.- Tribunal qualificador

1.- El Tribunal qualificador es constituirà en la forma que determina l'article 60 TREBEP Estatut bàsic de l'empleat públic, i, supletòriament, l'article 51 de la Llei 3/2007, de la funció pública de la CAIB i l'article 4 del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny.

Els membres del Tribunal han de ser funcionaris de carrera o personal laboral fixo d'igual o superior categoria, i amb titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigit per a la plaça convocada. Estarà format per:

 • Un president, funcionari de carrera/personal laboral
 • Tres vocals. Funcionaris de carrera/personal laboral
 • Secretari amb veu i sense vot.

Així mateix es nomenarà un suplent per a cadascun dels membres del Tribunal qualificador.

2. La composició del Tribunal serà predominantment tècnica i els vocals hauran de posseir una titulació o especialització igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places convocades.

En la designació del Tribunal es procurarà garantir, en tot cas, el compliment del principi d'especialitat i d'idoneïtat per valorar els coneixements i les aptituds requerides dels aspirants.

3.- Els membres del Tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, per la qual cosa ho notificaran a l'autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

Igualment els aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'apartat anterior.

La constitució i l'actuació del Tribunal s'ajustarà al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Els acords s'adoptaran per majoria d'assistents i el vot del president dirimirà els empats.

4.- Correspon al Tribunal qualificador resoldre totes les qüestions derivades de l'aplicació d'aquestes bases i també allò que pertoqui en els casos no prevists.

Base 6ª.- Inici i desenvolupament del procés selectiu

Els mèrits a valorar i la puntuació de l'entrevista seran els que es relacionen a continuació, amb un total, com a màxim, de 72 punts:

Barems de selecció:

 • Formació: 13 punts.
 • Experiència laboral: 31 punts.
 • Entrevista: 28 punts.

Es valorarà:

Formació ( fins un màxim de 13 punts).

Altres llicenciatures relacionades amb el lloc de treball: 3 punts per llicenciatura.

Màster o altres postgraus relacionats amb el lloc de treball: 2 punts

Una altra formació relacionada amb les funcions del lloc de treball i amb la temàtica del taller d'ocupació: 6 punts per cada curs amb una durada mínima de 10 hores. A la formació amb aprofitament se comptabilitzarà el 100% de les hores, a la formació amb assistència se comptabilitzarà el 50% de les hores)

Nivell de la Junta Avaluadora de Català o equivalent:

 • Nivell C1: 1 punt.
 • Nivell C2: 2 punts.
 • Nivell LA: 1 punt. (a sumar al nivell presentat de català C1 o C2)

Màxim 3 punts comptant només el de nivel superior i el nivel LA

Experiència laboral (fins a un màxim de 31 punts).

 • Imprescindible aportar CV detallat i actualitzat.
 • Experiència laboral relacionada amb les funcions del lloc de treball: 0,2 punts per mes treballat (acreditat amb vida laboral i contractes).

Entrevista (fins a un màxim de 28 punts).

 • Actitud i motivació davant la feina: 4 punts.
 • Interès per les persones de col·lectius vulnerables: 4 punts.
 • Iniciativa: 4 punts.
 • Capacitat de comunicació: 4 punts.
 • Coneixements específics de programes mixts d'ocupació: 4 punts.
 • Capacitat de gestió de tasques administratives: 4 punts.
 • Coneixements de la realitat socioeconòmica d'Esporles: 4 punts.

Base 7ª.- Qualificació i ordre de classificació definitiva.

La qualificació de les diferents fases es farà pública el mateix dia que s'acordi i s'exposarà al tauler d'anuncis de la Corporació.

La qualificació final serà la suma de la fase de concurs i fase d'entrevista personal.

L'ordre de classificació dels aspirants s'establirà en funció de la qualificació obtinguda; s'ordenaran de major a menor puntuació.

En cas d'empat, l'ordre es fixarà tenint en compte:

1.- Les millors puntuacions obtingudes a la fase de concurs.

2.- Sorteig.

 

Esporles, 27 de febrer de 2023

La batlessa Maria Ramón Salas

 

ANNEX I MODEL DE SOL·LICITUD

Non i cognoms

 

DNI núm.

 

Domicili

 

Localitat

 

C.P.

 

Telèfon

 

Correu electrònic

 

Mitjançant el present comparesc i, com millor procedeixi.

EXPOSA

Que desitja ser admès/a a la borsa de personal docent pels programes mixtos SOIB Formació i Ocupació de l'Ajuntament d'Esporles, d'acord amb la convocatòria publicada al BOIB nº .......... de data.............................................

Que reuneixo totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria i DECLAR:

1.- No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi el normal exercici de les funcions.

2.- No haver estat separat del servei de l'Estat, de l'administració local o autonòmica o dels organismes que en depenguin per cap expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que en el seu estat impedeixi l'accés a la funció pública, si es tracta d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola d'acord amb el que s'estableix a la lletra a) d'aquesta base.

3.- No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

Que aporta els següents documents (assenyaleu la casella adient):

 

Document nacional d'identitat (DNI)

 

Titulació de la formació exigida a la base segona

 

Titulació de llengua catalana (nivell B2)

 

Justificant pagament taxa 18€

Per l'exposa't

SOL·LICIT

Ser admès/a en el procés selectiu per formar part de la borsa de Docent del programes mixtos SOIB de l'Ajuntament d'Esporles.

..............................., a................de.....................................de...................

Sra. BATLESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES