Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 202954
Cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb efectes del dia 8 de març de 2023, la Presidència del Consell de Mallorca, ha cessat les persones relacionades, que ocupaven els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual.

NOM I LLINATGES                       CÀRREC

Coro Aranzazu Soto Loma                 Secretari –ària segon -a de grup polític

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (16 de març de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28 de gener) Josep Lluís Colom Martínez