Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 206849
Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’adjudica un lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a objecte del procediment per proveir-lo, aprovat per Resolució de 3 de març de 2022 (BOIB núm. 33, de 5 de març)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de març de 2022 es va dictar la resolució del president de l'IDI per la qual s'aprova la convocatòria, les bases, l'exercici, el temari, el barem de mèrits i el tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés per torn lliure en un lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, IDI (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022).

2. El 24 de desembre de 2022 es va dictar la resolució del president de l'IDI per la qual es varen aprovar el llistat d'aspirants que han superat el procés selectiu relatiu a la convocatòria, per torn lliure, per a l'accés al lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a (BOIB núm. 167, de 24 de desembre de 2022).

3. El 26 de gener de 2023 es va publicar a la web de l'IDI la llista provisional amb la puntuació de la fase de concurs dels aspirants (valoració de mèrits) determinats en l'annex 6 de la Resolució esmentada en el punt primer.

4. El 10 de febrer de 2023 es va dictar la Proposta de resolució de la directora gerent de l'IDI per la qual s'aprova la llista definitiva (annex I) i s'adjudica un lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a de l'IDI.

Fonaments de dret

1. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018.

4. Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

6. Decret 6/2021, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Text consolidat dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 23 de febrer de 2021).

7. Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar la llista definitiva amb la puntuació del concurs oposició i ordre de prelació final de les persones aspirants que han superat les proves selectives amb la relació del lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a de l'IDI, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Adjudicar a la persona aspirant que ha obtingut la millor puntuació, Virginia Pedrol C. amb DNI ***683**, un lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a amb codi L02130005 i categoria professional de tècnic/a superior jurídic/a, grup A de l'RLT de l'IDI.

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura digital (22 de març de 2023)

El president de l'IDI Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX 1 Llista definitiva de puntuació del concurs oposició per ordre de prelació de persones aspirants a un lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a de l'IDI

ID

Oposició

Mèrits

Resultat

43168312

41,17

13,158

54,688

43165656

31,71

11,376

43,086

45613368

28,11

10,156

38,266