Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 207220
Desistiment i anul·lació de les bases de la convocatòria creada per cobrir les vacants i/o necessitats de personal de caràcter temporal en la categoria de treballador/a social

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 14 de març de 2023, en ús de les competències atorgades per l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, va adoptar el següent:

ACORD DESISTIMENT I ANUL·LACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CREADA PER COBRIR LES VACANTS I/O NECESSITATS DE PERSONAL DE CARÀCTER TEMPORAL EN LA CATEGORIA DE TREBALLADOR/A SOCIAL PUBLICADA AL BOIB NÚM. 45, DE 3 D'ABRIL DE 2021.

Antecedents:

Primer.- En data 26 de març de 2021, en sessió extraordinària urgent, la Junta de Govern Local va acordar aprovar la creació d'una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o necessitats del personal en la categoria de treballador/a social.

Segon.- No obstant això, uns mesos després, durant el mateix any 2021, varen entrar en vigor múltiples texts legislatius tendents a reduir, dins de l'àmbit de l'Administració Pública, la situació de temporalitat permanent en la qual s'erigien la immensa majoria de contractacions del personal al servei de l'Administració. Concretament, cal destacar: el Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm.161, de 7 de juliol de 2021), la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021) i, finalment, el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOE núm. 196, de 16 d'agost de 2022).

Tercer.- Els aspirants, en compliment amb l'establert a les bases de la convocatòria, varen presentar la documentació requerida juntament amb el justificant del pagament efectuat en concepte de taxa administrativa per poder ser considerats com a participants en el procés de selecció.

Quart.- No obstant això, i malgrat que el procediment de baremació de les sol·licituds es trobava en marxa, el nou context legislatiu va obligar a l'Ajuntament de Consell a prendre la decisió de desistir i anular la convocatòria creada per cobrir les vacants i/o necessitats de caràcter temporal en la categoria de treballador/a social amb la finalitat de procedir a convocar la plaça amb caràcter permanent.

Per tot l'anterior i atès el Decret de Batlia 84/2019, de 26 de juny, de Delegació de Competències es proposa l'adopció del següent:

Acord:

Primer.- Acordar el desistiment i anul·lació de la convocatòria, juntament amb les bases que la desenvolupaven, creada per cobrir les vacants i/o necessitats de personal de caràcter temporal en la categoria de treballador/a social publicada al BOIB núm. 45, de 3 d'abril de 2021.

Segon.- Reintegrar l'import abonat pels aspirants a la convocatòria en concepte de taxa administrativa, incrementat en el percentatge corresponent a l'interès general dels diners respecte de cada any transcorregut, és a dir, vint-i-sis euros amb quaranta cèntims (26,40 €). Concretament, retornar el citat import a les persones que s'indiquen a continuació:

Abraham Munar Laura

43****16L

Acosta Henares, Yolanda

415****6E

Aguilar Ordenes, Francisca

4****563D

Albertí Cerdà, Bàrbara Francisca

430****7N

Alfonso Llimós, Jordi

41****87L

Alonso Andreu, Marta

4****295S

Amador Salom, Margalida

432****1J

Amengual Navarro, Lia

41****35F

Antich Garcias, Maria Luisa

7****968H

Arco Galindo, Raquel

432****0Q

Bayle Santos, Sara

43****56G

Beltrán Más, Sebastià

4****072S

Binimelis Bosch, Pere

43****81S

Blasco Escandell, Marina

432****6Q

Bravo Mora, Alba

4320****M

Caldentey Llinàs, Victoria

415****2H

Caldentey Quetglas, Francisca del Pilar

37****83K

Canal Chavero, Carolina

4****713G

Cànaves Bauçà, Aina

431****7B

Cañellas Iniesta, Nerea

432****3J

Cano López, Manuel Adrián

43****22N

Carbonell Estarellas, Marta

4****365P

Castelló Pomar, Cristina Isabel

431****4F

Cerdà Garau, Margarita

43****54K

Cifre Barcelò, Mireia

4****979K

Cifuentes Toledo, Elisa

431****4N

Ciudad Pérez De León, Sara

41****57S

Cladera Torrens, Ines

4****354S

Codina Durán, Irene

415****4X

Coll Cambón, Verónica

40****68E

Corbacho Fernández, Carolina

5****853L

David Patiño, Diana Paola

431****1Y

De Francisco Sánchez, Marta

43****43W

De la Torre Acosta, Agustina

X****931Y

Doblas Jiménez, Maria Magdalena

430****9H

Dos Santos Mora, Natalia

43****31S

Emazabel Orejuela, Verónica Neus

7****446M

Ferrer Calmaestra, Núria

431****7Z

Ferreyra Gonzalez, Maria

43****01V

Fiol Ruiz, María

4****679T

Fonollosa Coll, Estela

204****7Z

Font Cirer, Margalida

43****56R

Font Palou, Maria Águeda

4****476B

Foronda Gayá, Marina

431****9Z

Forteza-Rey Cabeza, Maria

43****90T

Fuster Rigo, Maria del Mar

4****815E

Gabella Nicolau, Marta

431****3F

García Aguilera, Julia

26****81Q

Garcia Arredondo, Bárbara

2****732J

García Castro, Manuel

431****4C

García Cortés, Sandra

46****77Q

Garcia Giusti, Maria Angel

431****2A

Garcia Olmedo, Desirée

43****27M

García Pichaco, Patricia

4****670G

Garzo Martínez, Aurora

204****9E

Godoy Genovart, Maria del Mar

45****49N

Gómez Bonet, Irene Gabriela

4****186C

González Gallardo, Alba

434****3C

González García, Arantxa

43****08C

González Medero Mario Javier

4****446Q

Hernando Luis, Maria de las Mercedes

429****7M

Herranz Sanz, Elsa

09****47K

Isern Cañellas, Pedrona

4****315F

Juan Barceló, Magdalena

431****2Q

Juan Martorell, Antonio

78****68R

Juliani Martínez, Clara

7****404X

Llabés Cerda, María del Pilar

431****2H

Llabrés Llabrés, María

43****43Y

López Méndez, Marian

4****970S

López Oliver, Marta

432****6K

López Perelló, Claudia

43****88C

Luis Sabater, Beatriz

4****820N

Luna Mas, Carlota Margarita

431****4L

Marí Marí, Antonio José

43****67D

Martí Ribera, Cristina

4****939L

Martín Corrales, Marta

761****9G

Martínez Lozano, Sandra

43****18P

Martínez Maldonado, Natalia

4****891Z

Martínez Vázquez, Carmen María

431****7N

Martorell Tejero, Bartomeu

43****47A

Mas Llinás, Francina

4****872T

Mascaraque Rojas, Antonio

431****1F

Mascaró Perelló, Marta

43****34J

Mateu Pol, María del Pilar

7****053K

Maza Villalonga, Neus

431****1H

Medina Marín, Ana Belén

43****06P

Mercado Zapata, Alexi Andrea

4****582M

Millet Gimeno, Mireia

431****8Q

Minguez Delgado, Raquel

43****34P

Moger Moranta, Margalida

4****153S

Molina Tebar, Alicia

415****5S

Monteagudo Palma, Natalia

43****06H

Moragues Roca, Joana Maria

4****202H

Mulet Escalas, Bernardo

431****6K

Muller Flury, Michael L.

41****83F

Navarro González, Maria del Carmen

3****420A

Navarro Reguillo, Maria del Mar

432****2Z

Ojeda Garcia, Maria Paloma

47****64H

Oliver Garcias, Francisca

4****957X

Oltra Pérez, César

431****8N

Ortega Minguillón, Ignacio Alejandro

43****19X

Ortega Sancho, Isabel

7****266Q

Pallín Pons, Maria Teresa

432****6P

Palomo Arangude, María Blanca

43****70G

Parada Rodríguez, Amaya

1****516H

Parrilla Marín, Paula

432****8J

Pascual Gras, Helena

43****38W

Pastor Díaz, Estrella

4****957S

Peco Sans, Maria Antonia

432****3B

Pérez Cabezas, Silvia

77****64V

Pizá Periañez, Paula

4****432B

Pla Morales, Maria

431****6L

Pol Maestro, Marina

41****42N

Pomar Farras, Rosa María

4****483D

Pujol Miralles, Maria Francisca

432****8D

Quesada Provenzal, Raquel

43****56N

Ramis Alemany, Catalina

4****435P

Ramón De Pablo, María Ángeles

430****7V

Ramonell Vidal, Ainhoa

43****40Z

Redondo Oliver, Marta

4****926G

Reina Capllonch, Cristina

432****8Y

Riera Oliver, Gabriel Ezequiel

43****68W

Rios Rodríguez, Consuelo

7****961T

Ripoll Vanrell, Llucia Jerònia

432****3P

Rosselló Daureo, Auba

43****37L

Rupérez Radó, Marina

4****276Y

Salleras Romero, Catalina María

430****5Z

Sancha Mingorance, Ana

43****29H

Sánchez López, Marina

4****361J

Sánchez Olivares, Esther

431****8Z

Sánchez Sánchez, Ana María

43****55J

Segretín Caraballo, Margarita

4****200D

Seguí Escobar, Pedro

431****1F

Serra Morro, Catalina

78****62N

Serrano Soria, Marta Nerea

4****066R

Servera Cifre, Maria Magdalena

431****9V

Solano Mairata, Antonio

44****37S

Sureda Garcia, Antonia

4****385F

Timoner Rullán, Albert

431****9B

Torres Lladó, Tatiana

43****67Y

Tristán Tumini, Mariela Alexandra

4****975H

Tuduri Riera, Aurea Amelia

431****4S

Urraca Serra, Inés

43****95Q

Valls Plaza, Carolina

4****237X

Vargas Garrido, Maria José

431****4H

Ventura Polo, Sheila

43****76E

Vera Serra, Blas

4****472M

Vicens Munar, David

430****0N

Vich Lozano, Gloria Vanessa

43****70M

Vidal Femenías, Francina Aina

4****549K

Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

Consell, 23 de març de 2023

El batle Andreu Isern Pol