Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 202130
Resolució modificació la designació de la composició dels tribunals que han d’actuar en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB-Calvià) de 2022, publicada en el BOIB núm. 68, de data 26/5/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

En data 21/11/2022 aquesta Presidència va resoldre la designació de la composició dels tribunals que han d'actuar en el procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB-Calvià) de 2022. L'esmentada resolució es va publicar en el BOIB núm. 68, de data 26/5/2022.

D'acord amb allò que preveu el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, pel que fa a la composició dels òrgans de selecció, és necessari fer una modificació de la designació resolta en data 21/11/2022.

Per tot això, aquesta Presidència, en virtut de la facultat que li atorga l'article 22.3 dels Estatuts de l'organisme autònom local del Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB-Calvià), així com la normativa vigent en matèria de règim local, disposa la següent

Resolució

Primer.- Modificar la designació de la composició dels tribunals que han d'actuar en el procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB-Calvià) de 2022, publicada en el BOIB núm. 68, de data 26/5/2022, quedant la nova designació de la següent manera:

 

Titulars:

ts:

Suplents:

Tècnic/a auxiliar de Biblioteca

Presidenta:

Cristina López Moragues

Presidenta:

Carmen Moreno Pons

Vocal 1:

María Bigas Ribas

Vocal 1:

Margalida Marquès Ensenyat

Vocal 2:

María Azucena Rodríguez Villar

Vocal 2:

Gabriel Monar Rosselló

Pedagog/a

Tècnic/a Educatiu/va

President:

Miguel Mas Mas

President:

Javier Montejo Fuentes

Vocal 1:

Joana Martí Pujol

Vocal 1:

Jesús Font Camacho

Vocal 2:

Francisca Sánchez Font

Vocal 2:

Vicente Sastre Ferrá.

Educador/a

Auxiliar Administratiu/va

 

Presidenta:

Natalia López Vives

Presidenta:

Carmen Moreno Pons

Vocal 1:

Carolina García Aporta

Vocal 1:

Ana Mª Quetglas Rian.

Vocal 2:

Leonor Cabellos García

Vocal 2:

Ana Jiménez Ruiz

Cuiner/a

Netejador/a

Presidenta:

Carmen Moreno Pons

Presidenta:

Natalia López Vives

Vocal 1:

Carolina García Aporta

Vocal 1:

Ana Mª Quetglas Rian.

Vocal 2:

Leonor Cabellos García

Vocal 2:

Ana Jiménez Ruiz

Segon.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Calvià, (signat electrònicament: 21 de març de 2023)

La presidenta de l'IMEB Olga Granados Expósito