Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 204307
Resolució de la Presidència de l 'Institut Mallorquí d'Afers Socials relativa a la rectificació de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (SEGRA 569094) per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) de data 21 de març de 2023 (SEGRA 569094) s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022.

2. S'ha detectat un error material al Fonament de dret II de la referida resolució, i on diu

«II. La base 7.2 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment. (...)»

Ha de dir:

«II. La base 7.2 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les  categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment(...)»

Fonaments de dret

I. A l'article 109.2 de la Llei 39/2015, reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es disposa que les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que s'atorguen als articles 7.2.13 i 8.2.1 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

RESOLC

1. Rectificar l'error material detectat a la Resolució de la Presidència de 21 de març de 2023 (SEGRA 569094), en el sentit següent:

On diu:

«Fonaments de dret

(...)

II. La base 7.2 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

 (...)»

Ha de dir:

«Fonaments de dret

(...)

II. La base 7.2 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les  categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

(...)»

Per la qual cosa la Resolució rectificada queda en el sentit següent:

«Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022

Antecedents

1. Per Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) de data 26 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre), correcció d'errades de 9 de novembre de 2022 (BOIB núm. 146 de 12 de novembre) es varen aprovar la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022.

2. Mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió. D'acord amb la Base 8 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, aquesta resolució es va publicar al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció en data 22 de febrer de 2023, atorgant un termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per esmenar el defecte.

3. En data 6 de març de 2023 va finalitzar el termini indicat per esmenar i d'acord amb la Base 7.3 de l'Annex II s'ha de dictar resolució en què s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. S'ha de fer constar que totes les persones excloses han esmenat.

4. Les persones aspirants excloses que no hagin realitzat el tràmit d'esmena dins termini es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

Fonaments de dret

I. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

II. La base 7.2 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les  categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

La base 7.3 de l'Annex II, de la referida convocatòria estableix que un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

RESOLC

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX I d'aquesta Resolució.

2. Fer constar que totes les persones aspirants excloses han esmenat, per la qual cosa, no s'ha de publicar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal personal laboral a les categories adscrites adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022.

3. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seu annexe en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de març de 2023

El vicepresident 1er de l'IMAS Jaume Tortella Cànaves

La secretària delegada de l'IMAS Maria Elena Tur Figueruelo)

 

ANNEX I LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

Grup 1

- Metge/metgessa

DNI

Llinatges, Nom

***5727**

Abellán García, José

***3454**

Avila Camejo, Jorge

***8899**

Juan Roca, Marta

***5828**

Rodriguez Dichico, Gastón Pablo

***7842**

Seguí Tugores, Juan

Grup 2

- Fisioterapeuta

DNI

Llinatges, Nom

***7194**

Abraham Miró, María Del Carmen

***1881**

Alemany Abraham, Victoria

***1948**

Aloy Cañete, Margalida

***3981**

Barceló Reynés, Miquel

***1856**

Benito Valriu, Constança

***9900**

Galdon Fernandez, Sandra

***2238**

García Rullán, Luis

***4286**

Mayol Socias, Antonia

***0475**

Mayol Alcover, Joana Aina

***3867**

Monserrat Contesti, Isabel Maria

***4807**

Moran Zafra, Miriam

***2091**

Perelló Massutí, Esperança

***1121**

Petrov Ivanov, Ivan

***1725**

Pol Perelló, Margarita

***0693**

Quetglas Coll, Marta

***3256**

Rodriguez Caldentey, Ricardo

***1559**

Samaniego Conrado, Francisco Javier

***9386**

San Sebastián Fernández, Katia

***8673**

Sanchez Lopez, Jose Maria

***6706**

Sánchez Enríquez, Lucía

***7422**

Torres Vila, Miguel

***7793**

Vicens Company, Maria Antonia

***0969**

Xabuch Cardona, Sergi

- DUI

DNI Llinatges, Nom
***8725** Asumu Edu, Irene Andeme

***6117**

Borras Vicente, Catalina

***9319**

Capó Ramis, Francisca

***2613**

Capó Rosselló, Francisca

***6489**

Charry Ramos, Gloria Esperanza

***6069**

Cutillas Ruiz, Maria Eugenia

***4259**

De Cien Gómez, Natalia

***9467**

Escobar Ordax, Laura

***5271**

Ferragut Paul, Antonia

***3215**

Ferrà Serra , Maria Josep

***2973**

Frutos Buades, Maria Jose

***2464**

Fuster Buades, Maria Antònia

***1991**

Genestra Munar, Joana Maria

***1540**

Guillén Nebot, Mónica

***7186**

Guinjoan Flores, Marta

***1659**

Gutiérrez Maura, Irene

***7999**

Jiménez Rosillo, Irene

***2230**

Kuper , Angelika Bernadette

***6954**

Lopez Jaume, Fernando

***9407**

Lucas Pérez, Mar

***2029**

Mas Ferriol , Francisca

***2088**

Mas Tomàs, Magdalena

***5097**

Massot Enseñat, Maria Joana

***9797**

Medina Gutiérrez, Maria Del Pilar

***6841**

Montoya Vidal, Maria Inmaculada

***5564**

Oliver Llado, Maria Esperanza

***6306**

Penín Fernández, María Isabel

***7911**

Peralta Barros, Soledad Alba

***1881**

Perello Perello, Martina

***9343**

Pol Creus, Margarita

***4862**

Ramis Janer, Gisela

***2594**

Ramis Riutort, Francisca

***1634**

Reina Bautista, Francisca Ana

***7004**

Ripoll Noguera, Catalina María

***7983**

Robles Garcia, Cristina

***2544**

Rodriguez Quintero, Rosa Maria

***2310**

Roig Cordoba, Antonio

***5442**

Ruiz Teruel , Lara

***2546**

Salas Jiménez, Marina

***8639**

Sanchez Marimon, Ester

***1642**

Sanchez Martorell, Catalina

***2555**

Sanchez Ruiz, Ana Maria

***2555**

Sanchez Ruiz, Dolores

***0720**

Vich Morlà, Javier

***4602**

Vidal Oliver, Maria

»                     

2. Publicar la Resolució rectificada i el seu annexe en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present Resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de març de 2023

El vicepresident 1er de l'IMAS Jaume Tortella Cànaves

La secretària delegada de l'IMAS Maria Elena Tur Figueruelo)