Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 205688
Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es publica la resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, per delegació del Consell Executiu, segons l'Acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Antecedents

1.En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 140, de 29 d'octubre de 2022, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, de 27 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019.

2. Mitjançant la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 22 de febrer de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procés esmentat.

La resolució atorga un termini de set dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca, perquè les persones que s'assenyalen com a excloses o que estiguin omeses esmenin el defecte o adjuntin els documents que siguin preceptius, amb l'advertència que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no s'acompleix el requeriment.

3. El termini per esmenar les sol·licituds ha finalitzat el 6 de març de 2023.

4. Una vegada finalitzat el termini previst en la base 8.2 de l'annex 2 de la convocatòria esmentada perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències o aportin la documentació preceptiva, s'ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses d'aquest procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019. Aquesta resolució es publicarà en el BOIB, en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

5. De conformitat amb el que estableixen les bases 7.2 i 7.6 de l'annex 2 de la convocatòria, les sol·licituds de participació que es presentin per qualsevol altre via telemàtica diferent al tràmit telemàtic previst es tendran per no presentades, així que la no presentació de les sol·licituds en temps i forma suposarà l'exclusió de les persones aspirants.

Alhora, de conformitat amb l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones interessades poden desistir de la seva sol·licitud, que l'Administració acceptarà per complet.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

3. Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, de 27 d'octubre de 2022 (rectificada i modificada per Resolució de 28 de novembre de 2022), per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019 (BOIB núm. 140, de 39 d'octubre de 2022; BOIB núm. 156, d'1 de desembre de 2022).

Per tot l'exposat, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions que té conferides per l'Acord del Consell Executiu de 28 de setembre de 2022, de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), en relació amb l'article 28.1.e) de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses al procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019, que s'adjunta com a annex I d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019, indicant els motius d'exclusió, que s'adjunta com a annex II d'aquesta Resolució.

3. Tenir per desistides de les seves sol·licituds les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, així com les persones que expressament han desistit de participar en el procediment, que figuren a l'annex II.

4. Tenir per no presentades i inadmetre les sol·licituds de participació de les persones que les varen presentar per una via telemàtica diferent al tràmit telemàtic previst a la convocatòria, i les presentades de manera extemporània, que figuren a l'annex II.

5. Aquesta resolució es publicarà als efectes oportuns en el BOIB, la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que és un acte de tràmit, no hi escau cap recurs administratiu, tot i que la persona interessada pot al·legar la seva oposició. No obstant això, si s'estima que concorre alguna de les circumstàncies assenyalades a l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar recurs d'alçada davant la Comissió de Govern dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb allò que preveuen els articles 66.2 i 18 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en relació amb l'article 34 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per Acord del Ple de 12 d'abril de 2018, i els articles 12 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a data de la signatura electrònica:(23 de març de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez (per delegació del Consell Executiu. Acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022)

 

 

ANNEX I

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

L'admissió per a les persones que figuren amb un asterisc (*) «admissió condicional de català» queda condicionada a l'adaptació del l'exigència del requisit de coneixement de llengua catalana a la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública d'acord amb els informes adients sobre sordesa prelocutiva profunda severa o mitjana.

1. Torn lliure ordinari

1.1 Subgrup A1, Administració general

Tècnic-a d'administració general

Llinatge

 

Nom

Dni

ACIMAS

MORÁN

MARTA ELENA

***5005**

ADROVER

BARCELÓ

AGUSTINA

***2480**

AGUDO

MARTINEZ

MARIA JOSE

***4343**

AGUILAR

BENITEZ

MARIA JOSE

***8862**

AGUILAR

COLLADO

FRANCISCA

***4326**

ALBERTI

CASTILLO

CARLOS

***7518**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

Alcover

Noguer

Josefina

***3297**

ALFARO

PICÓ

CAROLINA

***9312**

Álvarez

Legazpi

Eva María

***9838**

Amengual

Siquier

Margarita

***1180**

AMENGUAL

RAMIS

CATALINA MARIA

***8112**

AMENGUAL

MESQUIDA

MARTA

***9464**

AMENGUAL

BOVER

ALBA

***7463**

Andrade

Barberá

Maria Paz

***5772**

ANDREU

BLANCO

SONIA

***4135**

ANGUERA

CABRER

SALVADOR

***7069**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

ARMENGOL

SOCIAS

MARIA MAGDALENA

***1507**

ARROM

BAUTISTA

MARIA ANTONIA

***0725**

ASENSIO

LAO

ENRIQUE

***2887**

ATAUN

BUENO

LARA

***2209**

ATIENZA

CARRAFA

SABINA

***8531**

AYUSO

VICENS

CECILIA

***4906**

BALAGUER

PAYERAS

CARLOS

***9112**

Balaguer

Huguet

Miguel

***5229**

BARCELÓ

GARCÍA

MARIA ANTONIA

***2441**

Barcia

Fernandez

Elena

***0610**

BASSA

SIMONET

MARIA

***7101**

BELMONTE

GALDÓN

SILVIA

***6976**

BELTRAN

MONSERRAT

MARIA DE LAS MERCEDES

***0418**

BELTRAN

CELIÀ

MARIA ANTÒNIA

***8732**

BENNÀSAR

GONZÁLEZ

LAURA

***1948**

Berastain

Duran

Adriana

***4619**

BERGÉS

BUENO

MÒNICA

***0912**

BERNABEU

HERNAIZ

MERCEDES

***0931**

BERNAT

TORRES

RIPOLL

***5493**

BERNAT

RIERA

ANTONIO MIGUEL

***4736**

BERNAT

DEYA

FRANCISCA

***3553**

BINIMELIS

SERVERA

FRANCINA AINA

***3169**

Blascos

Gual

Roger

***1208**

BOFILL

CONTRERAS

PEDRO

***5569**

BOHOYO

DIAZ

ARMANDO

***8997**

BONAFE

VERGER

JAIME

***2767**

BONED

NIELL

BARTOLOMÉ

***8482**

Bonet

Puigserver

Marta

***1679**

Bonnin

Garau

Maria del Pilar

***1893**

BORNE

MAS

ANA MARÍA

***7115**

Borras

Palou

Núria

***1593**

Bosch

Uuttu

Maria Irmeli

***8947**

Bosque

Garcia

Laura

***2691**

BOU

MARTIN

ANA-MARIA

***5527**

Bougaoua

Ramirez

Nora

***2230**

BOUZAS

GRAU

MARÍA DEL CARMEN

***3646**

BURGUERA

VIDAL

CATALINA

***5089**

Busquets

Pastor

Marta

***7140**

CABANELLAS

CALVO

MARGARITA

***0148**

CAIMARI

SALAET

CARLOS

***3029**

Caimaris

Albalá

Francisco Bernabé

***7835**

CALAFELL

MORENO

MARÍA LUISA

***0144**

Calle

Coloma

Cecilia Inés

***9326**

Campins

Lladó

Maria del Mar

***1982**

CANALS

MEDINA

PEDRO

***4378**

CÀNAVES

SEGUÍ

BIEL

***4761**

Cañellas

Veny

Katiana

***8998**

CAÑELLAS

TUGORES

MARTA

***0787**

Cano

Bisquerra

Francisco de Asis

***3404**

Capella

Trobat

Maria

***6772**

CAPO

TOUS

MARTIN

***6125**

CARDONA

VIDAL

MARIA MAGDALENA

***0386**

CARRIEL

MOREIRA

KAREN LISSETTE

***6358**

Cartagena

Molina

Gemma

***2870**

CASABE

ALMONACID

NATALIA

***0683**

CASTRO

RABADAN

JOSE

***0306**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CELIA

CRESPI

CATALINA

***2513**

Cerdà

Capó

Maties

***2481**

Cerdó

Vandellós

Margarita María

***0114**

CLADERA

ROIG

PEDRO VICENTE

***1472**

CLAR

ARAGÓN

CATALINA

***3989**

CLOQUELL

DONADO

MATEO

***6392**

Cloquell

Miró

Juan Miguel

***5835**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

Coll

Rotger

Antonia Catalina

***1494**

COLL

CAPÓ

M. TERESA

***0093**

Coll

Campayo

Jose Luis

***6688**

Coll

Pascual

Adela

***8807**

Coll

Martinez

Marta

***7331**

COLMENERO

FEMENIA

MARIA DEL CARMEN

***3266**

Colomar

Guardiola

Maria del Mar

***6297**

comas

capo

juan antonio

***5633**

COMELLA

BOSCH

CATALINA

***3732**

Corral

Garcia

Carlos

***5018**

CORREA

ALCARAZ

ALBA MARÍA

***2837**

CORRÓ

CAMPANER

CATALINA

***3870**

Cortés

Isern

José Luis

***3650**

COTA

BUSQUETS

MARIA DEL CARMEN

***1513**

CRESPI

BASSA

MARIONA

***5955**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

CREUS

OLIVER

RAFEL MARIA

***0568**

Cuadra

Tenerife

Carolina

***3462**

de España

Buades

Andrés

***9065**

DE HONORATO

CAÑO

SUSANA

***2688**

de Lorenzo

Rosselló

Esther

***6349**

DEL HOYO

CASTELL

ANTONIA

***8231**

Delgado

Rul·lan

Mar

***3638**

DOLS

FIOL

CATALINA

***1803**

Domenge

Sansó

Isabel

***6944**

Enseñat

Inés

Matías

***1743**

ER RAHAOUI

 

SIHAM

***0053**

ESCANELLAS

MAS

MARIA ANTONIA

***1803**

Escanellas

Genovard

Jerónima Mª

***8055**

ESCANEZ

GONZALEZ

MARIA JOSE

***7780**

Escarrer

Monserrat

Jaume

***1471**

Esteban

Comamala

Beatriz

***5849**

ESTEBAN

HERNÁNDEZ

MARINA

***3720**

Estévez

Vanrell

Carlos Juan

***4752**

FALCÓN

NADAL

BERNAT

***7062**

FELIU

DE OLEZA

RAFAEL

***4456**

FELIU

ALVAREZ DE SOTOMAYOR

MARIA DEL PILAR

***3369**

FEO

CASAS

ESTHER

***2793**

FERNANDEZ

LOBETE

ROSA MARIA

***7810**

FERNÁNDEZ

VÍLCHEZ

MARIA DOLORES

***5922**

FERNÁNDEZ

LOMBARDO

ARES

***6954**

FERNÁNDEZ

LÓPEZ

ALEJANDRO

***0054**

Fernández

Olivares

Silvia

***1888**

FERRER

CIFRE

LAURA

***2656**

Ferrer

Clar

Aina

***8630**

Ferrutja

Gironella

Marina

***6727**

FIACCHINI

 

JACOPO

***3702**

FIOL

GARCIAS

JORDI

***0348**

FRANCISCO

MARTINEZ

MARIA DEL ROSARIO

***0164**

FRAU

MARÍ

MARIA JOSE

***8963**

Frau

Ramis

Maria Teresa

***1231**

Galindo

Walser

Evelyne

***8559**

Garau

Martinez

Maria

***0810**

Garau

Martinez

Camila

***0810**

Garau

Pujol

Catalina

***6725**

GARCIA

MAS

MARIA DEL ROCIO

***3337**

GARCIA

FIDALGO

BEGOÑA

***8094**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GARCIA

MOYA

JOSE EDUARDO

***2574**

GARCÍA

LÓPEZ

ESTHER

***7180**

GARCÍA

DÍEZ

VIRGINIA

***3731**

Gayá

Blanch

Andrea

***2148**

GELABERT

LLAMBÍAS

IRENE

***5269**

GIL

SALLERAS

AINA MARIA

***5080**

GILI

CRESPO

AMELIA

***4849**

GINARD

GINARD

MIQUELA

***2181**

Ginard

Mateu

Edgard

***7220**

GINARD

BAUZA

BARTOMEU RAFEL

***2023**

GOMILA

CONTRERAS

MARIA DEL ROSARIO

***8034**

Gonzalez

Caceres

Amalia

***5308**

Gonzalez

Serra

Maria Magdalena

***2386**

González

Peña

Patrocinio

***5600**

GONZÁLEZ

SEGUÍ

MIGUEL ÁNGEL

***8122**

GONZÁLEZ

BORDAS

JULIA

***1997**

Grajera

Boza

Eva María

***3238**

GUADALAJARA

MARTIN

SOFIA RAQUEL

***0510**

Guéguen

Herry

Gaël Pascale

***1752**

GUERRERO

MARTÍN

CARMEN

***7546**

GUTIERREZ

BERNAÑ

MARIA ARACELI

***9948**

Gutiez

Dronne

Michelle

***4320**

Herding

 

Lisa Christina

***5866**

HERNANDO

RODRÍGUEZ

ROSA MARÍA

***0549**

Homar

Marcè

Margarita

***4513**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

HOYOS

ALZATE

ANDRES FELIPE

***0942**

IRLES

PRUNÉS

INGRID

***2275**

IZCUE

CAPO

ENRIQUE

***3731**

Jianu

 

Nicoleta

***5327**

JIMENEZ

ARMIJO

MARI JOSEFA

***8050**

JIMENEZ

RODRIGUEZ

JENNIFER

***7330**

Jiménez

Pérez

Lidia

***7134**

Jofre

Moll

Juan Carlos

***3411**

JOFRE

MOLL

IRENE

***5084**

JOY

MARROIG

MARIA TERESA

***9707**

JUAREZ

VILLALONGA

MARTA

***4205**

Juncosa

Loureiro

Miquel

***0001**

Lladó

Iglesias

Silvia Lucía

***5596**

 Llaneras

Frau

 Maria Antonia

***8162**

Llufriu

Roman

Júlia

***4737**

LLULL

GARRIGA

MARGARITA

***0674**

LOPEZ

MANUEL

ANNA

***9280**

LOPEZ

VILLATE

MARÍA JOSÉ

***0914**

López

Sancho

Emilio

***2657**

López

Gómez

Josefina

***2099**

LORENTE

FERRÀ

MARCOS

***4564**

Macho

Juan

Ricardo

***6635**

MAIRATA

IGLESIAS

MARIA DEL PILAR

***4447**

MANRESA

BURGUERA

MARIA FRANCISCA

***4227**

Manresa

Beltran

Maria del Mar

***5820**

MANZANARO

QUIJADA

SONIA

***5884**

MARIMON

MONCADAS

CATALINA

***6169**

MARTINEZ

TOMAS

MARIA ISABEL

***4798**

Martinez

Palmer

Isabel

***8842**

MARTINEZ

PERELLO

MARINA

***9755**

MARTÍNEZ

ORTEGA

MARÍA ÁNGELES

***3401**

MARTÍNEZ

FLORES

MIREIA ISABEL

***9885**

Martorell

Font

Àgueda

***7446**

MARTORELL

MASCARÓ

ESTEBAN JUAN

***7551**

MARTORELL

MOREY

LLUC ALEXANDRE

***2721**

MAS

GELABERT

MARIA ANTONIA

***1182**

MAS

FERRER

GABRIEL

***2189**

MAS

CORTES

MARIA MAGDALENA

***6564**

MASCARO

PORTELL

ANTONIA

***3639**

MASCARÓ

PÉREZ

AINA MARIA

***1926**

MASSANET

JAUME

CATALINA MARIA

***3696**

Massot

Fortuny

Antoni

***1719**

MEDINA

FUSTER

ESTER

***1206**

MESTRE

RIUTORT

MARIA ANTONIA

***4445**

MIR

BARCELÓ

ESPERANZA

***9357**

MIRALLES

LLULL

BARTOMEU

***3998**

MOLL

VIDAL

MARIA ELENA

***5853**

MONER

GONZÁLEZ

MARÍA TERESA

***1954**

MONSERRAT

BENNASAR

MARIA

***2716**

Monserrat

Vicens

LAURA

***7186**

Montaner

Mayol

Borja

***0448**

MORA

ROTGER

MARIA ANGELES

***5736**

MORADAS

MERCADÉ

PATRICIA

***6963**

Moragón

Planas

Mercedes

***5306**

MORAGUES

MARQUÉS

ISABEL

***4022**

Morales

Carrillo

Daniel

***2145**

MORANT

SANTAMARIA

FELIPE

***3736**

MORCHON

VILLAR

RAQUEL

***3405**

MORELL

BETHENCOURT

MONICA LORETO

***0084**

Morell

Planas

Mercedes

***6688**

Moreno

Lebrón

Ricardo Juan

***9127**

Moreno

Gil

Ana Francisca

***3357**

Morey

Soler

Pau

***2266**

MORRO

BUJOSA

CATALINA

***7609**

MULET

AGUILÓ

VICTORIA

***1157**

MUNAR

GREGORIO

SERAFINA

***8124**

MUNAR

LLABRÉS

MAGDALENA

***1377**

MUNAR

VIDAL

MARGARITA

***5371**

NADAL

AMENGUAL

MARIA MAGDALENA

***8291**

Nevado

Ferrà

Alejandro

***6396**

Nicolau

Llabrés

Antonia

***3569**

Nicolau

Martí

Antoni

***1810**

NOGUÉS

SÁNCHEZ

MARÍA JOSÉ

***9477**

NOVO

TORRERS

CONSUELO ADELAIDA

***1931**

OBRADOR

SALVA

JOAN

***4006**

Orell

Luque

Nuria

***0961**

ORELL

POMAR

MARIA ANTONIA

***8814**

ORTEGA

GINARD

LAURA

***6295**

Ortiz

Blanco

Alba

***1159**

PALLISER

ARELLANO

MARIA ANTONIA

***7896**

PALMER

CABRINETTI

MARIA DE LAS MERCEDES

***8120**

PALMER

SIMÓ

MARGARITA

***3759**

Palou

Rosselló

Maria Antonia

***6938**

PARÉS

SANCHO

FRANCISCA

***2412**

París

Hidalgo

Adoración

***5855**

PASCUAL

GARCÍA

ANTONIO

***2947**

PASCUAL

GARCÍA

VERÓNICA

***0344**

Pazos

Arciniega

Angela

***2643**

Pazos

Moreno

Laura Concepción

***3120**

PEDROL

CAÑELLAS

VIRGINIA

***6831**

PERELLO

ROSSELLO

MARGARITA

***2106**

PERELLO

RIGO

JUAN

***2671**

PERELLO

MARTORELL

JUANA ANA

***9968**

Perello

Sastre

Francisca Maria

***0253**

PERELLÓ

GAYÁ

IRENE

***3867**

PEREZ

REUS

ANA

***3425**

Pérez

Noguera

Alicia María

***7793**

PÉREZ

GARCÍA

ALICIA ISABEL

***2966**

Pérez

Reus

Marta

***3425**

PÉREZ

LLANOS

MARÍA YOLANDA

***4822**

PICO

SEGURA

ANA MARIA

***5186**

PIÑOL

ESPASA

FRANCISCO JAVIER

***3265**

PIQUERAS

SÁNCHEZ

ALEJANDRO

***1140**

Piqueras

Servera

Bárbara

***0155**

Pizà

Nicolau

Maria

***3884**

PONS

TORRENS

MARIA ISABEL

***0933**

PONS

CAPÓ

MAGDALENA

***8833**

POVEDANO

MOLL

FRANCISCO JOSE

***4538**

PRATS

ROTGER

LLUCIA

***6325**

PROVENZAL

CIFRE

BEATRIZ

***1645**

PROVENZAL

CIFRE

BARTOLOME

***5922**

PUJULA

FONT

MARIA MAGDALENA

***6962**

RADO

VAÑÓ

AGNÈS

***9593**

RAMIS

GARCIA

CATALINA ADELAIDA

***1926**

RAMIS

ALONSO

PATRICIA

***8560**

RAMON

POMAR

MARIA ANTÒNIA

***3390**

RAMOS

DIAÑEZ

RAFAEL

***1511**

Ramos

Ruiz

David

***9417**

REIG

MORRO

JUANA MARIA

***1277**

Reolid

López

Carmen

***2421**

Reus

Mestre

Simó

***1051**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

REYNES

CORONADO

ELISABET MARIA

***0830**

Ribas

del Blanco

Ferran Ramon

***0595**

Ribas

PIZÀ

Andreu

***8138**

RIERA

JAUME

CATERINA

***3014**

RIERA

MESTRE

JUAN

***7223**

Ripoll

Genovart

Silvia

***8733**

RIPOLL

COLL

ROSA ISABEL

***2108**

ROCA

MAIRATA

MARTA

***4661**

RODENAS

DONAIRE

PEDRO

***1585**

RODENAS

GINARD

MARIA LUISA

***2372**

Rodriguez

Lopez

Jose Manuel

***6377**

ROLDÁN

BRONDO

MARIA AMALIA

***1479**

ROLDÁN

LÓPEZ

MARÍA JOSÉ

***2912**

Romero

Ferrà

Catalina

***1804**

ROSSELLO

CAÑELLAS

CLAUDIA

***6441**

Rosselló

Mena

Carlos

***9880**

ROVIRA

SERRANO

NÚRIA

***6979**

Rubert

Coronel

Antonio

***9235**

RUBERT

CORONEL

LEANDRO MIGUEL

***9235**

Rupérez

Cornell

María del Pilar

***3799**

SALAMANCA

SANCHEZ

ISABEL

***7539**

SALLERAS

VICENS

GABRIEL

***8758**

SALOM

MORENO

MARIA ANTONIA

***5248**

SAMPOL

BIBILONI

JOSÉ LUIS

***7650**

SÁNCHEZ

VILLALBA

JUAN JOSÉ

***9683**

Sánchez

Valle

Cristian

***9002**

SANZ

CABALLERO

SANDRA

***9828**

SASTRE

VICENTE

NÚRIA

***5929**

Sastre

Oliver

Juan Sastre Oliver

***7100**

Sastre

Català

Aina

***8628**

Serra

Mas

Francisca

***7537**

SERRA

VALLS

VANESA

***3842**

SERRA

FERRER

JUAN ANTONIO

***5838**

SERRA

VIZOSO

TOMAS

***4732**

SERVERA

ESPALLARDO

MIQUEL

***0310**

SERVERA

MORA

MAGDALA

***2384**

SERVERA

MASSANET

CATALINA

***1563**

Sicilia

Gómez

Francisco Javier

***8948**

SOCIAS

UTRERO

MARGARITA

***1301**

SOCIAS

CONTRERAS

MARIA

***4575**

SOCÍAS

LÓPEZ

PATRICIA

***1940**

SOLANO

ROLDÁN

EVA

***9785**

SOLER

SERRA

GUILLERMO

***3982**

SOLER

GENESTRA

CLARA

***4008**

SOLER

SERRA

MIQUEL

***0932**

TALTAVULL

CARRERAS

INES

***0831**

TEJADA

SANCHO

EDUARDO

***1160**

THOMÁS

LLITERAS

ISABEL

***6838**

TOMAS

ROCA

FRANCISCA

***0974**

TORRES

FERRER

JAIME

***1845**

Torres

Ribas

Antonio

***4573**

TRUJILLO

SÁNCHEZ DE LEÓN

MARÍA ANTONIA

***5761**

TUR

FIGUERUELO

MARIA ELENA

***1196**

Ucendo

Arroyo

Alvaro

***6914**

VALLESPIR

FLO

MARTA JOANA

***1774**

Vanesa

López

Iglesias

***1918**

VANRELL

JULIA

MARIA DELS ANGELS

***6053**

Vaquer

Muntaner

MªMagdalena

***6238**

VAQUER

MUNAR

MARIA DEL MAR

***6923**

VARGAS

CALERO

JUAN ANTONIO

***7224**

VAZQUEZ

CRESPO

MARIA MILAGROS

***5729**

VERGER

AGUILAR

MARIA DE LLUCH

***7663**

Verger

Fullana

Maria

***7033**

Vicens

Bauza

Joan

***8042**

VICENS

CLER

MARIA

***1761**

VIDAL

RIPOLL

FRANCESCA

***2823**

VIDAL

RIVERA

MARIA DE LA PAZ

***0948**

Vidal

Jordi

Bárbara María

***0142**

Vilella

Fuster

Catalina

***6437**

Weiller

Vidal

Miguel Eduardo

***4896**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

ZAFORTEZA

CERDÁ

MARIA DEL PILAR

***2834**

ZANOGUERA

CLADERA

FRANCISCO

***1936**

1.2 Subgrup A1, Administració especial

Arquitecte-a superior

Llinatges

 

Nom

DNI

ACOSTA

TORRES

MARIA DEL CARMEN

***6823**

APALATEGUI

AIZPURU

MIREN

***9795**

Bauçà

Cerezo

Concepció

***7038**

BIGORRA

GONZÁLEZ

AINA

***6743**

BLANES

MAYANS

LUIS

***1953**

BRIONES

MARDONES

CARLOS

***5969**

Buñola

Pedrol

Aina Maria

***8883**

Cabrer

Rivera

Pedro Luis

***8052**

CALVIÑO

FRAU

CATALINA

***2795**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

CAMPRODON

ROSANAS

MARIA

***0913**

CAÑELLAS

GINARD

MIGUEL

***8909**

Capellà

Terrez

Miguel Ángel

***3347**

CARRASCO

DE LA CRUZ

PAZ

***0495**

Cifre

Bennàsar

Bartomeu

***8766**

Darder

Estrades

Bàrbara

***3492**

DOMÍNGUEZ

GARCÍA

ISABEL

***9690**

ESCOBAR

BONET

MARIA

***2985**

ESTARELLAS

PALMER

MIGUEL

***9644**

EUSTAQUIO

MARTÍN

LUIS

***5797**

FERNANDEZ

CORRAL

SAMUEL

***4066**

FERNANDEZ

PUIG

AGUSTÍ

***1737**

Ferrando

Martorell

Elisa

***2629**

Ferrer

Rossello

Aina

***4651**

FLORIT

MARTORELL

MARIA DE LLUC

***3076**

Forner

Todó

Carlos

***0103**

Garcia

Peraire

Ana

***9510**

GELABERT

PARIS

MARIA

***3797**

GOMEZ

MEDINA

JOSE JAVIER

***3789**

GONZÁLEZ

GONZÁLEZ

RODRIGO ANÍBLA

***6948**

HERRERA

ITURAT

Erik

***2574**

HOMAR

HORTIGÜELA

ALVARO

***8163**

JORQUERA

GARCÍA

FRANCISCO GINÉS

***7079**

LAURA

COLOM

SEGUÍ

***5991**

LLUÍS MIGUEL

GALMÉS

TRUEBA

***2244**

LLULL

DURO

ANGEL

***6783**

Manjavacas

Lindmark

Agneta

***7790**

Martínez

Alvarado

María Luisa

***6424**

Mayans

Sureda

Jaime Onofre

***6123**

Mesquida

Mas

Gabriel

***2157**

Mollar

Bort

Maria Esther

***9310**

MUÑOZ

FAUS

MARIA DEL MAR

***1873**

Muntaner

Miralles

Ana Soledad

***6544**

OLIVER

HERRERO

MARIA EUGENIA

***3327**

Oliver

Colell

Gabriel Martín

***1371**

OURO

PARDO

ISABEL

***3742**

PASCUAL

PAULES

PATRICIA CAROLINA

***7192**

Pereiro

Barceló

David

***2821**

PIZA

SEGURA

MARIA CRISTINA

***3643**

POL

MARTÍ

JOAN VICENÇ

***2038**

Pons

Garcias

Victoria Catalina

***2898**

PONZOA

PINA

ANGELA

***2201**

Puigserver

Antich

Ivan

***8971**

Ramon

Pou

Joan

***4328**

Reparaz

Vives

Iñaki

***5439**

Reus

Frontera

Jaume

***5051**

RIERA

PASCUAL

CATALINA MARÍA

***6860**

RODRÍGUEZ

CARBALLÉS

MARÍA DEL CARMEN

***8136**

ROMERO

CROSA

OSCAR

***7803**

RUIZ

ORTEGA

MONTSERRAT

***7852**

SALVA

CABRER

JUANA ANA

***0924**

Seco

Gago

Lucas

***0488**

SERRANO

GOMILA

OSCAR

***0595**

SERVERA

BUADES

ANTONIA

***7252**

SEVILLA

SANCHO

FRANCISCO ALONSO

***6710**

Susilla

Georgiou

David

***2804**

Togores

Piquer

Matías José

***7318**

TORRES

PUJOL

ESTEBAN

***8516**

WURSCHMIDT

DELGADO

MARIA TERESA

***6260**

Biòleg –òloga

Llinatges

 

Nom

DNI

Aguiló

Qués

PEDRO ANTONIO

***2691**

Campins

Marroig

Ruth Patricia

***2809**

Camprubi

Pol

Josep

***2353**

Capote

Cifre

Maria Francisca

***7669**

Cifre

Ferriol

Aina

***5440**

LLITERAS

RIUTORT

ROSA MARIA

***4615**

Mateu

Amengual

Antoni

***4206**

Mayol

Alcover

Elvira

***0475**

MELIS

FUENTES

NOELIA

***4108**

Molins

Segovia

Gonzalo

***0807**

Montaner

Alonso

María Concepción

***4018**

MOYA

PAIS

CARMEN

***1354**

Muñoz

Muñoz

Maria del Carmen

***5271**

Nadal

Abarquero

Joan Esteve

***2630**

PEREZ

TORRES

ASVIN

***4742**

PRATS

ROTGER

LLUCIA

***6325**

REUS

RIERA

ANTONIA MARIA

***3044**

RODRIGUEZ

GOMEZ

MARIA ESTRELLA

***6808**

RODRIGUEZ

DESCLAUX

MARINA

***4409**

SÁEZ

GOÑALONS

ENCARNACIÓN ANA

***6449**

SALGUERO

MARTINEZ

Juan

***7314**

Sardiña

Ques

Rosa Maria

***6577**

SERRA

CANTALLOPS

MIQUEL ÀNGEL

***4886**

TORRECILLA

SUREDA

SILVIA

***3589**

Trujillo

Riquelme

María Práxedes

***2327**

Vázquez

Muñoz

Aina

***9877**

Vidal

Rigo

Maria

***1161**

Enginyer-a de camins, canals i ports

Llinatges

 

Nom

DNI

Susilla

Georgiou

David

***2804**

Rius

Gibert

Juan Maria

***2952**

de Pablo

Escolà

Antonio

***7933**

GARCIA

RUBIO

JOAQUIN

***7230**

PIERA

BOLO

JOSEP SALVADOR

***9030**

MORALEJO

RODRÍGUEZ

JAIME

***8299**

FERNANDEZ

HERRERA

JAIRO

***6658**

Dell'Avo

 

Corrado

***9856**

Martínez

Comas

Maria Esther

***2903**

ATAUN

BUENO

LARA

***2209**

Mas

Fiol

Maria del Salvador

***1922**

PASTOR

PELLICER

SILVIA

***5699**

MONTANER

BERGES

LAURA ÁNGELA

***4673**

SAGRERA

NUÑEZ

DANIEL

***7569**

Susilla

Georgiou

Estela Inés

***7363**

CALDES

BAUZA

FRANCESC

***5617**

Sierra

Galbarro

Andreu

***0091**

González

López

Manuel

***5991**

AFÁN DE RIVERA

MORENO

JUAN ANTONIO

***2217**

Astol

Pons

Juan

***0099**

Mollar

Bort

Maria

***7993**

Mudoy

Villalobos

Francisco

***5420**

Oliver

Gelabert

Antoni Miquel

***1923**

GARCÍA

MARTÍNEZ

JUAN ANTONIO

***4461**

GUZMAN

GUZMAN

ASCENSION

***2942**

BARBERO

RODRÍGUEZ

ANA ISABEL

***3232**

Ruiz

Real

Daniel

***9194**

RIERA

FERRER

JUAN MIGUEL

***0685**

Leo

Rubio

Juan

***5626**

Gost

Amengual

Miquel

***2970**

Baleta

Mulet

Mar

***0178**

MONTIS

SÁNCHEZ

RAMÓN MARÍA

***0342**

Molina

García

Miguel Ángel

***0457**

MUNTANER

RIUTORT

MARGARITA

***2480**

Kröger

 

Arne

***7087**

Miguel

Gaya

Rafel

***5586**

Pérez

Berral

Carlos

***9057**

Tècnic-a superior economista

Llinatges

 

Nom

DNI

ALFARO

PICÓ

CAROLINA

***9312**

ALOMAR

VELASCO

LEONOR FRANCISCA

***2111**

Alonso

Cano

Sergio José

***8077**

Alvaro

Ucendo

Arroyo

***6914**

AMENGUAL

RIERA

FRANCISCA

***9187**

ANGUERA

CABRER

SALVADOR

***7069**

ATIENZA

CARRAFA

SABINA

***8531**

AYUSO

VICENS

CECILIA

***4906**

BARCELÓ

GARCÍA

MARIA ANTONIA

***2441**

BARCIA

FERNANDEZ

ELENA

***0610**

BASSA

SIMONET

MARIA

***7101**

BERNABEU

HERNAIZ

MERCEDES

***0931**

BERNAT

RIERA

ANTONIO MIGUEL

***4736**

BERNAT

DEYA

FRANCISCA

***3553**

BESTARD

PUIG

BARTOLOME

***6126**

Bisun

Soroka

Inna

***7079**

BONED

NIELL

BARTOLOMÉ

***8482**

Bonnin

Garau

Maria del Pilar

***1893**

BORDOY

LOBO

MARÍA BELÉN

***6804**

Bover

Crespí

Pere Josep

***5133**

BRIL

RUIZ

JOAN

***1050**

Bustamante

Polanco

Leonor

***9755**

CAIMARI

SALAET

CARLOS

***3029**

CANALS

MEDINA

PEDRO

***4378**

CÀNAVES

SEGUÍ

BIEL

***4761**

Cañellas

Vidal

Juan

***6402**

Cano

Bisquerra

Francisco de Asis

***3404**

Cardoso

Cardoso

Federico

***1433**

CAZACU

CAZACU

NICOLETA

***6635**

Clar

Salva

Francisca

***3240**

CLAR

ARAGÓN

CATALINA

***3989**

COMAS

CAPO

JUAN ANTONIO

***5633**

COMPANY

ALCOVER

CARLOS

***4340**

Cortés

Isern

José Luis

***3650**

Cuadra

Tenerife

Carolina

***3462**

DE VILLALONGA

CALAFAT

JUAN

***8178**

DEL HOYO

CASTELL

ANTONIA

***8231**

DOLS

FIOL

CATALINA

***1803**

Escanellas

Genovard

Jeronima Mª

***8055**

Escarrer

Monserrat

Jaume

***1471**

Esteban

Comamala

Beatriz

***5849**

ESTELA

MIRÓ

MONICA

***9240**

FERNÁNDEZ

VÍLCHEZ

MARÍA DOLORES

***5922**

Fernández

Olivares

Silvia

***1888**

Ferrer

Clar

Aina

***8630**

Frau

Ramis

Maria Teresa

***1231**

Galindo

Walser

Evelyne

***8559**

Garau

Martinez

Camila

***0810**

Garau

Martínez

Maria

***0810**

Garau

Pujol

Catalina

***6725**

GARCIA

MAS

MARIA DEL ROCIO

***3337**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GAYA

CLADERA

ANTONIA

***8201**

GELABERT

LLAMBÍAS

IRENE

***5269**

GIL

SALLERAS

AINA MARIA

***5080**

Gomez

De la Cruz

Jose

***0080**

Gómez

Juan

Miquel

***7182**

Gomila

Ferrando

Margalida

***3661**

GUERRERO

MARTÍN

CARMEN

***7546**

Gutiez

Dronne

Michelle

***4320**

HERNANDO

RODRÍGUEZ

ROSA MARÍA

***0549**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

INAREJOS

VERDUGO

JOAQUIN

***5524**

JIMENEZ

RODRIGUEZ

JENNIFER

***7330**

Jiménez

Pérez

Lidia

***7134**

JOFRE

MOLL

IRENE

***5084**

JORDI

QUEVEDO

MARIA DE LOS ANGELES

***5134**

MANZANARO

QUIJADA

SONIA

***5884**

MARTINEZ

COMPANY

JOSEP JOAN

***2851**

MARTINEZ

PERELLO

MARINA

***9755**

MARTINO

BENNASAR

ALEJANDRO

***2732**

MARTORELL

MASCARÓ

ESTEBAN JUAN

***7551**

MAS

FERRER

GABRIEL

***2189**

MATAS

BESTARD

FRANCISCO JAVIER

***2688**

MAYOL

MARCH

MARIA ISABEL

***5834**

MESQUIDA

ESTEVA

BERNARDO DAVID

***6973**

MESQUIDA

CLADERA

MIGUEL

***0941**

MIR

LOPEZ

MARIA MAGDALENA

***3606**

MIRALLES

LLULL

BARTOMEU

***3998**

MOLINS

SEGOVIA

MARIA LUISA

***3945**

MORA

ORVAY

DANIEL

***7875**

Morales

Carrillo

Daniel

***2145**

MORANT

SANTAMARIA

FELIPE

***3736**

MOREY

MARTORELL

MARIA MAGDALENA

***1783**

MUNAR

VIDAL

MARGARITA

***5371**

MUÑOZ

COMES

MONICA

***5190**

Muntaner

de Diego

Gorka Joan

***7907**

Naranjo

Mejia

Andres Felipe

***8877**

OBRADOR

SALVA

JOAN

***4006**

Ocón

Garcés

María Pilar

***8334**

ORELL

POMAR

MARIA ANTONIA

***8814**

PARÉS

SANCHO

FRANCISCA

***2412**

PERELLO

MARTORELL

JUANA ANA

***9968**

Perelló

Cantallops

Catalina

***1431**

PERELLÓ

GAYÁ

IRENE

***3867**

Pérez

Reus

Marta

***3425**

POL

ROSSELLÓ

MARIA MAGDALENA

***0217**

QUINA

JAUME

LLUC

***3495**

Ramis

Ferriol

Francesca

***9612**

RAMON

POMAR

MARIA ANTÒNIA

***3390**

Ramon

Ferragut

Margalida

***1748**

RENART

VIVO

MARIA SALES

***7838**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

RIBOT

BAUTISTA DE LISBONA

XAVIER

***7093**

RIERA

JAUME

CATERINA

***3014**

RIERA

MESTRE

JUAN

***7223**

RINCÓN

OTERO

SUSANA

***0927**

RIPOLL

BAÑON

TERESA

***5014**

ROSSELLO

CAÑELLAS

CLAUDIA

***6441**

Rubert

Coronel

Leandro Miguel

***9235**

SALINAS

CEACERO

FRANCISCO MANUEL

***9984**

SANSO

JAUME

MARIA ANTONIA

***1948**

SASTRE

CONTRERAS

MARIA ANTONIA

***3227**

Sastre

Oliver

Juan

***7100**

SASTRE

NOGUERA

BERNAT

***7619**

SEGUI

JAUME

MIGUEL

***9993**

SEGUÍ

MARFIL

SONIA

***9582**

SEIJO

NOGUERA

GONZALO

***7630**

SERRA

FERRER

JUAN ANTONIO

***5838**

SERRADO

GUILLEM

MARIA DEL CARMEN

***6557**

SOCIAS

UTRERO

MARGARITA

***1301**

TALTAVULL

CARRERAS

41508312M

***0831**

TEJADA

SANCHO

EDUARDO*

***1160**

TOMAS

ROCA

FRANCISCA

***0974**

TORRES

RIPOLL

BERNAT

***5493**

Torres

Ribas

Antonio

***4573**

Vallespir

Palmer

Bartomeu

***2699**

Van Der Hofstadt

Serrano

Javier

***0000**

Vaquer

Muntaner

Maria Magdalena

***6238**

VAQUER

MUNAR

MARIA DEL MAR

***6923**

VARGAS

CALERO

JUAN ANTONIO

***7224**

VAZQUEZ

CRESPO

MARIA MILAGROS

***5729**

VICH

SANSO

MARCOS

***9282**

VIDAL

RIVERA

MARIA DE LA PAZ

***0948**

Villar

Yeates

Elisabet

***2635**

Weiller

Vidal

Miguel Eduardo

***4896**

Tècnic-a superior

Llinatges

 

Nom

DNI

Agudo

Martinez

Maria José

***4343**

AGUILAR

BENITEZ

MARIA JOSE

***8862**

AGUILO

QUES

PEDRO ANTONIO

***2691**

Aguiló

López

Eva

***2273**

ALBERTI

CASTILLO

CARLOS

***7518**

Alcázar

Navarro

Santiago

***5787**

ALCOBENDA

BREIJO

MARIA FRANCISCA

***5444**

ALFARO

PICÓ

CAROLINA

***9312**

ANGOSO

MASCÓ

MARÍA JOSÉ

***0936**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

ARBONA

MARCÉ

MARGARITA

***8326**

Arenas

Cano

Jennifer

***6328**

Argandoña

Castro

Jose Julio

***1225**

ARIAS

VINAGRE

LUCIA

***4836**

ARIZA

ARIZA

MARIA JESUS

***2040**

ARMENGOL

SOCIAS

MARIA MAGDALENA

***1507**

ATIENZA

CARRAFA

SABINA

***8531**

AYUSO

VICENS

CECILIA

***4906**

bacigalupe

blanco

xavier lluís

***5506**

BALAGUER

FIOL

FRANCISCA

***3549**

Balaguer

Huguet

Miguel

***5229**

BARBERO

RODRÍGUEZ

ANA ISABEL

***3232**

BARCELÓ

ADROVER

ANTONI

***3706**

BARCELÓ

PUJADAS

FRANCISCA

***0147**

Barceló

Grimalt

Salvadora

***1450**

Barceló

Vicens

Josep

***5295**

BARCELÓ

GARCÍA

MARIA ANTONIA

***2441**

Barros

Taboas

Ruben

***9272**

Batle

Mayrata

Margalida Maria

***1450**

BELMONTE

GALDÓN

SILVIA

***6976**

BELTRAN

CELIÀ

MARIA ANTÒNIA

***8732**

Benitez

Gil

Rosalia

***9917**

BERNAT

FAR

CATALINA ALICIA

***6564**

Bigorra

González

Aina

***6743**

BLANCO

RUIZ

SANDRA

***6910**

Blanco

Gómez

Fernando

***0295**

BLANES

MAYANS

LUIS

***1953**

Bohigas

Bravo

Emilio A.

***6453**

Bohoyo

Díaz

ARMANDO

***8997**

Bonet

Puigserver

Marta

***1679**

BONNAIL

MARTIN

MARTA

***1348**

BONNÍN

SALAMANCA

FRANCESC

***4877**

Bordons

Xammar

Maria Asunción

***7753**

Bosch

Uuttu

Maria Irmeli

***8947**

Bougaoua

Ramirez

Nora

***2230**

BRIONES

MARDONES

CARLOS

***5969**

BROTO

PACHIARDI

NEUS

***7717**

BRUJBA

BRUJBU

ANDREEA

***2396**

BUADES

BELTRAN

ANA MARIA

***2865**

BUJOSA

PICORNELL

BÀRBARA MARIA

***8010**

CABALLERO

LOPEZ

ISABEL CRISTINA

***3709**

Cabrer

Rivera

Pedro Luis

***8052**

CADENAS

ITURRIOZBEITIA

IRENE

***4919**

Caimaris

Albala

Francisco

***7835**

Calabria

Garau

Estanislau

***6514**

CALAFELL

MORENO

MARÍA LUISA

***0144**

Calle

Coloma

Cecilia Inés

***9326**

Callejo

Puértolas

Cristina

***8687**

CALLEJON

HERNANDEZ

RAQUEL

***1007**

CALVIÑO

FRAU

CATALINA

***2795**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

Campins

Marroig

Ruth Patricia

***2809**

CAMPRODON

ROSANAS

MARIA

***0913**

CÀNAVES

SEGUÍ

BIEL

***4761**

Cañellas

Veny

Katiana

***8998**

Cano

Bisquerra

Francisco de Asis

***3404**

Cantos

Armenta

Celia

***5942**

carbajo

caurel

eva

***0779**

CARO

LOPERA

ALEXANDRA

***3461**

CARRIEL

MOREIRA

KAREN LISSETTE

***6358**

Casanova

Flores

Carlota

***7468**

CASTRO

RABADAN

JOSE

***0306**

Cavada

Bonnin

Maria de los Angeles  

***9442**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CENTRO

GAMUNDI

JORDI

***3692**

CLADERA

ROIG

PEDRO VICENTE

***1472**

CLAR

VIDAL

FRANCISCA

***8996**

CLAR

ARAGÓN

CATALINA

***3989**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

Coll

Diaz

Margarita

***2961**

COLL

ALEMANY

ESPERANZA

***0928**

COLOM

CAÑELLAS

MIQUELA MARIA

***1279**

CONTI

GELABERT

AINA

***5891**

corral

garcia

carlos

***5018**

CORREA

ALCARAZ

ALBA MARÍA

***2837**

CORTELL

LÁZARO

FRANCISCA MARIA

***3048**

Cortés

Isern

José Lui

***3650**

COSTA

PEREZ

MARIA JOSE

***0159**

CRESPI

BASSA

MARIONA

***5955**

CRESPI

BESTARD

MARGARITA

***3691**

Crespí

Bennàssar

Maria Magdalena

***8287**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

Cuadra

Tenerife

Carolina

***3462**

Darder

Estrades

Bàrbara

***3492**

de España

Buades

Andrés

***9065**

de la Cruz

Cano

Lourdes

***0402**

DE LA FUENTE

GAITÁN

ADELA MARIA

***6383**

DE LA ROSA

ABRIL

ISABEL

***6398**

de Pablo

Escola

Marcos

***3550**

DELGADO

MÉNDEZ

MARIA PILAR

***5282**

DELGADO

RUL·LAN

MAR

***3638**

Dell'Avo

 

Corrado

***9856**

DOLS

FIOL

CATALINA

***1803**

ESCANELLAS

MAS

CATALINA

***6932**

ESCANELLAS

MAS

MARIA ANTONIA

***1803**

Escanellas

Genovard

Jerónima Mª

***8055**

Escarrer

Monserrat

Jaume

***1471**

ESCOBAR

BONET

MARIA

***2985**

ESPINOSA

PASCUAL

MARIA JOSE

***2796**

ESTABÉN

MASSOT

PAULA

***8592**

Esteban

Comamala

Beatriz

***5849**

ESTEVE

MANJON

EVA MARIA

***1095**

Estévez

Vanrell

Carlos Juan

***4752**

FARRE

OCHOA

MERCE

***0665**

Farré

Secall

Roger

***8749**

Feliu de la Peña

Pons

José Francisco

***5369**

FEO

CASAS

ESTHER

***2793**

FERNANDEZ

CLADERA

BRUNO

***7128**

FERNANDEZ

PUIG

AGUSTÍ

***1737**

FERNÁNDEZ

LOMBARDO

ARES

***6954**

FERNÁNDEZ

CASTELLÓ

JUAN FRANCISCO

***6242**

Ferrer

García

Isabel

***4577**

Ferrer

Clar

Aina

***8630**

Fiol

i Amengual

Joana Maria

***2680**

FIOL

GARCIAS

JORDI

***0348**

FORNÉS

HORRACH

ANTÒNIA

***1177**

Francisca

Rodríguez

Frau

***7413**

FRANCISCO

MARTINEZ

MARIA DEL ROSARIO

***0164**

FRAU

LOSA

CRISTINA

***0676**

Frau

Ramis

Maria Teresa

***1231**

FUSTER

ROCA

Mª LOURDES

***7096**

GAGO

VEGA

DANIEL JESÚS

***8687**

GALIÑANES

BESTARD

ARÁNZAZU

***5494**

Galindo

Walser

Evelyne

***8559**

Garau

Martinez

Camila

***0810**

Garau

Martinez

Maria

***0810**

Garau

Nadal

Rosa

***2697**

GARCIA

MARIN

MARIA DOLORES

***9437**

GARCIA

GOMEZ

NURIA

***8274**

GARCÍA

LÓPEZ

ESTHER

***7180**

GARCÍA

MARTÍNEZ

JUAN ANTONIO

***4461**

GARCIES

GOMILA

MARIA

***5651**

GELABERT

LLAMBÍAS

IRENE

***5269**

GILI

CRESPO

AMELIA

***4849**

GOMILA

CONTRERAS

MARIA DEL ROSARIO

***8034**

GONZALEZ

BORDAS

JULIA

***1997**

González

Peña

Patrocinio

***5600**

González

López

Manuel

***5991**

GONZÁLEZ

PEÑA

ESPERANZA

***5742**

Guéguen

Herry

Gaël Pascale

***1752**

GUERRERO

MARTIN

CARMEN

***7546**

Herding

 

Lisa Christina

***5866**

Hernández

Marín

Óscar Antonio

***4207**

HERNANDO

RODRIGUEZ

ROSA MARÍA

***0549**

Herrera

Iturat

Erik

***2574**

HERRERO

AIBAR

LAURA

***6815**

HEVIA

BLACH

MARIA

***8700**

HORRACH

LLITERAS

MARIA

***4509**

HOYOS

ALZATE

ANDRES FELIPE

***0942**

iserte

monell

josep

***5692**

JAUME

CATANY

ANTONI MIQUEL

***8411**

JOFRE

MOLL

IRENE

***5084**

Kröger

 

Arne

***7087**

Lerma

Barceló

Francina

***1896**

Lizana

Carrió

Paula

***2267**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

LLULL

DURO

ANGEL

***6783**

LLULL

GARRIGA

MARGARITA

***0674**

LOPERA

QUESADA

MARÍA

***5817**

LOPEZ

SANCHO

MATIAS

***2657**

López

Sancho

Emilio

***2657**

López

Puertas

Ginés

***9277**

Lucena

Nicolau

Patricia

***8089**

Luque

Aguilar

Ángeles

***6633**

LUQUE

RODRIGUEZ

LLUIS

***3519**

Manera

Fuente

Matias

***0797**

MANRESA

BELTRAN

MARIA DEL MAR

***5820**

MANZANARO

QUIJADA

SONIA

***5884**

MARGARITA

PALMER

SIMÓ

***3759**

MARIMON

MONCADAS

CATALINA

***6169**

MARTINEZ

TOMAS

MARIA ISABEL

***4798**

MARTINEZ

TRIVIÑO

JORGE

***3397**

MARTINEZ

FORTEZA

MARIA ASUNCION

***6216**

Martinez

Palmer

Isabel

***8842**

Martínez

Alvarado

María Luisa

***6424**

Martínez

Ortega

Antonia

***4691**

MARTÍNEZ

NOGUÉS

AINA VICTÒRIA

***2508**

MARTINO

BENNASAR

ALEJANDRO

***2732**

MAS

PÉREZ

Mª ANTONIA

***8393**

MAS

FERRER

GABRIEL

***2189**

MAS

FLAQUER

MARGALIDA

***2198**

MASSANET

LOFQUIST

JOANA MARIA

***9533**

MATAS

DE GRACIA

MARIA DEL CARMEN

***0754**

mateu

colom

joan

***0333**

MAURA

JAUME

MARIA VICTORIA

***3675**

Mayans

Sureda

Jaime Onofre

***6123**

MAYOL

SOCIAS

CATALINA MARIA

***3948**

Medina

Hernández

Deylin

***0848**

MELIS

FUENTES

NOELIA

***4108**

MESQUIDA

MASCARÓ

MARIA ANTÒNIA

***2732**

MESTRE

RIUTORT

MARIA ANTONIA

***4445**

MIR

PAYERAS

BARTOLOMÉ

***1277**

Mir

Socías

Francisca

***6108**

MIRALLES

LLULL

BARTOMEU

***3998**

MOLINS

SEGOVIA

MARIA LUISA

***3945**

MOLL

MARTORELL

CATALINA

***6180**

Mollar

Bort

Maria

***7993**

MONER

GONZÁLEZ

MARÍA TERESA

***1954**

MONSERRAT

QUETGLAS

CATALINA MACIANA

***3889**

Monserrat

Quetglas

Miquel

***7430**

Montaner

Alonso

María Concepción

***4018**

MONTANER

BERGES

LAURA ÁNGELA

***4673**

MONTIS

SÁNCHEZ

RAMÓN MARÍA

***0342**

Moragues

Figuerola

María Antonia

***9476**

Morales

Carrillo

Daniel

***2145**

MORANT

SANTAMARIA

FELIPE

***3736**

Moreno

Gil

Ana Francisca

***3357**

MORRO

BUJOSA

CATALINA

***7609**

Morro

Mas

Maria dels Àngels

***0732**

Moya

Pais

María José

***7513**

Moya

Pais

Irene

***0341**

MUNAR

VIDAL

MARGARITA

***5371**

Muñoz

Muñoz

Maria del Carmen

***5271**

MUÑOZ

MARTÍN

JOSE ANTONIO

***6613**

Navarro

Bertos

Jose Manuel

***7967**

Nicolau

Llabrés

Antonia

***3569**

Nicolau

Martí

Antoni

***1810**

NOGUÉS

SÁNCHEZ

MARÍA JOSÉ

***9477**

NOVO

TORRES

CONSUELO ADELAIDA

***1931**

Oliver

Gelabert

Antoni Miquel

***1923**

OLIVER

PERELLÓ

MARTA

***2217**

OURO

PARDO

ISABEL

***3742**

París

Hidalgo

Adoración

***5855**

Pazos

Arciniega

Angela

***2643**

PERELLO

ROSSELLO

MARGARITA

***2106**

Perello

Sastre

Francisca Maria

***0253**

PERELLÓ

GAYÁ

IRENE

***3867**

Perez

Torres

Asvin

***4742**

PEREZ

REUS

ANA

***3425**

PÉREZ

LLANOS

MARÍA YOLANDA

***4822**

Pérez

Reus

Marta

***3425**

Pietzsch

García

Mónica

***2994**

PIÑOL

ESPASA

FRANCISCO JAVIER

***3265**

PIVIDAL

SILLA

ISABEL

***9469**

Pizà

Nicolau

Maria

***3884**

Planas

Mulet

Pedro Juan

***2150**

POL

MARTÍ

JOAN VICENÇ

***2038**

Polls

Toledano

Cristina

***2863**

PONZOA

PINA

ANGELA

***2201**

PRATS

ROTGER

LLUCIA

***6325**

Puigserver

Sales

Jaume

***0689**

PUJOL

MAYOL

LORENZO

***2008**

QUETGLAS

SALOM

JEMIMA

***9247**

RADO

VAÑÓ

AGNÈS

***9593**

Rado

Vaño

Joan

***9593**

RAMON

POMAR

MARIA ANTÒNIA

***3390**

REIG

MORRO

JUANA MARIA

***1277**

Reolid

López

Carmen

***2421**

REUS

LLAGOSTERA

MARÍA CRISTINA

***4529**

REY

CARRICONDO

ANA

***5106**

Ribas

del Blanco

Ferran Ramon

***0595**

Ribas

PIZÀ

Andreu

***8138**

Ribot

Mestre

Margalida

***3703**

Riera

Mulet

Miquel Àngel

***3851**

RODENAS

DONAIRE

PEDRO

***1585**

RÓDENAS

JIMÉNEZ

ROSA MARIA

***6468**

RODRIGUEZ

VILLATORO

YOLANDA TERESA

***4552**

Rodriguez

 

Roxana Alejandra

***6493**

Romo

Taranchel

Ana Filomena

***0274**

ROSSELLO

CAÑELLAS

CLAUDIA

***6441**

Rosselló

Mena

Carlos

***9880**

RULLAN

GARAU

MARIA TERESA

***1717**

Sabater

Sureda

Maria Antonia

***6218**

SÁEZ

GOÑALONS

Encarnación Ana

***6449**

Sala

Nowotny

Sergio

***1367**

SAMPOL

MENA

RAFAEL

***0521**

SANCHEZ

FONT

FRANCISCO

***2952**

SÁNCHEZ

VILLALBA

JUAN JOSÉ

***9683**

Sánchez

Valle

Cristian

***9002**

Sardiña

Ques

Rosa Maria

***6577**

SARMIENTO

MOLINA

RAMÓN

***2728**

Sastre

Oliver

Juan

***7100**

SASTRE

SAENZ

ENCARNACION

***2910**

SASTRE

VICH

MARIA

***0861**

Sastre

Català

Aina

***8628**

SEGUÍ

MARFIL

SONIA

***9582**

SEGURA

PALMER

DANIEL

***9259**

Segura

Castelltort

Alejandro

***8599**

Segura

Maymó

Antonio

***0594**

Serra

Langford

Gabriela Bárbara

***1262**

SERRA

FERRER

JUAN ANTONIO

***5838**

SERRA

VIZOSO

TOMAS

***4732**

SERVERA

MORA

MAGDALA

***2384**

Sicilia

Gómez

Francisco Javier

***8948**

SIERRA

DELGADO

LORETO

***6741**

SIQUIER

MORELL

MARIA

***3567**

SOCIAS

UTRERO

MARGARITA

***1301**

SOLANO

ROLDÁN

EVA

***9785**

SOLER

GENESTRA

CLARA

***4008**

Solomando

Torres

Andrés

***8110**

SUAU

MORAGUES

ANTONI

***9108**

Susilla

Georgiou

Estela Inés

***7363**

taltavull

CARRERAS

INES

***0831**

TEJADA

SANCHO

EDUARDO

***1160**

TORRERO

ORTIZ

DOLORES MARIA

***7012**

TORRES

PUJOL

ESTEBAN

***8516**

TRIAS

NICOLAU

FELIU

***3727**

TUR

FIGUERUELO

MARIA ELENA

***1196**

Ucendo

Arroyo

Álvaro

***6914**

VANRELL

JULIA

MARIA DELS ANGELS

***6053**

Varela

Vázquez

Begoña

***2410**

VARGAS

CALERO

JUAN ANTONIO

***7224**

Vázquez

Sánchez

María Ana

***1036**

VENTURA

OBRADOR

CARMEN

***1411**

VENY

VENY

MARIA

***0106**

Verger

Fullana

Maria

***7033**

VERGER

AGUILAR

VICTORIA

***7489**

VICENS

COMPANY

FRANCESC

***4944**

Vidal

Jordi

Bárbara María

***0142**

VIDAL

RIVERA

MARIA DE LA PAZ

***0948**

VIDAL

RIGO

MARGALIDA

***8316**

Vidal

Rigo

Maria

***1161**

VILAS

ROCA

CATALINA

***0398**

Vilella

Fuster

Catalina

***6437**

YLLANES

PEREA

AMBAR

***9582**

Tècnic-a superior patrimoni etnològic

Llinatges

 

Nom

DNI

Altable

Miravalles

Fernando Leoncio

***7118**

ALVAREZ

GOZALO

PELAYO

***3679**

Alvaro

Frotté

Philippe

***8971**

BARCELÓ

ADROVER

ANTONI

***3706**

BERGAS

MAS

FRANCISCA MARIA

***5821**

BIGORRA

GONZALEZ

AINA

***6743**

BLANES

MAYANS

LUIS

***1953**

BONNÍN

SALAMANCA

FRANCESC XAVIER

***4877**

Borràs

Rhodes

Diana Roberta

***3192**

BROTO

PACHIARDI

NEUS

***7717**

Buñola

Pedrol

Aina maria

***8883**

Cabrer

Rivera

Pedro Luis

***8052**

CALVIÑO

CALVIÑO

CATALINA

***2795**

CAMPINS

SANTUCCI

FRANCETTE

***5985**

Cañellas

Obrador

Pau

***2748**

Cantarellas

Sancho

Victòria

***2347**

Cavada

Bonnin

Maria de los Angeles  

***9442**

Cendrós

Caldentey

Manuel

***2792**

CIUDAD

PÉREZ DE LEÓN

ALICIA

***1887**

Crespí

Bestard

Margarita

***3691**

DE PEDRO

MARTÍNEZ

ESTER

***0936**

ESCOBAR

BONET

MARIA

***2985**

ESTARELLAS

PALMER

MIGUEL

***9644**

Feliu de la Peña

Pons

José Francisco

***5369**

Ferrer

García

Isabel

***4577**

Galiano

Mera

Ismael

***3776**

GARCIA

SASTRE

JAIME MARTIN

***0881**

Gelabert

Estrany

Antonio

***2757**

GELABERT

PERELLÓ

CATERINA

***8853**

GENOVART

CAPELLÀ

JUAN MIGUEL

***3516**

González

Troya

Sonia de Fátima

***9464**

HEVIA

BLACH

MARIA

***8700**

Lizana

Carrió

Paula

***2267**

LLAMBIAS

CORTÉS

CRISTINA VICTORIA

***1808**

LLULL

DURO

ANGEL

***6783**

MARTINEZ

FORTEZA

MARIA ASUNCION

***6216**

Martínez

Ortega

Antonia

***4691**

MASSANET

VIVES

MARGARITA

***1588**

Mayans

Sureda

Jaime Onofre

***6123**

Mir

Socías

Francisca

***6108**

Moya

Pais

Irene

***0341**

Oliach

Fàbregas

Meritxell

***1007**

Oliver

Servera

Llorenç

***5109**

OURO

PARDO

ISABEL

***3742**

Perelló

Mateo

Laura

***7595**

POL

MARTÍ

JOAN VICENÇ

***2038**

Pons

Cortè`s

Antoni

***9681**

PONZOA

PINA

ANGELA

***2201**

Rebassa

Gelabert

Sandra Adriana

***1793**

Rivas

Antequera

María José

***1845**

RIVAS

ORTIZ

JAVIER

***6922**

RULLAN

GARAU

MARIA TERESA

***1717**

SALOM

FORTEZA

MARGARITA ANGELES

***3743**

Salva

Capo

Miguel Angel

***9802**

Segura

Castelltort

Alejandro

***8599**

Serrano

Luque

ESTEFANIA

***0220**

TORRERO

ORTIZ

DOLORES MARIA

***7012**

Valenzuela

Oliver

Alejandro

***2645**

VENY

VENY

MARIA

***0106**

Tècnic-a superior llicenciatura en dret

Llinatges

 

Nom

DNI

ACIMAS

MORÁN

MARTA ELENA

***5005**

ADROVER

BARCELÓ

AGUSTINA

***2480**

Agudo

Martinez

Maria Jose

***4343**

AGUILAR

COLLADO

FRANCISCA

***4326**

AGUILAR

BENITEZ

MARIA JOSE

***8862**

ALBERTI

CASTILLO

CARLOS

***7518**

ALCOVER

NOGUER

JOSEFINA

***3297**

ALCOVER

MIRALLES

JUANA EVA

***8481**

ALEJANDRO

MARIN

MARIA DEL CARMEN

***1184**

ALEMANY

JUAN

ANTONIA

***3604**

Álvarez

Legazpi

Eva

***9838**

Amengual

Siquier

Margarita

***1180**

AMENGUAL

BOVER

ALBA

***7463**

AMORAGA

GRIMALT

CATALINA

***1739**

Andrade

Barberá

Maria Paz

***5772**

ANDREU

BLANCO

SONIA

***4135**

Antich

Barcelo

Fernando

***8608**

Aragón

Pons

Nerea

***3405**

ARBOIX

ROURA

IRENE MARIA

***7029**

ARMENGOL

SOCIAS

MARIA MAGDALENA

***1507**

ARROM

BAUTISTA

MARIA ANTONIA

***0725**

ASENSIO

LAO

ENRIQUE

***2887**

ASPACHS

PAGÉS

CRISTINA

***5040**

Balaguer

Payeras

Carlos

***9112**

BARREIRO

NOVOA

DANIEL AGUSTIN

***4443**

BAUZA

RIBOT

RAFAELA

***3633**

BAUZA

RAMIS

MIQUEL ANGEL

***2625**

Bauzá

Muñoz

Guillermo

***9076**

BAUZÀ

ROSSELLÓ

CONSTANÇA

***9323**

BELMONTE

GALDÓN

SILVIA

***6976**

BELTRAN

MONSERRAT

MARIA DE LAS MERCEDES

***0418**

BELTRAN

CELIÀ

MARIA ANTÒNIA

***8732**

BENNÀSAR

GONZÁLEZ

LAURA

***1948**

Berastain

Durán

Adriana

***4619**

BERGÉS

BUENO

MÒNICA

***0912**

BERNAT

FAR

CATALINA ALICIA

***6564**

BIS

MAQUEDA

CATALINA

***8412**

BLAS

GUASP

CARMEN

***5107**

BONAFE

VERGER

JAIME

***2767**

Bonet

Puigserver

Marta

***1679**

Bosch

Uuttu

Maria Irmeli

***8947**

BOSQUE

GARCIA

LAURA

***2691**

BOU

MARTÍN

ANA MARIA

***5527**

Bougaoua

Ramirez

Nora

***2230**

Bouharrou

Djebary

Karima

***7321**

BOUZAS

GRAU

MARIA DEL CARMEN

***3646**

BURGUERA

VIDAL

CATALINA

***5089**

Bytsulya

Sharapa

Anna

***2893**

CABANELLAS

CALVO

MARGARITA

***0148**

Cadenas

Iturriozbeitia

Irene

***4919**

Caimaris

Albalá

Francisco Bernabé

***7835**

CALAFELL

MORENO

MARÍA LUISA

***0144**

Calle

Coloma

Cecilia Inés

***9326**

Campins

Lladó

Maria del Mar

***1982**

CAMPINS

FIOL

ANTONIA

***4237**

Cañellas

Veny

Katiana

***8998**

CAÑELLAS

TUGORES

MARTA

***0787**

Cañellas

Arcega

Belisa

***6810**

CANTÓ

LIESEGANG

GLORIA

***3678**

Capella

Trobat

Maria

***6772**

CAPLLONCH

CERDÀ

FRANCISCA SANDRA

***3669**

CAPÓ

TOUS

MARTIN

***6125**

CARDONA

VIDAL

MARIA MAGDALENA

***0386**

CARRIEL

MOREIRA

KAREN LISSETTE

***6358**

CARRILLO

PRIETO

JAVIER

***5673**

CASABE

ALMONACID

NATALIA

***0683**

Castilla

Carmona

Manuel

***8330**

CASTRO

RABADAN

JOSE

***0306**

CAZORLA

LOPEZ

NOELIA MARIA

***9326**

CELIA

CRESPI

CATALINA

***2513**

Cerdà

Capó

Maties

***2481**

Cerdó

Vandellós

Margarita María

***0114**

CIFRE

ROSSELLO

URSULA AINA

***3556**

Cintas

Cunill

Maria

***9603**

CLADERA

ROIG

PEDRO VICENTE

***1472**

CLOQUELL

DONADO

MATEO

***6392**

Cloquell

Miró

Juan Miguel

***5835**

Codina

Soler

Francisca

***2183**

Coll

Rotger

Antonia Catalina

***1494**

Coll

Campayo

Jose Luis

***6688**

Coll

Pascual

Adela

***8807**

COLMENERO

FEMENIA

MARIA DEL CARMEN

***3266**

Colomar

Guardiola

Mª del Mar

***6297**

COMELLA

BOSCH

CATALINA

***3732**

Company

Segui

Magdalena

***8754**

Corral

Garcia

Carlos

***5018**

CORREA

ALCARAZ

ALBA MARÍA

***2837**

CORRÓ

CAMPANER

CATALINA

***3870**

Costa

Forteza

Laura

***7067**

CRESPI

SERRA

MACIA

***1310**

CRESPÍ

RAYÓ

ISABEL

***3708**

CRESPIFF

BASSA

MARIONA

***5955**

CREUS

OLIVER

RAFEL MARIA

***0568**

de España

Buades

Andrés

***9065**

DE HONORATO

CAÑO

SUSANA

***2688**

DE MARÍA

ARREBOLA

ALBERTO

***7980**

DELGADO

MÉNDEZ

MARÍA PILAR

***5282**

DELGADO

RUL·LAN

MAR

***3638**

Domenge

Sansó

Isabel

***6944**

DOMINGUEZ

RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO

***2719**

Durán

Poo

Aitor Andoni

***1418**

ESCANELLAS

MAS

MARIA ANTONIA

***1803**

ESTEBAN

HERNÁNDEZ

MARINA

***3720**

ESTEVE

MANJON

EVA MARIA

***1095**

Estévez

Vanrell

Carlos Juan

***4752**

ESTRANY

VILLALONGA

JAUME

***7471**

Estrany

Sastre

Juana Maria

***0365**

FALCÓN

NADAL

BERNAT

***7062**

FELIU

DE OLEZA

RAFAEL

***4456**

FELIU

ALVAREZ DE SOTOMAYOR

MARIA DEL PILAR

***3369**

FEO

CASAS

ESTHER

***2793**

Fernandez

Navarro

Yelena

***2734**

FERNÁNDEZ

LOMBARDO

ARES

***6954**

FERRER

CIFRE

LAURA

***2656**

Ferrutja

Gironella

Marina

***6727**

FIOL

GARCIAS

JORDI

***0348**

FIOL

ALZAMORA

MARIA MARGARITA

***2115**

FONT

GAYA

CATALINA

***3654**

FRANCISCO

MARTINEZ

MARIA DEL ROSARIO

***0164**

FRAU

MARÍ

MARÍA JOSE

***8963**

Garau

Martinez

Maria

***0810**

Garau

Martinez

Camila

***0810**

GARCIA

MOYA

JOSE EDUARDO

***2574**

GARCÍA

LÓPEZ

ESTHER

***7180**

GARCÍA

DÍEZ

VIRGINIA

***3731**

García

Paradas

Eduardo

***2204**

García

Sánchez

María Dolores

***6566**

Garrigó

Campins

Catalina Maria

***5744**

GARROTE

SINTES

ALFONSO JUAN

***7509**

Gayá

Blanch

Andrea

***2148**

GINARD

BAUZA

BARTOMEU RAFEL

***2023**

GOMEZ

ALMIRON

MARIA JULIA

***2792**

GOMILA

CONTRERAS

MARIA DEL ROSARIO

***8034**

Gonzalez

Caceres

M. Amalia

***5308**

González

Peña

Patrocinio

***5600**

GONZÁLEZ

BORDAS

JULIA

***1997**