Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 205336
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria d’Odontòleg/odontòloga-Estomatòleg/estomatòloga d’Àrea d’Atenció Primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- A través de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de setembre de 2022 (BOIB núm. 128, de 01/10/2022) es va convocar un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria Odontòleg/Odontòloga-Estomatòleg/Estomatòloga d'Àrea d'Atenció Primària. Aquesta resolució fou modificada en data 11 d' octubre de 2022, (BOIB núm 134, de 15/10/2022) i en data 25 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 140, de 29/10/2022).

2.- El dia 13 de gener de 2023 es va publicar en el portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter provisional el concurs de trasllats esmentat.

3.- Ha finalitzat el termini per presentar al·legacions, d'acord amb les bases 6.2 i 6.3 de la convocatòria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.- Resoldre amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria Odontòleg/Odontòloga-Estomatòleg/Estomatòloga d'Àrea d'Atenció Primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat a través de les resolucions a les què es refereix el punt 1 de l'apartat «Fets».

2.- Determinar que amb la present resolució s'adjudiquen definitivament les places ofertes a les persones concursants basant-se en les places sol·licitades i l'ordre determinat per la puntuació obtinguda, segons figura en la llista de l'annex d'aquesta resolució.

3.- Recordar que, de conformitat amb la base 7.5 de la convocatòria, les places adjudicades són irrenunciables, tret que la renúncia estigui motivada per la obtenció d'una plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra administració pública, en base a l'article 37.4 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

4.- Disposar que, de conformitat amb la base 8.1 de la convocatòria, les persones concursants que hagin obtingut una plaça cessin en la plaça que estiguin ocupant en el termini dels 3 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.- Establir que, d'acord amb la base 8.2 de la convocatòria, la presa de possessió de les noves places ha d'efectuar-se en els terminis següents: dins dels 3 dies hàbils següents a la data del cessament si les places estan ubicades en el mateix municipi; en 15 dies hàbils si estan situades en municipis diferents però en la mateixa àrea de salut; i en un mes si estan localitzades en un municipi i en una àrea de salut diferents o quan impliqui un canvi de servei de salut. Segons la base 8.5 de la convocatòria, si l'adjudicació de la plaça implica reingressar en el servei actiu, el termini per prendre possessió és d'un mes comptador des de la data de publicació de la resolució definitiva del concurs.

6.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2007, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot presentar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

(Firmat electrònicament: 23 de març de 2023)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX Resolució definitiva del concurs de trasllats de la categoria Odontòleg/Odontòloga-Estomatòleg/Estomatòloga d'Àrea d'Atenció Primària

Amb plaça

Doc. Identitat

Cognoms, nom

Plaça

 Gerència

Puntuació

4149*****

FLORES ROBLES, JOSÉ LUIS

05083

G.A.P. MALLORCA

46,80

4313*****

FLORES ROBLES, MARTA

05083

G.A.P. MALLORCA

25,60

Sense plaça

No hi ha persones candidates