Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 204229
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) de data 26 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre), correcció d'errades de 9 de novembre de 2022 (BOIB núm. 146 de 12 de novembre) es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022.

2. Mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió, i s'han publicat al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció. D'acord amb la Base 7 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, aquesta resolució es va publicar al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció en data 22 de febrer de 2023, atorgant un termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per esmenar el defecte.

3. En data 6 de març de 2023 va finalitzar el termini indicat per esmenar, i d'acord amb la Base 7.3 de l'Annex II s'ha de dictar resolució en què s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. S'ha de fer constar que totes les persones excloses han esmenat, i que una persona aspirant admesa a la categoria de treball social ha renunciat a seguir participant, per la qual cosa, és té per desistida de la sol·licitud.

4. En relació a les al·legacions formulades a la llista provisional en el termini d'esmenes, no figuren a la llista definitiva de persones admeses i excloses, per no complir amb el procediment de presentació de sol·licituds establert a la base 6.1 i 6.2 de la convocatòria, les persones següents: Cristina Gual de Torrella Covas, Francisca Jofre Maimó i Esperanza Oliver Bauzá.

5. Les persones aspirants excloses que no hagin realitzat el tràmit d'esmena dins termini es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

Fonaments de dret

I. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

II. La base 7.2 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

La base 7.3 de l'Annex II, de la referida convocatòria estableix que un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

 

Resolc

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX I d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal personal laboral a les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX II d'aquesta Resolució.

3. Considerar omeses per no complir amb l'establert a la base 6.1 i 6.2 de la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, les persones relacionades a l'antecedent quatre que han presentat al·legacions.

4. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

5. Ordenar la publicació d'aquesta resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present Resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica;(21 de març de 2023)

El vicepresident 1er Jaume Tortella Cànaves

 

ANNEX I LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

Grup A

- Tècnic/a titulat/da superior farmàcia

DNI

Llinatges, Nom

***2262**

Bergas Castelló, Caterina

***8908**

Cañellas Ginard, Bàrbara

***5616**

Cisneros Barroso, María Eugenia

***1217**

Pons De Ves, Francisca

- Tècnic/a titulat/da superior psicologia

DNI

Llinatges, Nom

***8396**

Alba Melendez, Juan Carlos

***2656**

Alonso Gost, Isabel Estefania

***9857**

Amengual Matas, Gema Ana

***3072**

Aparici Banegas, Elvira

***0054**

Araujo Gil, Susana

***8106**

Blesa Vidal, Maria Francisca

***6176**

Boladeras Mestre, Antònia

***3327**

Camargo Rueda, Maria Francisca

***2060**

Campos Maya, Francisco

***0646**

Cardona Garí, Margalida

***2196**

Catalán Armenteros, María Sampedro

***1150**

Ciambella Arcidiacono, Alejandro Luis

***8996**

Clar Vidal, Francisca

***6802**

Coll Dols, Sandra

***6742**

Colom Vacas, Sara

***4347**

Corró Payeras , Juana María

***5198**

Díaz Tobaruela, Carolina

***6937**

Estarellas Rullan, Mª Del Carmen

***0665**

Farre Ochoa, Merce

***3932**

Ferrer I Oliver, Caterina De Fàtima

***9291**

Fontanet Cifre, Antonia

***0804**

Galindo Roa, Maria Camila

***3480**

Garijo Leal, Antonio

***1559**

Gomez Caballero, Sonia

***0240**

Gómez López, Yolanda

***1107**

González Ruiz, Juan Ignacio

***6293**

Jaudenes Gual Torrella, Teresa Niño Jesus

***6972**

Jerónimo Avendaño, Estefania

***9931**

Lopez Maldonado, Rebeca

***1696**

Mayoral San Julián, Irene

***8787**

Medina Lopez, Concepción

***5116**

Melia Guardia, Mercè

***6560**

Mendo Rios , Ana Maria

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antònia

***7691**

Moner Ensenyat, Francesc

***1994**

Monge Cañellas, María Julia

***8896**

Montes Arbona, Juana Belen

***3746**

Morey Marques, Marta

***7282**

Moya Moreno, Isabel

***1637**

Ortega Vila, Francisco

***7649**

Perelló Rosselló, Maria Antònia

***5866**

Pericàs Estarellas, Maria Antònia

***1136**

Ramirez Berron, Blanca Virginia

***1790**

Rosselló Mestre, Pere Damià

***6894**

Sanchez Vilar, Ana Belen

***1262**

Serra Langford, Gabriela Bárbara

***6741**

Sierra Delgado, Loreto

***4614**

Torres Planells, Lina

***2696**

Vives Salas, Maria Magdalena

- Tècnic/a titulat/da superior medicina

DNI

Llinatges, Nom

***5727**

Abellan Garcia, Jose

***8226**

Alos Salva, Maria Micaela

***3454**

Avila Camejo, Jorge

***8899**

Juan Roca, Marta

Grup B

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà fisioteràpia

DNI

Llinatges, Nom

***7194**

Abraham Miró, María Del Carmen

***1881**

Alemany Abraham, Victoria

***3981**

Barceló Reynes, Miquel

***1856**

Benito Valriu, Constança

***9900**

Galdon Fernandez, Sandra

***2238**

García Rullán, Luis

***6094**

Gual De Torrella Covas, Cristina

***0475**

Mayol Alcover, Joana Aina

***4286**

Mayol Socias, Antonia

***7422**

Miguel Torres, Vila

***3867**

Monserrat Contesti, Isabel Maria

***4807**

Moran Zafra, Miriam

***4406**

Pablos Piñas, Noelia

***2091**

Perelló Massutí, Esperança

***1121**

Petrov Ivanov, Ivan

***1725**

Pol Perelló, Margarita

***0693**

Quetglas Coll, Marta

***3256**

Rodriguez Caldentey, Ricardo

***9386**

San Sebastián Fernández, Katia

***8673**

Sanchez Lopez, Jose Maria

***6706**

Sánchez Enríquez, Lucía

***7793**

Vicens Company, Maria Antonia

***0969**

Xabuch Cardona, Sergi

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà teràpia ocupacional

DNI

Llinatges, Nom

***9992**

Alguacil García, Jesús María

***3881**

Blanco Manresa, Francisco

***4310**

Domínguez Estevez, Beatriz

***4044**

Fernández López, Javier

***9527**

Ferrer Puig, Maria

***7129**

Pioletti Salvatore, Laura

***4212**

Rebassa Cabrera, Marta

***3375**

Romero Beiro, Olga

***5256**

Verdera Martorell, Eva Maria

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà treball social

DNI

Llinatges, Nom

***2591**

Abraham Munar, Laura

***2546**

Amengual Picornell, Antonia

***3896**

Andreu Fiol, Rosa Maria

***3825**

Antich Salas, Maribel

***1237**

Arco Galindo, Raquel

***3700**

Barceló Matas, Margalida

***4060**

Barnes Cabrera, Silvia

***7155**

Bayle Santos, Sara

***6176**

Boladeras Mestre , Antònia

***6620**

Briones Amengual, Francisca Aina

***4811**

Caballero Solivellas, M. Isabel

***7652**

Cano López, Manuel Adrián

***0681**

Cano Gomez, Maria Del Carmen

***8924**

Ciprés Márquez, Ana Isabel

***7448**

Del Valle Alfaro, Alba

***7449**

Del Valle Alfaro, Laura

***8537**

Enfedaque Aguilar, Dara

***0971**

Estrany Sastre, Jaume

***2238**

Fernández Exposito, Ana Maria

***0359**

Fullana Lladó, Neus

***3619**

Garcia Pascual, Maria Yolanda

***5688**

Garcia Forteza, Jeronima Monica

***5229**

García García, María Del Mar

***2481**

García Noguerol, María Dolores

***6532**

García Giusti, María Ángel

***2008**

Genestra Serra, Catalina Maria

***5818**

Gómez Bonet, Irene Gabriela

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***6998**

Luna Mas, Carlota Margarita

***7781**

Marin Castaño, Cristina

***3800**

Martinez Sanchez, Lorena

***1843**

Martinez Benito, Maria Teresa

***0693**

Mas Ferra, Sonia

***4152**

Mascaraque Rojas, Antonio

***3674**

Maura Jaume, Maria Cristina

***7230**

Monteagudo Palma, Natalia

***0573**

Morado Wunderlich, Laura

***1513**

Moreno Caimariq, Bartomeu

***6942**

Navarro Gonzalez, Maria Del Carmen

***8466**

Ojea García, María Paloma

***4716**

Ortiz Jiménez, Maria Luisa

***9451**

Parada Rodríguez, Amaya

***7400**

Parra Ramirez, Mariló

***3360**

Peñarrubia Barrero, Maria

***7052**

Piqueras Cabañero, Maria Isabel

***1154**

Quetglas Mateu, Francisca

***4536**

Ramos Perez, Maria Isabel

***7539**

Riera Arbona, Barbara Maria

***1595**

Romero Notario, Silvia

***2778**

Roser Hernandez, Margarita

***6427**

Rosselló Rullan , Carme

***8696**

Rosselló Ferrer, Catiana

***0216**

Saneiro Buedo, Mª Farnes

***4497**

Santiago Rodríguez, Maria Lluïsa

***0278**

Simo Borras, Francisca

***2075**

Socias Pinto, Joana

***2593**

Solano Mairata, Carolina

***7768**

Torrens Mut, Rosa Maria

***3921**

Ucendo Sanchis, Maria Victoria

***6996**

Vallejo Monserrat, Aina Marina

***2594**

Vallespir Munar, Margalida

***0142**

Vaquer Arjonilla, Belén

***6522**

Vilches Rivero, Maria Jose

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà infermeria

DNI

Llinatges, Nom

***8887**

Alemany Mcewen, Ruben

***8725**

Asumu Edu, Irene Andeme

***4968**

Blanco Ferrando, Enrique Carlos

***6117**

Borras Vicente, Catalina

***9319**

Capó Ramis, Francisca

***2613**

Capó Rosselló, Francisca

***6489**

Charry Ramos, Gloria Esperanza

***9952**

Costa Pérez, Cristian

***8136**

Cuart Andreu, Rosa Maria

***6069**

Cutillas Ruiz, Maria Eugenia

***4259**

De Cien Gómez, Natalia

***2973**

Frutos Buades, Maria Jose

***1540**

Guillén Nebot, Mónica

***7186**

Guinjoan Flores, Marta

***7203**

Gutierrez Vargas, Yeny Angelita

***4051**

Hernandez Arredondo, Francisco Jose

***7999**

Jiménez Rosillo, Irene

***3420**

Jurado Cruz, Mirta Edith

***2230**

Kuper , Angelika Bernadette

***2849**

Llorca Sanchez, Nerea

***6954**

Lopez Jaume, Fernando

***9407**

Lucas Pérez, Mar

***7302**

Martinez Poveda, Abraham

***0387**

Medialdea Lorenzo, Sonia

***9797**

Medina Gutiérrez, Maria Del Pilar

***3169**

Mieres Mendez, Rosario Marina

***6841**

Montoya Vidal, Maria Inmaculada

***8671**

Morera Sempere, Ana Del Rebollet

***0371**

Navarro Enrique, Fátima

***5564**

Oliver Llado , Maria Esperanza

***6306**

Penín Fernández, María Isabel

***7911**

Peralta Barros, Soledad Alba

***1881**

Perelló Perelló, Martina

***9343**

Pol Creus, Margarita

***4862**

Ramis Janer, Gisela

***2594**

Ramis Riutort , Francisca

***7004**

Ripoll Noguera, Catalina María

***7983**

Robles Garcia, Cristina

***2544**

Rodriguez Quintero, Rosa Maria

***5297**

Rodriguez Caamaño, Angela

***9165**

Rubio Velazquez, Blanca

***3339**

Ruiz Armengol, Patricia

***5442**

Ruiz Teruel, Lara

***2546**

Salas Jiménez, Marina

***2555**

Sanchez Ruiz, Ana Maria

***8639**

Sanchez Marimon, Ester

***1642**

Sanchez Martorell, Catalina

***2555**

Sánchez Ruiz, Dolores

***0720**

Vich Morlà, Javier

***4602**

Vidal Oliver, Maria

 

ANNEX II

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

Grup A

- Tècnic/a titulat/da superior farmàcia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

 

​​​​​​​- Tècnic/a titulat/da superior psicologia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Tècnic/a titulat/da superior medicina

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

Grup B

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà fisioteràpia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

----

----------

-------

No hi ha persones aspirants excloses

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà teràpia ocupacional

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà treball social

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***3814**

Herranz Sanz , Elsa

Desistiment de la persona aspirant

- Tècnic/a titulat/da de grau mitjà infermeria

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses