Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS (IBISEC)

Núm. 203567
Resolució del gerent de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius per la qual es designen el Tribunals Qualificadors del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C D i E a l’IBISEC

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 de maig de 2022 es va aprovar l'oferta pública d'estabilització per l'any 2022 corresponent al personal laboral d'aquest ens públic. (BOIB núm. 69 de 28 de maig)

2. Mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 16 de desembre de 2022 es va aprovar la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l'IBISEC. (BOIB núm. 167, de 24 de desembre)

D'acord amb la base 19.2 d'aquesta convocatòria sobre nomenament dels membres dels tribunals, el conseller d'Educació i Formació Professional ha de nomenar els tribunals encarregats de la selecció, els quals tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

I de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 13 del Decret 27/1994 d'11 de març, el nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (pàgina web de l'IBISEC) un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies.

Endemés, d'acord amb la base 19.1. sobre la composició dels òrgans de selecció els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents. S'ha de constituir un tribunal per cada grup del prevists en l'article 27.3 del Conveni col·lectiu.

Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació acadèmica d'igual o de superior nivell que l'exigit als aspirants per a l'ingrés.

Així mateix, a la base 19.1.3 estableix que la determinació de la composició dels tribunals s'ha de dur a terme d'acord amb les normes següents:

a) El president/a i el secretari/a seran designats lliurement pel Conseller d'Educació i Formació Professional.

b) Els vocals han de ser nomenats entre el personal laboral en situació de servei actiu a l' Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius.

La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adequades. S'entén per representació equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni sigui inferior al 40%.

Per tot això, tal com consta al punt 9 de Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de dia 16 de desembre de 2022 pel qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l'IBISEC (BOIB núm. 167, de 24 de desembre)

9. Facultar al gerent de l'IBISEC per a que realitzi els tràmits d'impuls i instrucció dels processos corresponents, conforme allò que determina l'article 8.2 lletra s dels Estatuts de l'IBISEC

dict la següent

 

Resolució

1. Designar els Tribunals Qualificadors d'aquest procés selectiu, els quals estan constituïts pels membres que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'IBISEC)

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell d'Administració de l'IBISEC en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa sens perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 22 de març de 2023

El gerent de l'IBISEC Miquel Coll Cañellas

 

 

ANNEX 1

Tribunal Qualificador dels participants del grup A. Categoria Arquitecte

President/a:

Titular: Pilar Mesquida Jaume. Cap del servei de Projectes, Obres i Supervisió

Suplent: Guillem Quetglas Busquets. Cap de la Secció II

Vocal 1:

Titular: Cristòfol Maria Salas Cantarellas. Arquitecte.

Suplent: Carolina Moraleda Oliván. Cap de la Secció III

Vocal 2:

Titular: M. Pilar Viete Barber. Funcionària docent.

Suplent: Silvia Sanz Gutiérrez. Funcionària docent.

Tribunal Qualificador dels participants del grup A. Categoria Enginyer

President/a:

Titular: Alfonso González Galmés. Cap del servei d'Instal·lacions i Manteniment

Suplent: Benjamín Pavón Rego. Funcionari docent. Enginyer.

Vocal 1:

Titular: Cristina Díaz Holgado. Enginyera.

Suplent: Josep Miguel Perelló. Funcionari docent. Enginyer.

 

​​​​​​​Vocal 2:

Titular: M. Pilar Viete Barber. Funcionària docent.

Suplent: Silvia Sanz Gutiérrez. Funcionària docent.

Tribunal Qualificador dels participants del grup B. Categoria Arquitecte Tècnic

President/a:

Titular: Pilar Mesquida Jaume. Cap del servei de Projectes, Obres i Supervisió

Suplent: Guillem Quetglas Busquets. Cap de la Secció II

Vocal 1:

Titular: Catalina Alorda Comas. Arquitecta tècnic.

Suplent: Francisco González Valle. Arquitecte tècnic.

Vocal 2:

Titular: M. Pilar Viete Barber. Funcionària docent.

Suplent: Silvia Sanz Gutiérrez. Funcionària docent.

Tribunal Qualificador dels participants del grup C. Categoria Ajudant Facultatiu. Delineant

President/a:

Titular: Pilar Mesquida Jaume. Cap del servei de Projectes, Obres i Supervisió

Suplent: Guillem Quetglas Busquets. Cap de la Secció II

Vocal 1:

Titulars: Joan Pastor Espases. Delineant.

Suplent: Catalina Alorda Comas. Arquitecta tècnic

Vocal 2:

Titular: M. Pilar Viete Barber. Funcionària docent.

Suplent: Silvia Sanz Gutiérrez. Funcionària docent.

Tribunal Qualificador dels participants del grup C. Categoria Ajudant Facultatiu. Operador informàtic

President/a:

Titular: Mateo Suñer Servera. Cap d'Administració i Comptabilitat.

Suplent: Marta Garcia Noguera. Assessora jurídica.

Vocal 1:

Titular: Guillem Mas Adrover. Funcionari docent. Enginyer informàtic.

Suplent: Josep Miguel Perelló. Funcionari docent. Enginyer.

Vocal 2:

Titular: M. Pilar Viete Barber. Funcionària docent.

Suplent: Silvia Sanz Gutiérrez. Funcionària docent.

Tribunal Qualificador dels participants del grup D. Categoria Auxiliar Administratiu

President/a:

Titular: Mateo Suñer Servera. Cap d'Administració i Comptabilitat.

Suplent: Marta Garcia Noguera. Assessora jurídica.

Vocal 1:

Titular: Catalina Maria Cañellas Sitges. Administrativa.

Suplent: Antoni Rosselló Riera. Cap del Negociat II

Vocal 2:

Titular: M. Pilar Viete Barber. Funcionària docent.

Suplent: Silvia Sanz Gutiérrez. Funcionària docent.

Tribunal Qualificador dels participants del grup E. Categoria Subaltern

President/a:

Titular: Mateo Suñer Servera. Cap d'Administració i Comptabilitat.

Suplent: Marta Garcia Noguera. Assessora jurídica.

Vocal 1:

Titular: Antoni Matas Frau. Subaltern.

Suplent: Maria Mateu Reus. Subaltern. Ordenança.

Vocal 2:

Titular: M. Pilar Viete Barber. Funcionària docent.

Suplent: Silvia Sanz Gutiérrez. Funcionària docent.