Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 204244
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) de data 26 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre), es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022.

2. Mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió. D'acord amb la Base 8 de l'Annex II de les Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022, aquesta resolució es va publicar al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció en data 22 de febrer de 2023, atorgant un termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per esmenar el defecte.

3. En data 6 de març de 2023 va finalitzar el termini indicat per esmenar i d'acord amb la Base 8.3 de l'Annex II s'ha de dictar resolució en què s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses.

4. En relació a les al·legacions formulades a la llista provisional en el termini d'esmenes, no figuren a la llista definitiva de persones admeses i excloses, per no complir amb el procediment de presentació de sol·licituds, establert a la base 7.1 i 7.2 de la convocatòria, les persones següents: Monique Alexandra Diaz Vernon, Maria de la Paz Vidal Rivera, Pere Mallol Comes, Ana Teresa Trillo- Figueroa Alemany, Caterina Roca Bennasar, Maria Isabel Caballero Padilla, Rafel Garcies Trobat i Aina Amengual Mercant.

5. Les persones aspirants excloses que no hagin realitzat el tràmit d'esmena dins termini es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

Fonaments de dret

I. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

II. La base 8.2 de l'Annex II Bases Específiques de la Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 26 d'octubre de 2022 per la qual es va aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, disposa que les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

La base 8.3 de la de l'Annex II de la referida convocatòria estableix que un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

Resolc

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX I d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes que s'estableixen a l'ANNEX II d'aquesta Resolució.

3. Considerar omeses per no complir amb l'establert a la base 7.1 i 7.2 de la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, les persones relacionades a l'antecedent quatre que han presentat al·legacions.

4. Declarar decaigut en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 22 de febrer de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i en el Portal de Selecció de l'IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present Resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (21 de març de 2023)

El vicepresident 1er de l'IMAS Jaume Tortella Cànaves

 

ANNEX I  LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (dret)

DNI / NIE

Llinatges, Nom

***5005**

Acimas Morán, Marta Elena

***2480**

Adrover Barceló, Agustina

***8862**

Aguilar Benitez, Maria Jose

***4326**

Aguilar Collado, Francisca

***7518**

Alberti Castillo, Carlos

***8481**

Alcover Miralles, Juana Eva

***3604**

Alemany Juan, Antonia

***3342**

Amengual Moyá , Julian

***1846**

Amengual Rosselló, Francesca

***8112**

Amengual Ramis, Catalina Maria

***7029**

Arboix Roura , Irene Maria

***0725**

Arrom Bautista, Maria Antonia

***0726**

Arrom Bautista, Francisca Maria

***2887**

Asensio Lao, Enrique

***5040**

Aspachs Pagés, Cristina

***6976**

Belmonte Galdón, Silvia

***8732**

Beltran Celià, Maria Antònia

***4619**

Berastain Durán, Adriana

***0912**

Bergés Bueno, Mònica

***6564**

Bernat Far, Catalina Alicia

***8412**

Bis Maqueda, Catalina

***5569**

Bofill Contreras, Pedro

***1679**

Bonet Puigserver, Marta

***2691**

Bosque García, Laura

***5527**

Bou Martín, Ana María

***2230**

Bougaoua Ramirez, Nora

***2893**

Bytsulya Sharapa, Anna

***0148**

Cabanellas Calvo, Margarita

***0144**

Calafell Moreno, María Luisa

***9326**

Calle Coloma, Cecilia Inés

***1982**

Campins Lladó, Maria Del Mar

***8213**

Camps Galmes, Aloma

***4264**

Cañadas Vallvé, Irene Francisca De Paula

***8998**

Cañellas Veny, Katiana

***3678**

Cantó Liesegang, Gloria

***6772**

Capella Trobat, Maria

***0779**

Carbajo Caurel, Eva

***0386**

Cardona Vidal, Maria Magdalena

***6358**

Carriel Moreira, Karen Lissette

***8330**

Castilla Carmona, Manuel

***0306**

Castro Rabadan, Jose

***9326**

Cazorla Lopez, Noelia Maria

***1472**

Cladera Roig, Pedro Vicente

***6392**

Cloquell Donado, Mateo

***6688**

Coll Campayo, Jose Luis

***1494**

Coll Rotger, Antonia Catalina

***3266**

Colmenero Femenía, Maria Del Carmen

***6297**

Colomar Guardiola, Maria Del Mar

***3732**

Comella Bosch, Catalina

***2837**

Correa Alcaraz, Alba María

***3870**

Corró Campaner, Catalina

***7067**

Costa Forteza, Laura

***1513**

Cota Busquets, Carme

***5955**

Crespi Bassa, Mariona

***9065**

De España Buades, Andrés

***2688**

De Honorato Caño, Susana

***6349**

De Lorenzo Rosselló, Esther

***5282**

Delgado Méndez, María Pilar

***3638**

Delgado Rul·lan , Mar

***1336**

Encinas Cañadas, Sara

***1803**

Escanellas Mas, Maria Antonia

***1499**

Estarellas Pizarro, Maria Del Mar

***4752**

Estévez Vanrell, Carlos Juan

***9973**

Felipe Nicholas, Marcos Jerónimo

***3369**

Feliu Alvarez De Sotomayor, Maria Del Pilar

***4456**

Feliu De Oleza, Rafel

***2793**

Feo Casas, Esther

***7810**

Fernandez Lobete, Rosa Maria

***7662**

Fernández Santiago, Ylenia

***9742**

Ferragut Mayrata, Antoni

***2656**

Ferrer Cifre, Laura

***0348**

Fiol Garcias, Jordi

***3654**

Font Gaya, Catalina

***0164**

Francisco Martinez, Maria Del Rosario

***8963**

Frau Marí, María José

***1370**

Froilán Puigserver, Maria

***6625**

Galiot Ojeda, Marien

***3731**

García Díez, Virginia

***7180**

García López, Esther

***5447**

García Rotger, Cristina

***2574**

Garcia Moya, Jose Eduardo

***2398**

Gelabert Carulla, Maria Teresa

***4849**

Gili Crespo, Amelia

***7083**

Gilmartin Barbado, Maria Seyla

***9521**

Ginard Lladó , Juana María

***8034**

Gomila Contreras, Maria Del Rosario

***5308**

Gonzalez Caceres, Maria Amalia

***1997**

González Bordas, Julia

***5600**

González Peña, Patrocinio

***3238**

Grajera Boza, Eva María

***6376**

Guerrero Bergas, Alicia

***4513**

Homar Marcè, Margalida

***0942**

Hoyos Alzate, Andrés Felipe

***3731**

Izcue Capo, Enrique

***8050**

Jimenez Armijo, Maria Josefa

***8162**

Llaneras Frau, Maria Antonia

***9279**

Llinàs Font, Marina

***6600**

Llobera Gili, Rosa

***8223**

Llofriu Jaume, Pere Joan

***9280**

Lopez Manuel, Anna

***1918**

López Iglesias, Vanesa

***2657**

López Sancho, Emilio

***1121**

Madrid Sánchez, Carolina

***4447**

Mairata Iglesias, Maria Del Pilar

***6169**

Marimon Moncadas, Catalina

***2021**

Martin Hernando, Ana María

***4798**

Martinez Tomas, Maria Isabel

***3401**

Martínez Ortega, María Ángeles

***7446**

Martorell Font, Àgueda

***0431**

Mas Casasayas, Jordi

***6564**

Mas Cortes, Maria Magdalena

***3639**

Mascaro Portell, Antonia

***1926**

Mascaró Pérez, Aina Maria

***3865**

Massanet Forteza, Maria Esperança

***3696**

Massanet Jaume, Catalina Maria

***1719**

Massot Fortuny, Antoni

***4072**

Mateu Vinent, Ruth

***9357**

Mir Barceló, Esperanza

***5853**

Moll Vidal, Maria Elena

***1954**

Moner González, María Teresa

***2716**

Monserrat Bennasar, Maria

***7186**

Monserrat Vicens, Laura

***5736**

Mora Rotger, Maria Angeles

***6963**

Moradas Mercadé, Patricia

***4022**

Moragues Marqués, Isabel

***0084**

Morell Bethencourt, Monica

***6688**

Morell Planas, Mercedes

***9127**

Moreno Lebrón, Ricardo Juan

***3357**

Moreno Gil, Ana Francisca

***4359**

Morey Forcades, Juan Luis

***1157**

Mulet Aguiló, Victoria

***8124**

Munar Gregorio, Serafina

***0867**

Muñoz Ibañez, Juana

***8291**

Nadal Amengual, Maria Magdalena

***3898**

Navarro Roig, Maria De Las Mercedes

***6396**

Nevado Ferrà, Alejandro

***3569**

Nicolau Llabrés, Antonia

***1810**

Nicolau Martí, Antoni

***9477**

Nogués Sánchez, Maria Jose

***1931**

Novo Torres, Consuelo Adelaida

***3986**

Olabarria Vaquero, Francisco De Borja

***0961**

Orell Luque, Nuria

***1159**

Ortiz Blanco, Alba

***8120**

Palmer Cabrinetti, Maria De Las Mercedes

***3759**

Palmer Simó , Margarita

***0344**

Pascual García, Verónica

***9330**

Pascual Jaume, Aina Francisca

***6970**

Payeras Bennassar, Jaime

***6831**

Pedrol Cañellas, Virginia

***0253**

Perello Sastre, Francisca Maria

***3867**

Perelló Gayá, Irene

***3425**

Perez Reus, Ana

***2966**

Pérez García, Alicia Isabel

***4822**

Pérez Llanos, María Yolanda

***7793**

Pérez Noguera, Alicia María

***3265**

Piñol Espasa, Francisco Javier

***3668**

Pinya Montero, Lluis

***1140**

Piqueras Sánchez, Alejandro

***8833**

Pons Capó , Magdalena

***2351**

Prohens Salom, Margarita De Los Reyes

***5922**

Provenzal Cifre, Bartolome

***1645**

Provenzal Cifre, Beatriz

***9622**

Quetglas Pons, Pedro

***9544**

Reak Vallespir, Margalida

***2421**

Reolid López, Carmen

***0830**

Reynes Coronado, Elisabet Maria

***0595**

Ribas Del Blanco, Ferran Ramon

***1036**

Riera Jaume, Catalina

***8733**

Ripoll Genovart, Silvia

***4661**

Roca Mairata, Marta

***1585**

Rodenas Donaire, Pedro

***2372**

Rodenas Ginard, Maria Luisa

***8135**

Rodríguez Belinchón, Raquel

***6377**

Rodriguez Lopez, Jose Manuel

***1479**

Roldán Brondo, Maria Amalia

***2912**

Roldán López, María José

***1804**

Romero Ferrà, Catalina

***9880**

Rosselló Mena, Carlos

***6979**

Rovira Serrano, Núria

***7539**

Salamanca Sanchez, Isabel Maria

***9002**

Sánchez Valle, Cristian

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***9828**

Sanz Caballero, Sandra

***2074**

Serra Darder, Maria Luisa

***7537**

Serra Mas, Francisca

***8948**

Sicilia Gómez, Francisco Javier

***3982**

Soler Serra, Guillermo

***0932**

Soler Serra, Miquel

***7880**

Soria González, Sandra

***6838**

Thomás Lliteras, Isabel

***5761**

Trujillo Sánchez De León, Maria Antonia

***1196**

Tur Figueruelo, Maria Elena

***3285**

Vadell Noguera, Margarita

***1774**

Vallespir Flo, Marta Joana

***6053**

Vanrell Julià, Maria Dels Angels

***7663**

Verger Aguilar, Maria De Lluch

***1761**

Vicens Cler, Maria

***0142**

Vidal Jordi, Bárbara María

***6437**

Vilella Fuster, Catalina

***3107**

Villalonga Dalmau, Margarita

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

***1936**

Zanoguera Cladera, Francisco

 

Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (dret)

DNI / NIE

Llinatges, Nom

***8426**

Aarabe Zahri, Saleha

***5005**

Acimas Morán, Marta Elena

***2480**

Adrover Barceló, Agustina

***4326**

Aguilar Collado, Francisca

***8862**

Aguilar Benitez, Maria Jose

***7518**

Alberti Castillo, Carlos

***8481**

Alcover Miralles, Juana Eva

***3604**

Alemany Juan, Antonia

***2966**

Alicia Isabel Pérez, García

***3342**

Amengual Moyá, Julian

***1846**

Amengual Rosselló, Francesca

***5772**

Andrade Barberá, Maria Paz

***3405**

Aragón Pons, Nerea

***7029**

Arboix Roura , Irene Maria

***0725**

Arrom Bautista, Maria Antonia

***0726**

Arrom Bautista, Francisca Maria

***8669**

Artigues Ginard, Maria Isabel

***2887**

Asensio Lao, Enrique

***5040**

Aspachs Pagés, Cristina

***4443**

Barreiro Novoa, Daniell Agustin

***9076**

Bauzá Muñoz, Guillermo

***9323**

Bauzà Rosselló, Constança

***6976**

Belmonte Galdón, Silvia

***8732**

Beltran Celià, Maria Antònia

***0912**

Bergés Bueno, Mònica

***6564**

Bernat Far, Catalina Alicia

***8412**

Bis Maqueda, Catalina

***4908**

Blasco Coll, Laura

***1679**

Bonet Puigserver, Marta

***7252**

Bonnin Fuster, Maria

***2691**

Bosque Garcia, Laura

***5527**

Bou Martín, Ana Maria

***2230**

Bougaoua Ramirez, Nora

***0148**

Cabanellas Calvo, Margarita

***4919**

Cadenas Iturriozbeitia, Irene

***7835**

Caimaris Albalá, Francisco

***0144**

Calafell Moreno, María Luisa

***9326**

Calle Coloma, Cecilia Inés

***5985**

Campins Santucci, Francette

***1982**

Campins Lladó, Maria Del Mar

***8213**

Camps Galmes, Aloma

***4264**

Cañadas Vallvé, Irene Francisca De Paula

***8998**

Cañellas Veny, Katiana

***3678**

Cantó Liesegang, Gloria

***6772**

Capella Trobat , Maria

***0779**

Carbajo Caurel, Eva

***0386**

Cardona Vidal, Maria Magdalena

***6358**

Carriel Moreira, Karen Lissette

***0683**

Casabe Almonacid, Natalia

***0306**

Castro Rabadan, Jose

***9326**

Cazorla Lopez, Noelia Maria

***1472**

Cladera Roig, Pedro Vicente

***6392**

Cloquell Donado, Mateo

***2183**

Codina Soler, Francisca

***6688**

Coll Campayo, Jose Luis

***1494**

Coll Rotger, Antonia Catalina

***3266**

Colmenero Femenía, Maria Del Carmen

***6297**

Colomar Guardiola, Maria Del Mar

***3732**

Comella Bosch, Catalina

***5462**

Comes Cano, Jose Xavier

***2837**

Correa Alcaraz, Alba María

***3870**

Corró Campaner, Catalina

***7067**

Costa Forteza, Laura

***1513**

Cota Busquets, Carme

***5955**

Crespi Bassa, Mariona

***1310**

Crespi Serra, Macia

***6565**

Cuart Pujol, Mateu

***9065**

De España Buades, Andrés

***0433**

De Francisco Del Valle, Sonia

***2688**

De Honorato Caño, Susana

***6349**

De Lorenzo Rosselló, Esther

***5282**

Delgado Méndez, Maria Pilar

***3638**

Delgado Rul·lan, Mar

***1336**

Encinas Cañadas, Sara

***1803**

Escanellas Mas, Maria Antonia

***1499**

Estarellas Pizarro, Maria Del Mar

***4752**

Estévez Vanrell, Carlos Juan

***3369**

Feliu Alvarez De Sotomayor, Maria Del Pilar

***4456**

Feliu De Oleza, Rafael

***2793**

Feo Casas, Esther

***7662**

Fernández Santiago, Ylenia

***2656**

Ferrer Cifre, Laura

***0348**

Fiol Garcias, Jordi

***3654**

Font Gaya, Catalina

***0164**

Francisco Martinez, Maria Del Rosario

***8963**

Frau Marí, Maria Jose

***1370**

Froilán Puigserver, Maria

***7863**

Frontera Monserrat, Maria Del Mar

***5447**

García Rotger, Cristina

***3731**

García Díez, Virginia

***2574**

Garcia Moya, Jose Eduardo

***7180**

García López, Esther

***7509**

Garrote Sintes, Alfonso Juan

***2398**

Gelabert Carulla, Maria Teresa

***4849**

Gili Crespo, Amelia

***7083**

Gilmartin Barbado, María Seyla

***9521**

Ginard Lladó , Juana María

***8034**

Gomila Contreras, María Del Rosario

***5308**

Gonzalez Caceres, Amalia

***5600**

González Peña, Patrocinio

***1997**

González Bordas, Julia

***3238**

Grajera Boza, Eva María

***6376**

Guerrero Bergas, Alicia

***0942**

Hoyos Alzate, Andres Felipe

***3731**

Izcue Capó , Enrique

***8050**

Jimenez Armijo, Maria Josefa

***7321**

Karima Bouharrou, Djebary

***8162**

Llaneras Frau, Maria Antonia

***9279**

Llinás Font, Marina

***6600**

Llobera Gili, Rosa

***8223**

Llofriu Jaume, Pere Joan

***9280**

Lopez Manuel, Anna

***1918**

López Iglesias, Vanesa

***2657**

López Sancho, Emilio

***6635**

Macho Juan, Ricardo

***1121**

Madrid Sánchez, Carolina

***4447**

Mairata Iglesias, Maria Del Pilar

***9477**

María José Nogués, Sánchez

***6169**

Marimon Moncadas, Payeras

***2021**

Martin Hernando, Ana María

***4798**

Martinez Tomas, Maria Isabel

***3401**

Martínez Ortega, María Ángeles

***7446**

Martorell Font, Àgueda

***6564**

Mas Cortes, Maria Magdalena

***0431**

Mas Casasayas, Jordi

***3639**

Mascaro Portell, Antonia

***1926**

Mascaró Pérez, Aina Maria

***3696**

Massanet Jaume, Catalina Maria

***3865**

Massanet Forteza, Maria Esperança

***4072**

Mateu Vinent, Ruth

***9357**

Mir Barceló, Esperanza

***5853**

Moll Vidal, Maria Elena

***1954**

Moner González, María Teresa

***2716**

Monserrat Bennasar, Maria

***5736**

Mora Rotger, Maria Angeles

***6963**

Moradas Mercadé, Patricia

***4022**

Moragues Marqués, Isabel

***6688**

Morell Planas, Mercedes

***3357**

Moreno Gil, Ana Francisca

***9127**

Moreno Lebrón, Ricardo Juan

***4359**

Morey Forcades, Juan Luis

***7609**

Morro Bujosa, Catalina

***1157**

Mulet Aguiló, Victoria

***8124**

Munar Gregorio, Serafina

***1377**

Munar Llabrés, Magdalena

***0867**

Muñoz Ibañez, Juana

***8291**

Nadal Amengual, Maria Magdalena

***3898**

Navarro Roig, Maria De Las Mercedes

***6396**

Nevado Ferrà, Alejandro

***3569**

Nicolau Llabrés, Antònia

***1810**

Nicolau Martí, Antoni

***1931**

Novo Torres, Consuelo

***3986**

Olabarria Vaquero, Francisco De Borja

***2217**

Oliver Perelló, Marta

***0961**

Orell Luque, Nuria

***1159**

Ortiz Blanco, Alba

***7896**

Palliser Arellano, Maria Antonia

***3759**

Palmer Simó , Margarita

***5855**

París Hidalgo, Adoración

***0344**

Pascual García, Verónica

***6299**

Pastor Lozano, Claudia

***0253**

Perello Sastre, Francisca Maria

***3867**

Perelló Gayá, Irene

***3425**

Perez Reus, Ana

***4822**

Pérez Llanos, María Yolanda

***7793**

Pérez Noguera, Alicia María

***2130**

Pico Marimon, Cristina

***3265**

Piñol Espasa, Francisco Javier

***3668**

Pinya Montero, Lluis

***1140**

Piqueras Sanchez, Alejandro

***8833**

Pons Capó , Magdalena

***0461**

Prieto Cortés, Pedro Víctor

***5922**

Provenzal Cifre, Bartolome

***1645**

Provenzal Cifre, Beatriz

***9622**

Quetglas Pons, Pedro

***2421**

Reolid López, Carmen

***0595**

Ribas Del Blanco, Ferran Ramon

***8733**

Ripoll Genovart, Silvia

***2108**

Ripoll Coll, Rosa Isabel

***4661**

Roca Mairata, Marta

***2372**

Rodenas Ginard, Maria Luisa

***1585**

Rodenas Donaire, Pedro

***8135**

Rodriguez Belinchón, Raquel

***6377**

Rodriguez Lopez, Jose Manuel

***1479**

Roldan Brondo, Maria Amalia

***2912**

Roldán López, María José

***9903**

Romero González, 51099039p

***1804**

Romero Ferrà, Catalina

***9880**

Rosselló Mena, Carlos

***6979**

Rovira Serrano, Núria

***3799**

Rupérez Cornell, María Del Pilar

***7539**

Salamanca Sanchez, Isabel Maria

***0592**

Salom Porcel, Antoni

***1406**

Sanchez Curto, Cristian Raul

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***9002**

Sánchez Valle, Cristian

***9828**

Sanz Caballero, Sandra

***7537**

Serra Mas, Francisca

***2074**

Serra Darder, Maria Luisa

***4617**

Serra Sard, Miquel

***8948**

Sicilia Gómez, Francisco Javier

***9785**

Solano Roldan, Eva

***3982**

Soler Serra, Guillermo

***0932**

Soler Serra, Miquel

***7880**

Soria González, Sandra

***6838**

Thomás Lliteras, Isabel

***5761**

Trujillo Sánchez De León, María Antonia

***1774**

Vallespir Flo, Marta Joana

***6053**

Vanrell Julia, Maria Dels Angels

***7663**

Verger Aguilar, Maria De Lluch

***1761**

Vicens Cler, Maria

***0142**

Vidal Jordi, Bárbara María

***6437**

Vilella Fuster, Catalina

***3107**

Villalonga Dalmau, Margarita

***1732**

Ygarza Mc Manamly, Carlota Jose

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

***1936**

Zanoguera Cladera, Francisco

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat psicologia

DNI / NIE

Llinatges, Nom

***8393**

Acosta Ferrer, Lluc

***8396**

Alba Melendez, Juan Carlos

***3559**

Alcover March, Joana Aina

***2656**

Alonso Gost, Isabel Estefania

***9857**

Amengual Matas, Gema Ana

***0054**

Araujo Gil, Susana

***0147**

Barceló Pujadas, Francisca

***3635**

Bauza Torrens, Catalina

***8106**

Blesa Vidal, Maria Francisca

***6176**

Boladeras Mestre, Antònia

***2015**

Boquete Sancho, Patricia

***3018**

Borras Torres, Maria Magdalena

***0145**

Broncano García, Noelia

***2290**

Camacho Castillo, Isabel

***3327**

Camargo Rueda, Maria Francisca

***2060**

Campos Maya, Francisco

***3328**

Cañellas Barceló, Irene

***7761**

Castro Soler, Laura Irene

***2196**

Catalán Armenteros, María Sampedro

***4208**

Ceinos Garcia, Rubén

***2048**

Cerdà Obrador, Bàrbara

***1150**

Ciambella Arcidiacono, Alejandro Luis

***8996**

Clar Vidal, Francisca

***6802**

Coll Dols, F. Sandra

***4347**

Corró Payeras, Juana María

***1778**

Costa Riba, Sandra

***6786**

Crespí Rotger, Bernat

***2218**

De Arriba Cantallops, Catalina

***1143**

Diaz Palmer, Jose Miguel

***5198**

Diaz Tobaruela, Carolina

***1108**

Domingo Jiménez, Silvia

***1275**

Escales Tous, Josep Joan

***6932**

Escanellas Mas, Catalina

***6937**

Estarellas Rullan, Mª Del Carmen

***0665**

Farre Ochoa, Merce

***8749**

Farré Secall, Roger

***5486**

Feliu Alvarez De Sotomayor, Maria Del Carmen

***0374**

Feliu Terrones, Juan Jose

***3188**

Fernández Maestre, María Dolores

***5556**

Ferrer Verdera, Marina

***2680**

Fiol I Amengual, Joana Maria

***9291**

Fontanet Cifre, Antonia

***7004**

Fontirroig Reines, Laura Carolina

***0676**

Frau Losa, Cristina

***9620**

Fueris Munar, Joaquín Vicente

***0804**

Galindo Roa, Maria Camila

***1716**

Galmés Galmés, Antonia

***0988**

Garcia Garí, Catalina

***3092**

Garcia Robles, Aurora

***3169**

Garcia Salom, Noelia

***1609**

Garcías Llompart, Catalina

***3480**

Garijo Leal, Antonio

***4083**

Garrido Pascual, Maria

***3920**

Gijón Romaní, Aina

***3691**

Girart Pons, Joan

***6241**

Gitu Chacón, Carmen

***1559**

Gomez Caballero, Sonia

***0240**

Gómez López, Yolanda

***1107**

González Ruiz, Juan Ignacio

***7642**

Gonzalvez Troya, Daniel

***9228**

Grimalt Pons, Patricia Georgina

***9553**

Gutiérrez Quetglas, Cristina

***2092**

Gutierrez Reyes, Rosa Nuria

***6013**

Heredia Gómez, Susana

***7678**

Hermosilla Del Olmo, Patricia

***3664**

Hernández Blanes, Cristina

***3201**

Jaramago Bertrand, Carlos

***6293**

Jaudenes Gual Torrella, Teresa Niño Jesús

***8325**

Jimenez Duran, Angela

***8730**

Lancharro Rico, Maria Del Carmen

***6564**

Leal Maldonado, Emilia

***4348**

Leal Mayol, Elena Loreto

***1896**

Lerma Barceló, Francina

***8354**

López Picón, Dolores

***0332**

Martín De La Fuente Martín-Francés, Marta

***7766**

Martin Sastre, Nuria

***8555**

Martínez Catany, Maria Magdalena

***5830**

Martorell Castelló, Pere Joan

***8393**

Mas Pérez, Mª Antonia

***2087**

Massot Perelló, Margarita

***2631**

Maurin Billard, Maria Dolores

***8787**

Medina Lopez, Concepción

***7406**

Medrano Miralles, Ana

***5116**

Melia Guardia, Mercedes

***8945**

Mercadal Capó, Marina

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antònia

***7691**

Moner Ensenyat, Francesc

***1994**

Monge Cañellas, María Julia

***7776**

Montes García, Gema

***2387**

Morcillo Pérez, Isabel

***4275**

Moreno Mas, Ana

***5206**

Morey Ferriol, Catalina

***7282**

Moya Moreno, Isabel

***9335**

Muñoz Vidart, Irene

***1343**

Muñoz Perez, Carlos

***3136**

Mut Vallès, Maria

***0554**

Noguera Carrión, Cynthia

***6802**

Ojeda García, Mªangeles

***1637**

Ortega Vila, Francisco

***8386**

Ortega Higueras, María Del Carmen

***6069**

Pascual Calleja, Lucia

***1214**

Pastor Palenzuela , Maria Jose

***8486**

Perelló Terrasa, Coloma Maria

***5866**

Pericàs Estarellas, Maria Antònia

***6661**

Prados Clement, María Carmen

***1136**

Ramírez Berrón, Blanca Virginia

***4349**

Ramírez Heredia, Julia María

***0838**

Ramis Ramis, Maria Victoria

***5715**

Ribas Galumbo, Elisa Nieves

***1618**

Ribas Mas, Maria Margalida

***3696**

Riutort Lluís, Alba

***8172**

Rodrigo Ramírez, Tomás

***3771**

Rodríguez Poza, Laura

***5229**

Romero Cascos, Maria Del Carmen

***0274**

Romo Taranchel, Ana Filomena

***1790**

Rosselló Mestre, Pere Damià

***3007**

Sanchez Martinez, Eva

***0911**

Santiago Juan, Laura María

***1262**

Serra Langford, Gabriela Bárbara

***3273**

Serra Roca, Joana Maria

***6741**

Sierra Delgado, Loreto

***2488**

Simonet Vidal, Margalida

***0633**

Solé Ballester, Elena

***0568**

Suarez Carnacea, Jose Antonio

***4614**

Torres Planells, Lina

***7134**

Trías Salom, Sebastián

***7146**

Valor Visvikis, Artemis

***9533**

Vara Cifre, Margarita

***1849**

Vidal Perez, Maria Isabel

***2622**

Vidal Ribas, Juan Manuel

***2696**

Vives Salas, Maria Magdalena

***1430**

Zafra Serrano, Maria Del Carmen

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat pedagogia

DNI / NIE

Llinatges, Nom

***9201**

Aguadero Cifuentes, Maria

***7248**

Bestard Pareja, Antonia

***2106**

Gelabert Noguera, Biel

***0168**

Canovas Castello, Alejandra

***0998**

Cerron Bruno, Nelly Jackeline

***8214**

Coll Peña, Catalina

***1785**

Colom Cirer, Isabel Maria

***0932**

Comas Cladera, Isabel María

***9433**

Cruz Martinez, Maria Lucrecia

***1781**

De Prada Llosá, Maria José

***3432**

Deià Tortella, Maria Isabel

***0311**

Echeverria Cañabate, Antonio

***9706**

Esquer Corpas, Olalla

***7128**

Fernández Cladera, Bruno

***0554**

Ferretjans Serra, Silvia Rosanna

***2472**

Ferriol Alomar, María Antonia

***3736**

Garcia Moraleda, M. Dolores

***5023**

Garcia Forteza, Joan

***7910**

Garcia-Alcaide Fermoselle, Alba

***2181**

Ginard Ginard, Miquela

***4935**

González Rayó, Àngela

***2951**

González Rodríguez, José María

***2801**

Hansa Marin, Ingra Maria

***7430**

Jordi Garau, Sonia

***0510**

Latorre González, Beatriz

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***3232**

Malagrava Cantallops, Antonia

***3675**

Maura Jaume, Maria Victoria

***5377**

Medina Cañellas, Sonia

***1462**

Molina Ramirez, Isabel

***2615**

Pericas Llompart, Catalina Nieves

***7868**

Reines Vicens, Auba

***6038**

Salamanca López, Sara

***4186**

Seguí Vaquer, Bernardino Bartolomé

***9650**

Suárez Jerónimo, Verónica

***3721**

Suau Gomila, Ana María

***8488**

Torres Serrano, Sergio

***2289**

Tovar Morey, Andrea

***8018**

Trillo Perez, Alejandra

***1864**

Trobat Sbert, Catalina Maria

***0063**

Vaquer Servera, Juan Luis

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (economia)

DNI/NIE

Llitnatges, Nom

***9312**

Alfaro Picó, Carolina

***2111**

Alomar Velasco, Leonor Francisca

***8077**

Alonso Cano, Sergio José

***9187**

Amengual Riera, Francisca

***7069**

Anguera Cabrer, Salvador

***8531**

Atienza Carrafa, Sabina

***0610**

Barcia Fernandez, Elena

***7101**

Bassa Simonet, Maria

***3553**

Bernat Deya, Francisca

***5493**

Bernat Torres, Ripoll

***1406**

Bibiloni Castelló, Joana Maria

***7079**

Bisun Soroka, Inna

***8482**

Boned Niell, Bartolome

***2272**

Bonnín Cifre, Gaspar

***6804**

Bordoy Lobo, María Belén

***1593**

Borras Palou, Nuria

***5133**

Bover Crespí, Pere Josep

***1050**

Bril Ruiz, Joan

***3029**

Caimari Salaet, Carlos

***4761**

Cànaves Seguí, Biel

***3404**

Cano Bisquerra, Francisco De Asis

***3989**

Clar Aragón, Catalina

***3240**

Clar Salva, Francisca

***3801**

Clari Enguix, Salvador

***5633**

Comas Capo, Juan Antonio

***4340**

Company Alcover, Carlos Alberto

***3650**

Cortés Isern, José Luis

***1310**

Crespi Serra, Macia

***3462**

Cuadra Tenerife, Carolina

***9232**

D Amore , Silvio

***8231**

Del Hoyo Castell, Antonia

***1803**

Dols Fiol, Catalina

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***9240**

Estela Miró, Monica

***4752**

Estevez Vanrell, Silvia Maria

***1888**

Fernández Olivares, Silvia

***8630**

Ferrer Clar, Aina

***9574**

Gallastegui Alemany, Maria Eugenia

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***2322**

García Marcos, Gustavo Adolfo

***5269**

Gelabert Llambías, Irene

***5080**

Gil Salleras, Aina Maria

***4067**

Grimalt Llabrés, Margalida

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***5084**

Jofre Moll, Irene

***5134**

Jordi Quevedo, Maria De Los Angeles

***9734**

Llinás Vives, Marta

***1178**

López Torres, Josep Antoni

***5884**

Manzanaro Quijada, Sonia

***9333**

Marmolejo Guerra, Johanna

***5917**

Martin Martin Luengo, Ana Belen

***2732**

Martino Bennasar, Alejandro

***9655**

Mateu Aguilo, Antoni

***5834**

Mayol March, Maria Isabel

***3998**

Miralles Llull, Bartomeu

***3945**

Molins Segovia, Maria Luisa

***2145**

Morales Carrillo, Daniel

***1783**

Morey Martorell, Maria Magdalena

***5371**

Munar Vidal, Margarita

***7907**

Muntaner De Diego, Gorka Joan

***8877**

Naranjo Mejia, Andres Felipe

***2354**

Otero Almodóvar, Isabel

***9968**

Perello Martorell, Juana Ana

***3867**

Perelló Gayá, Irene

***1431**

Perelló Cantallops, Catalina

***3425**

Pérez Reus, Marta

***0947**

Pol Garcia, Francisco Javier

***0217**

Pol Rosselló , Maria Magdalena

***9612**

Ramis Ferriol, Francesca

***3390**

Ramon Pomar, Maria Antònia

***1748**

Ramon Ferragut, Margalida

***5106**

Rey Carricondo, Ana María

***3014**

Riera Jaume, Caterina

***7223**

Riera Mestre, Juan

***0927**

Rincón Otero, Susana

***5014**

Ripoll Bañon, Teresa

***6441**

Rossello Cañellas, Claudia

***9984**

Salinas Ceacero, Francisco Manuel

***3255**

Sanfeliu Peña, Francisca

***1948**

Sanso Jaume, Maria Antonia

***7619**

Sastre Noguera, Bernat

***7100**

Sastre Oliver, Juan

***9993**

Segui Jaume, Miguel

***9582**

Seguí Marfil, Sonia

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***6557**

Serrado Guillem, Maria Del Carmen

***1301**

Socias Utrero, Margarita

***0974**

Tomas Roca, Francisca

***5514**

Torrens Cañellas, Eugenia Maria

***6238**

Vaquer Muntaner, Maria Magdalena

***6923**

Vaquer Munar, Maria Del Mar

***7224**

Vargas Calero, Juan Antonio

***5768**

Varon Aceiton, Santiago

***5729**

Vazquez Crespo, Maria Milagros

***0948**

Vidal Rivera, Maria De La Paz

***2635**

Villar Yeates, Elisabet

***4896**

Weiller Vidal, Miguel Eduardo

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (prevenció)

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***8481**

Alcover Miralels, Juana Eva

***8326**

Arbona Marcé, Margarita

***5969**

Briones Mardones, Carlos

***8052**

Cabrer Rivera, Pedro Luis

***1007**

Callejon Hernandez, Raquel

***5985**

Campins Santucci, Francette

***9326**

Cazorla Lopez, Noelica Maria

***3550**

De Pablo Escolá, Marcos

***1499**

Estarellas Pizarro, Maria Del Mar

***4044**

Fernández López, Javier

***2029**

Ferrà Terrassa, Joan

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***9437**

Garcia Marin, Maria Dolores

***5651**

Garcies Gomila, Maria

***1559**

Gomez Caballero, Sonia

***1107**

González Ruiz, Juan Ignacio

***4207**

Hernández Marín, Oscar Antonio

***8411**

Jaume Catany, Antoni Miquel

***6564**

Leal Maldonado, Emilia

***7762**

Llull Gilet, Juan

***5294**

Mas Ferriol, Miquel

***9533**

Massanet Lofquist, Joana Maria

***6123**

Mayans Sureda, Jaime Onofre

***3742**

Ouro Pardo, Isabel

***8177**

Piñeiro Labrada, Adela

***2008**

Pujol Mayol, Lorenzo

***9247**

Quetglas Salom, Jemima

***9544**

Real Vallespir, Margalida

***1717**

Rullan Garau, Maria Teresa

***8168**

Sáez Moreno, Francisco

***2952**

Sanchez Font, Francisco

***8665**

Sancho Perez, Mª Magdalena

***2514**

Serra Riutort, Gabriel

***1940**

Socías López, Patricia

***7363**

Susilla Georgiou, Estela Inés

***9662**

Tejedor Forteza, Marta

***7318**

Togores Piquer, Matías José

***6260**

Wurschmidt Delgado, Maria Teresa

 

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa del treball

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***3454**

Avila Camejo, Jorge

***2939**

Cardell Gamarra, Catalina Maria

***0769**

Covacho Cordero, Daniel

***7661**

Roig Gayà, Francisca Maria

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***6823**

Acosta Torres, Maria Del Carmen

***8481**

Alcover Miralles, Juana Eva

***9312**

Alfaro Picó, Carolina

***5772**

Andrade Barberá, Maria Paz

***0936**

Angoso Mascó, María José

***7029**

Arboix Roura , Irene Maria

***8326**

Arbona Marcé, Margarita

***6328**

Arenas Cano, Jennifer

***0725**

Arrom Bautista, Maria Antonia

***8531**

Atienza Carrafa, Sabina

***5229**

Balaguer Huguet, Miguel

***5295**

Barceló Vicens, Josep

***3706**

Barceló Adrover, Antoni

***0610**

Barcia Fernandez, Elena

***6976**

Belmonte Galdón, Silvia

***3749**

Bennasar Sevilla, Alejandro

***9711**

Blanch Vicens, Daniel

***6910**

Blanco Ruiz, Sandra

***4877**

Bonnín Salamanca, Francesc Xavier

***7753**

Bordons Xammar, Maria Asunción

***3709**

Caballero Lopez, Isabel Cristina

***8052**

Cabrer Rivera, Pedro Luis

***6514**

Calabria Garau, Estanislau

***0144**

Calafell Moreno, María Luisa

***2398**

Caldentey Ferrer, Juana Maria

***2795**

Calviño Frau, Catalina

***5985**

Campins Santucci, Francette

***3461**

Caro Lopera, Alexandra

***7468**

Casanova Flores, Carlota

***0306**

Castro Rabadan, Jose

***9326**

Cazorla Lopez, Noelia Maria

***1472**

Cladera Roig, Pedro Vicente

***8996**

Clar Vidal, Francisca

***3989**

Clar Aragón, Catalina

***0928**

Coll Alemany, Esperanza

***0932**

Comas Cladera, Isabel María

***5891**

Conti Gelabert, Aina

***2837**

Correa Alcaraz, Alba María

***4347**

Corró Payeras , Juana María

***3650**

Cortés Isern, José Luis

***7173**

Covas Miranda, Natalia

***5955**

Crespi Bassa, Mariona

***8287**

Crespí Bennàssar, Maria Magdalena

***3462**

Cuadra Tenerife, Carolina

***3492**

Darder Estrades, Bàrbara

***9065**

De España Buades, Andrés

***9234**

De La Osa Pascual, Teodora

***3550**

De Pablo Escolá, Marcos

***5282**

Delgado Méndez, Maria Pilar

***3638**

Delgado Rul·lan, Mar

***1803**

Dols Fiol, Catalina

***6932**

Escanellas Mas, Catalina

***1803**

Escanellas Mas, Maria Antònia

***2985**

Escobar Bonet, Maria

***6937**

Estarellas Rullan, Mª Del Carmen

***1499**

Estarellas Pizarro, Maria Del Mar

***9644**

Estarellas Palmer, Miguel

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***4752**

Estévez Vanrell, Carlos Juan

***0665**

Farre Ochoa, Merce

***8749**

Farré Secall, Roger

***4456**

Feliu De Oleza, Rafael

***5486**

Feliu Alvarez De Sotomayor, Maria Del Carmen

***7128**

Fernández Cladera, Bruno

***2029**

Ferrà Terrassa, Joan

***4577**

Ferrer García, Isabel

***8630**

Ferrer Clar, Aina

***4266**

Ferrer Genovart, Maria Magdalena

***3753**

Ferriol Torrens, Maria

***2680**

Fiol I Amengual, Joana Maria

***0348**

Fiol Garcias, Jordi

***4211**

Font Roig, Antonia

***0103**

Forner Todó, Carlos

***1177**

Fornés Horrach, Antònia

***0676**

Frau Losa, Cristina

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***9437**

Garcia Marin, Maria Dolores

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***5651**

Garcies Gomila, Maria

***3480**

Garijo Leal, Antonio

***5269**

Gelabert Llambías, Irene

***5080**

Gil Salleras, Aina Maria

***2181**

Ginard Ginard, Miquela

***1559**

Gomez Caballero, Sonia

***5308**

Gonzalez Caceres, Amalia

***1107**

González Ruiz, Juan Ignacio

***1997**

González Bordas, Julia

***2942**

Guzmán Guzmán, Ascensión

***3664**

Hernández Blanes, Cristina

***8700**

Hevia Blach, Maria

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***0942**

Hoyos Alzate, Andres Felipe

***8411**

Jaume Catany, Antoni Miquel

***8050**

Jimenez Armijo, Maria Josefa

***8325**

Jimenez Duran, Angela

***1808**

Llambias Cortés, Cristina Victoria

***8162**

Llaneras Frau , Maria Antonia

***9734**

Llinás Vives, Marta

***7762**

Llull Gilet, Juan

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***2657**

López Sancho, Emilio

***9277**

López Puertas, Ginés

***1918**

López Iglesias, Vanesa

***3519**

Luque Rodriguez, Lluis

***6635**

Macho Juan, Ricardo

***5884**

Manzanaro Quiijada, Sonia

***7781**

Marin Castaño, Cristina

***2021**

Martín Hernando, Ana Maria

***4798**

Martinez Tomas, Maria Isabel

***3397**

Martinez Triviño, Jorge

***8531**

Martínez Pardo, Josep Baptista

***8393**

Mas Pérez, Mª Antonia

***9533**

Massanet Lofquist, Joana Maria

***9655**

Mateu Aguiló, Antoni

***3675**

Maura Jaume, Maria Victòria

***6123**

Mayans Sureda, Jaime Onofre

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antònia

***1277**

Mir Payeras, Bartolomé

***3998**

Miralles Llull, Bartomeu

***3945**

Molins Segovia, Maria Luisa

***7993**

Mollar Bort, Maria

***4018**

Montaner Alonso, María Comcepción

***4673**

Montaner Berges, Laura Ángela

***0342**

Montis Sánchez, Ramón María

***2145**

Morales Carrillo, Daniel

***3357**

Moreno Gil, Ana Francisca

***1783**

Morey Martorell, Maria Magdalena

***4359**

Morey Forcades, Juan Luis

***7282**

Moya Moreno, Isabel

***5420**

Mudoy Villalobos, Francisco

***5371**

Munar Vidal, Margarita

***5271**

Muñoz Muñoz, Maria Del Carmen

***3569**

Nicolau Llabrés , Antònia

***1810**

Nicolau Martí, Antoni

***9477**

Nogués Sánchez, María José

***1923**

Oliver Gelabert, Antoni Miquel

***0961**

Orell Luque, Nuria

***2354**

Otero Almodóvar, Isabel

***3742**

Ouro Pardo, Isabel

***2821**

Pereiro Barceló, David

***3867**

Perelló Gayá, Irene

***0253**

Perello Sastre, Francisca Maria

***3425**

Perez Reus, Ana

***3425**

Pérez Reus, Marta

***2966**

Pérez García, Alicia Isabel

***4822**

Pérez Llanos, María Yolanda

***3265**

Piñol Espasa, Francisco Javier

***1140**

Piqueras Sánchez, Alejandro

***9469**

Pividal Silla, Isabel

***0689**

Puigserver Sales, Jaume

***2008**

Pujol Mayol, Lorenzo

***9247**

Quetglas Salom, Jemima

***3555**

Rabal García, Javier

***9593**

Rado Vañó, Agnès

***2421**

Reolid López, Carmen

***5106**

Rey Carricondo, Ana

***8138**

Ribas Pizà, Andreu

***3014**

Riera Jaume, Caterina

***7223**

Riera Mestre, Juan

***6468**

Ródenas Jiménez, Rosa Maria

***2912**

Roldán López, María José

***1804**

Romero Ferrà, Catalina

***9880**

Rosselló Mena, Carlos

***1717**

Rullan Garau, Maria Teresa

***8168**

Saez Moreno, Francisco

***1367**

Sala Nowotny, Sergio

***7539**

Salamanca Sanchez, Isabel Maria

***0521**

Sampol Mena, Rafael

***2952**

Sanchez Font, Francisco

***9002**

Sánchez Valle, Cristian

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***0911**

Santiago Juan, Laura María

***9828**

Sanz Caballero, Sandra

***0861**

Sastre Vich, Maria

***1262**

Serra Langford, Gabriela Bárbara

***2514**

Serra Riutort, Gabriel

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***2384**

Servera Mora, Magdala

***7252**

Servera Buades, Antonia

***8948**

Sicilia Gómez, Francisco Javier

***0091**

Sierra Galbarro, Andreu

***9902**

Sierra Queralt, Montserrat

***3567**

Siquier Morell, Maria

***1301**

Socias Utrero, Margarita

***5180**

Socías Fuster, Catalina

***2593**

Solano Mairata, Antonio

***3982**

Soler Serra, Guillermo

***2912**

Soler Pujadas, Catalina Maria

***7363**

Susilla Georgiou, Estela Inés

***7318**

Togores Piquer, Matías José

***8516**

Torres Pujol, Esteban

***3727**

Trias Nicolau, Feliu

***1196**

Tur Figueruelo, Maria Elena

***2410**

Varela Vázquez, Begoña

***7224**

Vargas Calero, Juan Antonio

***1411**

Ventura Obrador, Carmen

***1485**

Vergara López, Juan Manuel

***4944**

Vicens Company, Francesc

***8316**

Vidal Rigo, Margalida

***0398**

Vilas Roca, Catalina

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***5727**

Abellan Garcia, Jose

***4500**

Font Gazquez, Sara

***6322**

Fraile Oliver, Rocio

***8899**

Juan Roca, Marta

***5828**

Rodriguez Dichico, Gaston Pablo

***7842**

Seguí Tugores, Joan

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa geriatre

DNI

Llinatges, Nom

***5082**

Mas Calafell, M. Teresa

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa psiquiatre

DNI

Llinatges, Nom

***1216**

Prats Fàbrega, Maria Gloria

 

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

- Subescala gestió , classe tècnic-tècnica de grau mitjà

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***6823**

Acosta Torres, María Del Carmen

***8862**

Aguilar Benitez, Maria Jose

***5444**

Alcobenda Breijo, Maria Francisca

***3906**

Amengual Femenias, Catalina

***4482**

Amengual Galmés, Maria Victoria

***6328**

Arenas Cano, Jennifer

***8531**

Atienza Carrafa, Sabina

***5295**

Barceló Vicens, Josep

***9272**

Barros Taboas, Ruben

***6976**

Belmonte Galdón, Silvia

***3749**

Bennasar Sevilla, Alejandro

***6176**

Boladeras Mestre, Antònia

***6267**

Bonet Rado, Ronnie

***1451**

Bonet Vidal, Maria Del Pilar

***5969**

Briones Mardones, Carlos

***4695**

Brotons Rico, María José

***1179**

Cabrer Llop, Miquel Jaume

***8052**

Cabrer Rivera, Pedro Luis

***3029**

Caimari Salaet, Carlos

***9733**

Campins Sanchez, Ramon

***8998**

Cañellas Veny , Katiana

***0681**

Cano Gomez, Maria Del Carmen

***6772**

Capella Trobat, Maria

***6533**

Caraballo Ramis, Antonia

***0386**

Cardona Vidal, Maria Magdalena

***0306**

Castro Rabadan, Jose

***9326**

Cazorla Lopez, Noelia Maria

***9061**

Cladera Palou, Jaume

***3989**

Clar Aragón, Catalina

***0928**

Coll Alemany, Esperanza

***3526**

Coll Cambon, Veronica

***0133**

Corredor Ibañez, Luis

***3048**

Cortell Lázaro, Francisca Maria

***3650**

Cortés Isern, José Luis

***7173**

Covas Miranda, Natalia

***5282**

Delgado Méndez, Maria Pilar

***9342**

Enseñat Alemany, Catalina

***8055**

Escanellas Genovard, Jerónima Mª

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***0665**

Farre Ochoa, Merce

***3016**

Fayos Jurado, Jose

***5982**

Fernández Morcillo, Maria Esperanza

***1480**

Ferra Ortiz, Catalina

***2029**

Ferrà Terrassa, Joan

***0892**

Ferretjans Gual, Juan

***5975**

Font Gordiola, Begoña

***4211**

Font Roig, Antonia

***1169**

Fornes Ramis , Martina

***7732**

Frau De Juan, Eva Maria

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***8812**

Gallego Lopez, Ana Isabel

***5688**

Garcia Forteza, Jeronima Monica

***6849**

García Giménez, Virginia

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***7180**

García López, Esther

***4849**

Gili Crespo, Amelia

***7465**

Granados Ruiz, Luis Alberto

***6013**

Heredia Gomez, Susana

***4207**

Hernández Marín, Oscar Antonio

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***4555**

Illán Ferragut, Iñaki

***5940**

Inarejos Villena, Jesús

***4168**

Isern Rosselló, Maria De Las Neus

***9412**

Jaume Riutort, Margarita Beatriz

***8114**

Jiménez Bonilla, Virgínia

***6213**

Lamilla Buades, Marta

***2267**

Lizana Carrió, Paula

***1808**

Llambias Cortés, Cristina Victoria

***5817**

Lopera Quesada, María

***9277**

López Puertas, Ginés

***3519**

Luque Rodriguez, Lluis

***5884**

Manzanaro Quijada, Sonia

***8268**

Márquez Martínez, Josefina

***2021**

Martín Hernando, Ana Maria

***8576**

Martinez Doncel, Alfonso

***6216**

Martínez Forteza, María Asunción

***4798**

Martinez Tomas, Maria Isabel

***0693**

Mas Ferra, Sonia

***8393**

Mas Pérez, Mª Antonia

***9533**

Massanet Lofquist, Joana Maria

***3674**

Maura Jaume, Maria Cristina

***8313**

Molina Lana, Olga

***1462**

Molina Ramirez, Isabel

***3945**

Molins Segovia, Maria Luisa

***4242**

Moner Cifre, Maria Del Carmen

***0342**

Montis Sánchez, Ramón María

***3736**

Morant Santamaria, Felipe

***6367**

Morell Alemany, Margalida

***3357**

Moreno Gil, Ana Francisca

***5371**

Munar Vidal, Margarita

***5271**

Muñoz Muñoz, Maria Del Carmen

***6975**

Nadal Rossello, Maria Magdalena

***7967**

Navarro Bertos, Jose Manuel

***1810**

Nicolau Martí, Antoni

***3742**

Ouro Pardo , Isabel

***7400**

Parra Ramirez, Mariló

***2106**

Perello Rossello, Margarita

***0253**

Perello Sastre, Francisca Maria

***9412**

Perez Gallegos, Antonio

***5866**

Pericàs Estarellas, Maria Antònia

***3265**

Piñol Espasa, Francisco Javier

***8152**

Piza Bueno, Alejandra

***4804**

Provenzal Cifre, Alexandra

***2008**

Pujol Mayol, Lorenzo

***9247**

Quetglas Salom, Jemima

***3555**

Rabal García, Javier

***9593**

Rado Vañó, Agnès

***1136**

Ramirez Berrón, Blanca Virginia

***2804**

Ramírez Jurado, Sandra

***9612**

Ramis Ferriol, Francesca

***5106**

Rey Carricondo, Ana María

***3940**

Reyat Vidal, Catalina

***0595**

Ribas Del Blanco, Ferran Ramon

***0084**

Rodenas Barcos, Amelia Antonia

***3649**

Roig Estades, Pedro

***3979**

Roig Nicolau, Maria Francisca

***2912**

Roldán López, María José

***3719**

Rovira Serrano, Juan

***2796**

Rovira Serrano, Matilde

***9630**

Rubí Tomás, Julia

***0160**

Ruiz García, María Jesús

***1717**

Rullan Garau, Maria Teresa

***6022**

Saez Gonzalez, Ana Maria

***7539**

Salamanca Sanchez, Isabel Maria

***4486**

Sánchez Gómez, Maria Inés

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***6577**

Sardiña Ques, Rosa Maria

***3227**

Sastre Contreras, Maria Antonia

***7838**

Sastre Vicens, Jaime

***0861**

Sastre Vich, Maria

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***5723**

Serra Sánchez, Ana Isabel

***3997**

Serra Sánchez, Elvira

***9785**

Solano Roldan, Eva

***2912**

Soler Pujadas, Catalina Maria

***0932**

Soler Serra, Miquel

***7681**

Torrens Blanch, Olga Alicia

***7899**

Torres Estarellas, Sebastian

***2594**

Vallespir Munar, Margalida

***6923**

Vaquer Munar, Maria Del Mar

***6238**

Vaquer Muntaner, Maria Magdalena

***9580**

Varela Guerra, Marco Antonio

***2410**

Varela Vázquez, Begoña

***5729**

Vazquez Crespo, Maria Milagros

***6309**

Venini Bauza, Marta

***0948**

Vidal Rivera, Maria De La Paz

***0398**

Vilas Roca, Catalina

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

 

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat enginyeria tècnica industrial

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***3424**

Altarriba Gracia, Sergio

***0196**

Arcas Oto, Agueda Marta

***3787**

Berraquero Otero, Alfredo Rafael

***6910**

Blanco Ruiz, Sandra

***8784**

Bobadilla Maldonado, Francisco Javier

***2105**

Coll Gomila, Carles

***4153**

Crespi Orell, Elisa

***6773**

Faro Lloret, Maria Del Pilar

***7133**

Fuster Martínez, Miguel

***5461**

García Martínez, María José

***5940**

Inarejos Villena, Jesús

***7571**

Martínez Mateu, Antonia

***7430**

Monserrat Quetglas, Miquel

***7202**

Muñoz Benavides, Laura Consuelo

***1646**

Oliver Sureda, Pere Josep

***2565**

Perales Orts, Estefania

***2066**

Pérez Reyes , José Antonio

***0727**

Pons Genovart, Guillem

***2008**

Pujol Mayol, Lorenzo

***6195**

Redondo Oliver, Carlos Gustavo

***9817**

Reus Perelló, Juana Ana

***7422**

Salinas Jimenez, Cristina

***8971**

Socias Colomar, Antoni

***0887**

Taltavull Carreras, Gemma

***8018**

Trillo Pérez, Julio César

***4944**

Vicens , Francesc

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***7000**

Adin Vallespir, Maria Del Mar

***4848**

Aguilar Salom, Maria Montserrat

***3290**

Aguilera Pons, Maria Elena

***3477**

Albons Capó, Antònia Teresa

***6959**

Alfaro Coll, Maria Ines

***5973**

Alou Rotger, Antonia

***3906**

Amengual Femenias, Catalina

***1393**

Amengual Mercant, Aina

***5526**

Barceló Cortés, Joanaina

***3622**

Barceló Moragues, Maria Antònia

***6620**

Barceló Pons, Sofía

***7415**

Barnes Serra, Andres

***3072**

Bayon Garcia, Marina

***0589**

Belinchón Fernández, Alma

***0047**

Beltran Lloret, Alicia

***7248**

Bestard Pareja, Antonia

***7052**

Bibiloni Perelló, Maria Antònia

***0243**

Blanca Sánchez, Ana María

***3415**

Borrego Antequera, Isabel

***4008**

Buis Caudeli, Laura Maria

***3554**

Cabrer Estrany, Úrsula

***3001**

Cadena Linares, Marina

***9381**

Calafell Riera, Rosa Maria

***8396**

Campins Pulido, Marta

***2060**

Campos Maya, Francisco

***3284**

Cano Raya, Maria Isabel

***2489**

Canovas Vanrell, Marinela

***3653**

Capó Adrover, Margalida

***6533**

Caraballo Ramis, Antonia

***2774**

Caravaca Izquierdo, Maria Antonia

***0045**

Cardell Torrejón, Francisca

***2512**

Casas Bestard, Aina

***6916**

Cebreros Palou, Dolça Maria

***4867**

Cerdà Segarra, Ana

***1716**

Cladera Bonnin , Elena Maria

***0294**

Clar Colom, Cristina Eva

***6835**

Colomar Berbegal, David

***2572**

Colorado Guerrero, Lady Stephania

***6027**

Cordoba Caballero, Angela

***4244**

Cruz Diana, Laura

***0798**

Cursach Salas, Bartomeu

***9682**

Domínguez Millan, Andrea

***0311**

Echeverria Cañabate, Antonio

***9392**

Enseñat Segui, Clara

***1730**

Faidella Planells, Cristina

***5501**

Fernandez Comeche, Consuelo

***8476**

Fernandez Nicolau, Maria

***1480**

Ferra Ortiz, Catalina

***0110**

Ferrer Munar, Mónica

***1233**

Ferrer Bosch, Francisca

***5006**

Ferrer Pou, Francisca

***6842**

Fiol Crespí, Marta

***9506**

Fiol Diez, Yolanda

***7245**

Font Grimalt, Catalina

***8155**

Font De Benito, Llucia

***3708**

Galán Ramírez, Ana Belén

***6460**

Gamundi Frontera, Francisca

***1588**

Garau Pastor, Francisca

***3298**

García Martínez, Lorena

***2143**

García Gutiérrez, Andrea

***8447**

García Valderrama, Tatiana María

***7713**

García Hernández, Maya

***5023**

Garcia Forteza , Joan

***2440**

Gaya Coll, Maria

***1115**

Gil Calvo, Maria Teresa

***3588**

Gili Fernández, Lidia

***1536**

Giménez Martínez, Pilar

***2181**

Ginard Ginard, Miquela

***2129**

Gomez Cejudo, Oscar

***1591**

Gomez Sureda, Antoni

***1712**

González Gámez, Cristina

***2951**

González Rodríguez, José María

***2253**

Grimalt Vidal, Júlia Apol·lònia

***3618**

Guirado Jiménez, Isabel

***3365**

Guix Jordà, Marta

***6013**

Heredia Gómez, Susana

***1311**

Herrera Diaz, Nuria Vanesa

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***1435**

Homar Santaner, Maria De Les Neus

***4555**

Illán Ferragut, Iñaki

***6095**

Inocencio Segura, Ana

***5323**

Jaume Zovko, Maria Dulce

***4992**

Jimenez Lopez, Rocio

***7271**

Jiménez Jiménez, Jesús

***6211**

Juan Abreu, Julia Catalina

***1072**

Lafuente Mari, Rosa

***8153**

Lladó Enseñat, Ana

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***6472**

López Rosales, Ana María

***4712**

López Talegón, Daniel

***1566**

Lua Proaño, Leida

***5011**

Lucero Campoverde, Gabriela Lissette

***0019**

Martin Verdera, María De Lourdes

***1012**

Martorell Gómez, Ana

***2193**

Martorell Preto, Nuria

***2871**

Martorell Llabrés , Isabel Maria

***1580**

Mas Ledesma, Marina

***7240**

Mas Pastor, Maria Del Mar

***8896**

Montes Arbona, Juana Belen

***6880**

Mora Muñiz, Mercedes

***8272**

Mora Martí , Carla

***3934**

Moragues Tur, Margarita

***0944**

Morell Campillo, Maria Victòria

***7927**

Mota Ferri, Saioa

***0364**

Moyá Castells, Maria Del Pilar

***9776**

Mudoy Siquier, Margarita

***9573**

Nanclares Saez De Camara, Estibaliz

***7206**

Oliete Sola, Leticia

***0108**

Ormazabal Arteche, Maria Gabriela

***9962**

Ortiz Far, Antonia

***7263**

Ortiz Carmona, Adriana

***8560**

Padilla Ballester, Lourdes

***9274**

Palou Canals, Maria Magdalena

***9840**

Parra López, María Del Rocío

***0845**

Pascual Roca, Juan

***6768**

Perelló Riutort, Marina

***6275**

Perez Hernández, Emma

***2406**

Perona Sintes, Ana

***1645**

Pino Bodas, Judith

***8152**

Piza Bueno, Alejandra

***8180**

Pocoví Fernández, Margalida

***9211**

Porcell Calafat, Maria Rosa

***7624**

Prados Mas, Laura

***6661**

Prados Clement , Maria Carmen

***2641**

Puigserver Garcia, Rosa Maria

***5887**

Quetglas Ramis, Francisca

***0721**

Ramis Sastre, Francisca

***0179**

Reche Gutiérrez, María

***6277**

Ricord Servera, Maria Del Mar

***8691**

Roca Obrador, Beatriz Maria

***2346**

Rodriguez Fumaña, Elena

***8530**

Rodríguez Desclaux, Verónica

***7623**

Roldán Fernández De Heredia, Aina

***1759**

Rosselló Yuste, Carolina

***8005**

Rubert Bonilla, Alba Ariadna

***6134**

Salas Santandreu, Maria Magdalena

***2255**

Salom Rossello, Maria Antonia

***3570**

Salom Niell, Catalina Maria

***6095**

Sanchez Gomez, Anabel

***1683**

Sánchez Rodríguez, Ana María

***4105**

Seguí Gil, Maria

***7575**

Segura Rotger, Antonia

***7478**

Segura Ramirez, Maria De Les Neus

***0933**

Simó Crespí, Margalida

***4796**

Simon Domènech, Míriam

***9650**

Suárez Jerónimo, Verónica

***9662**

Tejedor Forteza, Marta

***4823**

Titos Leal, Cristina

***2958**

Torres Olias, Marta

***6020**

Tortell Sastre, Margalida Francesca

***2416**

Tous Mulet, Carme

***9274**

Tristán Ramis, Aida

***1750**

Trobat Balaguer, Catalina Maria

***5846**

Trujillo Riquelme, Ana Belén

***8570**

Vallespir Pol, Ana Inmcaculada

***3967**

Valls Plaza, Noelia

***2512**

Vázquez Moya, Mª Magdalena

***5319**

Vellibre Ferrer, María Del Mar

***6309**

Venini Bauza, Marta

***3288**

Vicens Tortella, Llorenç

***8276**

Vich Fluxà, Mireia Esther

***1666**

Vidal Calvo, Natalia

***1515**

Vidal Ferrer, Laura

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***2591**

Abraham Munar, Laura

***7656**

Aguilar Ordenes, Francisca Gabriela

***0680**

Amador Salom, Margalida

***2546**

Amengual Picornell, Antonia

***3896**

Andreu Fiol, Rosa Maria

***3825**

Antich Salas, Maribel

***8869**

Ávila Sánchez, Cristina

***1526**

Barceló Riera, Barbara

***3700**

Barceló Matas, Margalida

***1979**

Barceló Gómez, Andrea

***4060**

Barnes Cabrera, Silvia

***7514**

Barros Cardell, Margalida

***7155**

Bayle Santos, Sara

***6260**

Bennasar Balaguer, Aida

***6176**

Boladeras Mestre, Antònia

***1451**

Bonet Vidal, Maria Del Pilar

***9568**

Buele Zamora, Raquel

***4811**

Caballero Solivellas, M. Isabel

***0909**

Campillo Pérez, Marina

***1550**

Cano De Los Santos, Patricia

***0681**

Cano Gomez, Maria Del Carmen

***7652**

Cano López, Manuel Adrián

***8269**

Canyelles Pericas, Francisca

***1701**

Cañellas Iniesta, Nerea

***6533**

Caraballo Ramis, Antonia

***9606**

Carrasco Villaverde, Juan Cruz

***1977**

Carrio Cladera, Margarita

***8390**

Castaño Cánaves, Natalia

***5773**

Castaño Santos, Manuel

***3427**

Castillo Palmer, Inés

***3933**

Català Galmés, Maria Antònia

***2085**

Cerda Garau, Margarita

***7374**

Cerdà Muñoz, Alicia

***7650**

Cerezo Gómez, Sergio

***8924**

Ciprés Márquez, Ana Isabel

***8525**

Ciudad Pérez De León, Sara

***6018**

Cobas Prieto, Marina

***1522**

Coll Gonzalez, Bernardina Elisabet

***1430**

Collado Cabot, Laura

***9900**

Colom Parra, Maria Josefa

***0861**

Colom Sabater, Margalida

***9250**

Colomina Plasencia, Rosa

***4185**

Corbacho Fernández, Carolina

***0998**

Darder Colom, Margarita

***9625**

De Echave Company, Ámbar

***6334**

De Francisco Sánchez, Marta

***7448**

Del Valle Alfaro, Alba

***7449**

Del Valle Alfaro, Laura

***0866**

Delgado Bleda, Maria Del Carmen

***2612**

Díez Mollá, Maria Luisa

***9682**

Domínguez Millán, Andrea

***8537**

Enfedaque Aguilar, Dara

***6910**

Estaràs Coulter, Eva Margarita

***2238**

Fernández Exposito, Ana Maria

***6852**

Fernández Villamuelas, Marta

***7839**

Fernandez-Gaytan Angulo, Gloria

***7609**

Ferriol Guillermo, María Del Carmen

***4501**

Ferriol Alcover, Catalina

***6614**

Fiol Ibañez, Maria Del Carmen

***8370**

Fiol Torrens, Marina Barbara

***1867**

Fiol Ruiz, Maria

***8308**

Font Blanco, María

***3468**

Forteza Serra, Micaela Ana

***8854**

Francisco Javier García , Reus

***2336**

Frechilla Chico, Alba Maria

***0359**

Fullana Lladó, Neus

***3040**

Garau Franco, Alberto

***3619**

Garcia Pascual, Maria Yolanda

***3669**

Garcia Guerrero, Maria Del Carment

***5688**

Garcia Forteza, Jeronima Monica

***2481**

Garcia Noguerol, Maria Dolores

***5229**

García García, María Del Mar

***2464**

García González, Palma

***6309**

García-Guas Jular, Aurora

***8649**

Gari Hedreville, Lea

***2008**

Genestra Serra, Catalina Maria

***5818**

Gómez Bonet, Irene Gabriela

***0050**

Gómez Sánchez , Sonia

***3780**

González García, Arantxa

***8188**

Gual Ramon, Antonia

***5733**

Hidalgo Caldentey, Neus

***9245**

Jimenez Alvarez, Rosario Maria

***2350**

Jimenez Vadell, Itziar

***9589**

Juan Pérez, Cristina

***0598**

Knabe Robertson, Denise

***3452**

Llambias Valiente, Catalina Juana

***4172**

Lopez Callejas, Marina

***0818**

López Perelló, Claudia

***9909**

López Vergara, María Isabel

***3733**

Losa Vacas, David

***8992**

Lozano Ruiz, Estefania

***0470**

Marcé Perelló, Francesc Xavier

***5064**

Marí Marí, Josefa

***7781**

Marin Castaño, Cristina

***9916**

Marti Vico, Maria Del Mar

***9198**

Martin Navarro, Ignacio

***3517**

Martín Corrales, Marta

***1843**

Martinez Benito, Maria Teresa

***9834**

Martinez Got, Javier

***3800**

Martínez Sánchez, Lorena

***4309**

Martínez Snape, Antonio

***6936**

Martorell Trobat, Catalina

***0693**

Mas Ferra, Sonia

***4152**

Mascaraque Rojas, Antonio

***7196**

Masegosa Hernández, Elena

***3674**

Maura Jaume, Maria Cristina

***0610**

Medina Marín, Ana Belén

***1715**

Moger Moranta, Marga

***0513**

Molina Fernández, María Del Carmen

***6832**

Monserrat Bennàsar, Francisca

***5419**

Montoliu Roda, Ana

***0573**

Morado Wunderlich, Laura

***2387**

Morcillo Pérez, Isabel

***1513**

Moreno Caimari, Bartomeu

***3667**

Morey Gomila, Magdalena

***2353**

Morey Morro, Antonia

***1618**

Morro Salom, Francesca

***3847**

Mosquera Duarte, Alejandra Lola

***9904**

Munar Mas, Laura

***6362**

Muñoz Ruiz, Almudena

***4298**

Nadal Camprubi, Anna

***0423**

Navarro Martinez, Maria Eufemia

***5916**

Núñez Carrillo, Magdalena

***8466**

Ojea García, María Paloma

***3763**

Oliver Amengual, Agnes

***0473**

Oliver Bauza, Esperanza

***2020**

Oliver Nicolau, Caterina

***2288**

Oroz Galmes, Maria Del Carmen

***4716**

Ortiz Jiménez, Maria Luisa

***1050**

Palacios Martínez, María José

***9451**

Parada Rodríguez, Amaya

***7400**

Parra Ramirez, Mariló

***9703**

Pascual Gras, Helena

***2161**

Pastor Carbonell, Gabriela

***9489**

Pastor Lopez, Brigida

***3360**

Peñarrubia Barrero, Maria

***2738**

Perelló López, Gloria

***6801**

Perpinya Uribe, Rosa Maria

***7140**

Pescador Lopez, Nathalia María

***8364**

Pla Morales, Maria

***7643**

Plasencia Beteta, Lidia

***0307**

Plomer Rotger, Juana

***7648**

Pomar Farràs, Rosa Maria

***7163**

Pons-Estel Riera, Alejandra

***2078**

Puche Lumbreras, Lidia

***3715**

Quesada Provenzal , Raquel

***1154**

Quetglas Mateu, Francisca

***3064**

Quintero Cabeza, Martina

***4208**

Rado Molina, Paula

***1704**

Ramirez Leon, Miriam

***4536**

Ramos , Pérez

***2136**

Raquel Moreno-Arrones, Sanchez

***3738**

Reines Bestard, Elisabet Maria

***4662**

Riado Rian, Maria Victoria

***7539**

Riera Arbona, Barbara Maria

***0654**

Ripoll Vanrell, Llucia Jerònia

***0084**

Rodenas Barcos, Amelia Antonia

***3802**

Rodriguez Garcia, Silvia

***3138**

Rodriguez Fiol, Francisca Isabel

***0171**

Rodriguez Martinez, Alba

***0687**

Rodríguez Estévez, Alba

***6071**

Rodríguez Gil, Monica

***2635**

Roman Lopez, Encarnacion

***1595**

Romero Notario, Silvia

***0893**

Romero Pérez, Nerea

***2778**

Roser Hernandez, Margarita

***5578**

Rosselló Monserrat, Francisca

***6427**

Rosselló Rullan, Carme

***1759**

Rosselló Yuste, Carolina

***1674**

Rosselló Picó, Maria Magdalena

***6446**

Rullan Palenzuela, Maria De La Paz

***1823**

Sabatini , Macarena Belén

***9253**

Saez Campos, Francisco

***0216**

Saneiro Buedo, Maria Farnes

***4497**

Santiago Rodríguez, Maria Lluïsa

***6823**

Sastre Garcias, Maria Margarita

***7140**

Serrano Bujalnce, Beatriz

***0278**

Simo Borras, Francisca

***7479**

Simón Lozano, Estefanía

***2075**

Socias Pinto, Joana

***2593**

Solano Mairata, Carolina

***2593**

Solano Mairata, Antonio

***1515**

Sureda Estelrich, Margalida

***3739**

Sureda Sansó, Maria Isabel

***3822**

Thomas Puigserver, Maria Cristina

***1727**

Torreblanca Montoya, Carlos

***7768**

Torrens Mut, Rosa Maria

***8656**

Torres Cabanellas, Maria Magdalena

***0323**

Trujillo Gibert, María Nieves

***5383**

Tuduri Riera, Aurea

***5759**

Tumbarello González, Patricia

***3921**

Ucendo Sanchis, Maria Victoria

***5416**

Ulloa Morey, Maria Dels Àngels

***8389**

Urrea Lok, David Gines

***6996**

Vallejo Monserrat , Aina Marina

***5500**

Vallejo Figuración, Virginia

***2847**

Valles Bustamante, Maria Angeles

***2199**

Vallespir Bufi, Marina

***2594**

Vallespir Munar, Margalida

***1979**

Vaquer Wirth, Sarah

***0142**

Vaquer Arjonilla, Belén

***0677**

Vich Lozano, Gloria Vanessa

***9254**

Vidal Femenias, Francina Aina

***6522**

Vilches Rivero, Maria Jose

***1420**

Vives Orell, Joana Maria

***2157**

Xamena Aranda, Laura

***9444**

Zatarain Juárez, Amaya

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social (Reserva discapacitat)

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***6620**

Briones Amengual, Francisca Aina

***7187**

Cañellas Cañellas, Petra

***3749**

Enriquez Gomez, Barbara

***9993**

Fernandez Coll, Carlos

***5228**

Fiol Ferrer, Micaela

***3547**

Font Palou, M Àgueda

***6532**

García Giusti, María Ángel

***7069**

Gómez Muñoz, Ana Belén

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***3610**

Maimó Flor, Núria

***7240**

Mas Pastor, Maria Del Mar

***6848**

Rodriguez Terraza, Candela

***1794**

Sainz Subijana, Lia

***7529**

Serra Salom, Maria Antonia

***3559**

Torres Gámez, Francisco Martín

***1395**

Valenzuela Fernandez, Maria Dolores

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat infermeria

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***7969**

Adrover Vizoso, Marta

***8846**

Amengual Vidal, Margarita

***0283**

Andre Da Costa, Maria Antonieta

***7823**

Andreeva Antonova, Natalia

***3088**

Armario Sanchez, Maria Angeles

***8725**

Asumu Edu, Irene Andeme

***2270**

Barceló Soteras, Jose Modesto

***3513**

Barcelo Mas, Margalida

***1760**

Belmonte Darraz, Saliha

***3422**

Bennasar Guirado, María Jose

***4968**

Blanco Ferrando, Enrique Carlos

***6117**

Borras Vicente, Catalina

***3819**

Cabot Camps, Francisca

***9319**

Capó Ramis, Francisca

***2613**

Capó Rosselló, Francisca

***6489**

Charry Ramos, Gloria Esperanza

***9952**

Costa Pérez, Cristian

***8450**

Cuaresma Ramis De Ayreflor, Maria Inmaculada

***8136**

Cuart Andreu, Rosa Maria

***6069**

Cutillas Ruiz, Maria Eugenia

***4259**

De Cien Gómez, Natalia

***9467**

Escobar Ordax, Laura

***9472**

Ettoujguani Ettoujguani, Nosha

***2775**

Fernández Méndez, Juana María

***3215**

Ferrà Serra, Maria Josep

***8366**

Ferrer Muro, Marta

***2386**

Ferrer Payeras, Maria

***2973**

Frutos Buades, Maria Jose

***2464**

Fuster Buades, Maria Antònia

***1828**

Garí Oliver, Francisca

***1991**

Genestra Munar, Joana Maria

***0859**

Gomez Risco, Cristina

***5111**

Gonzalez Garcia, Maria Encarnacion

***8685**

González Cañadas, Deborah

***2110**

Grillo , Isabelle

***1540**

Guillén Nebot, Mónica

***7186**

Guinjoan Flores, Marta

***1659**

Gutierrez Maura, Irene

***7203**

Gutierrez Vargas, Yeny Angelita

***1776**

Hurtado Fernández , Sara

***7999**

Jiménez Rosillo , Irene

***3420**

Jurado Cruz, Mirta Edith

***2230**

Kuper , Angelika

***2849**

Llorca Sanchez, Nerea

***5725**

Lopez Moreno, Andrés

***6954**

Lopez Jaume, Fernando

***9407**

Lucas Perez, Mar

***7302**

Martinez Poveda, Abraham

***2029**

Mas Ferriol, Francisca

***2088**

Mas Tomàs, Magdalena

***5097**

Massot Enseñat, Maria Joana

***0387**

Medialdea Lorenzo, Sonia

***9797**

Medina Gutiérrez, Maria Del Pilar

***3169**

Mieres Mendez, Rosario Marina

***4464**

Montero Lorente, María Ángeles

***6841**

Montoya Vidal, Maria Inmaculada

***3564**

Mora Ripoll, Catalina Ana

***8671**

Morera Sempere, Ana Del Rebollet

***5564**

Oliver Llado, Maria Esperanza

***6708**

Oliver Cerezo, Sandra

***6060**

Pascual Albertí, Lucía

***6306**

Penín Fernández, María Isabel

***7911**

Peralta Barros, Soledad Alba

***1881**

Perelló Perelló, Martina

***9343**

Pol Creus, Margarita

***4862**

Ramis Janer, Gisela

***2594**

Ramis Riutort , Francisca

***1634**

Reina Bautista, Francisca Ana

***7004**

Ripoll Noguera, Catalina María

***7983**

Robles García, Cristina

***2544**

Rodriguez Quintero, Rosa Maria

***5297**

Rodriguez Caamaño, Angela

***2310**

Roig Córdoba, Antonio

***1522**

Rosa Rosa, Marco Antonio

***6458**

Rossello Artigues, Maria Antonia

***9165**

Rubio Velazquez, Blanca

***3339**

Ruiz Armengol, Patricia

***5442**

Ruiz Teruel, Lara

***2546**

Salas Jiménez, Marina

***2555**

Sanchez Ruiz, Dolores

***1642**

Sanchez Martorell, Catalina

***2555**

Sanchez Ruiz, Ana Maria

***5957**

Trave Colorado, Claudia

***0720**

Vich Morlà, Javier

***4602**

Vidal Oliver, Maria

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat arquitectura tècnica

DNI/NIE

LLINATGES, NOM

***1531**

Alberti Diaz, Ana Maria

***4481**

Alorda Comas, Catalina

***8326**

Arbona Marce, Margarita

***6328**

Arenas Cano, Jennifer

***1007**

Callejon Hernandez, Raquel

***7049**

Colomar Soriano, Carlos

***1807**

Comas Villalonga, Maria Isabel

***0133**

Corredor Ibañez, Luis

***4162**

Fuster Gomila, Bonaventura

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***4623**

Gallardo Guzman, Daniel

***0424**

Garcia Vila, Jose Cristobal

***4612**

Guijosa Creus, Elena

***2386**

Jaume Roig, Aina Maria

***2615**

Juan Contestí, Murci

***7878**

Just , Patrick

***4043**

Lladó Matas, Matias

***1872**

Longueira Chans, F. Javier

***4529**

López Vega, Miguel

***3397**

Martinez Triviño, Jordi

***5220**

Mas Gracia, Juana

***5294**

Mas Ferriol, Miquel

***3309**

Montoya Pocoví, Sara Maria

***6367**

Morell Alemany, Margalida

***1873**

Muñoz Faus, Maria Del Mar

***7680**

Muñoz Benavides, Carlos Andrés

***7967**

Navarro Bertos, Jose Manuel

***3428**

Noguera Güell, Anna

***1481**

Oliver Alemany, José Gabriel

***3327**

Oliver Herrero, Maria Eugenia

***8177**

Piñeiro Labrada, Adela

***4944**

Prieto Blanco, Luis David

***3072**

Ramirez Roig, Celia

***1557**

Ribas Mas, Salvador

***9633**

Riera Pascual, Antoni

***2032**

Rios Cebollada, Miguel Angel

***4137**

Rivas Pascual, Alicia

***7042**

Rodriguez Marques, Xavier

***0936**

Salas Serra, Inmaculada

***8972**

Santandreu Ferragut, Carlos

***2728**

Sarmiento Molina, Ramón

***4695**

Trigo Yerga, Beatriz

***5943**

Umbert Guimó, Albert

***3904**

Vega Ordax, Esteban

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Inspector de centres i serveis socials II)

DNI/NIE

LLINATGES, NOM

***3477**

Albons Capó, Antònia Teresa

***7547**

Alzamora Martorrell, Mª Magdalena

***3906**

Amengual Femenias, Catalina

***2546**

Amengual Picornell, Antonia

***3825**

Antich Salas, Maribel

***5526**

Barceló Cortes, Joanaina

***0147**

Barceló Pujadas, Francisca

***5171**

Bestard Casaus, Maria Jose

***7434**

Bordoy Serra, Asunción

***4811**

Caballero Solivellas, M Isabel

***0148**

Cabanellas Calvo, Margarita

***2150**

Calvo Velasco, Antonia

***3284**

Cano Raya, Mª Isabel

***0681**

Cano Gomez, Maria Del Carmen

***6533**

Caraballo Ramis, Antonia

***3461**

Caro Lopera, Alexandra

***3933**

Català Galmés, Maria Antònia

***8924**

Ciprés Márquez, Ana Isabel

***3526**

Coll Cambon, Veronica

***6027**

Cordoba Caballero, Angela

***4156**

Cremades Oliver, Margarita

***1781**

De Prada Llosa, Maria Jose

***0665**

Farre Ochoa, Merce

***1480**

Ferra Ortiz, Catalina

***7810**

Ferreyra González, María

***7609**

Ferriol Guillermo, María Del Carmen

***5975**

Font Gordiola, Begoña

***3468**

Forteza Serra, Micaela Ana

***7227**

Forteza Amengual, Mercè

***0359**

Fullana Lladó, Neus

***3619**

Garcia Pascual, Maria Yolanda

***5688**

Garcia Forteza, Jeronima Monica

***7083**

Gilmartin Barbado, Maria Seyla

***1107**

González Ruiz, Juan Ignacio

***9228**

Grimalt Pons, Patricia Georgina

***4555**

Illán Ferragut, Iñaki

***1439**

Juan Moreno, Pere

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***1843**

Martinez Benito, Maria Teresa

***8531**

Martínez Pardo, Josep Baptista

***0693**

Mas Ferra, Sonia

***8393**

Mas Pérez, Mª Antonia

***4152**

Mascaraque Rojas, Antonio

***2123**

Matamalas Morey, Maria Assumpcio

***3674**

Maura Jaume, Maria Cristina

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antonia

***0573**

Morado Wunderlich, Laura

***5916**

Nuñez Carrillo, Magdalena

***1050**

Palacios Martínez, María José

***7400**

Parra Ramirez, Mariló

***6299**

Pastor Lozano, Claudia

***3360**

Peñarrubia Barrero, Maria

***5866**

Pericàs Estarellas, Maria Antònia

***8152**

Piza Bueno, Alejandra

***8180**

Pocoví Fernández, Margalida

***9612**

Ramis Ferriol, Francesca

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***4497**

Santiago Rodríguez, Maria Lluïsa

***0911**

Santiago Juan, Laura Mª

***5723**

Serra Sánchez, Ana Isabel

***1262**

Serra Langford, Gabriela

***6741**

Sierra Delgado, Loreto

***1584**

Socias Crespí, Magdalena

***2593**

Solano Mairata, Antonio

***1515**

Sureda Estelrich, Margalida

***2594**

Vallespir Munar, Margalida

***0142**

Vaquer Arjonilla , Belén

***6309**

Venini Bauza, Marta

***8276**

Vich Fluxà, Mireia Esther

***3107**

Villalonga Dalmau, Margarita

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Tècnic/a ajudant de premsa)

DNI/NIE

LLINATGES, NOM

***3477**

Albons Capó, Antònia Teresa

***9759**

Alcántara Gómez, José Antonio

***4482**

Amengual Galmés, Maria Victoria

***3825**

Antich Salas, Maribel

***3865**

Barceló García, Juan Carlos

***5295**

Barceló Vicens, Josep

***5526**

Barceló Cortés, Joanaina

***0147**

Barceló Pujadas, Francisca

***9272**

Barros Taboas, Ruben

***5171**

Bestard Casaus, Maria Jose

***6267**

Bonet Rado, Ronnie

***9722**

Bordoy Lobo, Ana María

***8052**

Cabrer Rivera, Pedro Luis

***1007**

Callejon Hernandez, Raquel

***3404**

Cano Bisquerra, Francisco De Asis

***0681**

Cano Gomez, Maria Del Carmen

***6533**

Caraballo Ramis, Antonia

***9326**

Cazorla Lopez, Noelia Maria

***1887**

Ciudad Pérez De León, Alicia

***0133**

Corredor Ibáñez, Luis

***3048**

Cortell Lazaro, Francisca Maria

***7173**

Covas Miranda, Natalia

***6565**

Cuart Pujol, Mateu

***1781**

De Prada Llosa, Maria José

***8585**

Diaz March, Javier

***1156**

Díaz Serra, Jorge

***8055**

Escanellas Genovard, Jeronima Mª

***8592**

Estabén Massot, Paula María

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***3016**

Fayos Jurado, Isabel

***0892**

Ferretjans Gual, Juan

***7609**

Ferriol Guillermo, María Del Carmen

***7133**

Fuster Martínez, Miguel

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***2502**

García Velasco, Miriam

***9228**

Grimalt Pons, Patricia Georgina

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***8411**

Jaume Catany, Antoni Miquel

***1439**

Juan Moreno, Pere

***1808**

Llambias Cortés, Cristina Victoria

***5817**

Lopera Quesada, María

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***9277**

López Puertas, Ginés

***1003**

López Martínez, Antonia

***4529**

López Vega, Miguel

***8531**

Martínez Pardo, Josep Baptista

***2732**

Martino Bennasar, Alejandro

***4224**

Mascarell Ramiro, Juan

***9533**

Massanet Lofquist, Joana Maria

***3674**

Maura Jaume, Maria Cristina

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antònia

***3945**

Molins Segovia, Maria Luisa

***0342**

Montis Sánchez, Ramón María

***4291**

Mora Contreras, Margarita

***9962**

Ortiz Far, Antonia

***2354**

Otero Almodóvar, Isabel

***3742**

Ouro Pardo, Isabel

***2821**

Pereiro Barceló, David

***2106**

Perello Rossello, Margarita

***0253**

Perello Sastre, Francisca

***1431**

Perelló Cantallops, Catalina

***8819**

Pericás Franco, José María

***8152**

Piza Bueno, Alejandra

***1508**

Planisi Cortes, Guillem

***8180**

Pocoví Fernández, Margalida

***5106**

Rey Carricondo, Ana María

***3940**

Reyat Vidal, Catalina

***0595**

Ribas Del Blanco, Ferran Ramon

***3979**

Roig Nicolau, Maria Francisca

***2912**

Roldán López, María José

***9630**

Rubí Tomás, Julia

***1717**

Rullan Garau, Maria Teresa

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***2728**

Sarmiento Molina, Ramón

***3412**

Sastre Servera, Margarita

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***6557**

Serrado Guillem, Maria Del Carmen

***5180**

Socías Fuster, Catalina

***6970**

Suau Bosch, Carolina

***0887**

Taltavull Carreras, Gemma

***3612**

Tous Sansó, Maria Àngela

***5943**

Umbert Guimó, Albert

***0417**

Verger Martínez, Maria Antònia

***0948**

Vidal Rivera, Maria De La Paz

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Tècnic/a de grau mitjà)

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***8426**

Aarabe Zahri, Saleha

***6823**

Acosta Torres, Maria Del Carmen

***3477**

Albons Capó , Antònia Teresa

***9759**

Alcántara Gómez, José Antonio

***2606**

Amador Rodriguez, Alberto

***3906**

Amengual Femenias, Catalina

***4482**

Amengual Galmés, Maria Victoria

***7836**

Amengual Sastre, Sebastià Miquel

***8326**

Arbona Marce, Margarita

***6328**

Arenas Cano, Jennifer

***3706**

Barceló Adrover, Antoni

***3865**

Barceló García, Juan Carlos

***3622**

Barceló Moragues, Maria Antònia

***0147**

Barceló Pujadas, Francisca

***5295**

Barceló Vicens, Josep

***9272**

Barros Taboas, Ruben

***9648**

Bauza Vives , Paula

***6976**

Belmonte Galdón, Silvia

***3787**

Berraquero Otero, Alfredo Rafael

***5171**

Bestard Casaus, Maria Jose

***2429**

Blasco Monesma, José Luis

***8784**

Bobadilla Maldonado, Francisco Javier

***6176**

Boladeras Mestre, Antònia

***9722**

Bordoy Lobo, Ana María

***5969**

Briones Mardones, Carlos

***3712**

Burguera Vidal, Jaime

***3709**

Caballero Lopez, Isabel Cristina

***4811**

Caballero Solivellas, M Isabel

***8052**

Cabrer Rivera, Pedro Luis

***1007**

Callejon Hernandez, Raquel

***3327**

Camargo Rueda, Maria Francisca

***9733**

Campins Sanchez, Ramon

***4761**

Cànaves Seguí, Biel

***3404**

Cano Bisquerra, Francisco De Asis

***0681**

Cano Gómez, Maria Del Carmen

***3784**

Capó Busquets, Margarita

***6533**

Caraballo Ramis, Antonia

***3461**

Caro Lopera, Alexandra

***0306**

Castro Rabadan, Jose

***1887**

Ciudad Pérez De León, Alicia

***9061**

Cladera Palou, Jaume

***3989**

Clar Aragón, Catalina

***3240**

Clar Salva, Francisca

***1404**

Climent Aparisi, Maite

***0928**

Coll Alemany, Esperanza

***9382**

Coll Mestre, Maria

***3266**

Colmenero Femenía, Maria Del Carmen

***4340**

Company Alcover, Carlos Alberto

***0133**

Corredor Ibáñez, Luis

***3048**

Cortell Lázaro, Francisca Maria

***7173**

Covas Miranda, Natalia

***4156**

Cremades Oliver, Margarita

***5282**

Delgado Méndez, María Pilar

***8585**

Diaz March, Javier

***1156**

Díaz Serra, Jorge

***9342**

Enseñat Alemany, Catalina

***8055**

Escanellas Genovard, Jerónima Mª

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***8749**

Farré Secall, Roger

***3016**

Fayos Jurado, Jose

***4044**

Fernández López, Javier

***3188**

Fernandez Maestre, María Dolores

***5982**

Fernández Morcillo, Maria Esperanza

***6852**

Fernández Villamuelas, Marta

***1480**

Ferra Ortiz, Catalina

***0892**

Ferretjans Gual, Juan

***7609**

Ferriol Guillermo, María Del Carmen

***2680**

Fiol I Amengual, Joana Maria

***8308**

Font Blanco, María

***4211**

Font Roig, Antonia

***1169**

Fornes Ramis , Martina

***5137**

Forteza Mercadal, Maria Del Carmen

***0359**

Fullana Lladó, Neus

***7133**

Fuster Martínez, Miguel

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***5688**

Garcia Forteza, Jeronima Monica

***2625**

García García, Mª Teresa

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***5080**

Gil Salleras, Aina Maria

***4849**

Gili Crespo, Amelia

***1222**

Gonzalez Paradela, Maria Antonia

***2951**

González Rodríguez, José María

***9228**

Grimalt Pons, Patricia Georgina

***9011**

Gual Reynés, Bernardo

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***4555**

Illán Ferragut, Iñaki

***8411**

Jaume Catany, Antoni Miquel

***8114**

Jiménez Bonilla, Virginia

***8325**

Jimenez Duran, Angela

***1439**

Juan Moreno, Pere

***1808**

Llambias Cortés, Cristina Victoria

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***9277**

López Puertas, Ginés

***4529**

López Vega, Miguel

***3519**

Luque Rodriguez , Lluis

***5884**

Manzanaro Quijada, Sonia

***6216**

Martínez Forteza, María Asunción

***2508**

Martínez Nogués, Aina Victòria

***3397**

Martinez Triviño, Jorge

***7849**

Martinez Valls, Ana Carmen

***2732**

Martino Bennasar, Alejandro

***0693**

Mas Ferra, Sonia

***9533**

Massanet Lofquist, Joana Maria

***1340**

Mateu Sastre, Andreu

***5190**

Medina Mayol, Rosa

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antònia

***8313**

Molina Lana, Olga

***1462**

Molina Ramirez, Isabel

***3945**

Molins Segovia, Maria Luisa

***7993**

Mollar Bort, Maria

***4242**

Moner Cifre, Maria Del Carmen

***0342**

Montis Sánchez, Ramón María

***4291**

Mora Contreras, Margarita

***1992**

Moralejo Calafat, David

***3736**

Morant Santamaria, Felipe

***6367**

Morell Alemany, Margalida

***1513**

Moreno Caimari, Bartomeu

***3357**

Moreno Gil, Ana Francisca

***7282**

Moya Moreno, Isabel

***5371**

Munar Vidal, Margarita

***6975**

Nadal Rossello, Maria Magdalena

***7967**

Navarro Bertos, Jose Manuel

***3898**

Navarro Roig, Maria De Las Mercedes

***1810**

Nicolau Martí, Antoni

***1923**

Oliver Gelabert, Antoni Miquel

***1646**

Oliver Sureda, Pere Josep

***9962**

Ortiz Far , Antonia

***2354**

Otero Almodóvar, Isabel

***3742**

Ouro Pardo, Isabel

***7400**

Parra Ramirez, Mariló

***2161**

Pastor Carbonell, Gabriela

***2821**

Pereiro Barceló, David

***1431**

Perelló Cantallops, Catalina

***2106**

Perello Rossello, Margarita

***0253**

Perello Sastre, Francisca

***8819**

Pericás Franco, José Maria

***3265**

Piñol Espasa, Francisco Javier

***9469**

Pividal Silla, Isabel

***8152**

Piza Bueno, Alejandra

***1508**

Planisi Cortes, Guillem

***0307**

Plomer Rotger, Juana

***8180**

Pocoví Fernández, Margalida

***0308**

Pou Llabrés, Catalina Concepción

***4804**

Provenzal Cifre, Alexandra

***0689**

Puigserver Sales, Jaume

***2008**

Pujol Mayol, Lorenzo

***9247**

Quetglas Salom, Jemima

***3495**

Quina Jaume, Lluc

***3555**

Rabal García, Javier

***1136**

Ramirez Berrón, Blanca Virginia

***5106**

Rey Carricondo, Ana

***3940**

Reyat Vidal, Catalina

***4662**

Riado Rian, Maria Victoria

***6277**

Ricord Servera, Maria Del Mar

***2032**

Rios Cebollada, Miguel Angel

***0084**

Rodenas Barcos, Amelia Antonia

***3979**

Roig Nicolau, Maria Francisca

***2912**

Roldán López, María José

***3719**

Rovira Serrano, Juan

***3343**

Rubio Estevez, Maria Teresa

***0160**

Ruiz Garcia, Maria Jesus

***1717**

Rullan Garau, Maria Teresa

***0521**

Sampol Mena, Rafael

***2952**

Sanchez Font, Francisco

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***1664**

Sard Brunet, Jeroni

***2728**

Sarmiento Molina, Ramón

***3227**

Sastre Contreras, Maria Antonia

***3939**

Sastre Sañudo, Juan

***3412**

Sastre Servera, Margarita

***7838**

Sastre Vicens, Jaime

***0861**

Sastre Vich, Maria

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***6557**

Serrado Guillem, Maria Del Carmen

***9902**

Sierra Queralt, Montserrat

***3567**

Siquier Morell, Maria

***2593**

Solano Mairata, Antonio

***2912**

Soler Pujadas, Catalina Maria

***8110**

Solomando Torres, Andrés

***6970**

Suau Bosch, Carolina

***7363**

Susilla Georgiou, Estela Inés

***0887**

Taltavull Carreras, Gemma

***7318**

Togores Piquer, Matías José

***7681**

Torrens Blanch, Olga Alicia

***6617**

Torres Quintáns, Ana Irene

***5943**

Umbert Guimó, Albert

***2847**

Valles Bustamante, Maria Angeles

***3339**

Valls Pascual, Antoni

***6309**

Venini Bauza, Marta

***1485**

Vergara López, Juan Manuel

***8276**

Vich Fluxà , Mireia Esther

***0398**

Vilas Roca, Catalina

***6522**

Vilches Rivero, Maria Jose

***3651**

Vives Vives, Cristina

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Responsable d'àrea residencial)

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***3477**

Albons Capó, Antònia Teresa

***3906**

Amengual Femenias, Catalina

***4482**

Amengual Galmés, Maria Victoria

***3825**

Antich Salas, Maribel

***6328**

Arenas Cano, Jennifer

***0147**

Barceló Pujadas, Francisca

***9272**

Barros Taboas, Ruben

***7248**

Bestard Pareja, Antonia

***3712**

Burguera Vidal, Jaime

***4811**

Caballero Solivellas, María Isabel

***8052**

Cabrer Rivera, Pedro Luis

***1007**

Callejon Hernandez, Raquel

***3404**

Cano Bisquerra, Francisco De Asis

***0681**

Cano Gomez, Maria Del Carmen

***3653**

Capó Adrover, Margalida

***0133**

Corredor Ibañez, Luis

***7173**

Covas Miranda, Natalia

***4156**

Cremades Oliver, Margarita

***8585**

Diaz March, Javier

***8055**

Escanellas Genovard, Jerónima Mª

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***0971**

Estrany Sastre, Jaume

***3016**

Fayos Jurado, Jose

***4044**

Fernández López, Javier

***0892**

Ferretjans Gual, Juan

***7609**

Ferriol Guillermo, María Del Carmen

***0359**

Fullana Lladó, Neus

***7133**

Fuster Martínez, Miguel

***8687**

Gago Vega, Daniel Jesús

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***4849**

Gili Crespo, Amelia

***9228**

Grimalt Pons, Patricia Georgina

***6243**

Herrero Balbastre, Carmen Graciela

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***4555**

Illán Ferragut, Iñaki

***8411**

Jaume Catany, Antoni Miquel

***1439**

Juan Moreno, Pere

***1808**

Llambias Cortés, Cristina Victoria

***5817**

Lopera Quesada, María

***1379**

Lopez Morro, Miguel

***9277**

López Puertas, Ginés

***4529**

López Vega, Miguel

***8531**

Martínez Pardo, Josep Baptista

***0693**

Mas Ferra, Sonia

***8393**

Mas Pérez, Mª Antonia

***9533**

Massanet Lofquist, Joana Maria

***3674**

Maura Jaume, Maria Cristina

***2732**

Mesquida Mascaró, Maria Antònia

***3945**

Molins Segovia, Maria Luisa

***0342**

Montis Sánchez, Ramón María

***4291**

Mora Contreras, Margarita

***7282**

Moya Moreno, Isabel

***9962**

Ortiz Far, Antonia

***2354**

Otero Almodovar, Isabel

***3742**

Ouro Pardo, Isabel

***7400**

Parra Ramirez, Mariló

***2106**

Perello Rossello, Margarita

***1431**

Perelló Cantallops, Catalina

***5866**

Pericàs Estarellas, Maria Antònia

***8152**

Piza Bueno, Alejandra

***8180**

Pocoví Fernández, Margalida

***2008**

Pujol Mayol, Lorenzo

***1136**

Ramirez Berrón, Blanca Virginia

***3940**

Reyat Vidal, Catalina

***0595**

Ribas Del Blanco, Ferran Ramon

***9749**

Ros Piza, Camila

***0160**

Ruiz García, María Jesús

***1717**

Rullan Garau, Maria Teresa

***9683**

Sánchez Villalba, Juan José

***2728**

Sarmiento Molina, Ramón

***3412**

Sastre Servera, Margarita

***1262**

Serra Langford, Gabriela Bárbara

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***6557**

Serrado Guillem, Carmen

***9902**

Sierra Queralt, Montserrat

***3567**

Siquier Morell, Maria

***1584**

Socias Crespí, Magdalena

***2593**

Solano Mairata, Antonio

***6970**

Suau Bosch, Carolina

***5943**

Umbert Guimó, Albert

***0142**

Vaquer Arjonilla, Belén

***0948**

Vidal Rivera, Maria De La Paz

***9582**

Yllanes Perea, Ambar

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat informàtica tècnica/telemàtica

DNI

Llinatges, Nom

***0147**

Aizcorbe Mason, Sara Maria

***3627**

Antich Sastre, Salvador

***4665**

Arrivi Macarro, Eduardo

***9514**

Avia Rossello, Daniel

***3865**

Barceló García, Juan Carlos

***5295**

Barceló Vicens, Josep

***9272**

Barros Taboas, Ruben

***1709**

Bauza Obrador, Juan

***5251**

Bauzá Picó, Pedro

***3749**

Bennasar Sevilla, Alejandro

***1158**

Bennàssar Carretero, Juan Manuel

***0273**

Bonet Alemany, Daniel

***7753**

Bordons Xammar, Maria Asunción

***3488**

Cabrer Caro, Francisco

***0138**

Calafat Garcés, Simó

***2398**

Caldentey Ferrer, Juana Maria

***0577**

Campins Galmes, Josep Lluis

***9580**

Campos Parrado, José Pablo

***2087**

Cañellas Campins, Joana Maria

***3957**

Canet Urrea, Margalida Pau

***1734**

Capó Marquès, Miquel Àngel

***2417**

Chao Mateu, Jorge

***8957**

Cintes Sastre, Domènec

***4854**

Esparza Pérez, Alberto

***8500**

Fernando Rubí, Aguiló

***7293**

Fructuoso Baidez, Emilio

***2244**

Gámez Brocal, Juan Leocadio

***7323**

Inarejos Blázquez, Francisco Javier

***8561**

Juárez Jordán, Susana

***1792**

Llull Bennasar, Mateu

***3860**

Manresa Socias, Bartolome

***7166**

Melià Aguiló, Marc Nadal

***1277**

Mir Payeras, Bartolomé

***0732**

Morro Mas, Maria Dels Àngels

***7468**

Navarrete Barceló, Joan Miquel

***9005**

Navío Navarro, Francisco

***8775**

Núñez Jiménez, José Fernando

***3874**

Pascual Soler, Pedro

***9702**

Peralta Avellá, Margarita

***2580**

Pizà Mir, Ramon

***1508**

Planisi Cortes, Guillem

***1514**

Pujol Ferrà, Josep

***4134**

Rabadan Soldado, David

***1086**

Rosselló Taberner, Margarita

***9640**

Sánchez Aguiló, Carmelo

***0279**

Sanchez Baez, Jose Manuel

***6958**

Sanchez Navarro, Felix

***8110**

Solomando Torres, Andres

***0370**

Tirado Diaz, Pedro Manuel

***0370**

Tirado Diaz, Pedro Manuel

***3727**

Trias Nicolau, Feliu

***0508**

Vicente Ruiz, Angel

***1318**

Vidal Nadal, Fernando Tomás

***1703**

Villén Hernández, Alejandro

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (relacions laborals)

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***9691**

Alfonso Barceló, Carolina

***1897**

Alomar Llompart, Maria Del Mar

***2318**

Barceló Calviño, Aina Maria

***2470**

Barceló Guasp, Maria Dels Àngels

***3700**

Barcelo Matas, Margalida

***5171**

Bestard Casaus, Maria Jose

***4695**

Brotons Rico, Maria Jose

***2886**

Canals Rullan, Bartomeu Francesc

***1404**

Climent Aparisi, Maite

***0928**

Coll Alemany, Esperanza

***5762**

Costa Martínez, Marta

***8585**

Diaz March, Javier

***9342**

Enseñat Alemany, Catalina

***2574**

Fernández Montoro, Maria Elena

***5982**

Fernández Morcillo, Maria Esperanza

***1169**

Fornes Ramis , Martina

***5137**

Forteza Mercadal, Maria Del Carmen

***2261**

Garcia Buijk, Ana

***2625**

García García, Mª Teresa

***6849**

García Giménez, Virginia

***1222**

Gonzalez Paradela, Maria Antonia

***8114**

Jiménez Bonilla, Virgínia

***1439**

Juan Moreno, Pere

***6556**

Llull Garcia, Maira

***3532**

Manzano Castela, Maria Montaña

***1992**

Moralejo Calafat, David

***3357**

Moreno Gil, Ana Francisca

***6975**

Nadal Rossello, Maria Magdalena

***2106**

Perello Rossello, Margarita

***9412**

Perez Gallegos, Antonio

***0155**

Piqueras Servera, Bárbara

***7387**

Pons Fernández, Marta Margarita

***8326**

Pozo Olmos, Rosa Maria

***0689**

Puigserver Sales, Jaume

***9247**

Quetglas Salom, Jemima

***3555**

Rabal García, Javier

***8312**

Rebassa Oliver, Isabel Maria

***3343**

Rubio Estevez, Maria Teresa

***0160**

Ruiz García, María Jesús

***0521**

Sampol Mena, Rafael

***8585**

Santos Cidón, Yolanda

***9902**

Sierra Queralt, Montserrat

***1940**

Socías López, Patricia

***2912**

Soler Pujadas, Catalina Maria

***2787**

Sureda Suñer, Maria

***7604**

Vera Planas, Asun

***2921**

Villa Sastre, Maria Jose

***3651**

Vives Vives, Cristina

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (economia)

DNI/NIE

Llinatges, Nom

***9691**

Alfonso Barceló, Carolina

***8077**

Alonso Cano, Sergio José

***8531**

Atienza Carrafa, Sabina

***3553**

Bernat Deyá, Francisca

***7770**

Bestard Estrany, Maria Magdalena

***7079**

Bisun Soroka, Inna

***6804**

Bordoy Lobo, María Belén

***1050**

Bril Ruiz, Joan

***3404**

Cano Bisquerra, Francisco De Asis

***3784**

Capó Busquets, Margarita

***3240**

Clar Salva, Francisca

***3989**

Clar Aragón , Catalina

***3801**

Clari Enguix, Salvador

***3650**

Cortés Isern, José Luis

***4156**

Cremades Oliver, Margarita

***8055**

Escanellas Genovard, Jerónima Maria

***5849**

Esteban Comamala, Beatriz

***8172**

Fernandez Nieto, Maria Cristina

***8812**

Gallego López, Ana Isabel

***8274**

Garcia Gomez, Nuria

***7639**

Ginard Martínez, Pedro

***4067**

Grimalt Llabrés, Margalida

***4509**

Horrach Lliteras, Maria

***7744**

Jaume Pons, Catalina Del Pilar

***6868**

Jaume Salleras, Sebastian David

***8114**

Jiménez Bonilla, Virginia

***5084**

Jofre Moll, Irene

***1439**

Juan Moreno, Pere

***4900**

Leon Marin, Elisa

***1178**

López Torres, Josep Antoni

***5884**

Manzanaro Quijada, Sonia

***8268**

Márquez Martínez, Josefina

***2851**

Martinez Company, Josep Joan

***2732**

Martino Bennasar, Alejandro

***5834**

Mayol March, Maria Isabel

***3945**

Molins Segovia, Maria Luisa

***4701**

Morell Cobos, Maria Victoria

***5371**

Munar Vidal, Margarita

***2354**

Otero Almodovar, Isabel

***8083**

Pastor Pons, Francisco Pastor

***2106**

Perello Rossello, Margarita

***1431**

Perelló Cantallops, Catalina

***1898**

Pons Torrens, Catalina Maria

***3495**

Quina Jaume, Lluc

***9612**

Ramis Ferriol, Francesca

***5106**

Rey Carricondo, Ana María

***3014**

Riera Jaume, Caterina

***5155**

Roselló Riera , Maria Isabel

***6441**

Rossello Cañellas, Claudia

***9984**

Salinas Ceacero, Francisco Manuel

***0780**

Sampol Mena, Rosa Maria

***3255**

Sanfeliu Peña, Francisca

***1948**

Sanso Jaume, Maria Antonia

***3412**

Sastre Servera, Margarita

***9993**

Segui Jaume, Miguel

***5838**

Serra Ferrer, Juan Antonio

***6557**

Serrado Guillem, Maria Del Carmen

***9902**

Sierra Queralt, Montserrat

***5514**

Torrens Cañellas, Eugenia Maria

***0948**

Vidal Rivera, Maria De La Paz

***2635**

Villar Yeates, Elisabet

***3651**

Vives Vives, Cristina

- Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat teràpia ocupacional

DNI

Llinatges, Nom

***7374**

Adrover Llull, Margalida

***9992**

Alguacil García, Jesús María

***3881**

Blanco Manresa, Francisco

***9922**

Cirer Sotos, Alejandro

***4310**

Domínguez Estevez, Beatriz

***8357**

Estrany Munar, Maria Francesca

***4044**

Fernández López, Javier

***9527**

Ferrer Puig, Maria

***7129**

Pioletti Salvatore, Laura

***3375**

Romero Beiro, Olga

***5256**

Verdera Martorell, Eva Maria

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat fisioteràpia

DNI

Llinatges, Nom

***7194**

Abraham Miró, María Del Carmen

***1881**

Alemany Abraham, Victoria

***3981**

Barceló Reynes, Miquel

***1856**

Benito Valriu, Constança

***3050**

Escandell Mas, María Del Mar

***9900**

Galdon Fernandez, Sandra

***2238**

García Rullán, Luis

***8699**

Jimenez Picazo, Estefania

***1333**

Llabrés Mateu, Joana Marina

***8632**

Llopis Sampedro, Ana

***0475**

Mayol Alcover, J. Aina

***4286**

Mayol Socias, Antonia

***3867**

Monserrat Contesti, Isabel Maria

***2074**

Munar Pascual, Caterina Agnès

***3165**

Navarro De Prada, Ernest

***2091**

Perelló Massutí, Esperança

***1121**

Petrov Ivanov, Ivan

***1725**

Pol Perelló, Margarita

***3256**

Rodriguez Caldentey, Ricardo

***1559**

Samaniego Conrado, Francisco Javier

***9386**

San Sebastián Fernández, Katia

***8673**

Sanchez Lopez, Jose Maria

***6706**

Sánchez Enríquez, Lucía

***7422**

Torres Vila, Miguel

***7793**

Vicens Company, Maria Antonia

***9063**

Villalonga Pons, Marc

 

 

ANNEX II  LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (dret)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

 

Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (dret)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***5295**

Barceló Vicens, Josep

Desistiment de la persona aspirant

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat psicologia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat pedagogia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (economia)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (prevenció)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa del treball

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa geriatre

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa psiquiatre

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

- Subescala gestió , classe tècnic-tècnica de grau mitjà

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

Grup A / Subgrup A2 – ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat enginyeria tècnica industrial

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat educació social

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***8525**

 

Ciudad Pérez De León, Sara

 

No s'ha abonat la taxa corresponent, d'acord amb la declaració responsable

 

***3814**

Herranz Sanz , Elsa

Desistiment de la persona aspirant

 

 

 

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat treball social (Reserva discapacitat)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat infermeria

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

***6975**

Verdejo García, Ana Isabel

No s'ha abonat la taxa corresponent, d'acord amb la declaració responsable

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat arquitectura tècnica

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Inspector de centres i serveis socials II)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Tècnic/a ajudant de premsa)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Tècnic/a de grau mitjà)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (Responsable d'àrea residencial)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat informàtica tècnica/telemàtica

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (relacions laborals)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà (economia)

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat teràpia ocupacional

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses

- Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat fisioteràpia

DNI

Llinatges, Nom

Causa/es d'exclusió

–--

-------

------

No hi ha persones aspirants excloses