Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 203259
Adjudicació definitiva del lloc de treball de Responsable d’Ingressos a l'Ajuntament d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora delegada, pel decret d'Alcaldia núm. 2023-2581 de data 17 de març de 2023, ha resolt:

PRIMER. Realitzar l'adjudicació del lloc de treball de Responsable d'Ingressos amb caràcter definitiu a favor de la Sra. Rosa Maria Cardona Moreno amb DNI núm. 41****69H amb efectes de la presa de possessió.

SEGON. Notificar la present resolució a la persona aspirant seleccionada.

TERCER. Publicar el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la intranet municipal.”

Contra aquest Decret -que exhaureix la via administrativa- s'hi pot interposar:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electrònica: (20 de març de 2023)

 La regidora delegada (Estefanía Torres Sánchez)