Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament de secretària del Jutjat de Pau d’Alaró (personal laboral fix)

    Número de registre 1012 - Pàgines 6145-6146

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Oficina de Prevenció i lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears per la qual es convoca mitjançant el sistema de comissió de serveis la provisió, de caràcter voluntari, de dos llocs de treball de cap d’Unitat de l’Àrea d’Investigació i Inspecció (CS 1/2023)

    Número de registre 917 - Pàgines 6147-6152

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades advertides a la resolució de la directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria específica de l’oferta pública d’estabilització mitjançant procediment concurs - oposició per l’accés com a personal laboral fix del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número de registre 1006 - Pàgines 6153-6161

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal llocs de feina de la categoria de Teleoperador/a (TELEOP01-23)

    Número de registre 1011 - Pàgines 6162-6165

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)

    Número de registre 993 - Pàgines 6166-6173

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Determinació de la composició de l’òrgan de selecció encarregat de dur a terme el procés selectiu relacionat amb la convocatòria publicada al BOIB núm. 169 de data 29 de desembre de 2022 , per la qual s’aproven les bases que regulen el procés d’estabilització per concurs-oposició per a cobrir la plaça de personal laboral identificada amb el codi L0259000G veterinari lloc base núm. 18 a Ciutadella, Menorca, de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

    Número de registre 986 - Pàgines 6174-6175

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Determinació de la composició de l’òrgan de selecció encarregat de dur a terme el procés selectiu relacionat amb la convocatòria publicada al BOIB núm. 169 de data 29 de desembre de 2022 , per la qual s’aproven les bases que regulen el procés d’estabilització per concurs, per a cobrir la plaça de personal laboral identificada amb el codi L0261000C patró/patrona professional guarda pesca de reserva marina a Palma, Mallorca, de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

    Número de registre 985 - Pàgines 6176-6177

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, escala professional infraestructures, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Menorca

    Número de registre 984 - Pàgines 6178-6180

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinet de Digestiu (DIGG)

    Número de registre 1009 - Pàgina 6181

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 8 de febrer de 2023 per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d’infermeria de la unitat de Diàlisi de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 1015 - Pàgina 6182

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 1 de febrer de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, dues places temporals de la categoria d'Infermer/a Especialista Salut Mental (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1008 - Pàgina 6183

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 1 de febrer de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places temporals de la categoria d'Infermer/a Obstètric-Ginecològica (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1010 - Pàgina 6184

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor per la qual s’adjudica, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 956 - Pàgines 6185-6186

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 983 - Pàgines 6187-6188

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de Prefectura de Servei de Medicina Interna de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_01)

    Número de registre 972 - Pàgines 6189-6194

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de Prefectura de Servei de Medicina Intensiva de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_02)

    Número de registre 973 - Pàgines 6195-6200

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual es resol la convocatòria del procediment selectiu per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 32 places, pel torn lliure, de l’escala d’Administració especial, subescala de serveis especials, classe de servei d’extinció d’incendis, subgrup C2, especialitat bomber conductor/bombera conductora, de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca corresponents a les ofertes d’ocupació pública acumulades corresponents als anys 2017, 2018, 2019 i 2021 i s’aprova composició de la borsa de personal funcionari interí

    Número de registre 938 - Pàgines 6201-6208

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria de Comissió de serveis CS5/2023 de cap de Servei de Gestió Econòmica de l’Àrea de Gerència de l’IMAS

    Número de registre 997 - Pàgines 6209-6213

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/85, de data 3 de febrer de 2023, per la qual es nomenen nous membres dels tribunals de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis, que diu:

    Número de registre 979 - Pàgines 6214-6216

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives d’accés, pel torn lliure, per a l’ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de personal d’administració i serveis d’aquesta universitat

    Número de registre 935 - Pàgina 6217

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Exp. 2023/612. Correcció d’error material de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2023 referent a la convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d’Artà

    Número de registre 971 - Pàgines 6218-6219

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució d'Alcaldia núm. 346/2021, de data 1 de setembre de 2021, de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aproven les bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí o laboral d’enginyer industrial de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 924 - Pàgines 6220-6228

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Nomenament del tribunal qualificador i aprovació del llistat de persones admeses de la convocatòria en promoció interna de sis places d'oficial de Policia Local de l’Ajuntament de Maó

    Número de registre 969 - Pàgina 6229

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d’arquitecte tècnic del grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 963 - Pàgines 6230-6231

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. Nomenament dels Tribunals per al concurs oposició de diverses places de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

    Número de registre 949 - Pàgines 6232-6234

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que específiques que regiran el concurs-oposició per a proveir com a contractat/da laboral una plaça de tècnic/a superior per a la gestió de l'Entitat Pública Empresarial Sóller 2010 i constitució d'una borsa de treball

    Número de registre 937 - Pàgines 6235-6241

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova la convocatòria de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l’any 2023

    Número de registre 987 - Pàgines 6242-6248