Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 100528
Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/85, de data 3 de febrer de 2023, per la qual es nomenen nous membres dels tribunals de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis, que diu:

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Que la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, publicada al BOE núm. 312 de 29 de desembre de 2021, estableix per a totes les administracions l'estabilització de les places estructurals que, dotades pressupostàriament, han estat ocupades de forma ininterrompuda des de les dates establertes en la normativa d'aplicació.

Que en aplicació d'aquest mandat el Consell Executiu i tots els ajuntaments de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, aprovaren les seves ofertes públiques d'ocupació per a l'estabilització extraordinària del personal de les seves plantilles abans d'1 de juny de 2022.

Que d'acord amb l'art. 121 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'Oferta pública d'ocupació del Consell es presentà conjuntament amb el personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, el Consorci de Residus i Energia, i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca.

Que el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 78 de data 16 de juny de 2022, validat pel Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de 28 de juny de 2022, aprovà les bases generals amb els criteris generals que han de regir els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a funcionari de carrera o personal laboral fix de les administracions de les Illes Balears. Aquest Decret llei fou modificat pel Decret llei 7/2022 d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

Que la Disposició addicional primera de la Llei 20/2021, estableix que els municipis, podran encomanar la gestió material de la selecció del personal als consells insulars. D'acord amb aquesta normativa, el Consell Insular de Menorca signà amb tots els ajuntaments de Menorca un conveni d'encàrrec de la gestió material del procés extraordinari de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització de les ofertes públiques municipals.

Que amb data de 18 de novembre de 2022, el BOIB núm. 149, publicà les mateixes bases específiques per a totes i cadascuna de les administracions locals de Menorca. Aquest mateix butlletí publicà les convocatòries de les ofertes públiques del Consell Insular de Menorca, les de tots els ajuntaments i la de l'Institut Menorquí d'Estudi, a la qual cal sumar les convocatòries de l'Ajuntament de Ciutadella publicades al BOIB núm. 150 de 19 de novembre de 2022 i la de l'Institut Menorquí d'Estudis.

Que atesa la coincidència de la publicació de convocatòries, el procés de sol·licitud finalitzà de forma genèrica dia 20 de desembre de 2022, tot i que les modificacions d'algunes convocatòries hagin allargat els terminis.

Que d'acord amb l'informe de la cap del Servei de Gestió de Persones SGP 4/2022, de 12 de gener de 2022, relatiu a la constitució i funcionament dels tribunals de valoració de l'Oferta pública d'ocupació extraordinària.

Que en data 16 de gener de 2023 mitjançant Resolució núm. 2023/36, de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals es nomenen els tribunals de les convocatòries de les ofertes públiques d'ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l'Institut Menorquí d'Estudis, publicada al BOIB núm. 9 de data 19/01/2023. . Aquests nomenaments s'han modificat mitjançant Resolució núm. 2023/59 de data 26 de gener de 2023 de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, publicada al BOIB núm. 14 de data 31 de gener de 2023.

Que alguns membres dels tribunals han presentat l'abstenció, d'acord amb l'art. 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, mitjançant les instàncies següents:

- ROSSELLO VILLALONGA, JAVIER amb reg. d'entrada núm. GE/002295/2023 de data 25/01/2023, per manifestar ser delegat sindical.

- GORNES HACHERO, JOSE SIMON amb reg. d'entrada núm. GE/003016/2023 de data 31/01/2023, per manifestar que s'absté de ser membre del tribunal de la convocatòria d'arqueòleg (Grup A1) del Consell insular de Menorca, donat el litigi en procés amb un aspirant d'aquesta plaça.

- COLL HELLYER, VICTORIA ISABEL amb reg. d'entrada núm. GE/002705/2023 de data 30/01/2023, per manifestar tenir vincle familiar de quart grau en les convocatòries del grup A2 de la plaça de Treballadora social de les places del Consell Insular de Menorca, de l'Ajuntament de Maó i l'Ajuntament d'Es Migjorn.

Com a titular del Departament de Serveis Generals, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, pel Decret de presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), l'acord del Consel executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019).

En particular, la present resolució es dicta en virtut de la delegació efectuada per l'acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022 en la consellera executiva de Serveis Generals en matèria de personal, RESOLC:

PRIMER. Modificar els membres dels tribunals i nomenar als nous membres dels tribunals qualificadors d'acord amb el següent:

NOM I LLINATGES

 

TITULACIÓ

ADMIN

NOMENAMENT

TRIBUNAL SUBGRUP A1 i GRUP B

ON DIU

 

 

 

 

CAULES TICOULAT, DAVID

F

Enginyer industrial

Aj Sant Lluís

VOCAL SUPLENT 3ER.

ROSELLÓ VILLALONGA, JAVIER

F

Enginyer industrial

Aj. de Ciutadella

VOCAL SUPLENT 2ON

ORFILA CARDELUX, EMILIO

L

Llicenciat en Dret

Aj. de Maó

VOCAL SUPLENT 3ER

 

HA DE DIR

 

 

 

 

CAULES TICOULAT, DAVID

F

Administracio, Direccio Empreses

Aj Sant Lluís

VOCAL SUPLENT 3ER.

SIMON GARCIA, PILAR

L

Llicenciada en psicologia

Aj. de Ciutadella

VOCAL SUPLENT 2ON

TOLÓS PETRUS, XAVIER

F

Llicenciat en arquitectura

Aj. Maó

VOCAL SUPLENT 3ER

 

TRIBUNAL GRUP C ADMINISTRACIÓ GENERAL

ON DIU

 

TITULACIÓ

ADMIN

NOMENAMENT

SERRANO GOMILA, FERNANDO

L

Batxiller

Aj. Sant Lluis

VOCAL SUPLENT 3ER

 

HA DE DIR

 

 

 

 

QUEVEDO MAESTRE, JUAN FCO.

F

Grau mig F.P.

Aj. Sant Lluis

VOCAL SUPLENT 3ER

 

TRIBUNAL SUBGRUP C2 ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

ON DIU

 

TITULACIÓ

ADMIN

NOMENAMENT

EGEA MARTINEZ, ARACELI

F

Accés majors 25 anys

Aj. Es Castell

VOCAL SUPLENT 2ON

 

HA DE DIR

 

 

 

 

SANS CARRERAS, MAGDALENA

F

Batxillerat

Aj. Es Castell

VOCAL SUPLENT 2ON

 

TRIBUNAL GRUP AP

 

 

 

 

ON DIU

 

TITULACIÓ

ADMIN

NOMENAMENT

SANCHEZ GOMEZ, MERCEDES

F

Graduat escolar

Aj. Sant Lluís

VOCAL SUPLENT 3ER

 

HA DE DIR

 

 

 

 

VICH CABRER, VICTOR

F

Graduat escolar

Aj. Sant Lluís

VOCAL SUPLENT 3ER

Els nous membres nomenats designats formaran part dels tribunals d'acord amb els següents grups o subgrups a qualificar: subgrup A1 i el grup B, subgrup C2 d'administració especial, grup C1+C2 d'administració general i grup AP.

SEGON. Establir la dedicació exclusiva del personal que forma part dels tribunals durant les jornades de la seva actuació treballant en jornades completes i consecutives de les 8 a les 14 hores.

Els membres dels tribunals treballaran de forma rotativa evitant que deixin els seus llocs de feina per un període superior als deu dies. En tot cas s'haurà de garantir que tots els candidats d'una mateixa convocatòria siguin valorats pels mateixos membres d'un tribunal.

TERCER. Els membres del Tribunal qualificador s'abstindran d'intervenir i els aspirants podran recusar-los, en la o les convocatòries afectades pels motius establerts als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

QUART. Els membres dels tribunals tindran, en tot cas, dret a indemnització per la seva participació d'acord amb el Reial Decreto 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

CINQUÈ. Acceptar les abstencions manifestades pels següents membres dels tribunals en les convocatòries de les places que han indicat i per l'administració afectada, quedant en la resta de convocatòries de places i administracions com a membre del Tribunal:

- ROSSELLO VILLALONGA, JAVIER amb reg. d'entrada núm. GE/002295/2023 de data 25/01/2023, per manifestar ser delegat sindical.

- GORNES HACHERO, JOSE SIMON amb reg. d'entrada núm. GE/003016/2023 de data 31/01/2023, per manifestar que s'absté de ser membre del tribunal de la convocatòria d'arqueòleg (Grup A1) del Consell insular de Menorca, donat el litigi en procés amb un aspirant d'aquesta plaça.

- COLL HELLYER, VICTORIA ISABEL amb reg. d'entrada núm. GE/002705/2023 de data 30/01/2023, per manifestar tenir vincle familiar de quart grau en les convocatòries del grup A2 plaça de Treballadora social de les places del Consell Insular de Menorca, de l'Ajuntament de Maó i l'Ajuntament d'Es Migjorn.

- VINENT FLORIT, PERE DAMIA, segons consta a l'acta del tribunal manifesta tenir vincle de quart familiar de quart grau, en la convocatòria del grup AP en les places d'Ordenança per concurs a l'Ajuntament d'Alaior, Zelador Xofer per concurs i concurs oposició del Consell Insular de Menorca, Bidell per concurs a l'Ajuntament d'Alaior.

- TORRENT TORROJA, JORDI, segons consta a l'acta del tribunal manifesta tenir vincle familiar de quart grau en la convocatòria del grup AP les places de Personal de neteja concurs i concurs-oposició de l'Ajuntament de Sant Lluís i personal de neteja per concurs de l'Ajuntament des Castell.

- MARTINEZ MARTINEZ, MATEU, segons consta a l'acta del tribunal manifesta tenir vincle familiar de segon grau en la convocatòria del subgrup A1 en la plaça de tècnic/a lingüístic/a del Consell Insular de Menorca.

- SINTES CAMPOS, MARIA, segons consta a l'acta del tribunal manifesta tenir vincle familiar de primer grau en la convocatòria del del Grup C administració general en la plaça d'administrariu per concurs i concurs-oposició del Consell Insular de Menorca.

- LEON TALTAVULL, ANTONIO, segons consta a l'acta del tribunal manifesta tenir vincle familiar de quart grau en la convocatòria del subgrup A2 de la plaça de Professor de dibuix de l'Ajuntament de Sant Lluís.

SISÈ. Publicar aquesta resolució al BOIB, a la web del Consell Insular (www.cime.es/oposicions.cime.es) i al tauler d'edictes en la Seu de Ciutadella i Maó.

SETÈ. Notificar les modificacions als membres dels tribunals que consten a l'apart primer d'aquesta resolució i als membres que han manifestat l'abstenció.

 

Maó, 3 de febrer de 2023

La consellera executiva del Departament de Serveis Generals

Noemí Gomila Carretero