Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 99679
Nomenament del tribunal qualificador i aprovació del llistat de persones admeses de la convocatòria en promoció interna de sis places d'oficial de Policia Local de l’Ajuntament de Maó

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada completat el tribunal i finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, en promoció interna, de sis places d'oficial de Policia Local de l'Ajuntament de Maó, publicada en el BOIB número 140 de data 15 d'octubre de 2019, s'aprova, per Decret d'Alcaldia número 346, de data 31 de gener de 2023, el següent:

Primer. Nomenar el tribunal qualificador de la convocatòria, en promoció interna, de sis places d'oficial de Policia Local de l'Ajuntament de Maó, que estarà integrat per les següents persones:

  1. President: Vicente Vaquero Piñas, inspector en cap de la Policia Local de Maó (titular), i Isaías Sánchez Buendía (suplent).
  2. Vocal a proposta de la Direcció General d'Emergències i Interior: Francisco Pons Mercadal (titular) i Josep Lluís Martí Oliver (suplent).
  3. Vocal a proposta de l'Escola Balear d'Administració Pública: Ignasi Camps Marqués (titular) i Joan Llabrés Guitart (suplent).
  4. Vocal a proposta de l'Ajuntament de Maó: Carol Sánchez Rabasa (titular) i Pedro J. Vives Vinent (suplent).
  5. Secretari/ària: Carlos Seguí Puntas (titular) i Mónica Clariana Nicolau (suplent).

Segon. Aprovar el llistat de persones admeses, que es considera definitiu —en no haver-hi hagut persones excloses—, en els següents termes:

LLISTAT DE PERSONES ADMESES

Núm. de registre d'entrada

DNI

2507/2020

**5037**H

2527/2020

*15*06**A

2533/2020

****8009Y

3125/2020

*14*76*8J

3310/2020

4*49***8J

Tercer. Determinar que l'abstenció i recusació de membres del tribunal s'haurà d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, LRJ.

Quart. Informar les persones candidates que el calendari de proves serà publicat al tauler d'anuncis i al lloc web municipal. Està previst publicar el calendari de la fase d'oposició a finals del mes de febrer.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica del document (7 de febrer de 2023)

La tienenta d'alcaldia de Serveis Generals i Recursos Humans María José Camps Orfila