Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 102708
Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 8 de febrer de 2023 per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d’infermeria de la unitat de Diàlisi de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 15 de desembre de 2022 va aprovar la convocatòria per cobrir, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d'infermeria de la unitat de Diàlisi de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (BOIB núm. 169/2022, de 29 de desembre).

Fonaments de dret

1. Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

2. Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció General de l'INSALUD sobre provisió de llocs de supervisió d'àrea funcional o d'unitat.

3. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de febrer de 2017 sobre ocupació de direccions intermèdies de l'àrea de gestió, de servei o de secció assistencial o supervisions.

4. Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari als òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 10/2016, de 21 de gener).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Adjudicar el lloc de treball de supervisor/a d'infermeria de la unitat de Diàlisi de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, a la senyora Carmen Rodado Alfonso amb DNI núm. 41****38L.

2. Ordenar publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. El nomenament serà efectiu a partir del 24 de febrer de 2023.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en un termini d'un mes comptador des de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Palma, 8 de febrer de 2023

El director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

Francisco Marí Marí

[Per delegació de competències (BOIB núm. 10/2016]