Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 97450
Resolució del director de l’Oficina de Prevenció i lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears per la qual es convoca mitjançant el sistema de comissió de serveis la provisió, de caràcter voluntari, de dos llocs de treball de cap d’Unitat de l’Àrea d’Investigació i Inspecció (CS 1/2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. OBJECTE

D'acord amb l'article 66.3 del Reglament de funcionament i règim interior (BOIB núm. 156, de 13 de desembre de 2018) de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears — a partir d'ara “l'Oficina”— , amb caràcter temporal, l'Oficina pot ocupar els llocs de treball incorporant personal funcionari d'altres administracions públiques en comissió de serveis.

L'article 22 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina i l'article 63 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina, indiquen que al personal al servei de l'Oficina li és d'aplicació la Llei 16/2016 i el Reglament de l'Oficina i, en el que no hi està previst, li serà aplicable el règim establert amb caràcter general per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d'ara en endavant CAIB) i de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (d'ara endavant SCIB).

L'article 82.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la CAIB, estableix que quan un lloc de treball quedi vacant de forma temporal o definitiva, es pot ocupar en comissió de serveis ordinària de caràcter voluntari amb personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat que compleixi els requisits que s'estableixen en la relació de llocs de treball per ocupar-ho.

En congruència amb l'anterior, l'Oficina assumeix els criteris i les pautes per adjudicar les comissions de serveis de caràcter voluntari de l'Administració de la CAIB inclosos en la Instrucció 2/2012, de 27 de març, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.

L'objecte d'aquesta convocatòria es proveir mitjançant comissió de serveis de caràcter voluntari dels següents llocs de treball:

Codi lloc

Denominació del lloc de treball

Vincul. jurídica

Grup

Nivell Compl. destí

Compl. específic

Forma Provisió

CU1

Cap d'Unitat

Funcionari/a

A2

25

19.660,44 €

C

Àrea Investigació

Adm. procedència

Cos Procedència

Nivell Català

Observacions

Nº Llocs

 

A5 (1)

TC(2)

C1

DE, IN, RDT (3)

2

Funcions

— Analitzar i revisar, si escau, l'existència d'informes d'intervenció o auditoria en relació amb la inspecció a realitzar.

— Recopilar i ordenar, d'acord amb la planificació i les instruccions de l'inspector cap d'equip responsable i mitjançant tècniques d'auditoria forense, els documents i mitjans de prova que es considerin necessaris per al desenvolupament de la inspecció, inclosos possibles conflictes d'interessos, anàlisi de solvència i indagació per a la recuperació d'actius.

— Elevar al cap d'equip les conclusions i els resultats obtinguts en l'exercici de les seves funcions.

— Col·laborar amb el cap d'equip en la planificació i l'organització del treball encomanat a l'equip.

— Formular les propostes i els suggeriments que considerin oportunes per a un millor desenvolupament del treball.

— Realitzar les tasques administratives derivades del desenvolupament de les seves funcions, inclosa la gestió de notificacions

— Redactar els esborranys dels avantprojectes d'informe segons els resultats de les investigacions.

— Qualssevol que li encomani l'inspector en cap d'equip i que tinguin relació amb les tasques esmentades

Requisits

— Títol corresponent al primer cicle d'ensenyament universitari o grau de dret, ciències polítiques i de l'administració pública, economia, administració i direcció d'empreses, ciències de la informació, relacions laborals, o ciències empresarials, actuarials i financeres.

— Experiència d'un any en alguna d'aquestes matèries: contractació pública, gestió pressupostària, subvencions, gestió de personal, control d'ingressos públics, blanqueig de capitals, o planejament i disciplina urbanística

(1) Totes les administracions públiques

(2) Tots els cossos generals i especials del grup i subgrup corresponent, ja siguin de l'Administració de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de l'Administració Local, així com el personal estatutari dels serveis de salut, personal universitari, personal al servei de les assemblees legislatives, al servei dels òrgans constitucionals o estatutaris, o personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

(3) Dedicació especial, Incompatibilitat, Responsabilitat i dificultat tècnica

2. DURADA

La durada de les comissions de serveis de caràcter voluntari dels llocs de treball esmentats seran les següents:

1. El lloc de treball vacant sense titular tindrà una durada màxima d'un any, prorrogable per un altre any. No obstant, en qualsevol cas, la comissió finalitzarà quan el lloc de treball se proveeixi amb caràcter definitiu.

2. El lloc de treball per substituir la funcionària amb núm. de DNI 03***290L, en situació d'incapacitat temporal, finalitzarà quan se reincorpori la funcionària esmentada. En tot cas, no podrà superar el període d'un any sense perjudici d'una possible pròrroga d'un any, si continua la situació d'incapacitat.

Els llocs de treball s'adjudicaran per ordre de puntuació obtinguda en el barem de mèrits.

3. PUBLICITAT

Aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al lloc web de l'Oficina (https://www.oaib.es).

4. REQUISITS DELS ASPIRANTS

S'hi pot presentar tot el personal funcionari de carrera de les administracions esmentades en l'apartat “Cos de procedència” que es trobi en la situació administrativa de servei actiu i que acompleixi els requisits establerts en la Instrucció 2/2012, en la relació de llocs de treball i en la normativa d'aplicació.

5. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

a) La sol·licitud es confeccionarà d'acord amb el model de sol·licitud que figura en l'annex 1, i que es pot descarregar des del lloc web de l'Oficina (https://www.oaib.es)

b) Documentació: Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

  1. Els documents originals o còpies compulsades dels certificats o títols acreditatius corresponents de qualsevol dels mèrits susceptibles de valoració d'acord amb l'apartat 7 els quals s'han d'adjuntar a la sol·licitud.

  2. Igualment, hauran de presentar el certificat dels serveis prestats com a personal funcionari o estatutari, expedit per l'administració corresponent, indicant la data d'inici i de finalització, el cos, escala o especialitat, així com el nivell corresponent a cada un dels llocs ocupats com a personal funcionari o estatutari.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud i la resta de la documentació s'ha de presentar, dins el termini establert, en els llocs i mitjans indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Preferentment, es pot presentar en el registre electrònic de l'Oficina a l'adreça electrònica https://oaib.sedeelectronica.es, i en els restants registres electrònics de qualsevol entitat del sector públic, així com en el Registre general d'aquesta Oficina, situat en carrer Alfons el Magnànim 29, 2º-1ª, 07004 Palma de Mallorca

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils, des de l'endemà de la publicació al BOIB.

7. BAREM DE MÈRITS

La proposta de nomenament es farà a favor de la persona aspirant que tengui més puntuació, segons el barem de mèrits següent:

a) Antiguitat

Es valora l'antiguitat que es té reconeguda com a personal funcionari, fins a 9 punts, a raó de 0,045 punts per mes.

 

b) Cursos i accions formatives

Es valoren els cursos i les accions formatives que:

a) Estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de treball que s'ha de cobrir.

b) S'hagin dut a terme en universitats, en centres o organismes oficials i en escoles d'administració pública, o quan es tracti d'accions formatives homologades per aquestes.

A l'hora de baremar s'han d'aplicar els criteris de valoració que s'indiquen a continuació amb relació als cursos i a les àrees a què corresponen les accions formatives.

Si el certificat aportat no especifica l'àrea a què correspon l'activitat o no coincideix exactament amb una de les àrees relacionades, s'ha de considerar el contingut de l'acció formativa i l'enquadrament dins una de les àrees definides.

Àrea formativa/Cursos:                                                  

— Cursos de l'àrea jurídica i administrativa                     

— Cursos de l'àrea de gestió econòmica i financera           

— Cursos de l'àrea de gestió de les persones referits a lideratge i habilitats personals (antiga àrea de formació de directius)

— Cursos de l'àrea de tecnologia i comunicació referits a aplicacions d'ofimàtica a nivell d'usuari

— Cursos de l'àrea de gestió de l'organització referits a la igualtat entre homes i dones i sobre violència de gènere

— Curs bàsic de prevenció de riscs laborals de l'àrea de gestió de l'organització

— Cursos de contractació pública

— Cursos de subvencions

— Cursos de control d'ingressos públics

— Cursos de blanqueig de capitals

— Cursos de planejament i disciplina urbanística

— Cursos d'anàlisis i cens de la propietat Inmobiliaria

— Cursos d'urbanisme i gestió cadastral

Els cursos referits a altres àrees es valoren sempre que estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de treball convocat.

El curs bàsic de prevenció de riscs laborals té una durada de 30 hores. Els certificats de cursos de prevenció de riscs laborals que acreditin un nombre d'hores superior es valoren per a tots els llocs de treball amb la puntuació corresponent a 30 hores.

Tenen la consideració d'accions formatives als efectes d'aquesta convocatòria, i es valoren d'acord amb el que disposa aquest apartat, les titulacions universitàries no oficials que tenguin el caràcter de pròpies d'una universitat determinada que estiguin directament relacionades amb les funcions del lloc de treball convocat.

— Les accions formatives o els cursos duts a terme per universitats, i per escoles d'administracions públiques, o quan es tracti d'accions formatives o cursos que hagin estat homologats per aquestes, es valoren fins a un màxim de 5,5 punts, a raó de 0,01 per cada 10 hores de durada del curs.

— Les accions formatives o els cursos duts a terme per centres o organismes oficials es valoren fins a un màxim de 3 punts, a raó de 0,01 per cada 10 hores de durada del curs. S'inclouen en aquest apartat els cursos realitzats en el marc dels acords de formació contínua en les administracions públiques per qualsevol administració pública i per les organitzacions sindicals, quan siguin signants o promotores d'aquests acords.

— Es consideren centres o organismes oficials, a l'efecte de valorar les accions formatives que imparteixen, les entitats següents i en els supòsits que s'indiquen a continuació:

a) Els organismes autònoms.

b) Els organismes públics que es regeixen pel dret privat (entitats públiques empresarials), quan la formació figuri entre els seus objectius públics, específicament determinats en la llei que els crea.

c) Els consorcis i les fundacions del sector públic que tenguin entre els seus objectius públics, específicament determinats en els estatuts que els regulen, la formació.

c) Estudis acadèmics oficials

— Es valoren els estudis o les titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional que siguin de nivell superior a la titulació exigida per ingressar en el cos o l'escala del grup més alt al qual estigui adscrit el lloc de treball i que estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de treball.

— La valoració d'una titulació implica que no es valori la de nivell inferior o de primer o segon cicle que sigui necessària per obtenir-la.

— No és objecte de valoració la titulació quan s'exigeixi com a requisit específic en la relació de llocs de treball.

— La valoració dels estudis acadèmics oficials es fa de la manera següent:

a) Per cada títol de doctor/a: 4 punts.

b) Per cada títol de màster: 3,5 punts.

c) Per cada titulació de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 3 punts.

d) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent: 2,5 punts.

— També es valoren, en els termes que especifica la Instrucció, les equivalències que hagi establert a tots els efectes l'Administració educativa.

— En el cas que el lloc de treball estigui adscrit a un cos o escala del subgrup A1 o dels subgrups A1 i A2 es valora, d'acord amb la puntuació indicada, a partir de la segona titulació universitària de nivell superior que es posseeixi.

d) Coneixements de català

— Es valoren de la manera següent:

a) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (E): 0,5 punts.

b) Certificat de coneixements de nivell de domini (C2/D): 2,5 punts.

— També es valoren les equivalències amb els certificats de coneixements de català que estableix l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.

— En tots els casos, només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit per ocupar el lloc.

— Els títols o certificats de coneixements de català han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els expedits o, si s'escau, homologats, per la Direcció General de Cultura i Joventut.

8. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Els mèrits seran valorats per una Comissió composta pels següents membres:

— Presidenta: Mª Belén Méndez Alonso, cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció.

— Vocal: Eva Mª Ortín Pina, Inspector cap de l'Equip d'Investigació i Inspecció.

— Secretari: Jaume Gerard Cirer Tortella, cap de l'Àrea d'Assessorament, Re-presentació i Defensa Jurídica.

Els membres de la comissió de valoració han de pertànyer al grup de titulació igual o superior a l'exigit per als llocs convocats i posseir grau personal o ocupar un lloc de nivell igual o superior a aquells.

9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Després d'haver acabat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Valoració disposa d'un termini de deu dies hàbils per emetre la relació de mèrits de tots els aspirants i la proposta de resolució provisional d'adjudicació de la comissió a la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta. La resolució es publicarà en el lloc web de l'Oficina (https://www.oaib.es).

Les persones interessades disposen d'un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació, per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions que considerin oportunes.

10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Després d'haver resolt les al·legacions presentades de manera motivada i, si s'escau, d'haver modificat les puntuacions atorgades a les persones aspirants, la comissió formularà proposta de resolució definitiva.

En el cas que la proposta de resolució definitiva d'adjudicació de la comissió de serveis s'hagi de fer a favor d'una persona que no pertany a l'Oficina, s'ha de disposar de la conformitat de la conselleria o de l'ens al qual estigui adscrit/a el funcionari o la funcionària corresponent.

La proposta de resolució definitiva es publicarà en el lloc web de l'Oficina (https://www.oaib.es).

Contra la proposta de resolució definitiva no es poden formular al·legacions ni interposar-hi cap recurs administratiu.

11. RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ

El director de l'Oficina es l'òrgan competent per resoldre el procediment d'adjudicació de la comissió de serveis convocada.

Contra la Resolució de l'adjudicació de la comissió de serveis les persones interessades (que hagin participat en la convocatòria) podran interposar un recurs de reposició davant el director de l'Oficina en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació al lloc web de l'Oficina (https://www.oaib.es).

12. CONVOCATÒRIA DESERTA

En cas que la convocatòria s'hagi de declarar deserta perquè no s'hi presentin sol·licituds per participar-hi dins el termini establert o perquè les persones que s'hi presentin no compleixin els requisits perquè se'ls pugui adjudicar, l'Oficina  ha de publicar la resolució corresponent al lloc web de l'Oficina (https://www.oaib.es), i s'hi ha d'especificar els recursos que les persones interessades hi poden interposar.

13. CONVOCATÒRIA SENSE EFECTES

Es pot emetre una resolució motivada mitjançant la qual es deixa sense efectes la present convocatòria.

Com a regla general, aquesta resolució s'ha d'emetre abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, tret dels casos de força major i de supòsits justificats en què la resolució no es pugui emetre dins aquest termini. Aquesta resolució, en cas que s'hagi d'emetre, s'ha de publicar en el lloc web de  l'Oficina i s'hi ha d'especificar els recursos que les persones interessades hi poden interposar.

14. INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta Resolució de convocatòria — que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Oficina en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2007, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (6 de febrer de 2023)

El director Cristóbal Milán Mateu

Documents adjunts