Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 99949
Exp. 2023/612. Correcció d’error material de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2023 referent a la convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d’Artà

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2023 va adoptar l'acord següent:

<< Correcció d'error material de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2023 referent a la convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d'Artà

Vist que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Artà, en sessió de 2 de febrer de 2023 va aprovar la convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d'Artà;

Atès que s'ha detectat un error material a l'acord de dia 2 de febrer de 2023 a la base “SEGONA. Requisits i condicions de les persones aspirants, j), on consta que el nivell de català exigit és el B2 (nivell avançat), quan en realitat ha de dir C1;

En aplicació de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”;

Els reunits acorden, per unanimitat:

Primer.- Acordar la rectificació de l'error material detectat a la base “SEGONA. Requisits i condicions de les persones aspirants, j), de manera que, allà on diu:

<< j) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la Conselleria competent en matèria de Política Lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.>>

Ha de dir:

<< j) Estar en possessió del nivell C1 del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la Conselleria competent en matèria de Política Lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.>>

Segon.- Publicar la rectificació de les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis i a la web de l'Ajuntament d'Artà.“

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent.

 

​​​​​​​Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

(Signat electrònicament, 7 de febrer de 2023)

El batle

Manuel Galán Massanet