Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 99443
Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d’arquitecte tècnic del grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia número 2023/85 el passat dia 30 de gener de 2023, es va resoldre el següent assumpte

«Resolució del batle per la qual s'aprova la llista definitiva aprovats de la borsa de treball d'arquitecte tècnic del grup A, subgrup A2, de l'Ajuntament de Muro

Atesa l'acta del tribunal qualificador, de data 23 de gener de 2023 ACTA DE LA REVISIÓ DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, D'UNA BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTE TÈCNIC, DEL GRUP A, SUBGRUP A2, DE L'AJUNTAMENT DE MURO.

Aquesta Batlia, en virtut a la base onzena de la convocatòria i a les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 41 el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per la present

RESOLC

1r.- Aprovar la llista d'aspirants que han superat el procès selectiu de la borsa de treball d'arquitecte tècnic, del grup A, subgrup A2 de l'Ajuntament de Muro, amb indicació de totes les persones integrants per l'ordre de prelació i la puntuació total obtinguda:

1-...9312-W Joan Fiol Company

2- ...5317-E Aina Maria Alberti Díaz

3-...7681-H Maria Moncadas Nicolau

4-...1628-R Bonaventura Fuster Gomila

5-...0025-Q Ursula Triay Riudavets

6-...8070-S Maria Isabel Comas Villalonga

7-...1681-Z Joan Gabriel Nadal Company

8-...0233-K Alexandre Oliver Venegas

9-...4816-M Jose Gabriel Oliver Alemany

10-...3679-Q Margalida Morell Alemany

11-...1579-Y Gabriel Mesquida Mas

12-...1776-N Adela Piñeiro Labrada

13-...6809-J Carlos Andres Muñoz Benevides

14-...9364-T Inmaculada Salas Serra

15-...8738-Y Maria del Mar Muñoz Faus

16-...5573-K Salvador Ribas Mas

17-...1724-L Miquela Costa Ramis

18-...9676-D Jose Manuel Navarro Bertos

19-...4332-V Micaela Alemeny Sastre

20-...4393-L Pere Juan Moreno

21-...1863-F Joan Solivellas Mateu

22-...4190-T Maria Verdu Nogareda

23-...1071-W Maria del Mar Crespi Quintana

24-...6510-K Francisco Javier Calafell Alemany

25-...2568-C Joan Mascaró Trobat

26-...6533-F Bartomeu Coll Villalonga

2n.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament, per a general coneixement.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica:(31 de gener de 2023

El batle Miquel Porquer Tugores)