Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 101192
Correcció d’errades advertides a la resolució de la directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria específica de l’oferta pública d’estabilització mitjançant procediment concurs - oposició per l’accés com a personal laboral fix del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Mitjançant resolució de la directora gerent del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears de 20 de maig de 2022 es va aprovar l'oferta pública d'estabilització per a l'any 2022 consistent en una plaça de personal laboral pel torn de reserva de discapacitat igual o superior al 33%, categoria/especialitat Bibliotecari/a grup C.

2.- En data 27 de desembre de 2022 es va publicar al BOIB la resolució de la directora gerent del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, mitjançant la qual s'aprovà la convocatòria específica d'aquesta plaça.

Havent-se detectat una errada en la resolució de 27 de desembre de 2022 consistent en què essent una plaça reservada pel torn de discapacitat no figurava com a requisit tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Per altra banda, s'ha detectat una errada en la puntuació que es donava als coneixements de llengua catalana de nivell C1 i C2, donat que el màxim en què es pot valor el nivell superior a l'exigit com a requisit és d'1,25 punts essent el màxim de puntuació en aquest apartat juntament amb el certificat de llenguatge administratiu de 1,5 puntos.

Vist que no es va publicar amb la convocatòria l'Annex E corresponent al model de sol·licitud per presentar-se a la convocatòria.

Fonaments de dret

1.- Article 109.2 de la Llei 30/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, es dicta la següent

Resolució

Primer.- Rectificar la resolució de la convocatòria publicada al BOIB núm. 168 en data 27 de desembre de 2022 i establir com a requisit per poder presentar-se a la convocatòria, tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Segon.- Publicar l'Annex C rectificat de presentació de documentació acreditativa dels requisits.

Tercer.- Publicar l'Annex D rectificat d'autobaremació amb la modificació de la puntuació dels nivells de català.

Quart.- Publicar com Annex E, el model de sol·licitud per formar part a la convocatòria del lloc de treball de Bibliotecari/a grup C del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

Cinquè.- Ampliar el termini per a presentar les sol·licituds, en 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta correcció al BOIB. Si el darrer dia de presentació d'instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

Sisè.- Indicar que amb la sol·licitud només s'ha de presentar el document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent i l'Annex D de full d'autobaremació i que la documentació acreditativa tant dels requisits com dels mèrits es farà en una fase posterior.

Setè.- Establir que la sol·licitud es podrà presentar en els termes establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a la presentació de documents pels interessats.

Vuitè.- Publicar aquesta resolució d'esmenes al BOIB i a la pàgina web de l'EHIB amb els Annexos en format emplenable.

Interposició de recurs

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, en data de la signatura electrònica: (6 de febrer de 2022)

La directora gerent del Consorci EHIB

Maria Tugores Ques

 

ANNEX C

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE REQUISITS

Dades personals

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

 

 

 

 

Denominació de la categoria professional i especialitat

 

PRESENT els originals o les còpies autèntiques que es consignen a continuació per acreditar el compliment dels requisits que exigeix la convocatòria:

(   )

Acreditació de la identitat (DNI, NIE, Passaport)

(   )

Titulació acadèmica exigida.

(   )

Certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana.

(   )

Certificat expedit per l'autoritat competent de reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

(   )

Declaració de no haver estat separat/separada mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública ni d'estar inhabilitat/inhabilitada.

 

 

ANNEX D

Full d'autobaremació

Mèrits professionals (màxim de 32 punts):

a) Mesos treballats al mateix ens exercint funcions anàlogues al cos:              Puntuació 

- Unitats                            x  0,17777 punts per mes de serveis prestats.         

b) Mesos treballats al mateix ens en una altra categoria professional o especialitat, en llocs de treball amb funcions i requisits diferents dels que s'opta:                   Puntuació

- Unitats                             x 0,07111 punts per mes de serveis prestats.  

c) Mesos treballats a una altre ens del sector públic autonòmic en una categoria professional equivalents amb anàlogues funcions i requisits a la qual s'opta:                  Puntuació

- Unitats                               x 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

Total

Altres mèrits (màxim 8 punts).

i) Formació acadèmica (màxim 2 punts)

I.  Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior): 3 punts

Unitats                      x 2                                                                                                                               

II. Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 2,8 punts.

Unitats                  x 1,8                                             

III. Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 2,6 punts.

Unitats                  x 1,6                                             

TOTAL formació acadèmica:

ii) Coneixements de llengua catalana (màxim 1,5 punts): marcar el que correspongui

(    ) Certificat de nivell C1: 1 punt.

(    ) Certificat de nivell C2: 1,25 punts

(    ) Certificat de llenguatge administratiu: 0,25 punts

Total coneixements llengua catalana:

iii) Cursos de formació (màxim 2 punts)

                                                                                                                                   Punts

Cursos d'aprofitament  o impartits                        Hores  x   0,15  

Cursos amb assistència                                        Hores x  0,10   

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

iv) Triennis reconeguts (màxim 1 punt)

          Triennis reconeguts x 0,2 punts             

V) Altres mèrits (màxim de 1'5 punts) Marcar el que correspongui.

(   ) Permís de conducció (B)  0,2 punts.

(   ) Coneixements acreditats de certes llengües estrangeres (anglès, alemany i/o francès), un màxim de 0,5 punts.

(   ) A1, 0,05 punts;

(   ) A2, 0,1;

(   ) B1, 0,2;

(   ) B2, 0,3;

(   ) C1, 0,4;

(   ) C2, 0,5 punts.

TOTAL PUNTUACIÓ (màxim 40 punts)                                        

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades obtingudes a través d'aquest formulari o del currículum seran tractades de conformitat amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Tractament de les dades

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del procediment selectiu. El responsable del tractament és el Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. Els destinataris de les dades personals són els membres de la Comissió Tècnica de Valoració, regulada en el punt 6 de les bases de la convocatòria (annex 1). Les dades personals es poden cedir d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Exercici de drets i reclamacions

En qualsevol moment, els aspirants poden exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament citat), adreçant un escrit al responsable del tractament (Consorci Escola d'Hoteleria Illes Balears, Edifici Arxiduc, UIB, Ctra Valldemossa km. 7,5),

Palma).

AUTORITZ:

El Consorci Escola d'Hoteleria Illes Balears perquè tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d'aquesta convocatòria.                    

 

 

ANNEX E

Sol·licitud per formar part de la convocatòria del lloc de treball de Bibliotecari/a grup C del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

DESTINACIÓ

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

 

Llinatges:

 

Nom:

 

DNI:

 

Telèfon mòbil:

 

Adreça postal:

 

Localitat:

 

Codi postal:

 

Municipi:

 

Adreça electrònica:

 

 

EXPÒS:

1. Que m'he assabentat de la convocatòria d'un procediment selectiu per cobrir un lloc de treball vacant de bibliotecari/a al Consorci EHIB.

2. Que complesc tots els requisits i les condicions que figuren en l'annex A de les bases de la convocatòria.

3. Tenir reconegut, per l'autoritat competent, un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

SOL·LICIT:

Que se m'admeti per participar en el procediment selectiu esmentat.

 

DOCUMENTACIÓ:

Documentació que s'adjunta:

Annex D (full d'autobaremació)

Taxa

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar:

1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que em compromet a aportar la documentació per acreditar-ho en el cas que l'Administració me la requereixi.

2. Que complesc tots els requisits i les condicions que figuren en l'annex A de les bases de la convocatòria.

3. Que tenc  reconegut, per l'autoritat competent, un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

4. Que són certes las dades consignades en el full d'autobaremació, Annex D

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades obtingudes a través d'aquest formulari o del currículum seran tractades de conformitat  amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Tractament de les dades

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del procediment selectiu. El responsable del tractament és el Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. Els destinataris de les dades personals són els membres de l'òrgan de selecció. Les dades personals es poden cedir d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Exercici de drets i reclamacions

En qualsevol moment, els aspirants poden exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament esmentat), adreçant un escrit al responsable del tractament (Consorci Escola d'Hoteleria, edifici Arxiduc Lluís Salvador, campus Universitat de les Illes Balears, carretera Valldemossa 7,5 km, 07122 Palma, Illes Balears).

 

AUTORITZ:

El Consorci EHIB perquè tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d'aquesta convocatòria.

 

_______________, ___ d_________________ de 20__

 

[rúbrica]

 

 

ANNEX  E

Sol·licitud per formar part de la convocatòria del lloc de treball de Bibliotecari/a grup C del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

DESTINACIÓ

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

 

Llinatges:

 

Nom:

 

DNI:

 

Telèfon mòbil:

 

Adreça postal:

 

Localitat:

 

Codi postal:

 

Municipi:

 

Adreça electrònica:

 

 

EXPÒS:

1. Que m'he assabentat de la convocatòria d'un procediment selectiu per cobrir un lloc de treball vacant de bibliotecari/a al Consorci EHIB.

2. Que complesc tots els requisits i les condicions que figuren en l'annex A de les bases de la convocatòria.

3. Tenir reconegut, per l'autoritat competent, un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

SOL·LICIT:

Que se m'admeti per participar en el procediment selectiu esmentat.

 

DOCUMENTACIÓ:

Documentació que s'adjunta:

Annex D (full d'autobaremació)

Taxa

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar:

1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que em compromet a aportar la documentació per acreditar-ho en el cas que l'Administració me la requereixi.

2. Que complesc tots els requisits i les condicions que figuren en l'annex A de les bases de la convocatòria.

3. Que tenc  reconegut, per l'autoritat competent, un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

4. Que són certes las dades consignades en el full d'autobaremació, Annex D

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades obtingudes a través d'aquest formulari o del currículum seran tractades de conformitat  amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Tractament de les dades

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del procediment selectiu. El responsable del tractament és el Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. Els destinataris de les dades personals són els membres de l'òrgan de selecció. Les dades personals es poden cedir d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Exercici de drets i reclamacions

En qualsevol moment, els aspirants poden exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament esmentat), adreçant un escrit al responsable del tractament (Consorci Escola d'Hoteleria, edifici Arxiduc Lluís Salvador, campus Universitat de les Illes Balears, carretera Valldemossa 7,5 km, 07122 Palma, Illes Balears).

 

AUTORITZ:

El Consorci EHIB perquè tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d'aquesta convocatòria.

_______________, ___ d_________________ de 20__

 

[rúbrica]