Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

Núm. 98938
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. Nomenament dels Tribunals per al concurs oposició de diverses places de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants per decret 202300021 de data 2 de febrer de 2023 ha resolt el següent:

Primer.- Nomenar els membres que formaran part del tribunals que avaluaran les convocatòries del processos selectius següents pel sistema de concurs oposició, taxa addicional estabilització:

  • Membres del tribunal per a la convocatòria de les places de mestre/a del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

PRESIDENT/A - Designat per l' òrgan competent:

Titular: Bernat Pascual Riera, Cap de Departament d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Suplent: Josep Quetglas Mas, Cap de negociat de Dinàmica Educativa.

VOCALS – Designats per sorteig:

Titular 1: Maria José Jiménez Serrano, mestra del PMEI.

Suplent 1: Natividad Alamillo Cabot, mestra del PMEI.

Titular 2: Catalina Pieras Planas, mestra del PMEI.

Suplent 2: Francisca Claveria Porcel, mestra del PMEI.                

  • Membres del tribunal per la convocatòria de les places de tècnic/a sociofamiliar del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

PRESIDENT - Designat per l'òrgan competent:

Titular: Bernat Pascual Riera, Cap de Departament d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Suplent: Josep Quetglas Mas, Cap de negociat de Dinàmica Educativa.

VOCALS – Designats per sorteig:

Titular 1: Maria José Jiménez Serrano, mestra del PMEI

Suplent 1: Natividad Alamillo Cabot, mestra del PMEI.

Titular 2: Catalina Pieras Planas, mestra del PMEI.

Suplent 2: Francisca Claveria Porcel, mestra del PMEI.

  • Membres del tribunal per a la convocatòria de les places de tècnic/a superior d'educació infantil del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

PRESIDENT/A - Designat per l' òrgan competent:

Titular: Bernat Pascual Riera, Cap de Departament d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Suplent: Josep Quetglas Mas, Cap de negociat de Dinàmica Educativa.

VOCALS – Designats per sorteig:

Titular 1: Carmen Rodríguez López, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 1: Sonia Calvo Gomila, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Titular 2: Rufina Fuentes Martínez, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 2: Catalina Gibert Marquès, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

  • Membres del tribunal per la convocatòria de les places de tècnic/a d'administració del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

PRESIDENT - Designat per l'òrgan competent:

Titular: Bernat Pascual Riera, Cap de Departament d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Suplent: Josep Quetglas Mas, Cap de negociat de Dinàmica Educativa.

VOCALS – Designats per sorteig:

Titular 1: Carmen Rodríguez López, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 1: Sonia Calvo Gomila, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Titular 2: Rufina Fuentes Martínez, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 2: Catalina Gibert Marquès, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

  • Membres del tribunal per la convocatòria de les places de tècnic de manteniment del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

PRESIDENT - Designat per l'òrgan competent:

Titular: Bernat Pascual Riera, Cap de Departament d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Suplent: Josep Quetglas Mas, Cap de negociat de Dinàmica Educativa.

VOCALS – Designats per sorteig:

Titular 1: Carmen Rodríguez López, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 1: Sonia Calvo Gomila, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Titular 2: Rufina Fuentes Martínez, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 2: Catalina Gibert Marquès, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

  • Membres del tribunal per la convocatòria de les places de cuiner/a del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

PRESIDENT - Designat per l'òrgan competent:

Titular: Bernat Pascual Riera, Cap de Departament d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Suplent: Josep Quetglas Mas, Cap de negociat de Dinàmica Educativa.

VOCALS – Designats per sorteig:

Titular 1: Carmen Rodríguez López, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

 Suplent 1: Sonia Calvo Gomila, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Titular 2: Rufina Fuentes Martínez, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 2: Catalina Gibert Marquès, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

  • Membres del tribunal per la convocatòria de les places de netejador/ajudant de cuina del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

PRESIDENT - Designat per l'òrgan competent:

Titular: Bernat Pascual Riera, Cap de Departament d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Suplent: Josep Quetglas Mas, Cap de negociat de Dinàmica Educativa.

VOCALS – Designats per sorteig:

Titular 1: Carmen Rodríguez López, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 1: Sonia Calvo Gomila, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Titular 2: Rufina Fuentes Martínez, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Suplent 2: Catalina Gibert Marquès, tècnica superior d'educació infantil del PMEI.

Segon.- Publicar la present resolució, per al seu coneixement, al BOIB i a la pàgina web del Patronat.

Tercer.- Donar compte d'aquesta Resolució al Consell Rector.

 

Palma a la data de la signatura electrònica (6 de febrer de 2023)

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants Per Acord de Junta de Govern núm. 20201209, de 09/12/2020 Francisca Niell Llabrés