Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 100118
Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de Prefectura de Servei de Medicina Interna de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_01)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de Prefectura de Servei de Medicina Interna, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, dependent de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, la provisió definitiva de la qual es considera necessària per tal d'atendre les necessitats organitzatives i assistencials.

Fonaments de dret

1. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

3. Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

4. Reial decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, que es mantindrà vigent, amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic, en tant es procedeixi a la seva modificació en cada servei de salut, segons el que disposa la disposició transitòria sisena, punt 1.c),  de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

5. Decret 87/2006 de 6 d'octubre, de provisió de prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears.

6. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, que regula els "Requisits de llengua catalana del personal estatutari i laboral del Servei de Salut de les Illes Balears".

A l' apartat 3 d' aquesta disposició s' indica: "Exempcions: Excepcionalment i quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la mancança o insuficiència de professionals, o quan s' hagin de contractar investigadors o científics d' àmbit nacional o internacional, les convocatòries de selecció i mobilitat que afectin determinades categories de personal estatutari o laboral, poden eximir els requisits de coneixements de la llengua catalana exigits per aquesta disposició  transitòria, escoltat l'òrgan competent en matèria de planificació de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears o de l'entitat corresponent, que emetrà preceptivament informe sobre la vigència i l'extensió de l'exempció esmentada."

En aquest sentit, cal considerar l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 21 de novembre de 2022, que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en processos selectius i de provisió de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

En l'exercici de les competències delegades en l'apartat 3 c) de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020, de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020), dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Prefectura de Servei de Medicina Interna de l'Hospital Can Misses, segons el que s' indica en les bases de la convocatòria.

2. Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (Annex I) i el model de sol·licitud de participació (Annex II).

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al web de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (www.asef.es), essent la data de publicació al BOIB la que servirà per al còmput del termini de presentació de sol·licituds.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant això, els interessats poden optar per interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada i en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s' hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs potestatiu de reposició.

 

Eivissa, 26 de gener de 2023

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera PD consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 (BOIB núm. 191, de 07/11/2020) M. Carmen Santos Bernabeu

 

ANNEX I Bases Convocatòria 2023_01

1. Objecte de convocatòria.

La denominació del lloc a cobrir és Prefectura de Servei de Medicina Interna de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d' Eivissa i Formentera.

2. Característiques generals.

El règim jurídic del lloc de treball objecte de la convocatòria és el que s'estableix a l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i altres disposicions aplicables.

3. Requisits dels aspirants.

3.1 Requisits generals.

Els requisits generals exigits en aquesta convocatòria són els establerts en l'article 30.5 de la Llei 55/2003 de 16 de desembre per la qual s'aprova l'estatut marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, i en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Així mateix, en aplicació del que disposa l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència, on es regula l'accés a professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb persones menors d'edat, serà requisit el no haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats en el títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, així com per qualsevol delicte d'explotació d'éssers humans tipificat en el títol VII bis del Codi Penal.

3.2 Requisits específics.

Els requisits específics exigits en aquesta convocatòria són els que es detallen a continuació:

a) Podran participar en aquesta convocatòria facultatius i facultatives amb nomenament com a personal estatutari fix que ostentin plaça en l'especialitat de Medicina Interna en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, així com facultatius i facultatives amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat esmentada.

No obstant això, podrà participar en la present convocatòria, el personal estatutari interí que compleixi amb els requisits establerts a excepció del caràcter de personal estatutari fix, a fi que, de forma subsidiària les candidatures presentades per aquest personal puguin ser valorades.

b) Serà requisit indispensable haver prestat serveis en l'especialitat de Medicina Interna en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut o de la Unió Europea, per un període mínim de tres anys. En el seu cas, se sumaran els períodes d'exercici de plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals, encara que es comptabilitzaran com un sol els períodes de temps en els quals, en el seu cas, s'hagi exercit simultàniament més d'una plaça.

3.3 Acreditació dels requisits.

Els requisits s'hauran de complir l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins a la presa de possessió. L'acreditació es realitzarà mitjançant còpia autèntica de la documentació escaient en el moment de presentació de la sol·licitud.

4. Sol·licituds.

4.1 Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació que s'indica a continuació, en el termini de vint (20) dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al BOIB:

a) Sol·licitud de participació (Annex II).

b) HISTORIAL PROFESSIONAL de la persona candidata, en el qual han de constar els apartats següents:

 • Formació universitària.
 • Formació especialitzada.
 • Experiència professional en l'àmbit assistencial i docent.
 • Mèrits científics i de recerca (en relació amb els treballs i publicacions científiques, s'haurà d'especificar la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o institució organitzadora, en cas que es tracti d'aportacions a reunions científiques que no hagin estat publicades).
 • Altres activitats que la persona aspirant consideri oportú fer constar.

c)  Còpia autèntica de la documentació que acrediti el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats, com a mínim:

 • DNI o NIE.
 • Titulació acadèmica universitària i de l'especialitat a la qual s' opta.
 • Nomenament i/o contracte laboral en l'especialitat objecte de la present convocatòria.
 • Certificat/s dels serveis prestats.
 • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, acreditatiu que no han estat condemnats mitjançant sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per qualsevol delicte d' explotació d' éssers humans.

d) Un PROJECTE TÈCNIC DE GESTIÓ del Servei de Medicina Interna, que haurà de contenir, com a mínim, els apartats següents:

A. Anàlisi de Situació del Servei de Medicina Interna, que inclourà l'anàlisi de la població atesa, els recursos humans disponibles, els recursos físics i equipament, la cartera de serveis i l'anàlisi de la casuística segons activitat, qualitat i cost. L' anàlisi inclourà un resum en una matriu DAFO.

B. Proposta de Projecte de Gestió a quatre anys que inclogui:

* Missió, visió, valors i línies estratègiques de la Unitat.

* Mapa de processos

* Objectius:

▪ Cartera de serveis i activitat.

▪ Orientació al ciutadà i mesura de la satisfacció.

▪ Accessibilitat.

▪ Seguretat del pacient.

▪ Increment de l'efectivitat clínica i disminució de la variabilitat.

▪ Millora de l'eficiència. Adequació de la indicació de proves i de la prescripció de fàrmacs.

▪ Continuïtat assistencial.

▪ Gestió del coneixement.

* Cronograma d'actuacions.

* Indicadors d'avaluació i seguiment

4.2 La documentació referida en el punt anterior es pot presentar telemàticament, en el l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de l'Hospital Can Misses - ubicat al carrer Corona, s/n, Edifici J, d'Eivissa (CP 07800)- o en qualsevol dels llocs referits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sigui quina sigui l'opció escollida per presentar la sol·licitud, es recomana enviar el justificant de presentació a l'Hospital de RRHH de l'Hospital Can Misses per e-mail a l'adreça electrònica "rrhh@asef.com".

Les persones que participin en el procés són personalment responsables de la veracitat de la documentació aportada i estan obligades a presentar els documents originals en qualsevol moment a requeriment de l' Administració convocant.

5.  Valoració.

5.1.  El procés de selecció es basarà en la presentació i exposició pública del Projecte Tècnic de Gestió de la unitat assistencial a la prefectura de la qual es concursa, davant el Comitè Assessor i amb una durada màxima de 60 minuts, a l'efecte de valorar els mèrits al·legats i l'adequació, així com la idoneïtat i els coneixements de les persones aspirants per prestar les funcions pròpies del lloc convocat.

L' aspirant presentarà, en el moment de l'exposició i per acompanyar-hi, tota la documentació que estimi convenient, permetent-se l'ús d'una presentació audiovisual de suport.

5.2  L' òrgan convocant designa com a assessors per avaluar el projecte tècnic de gestió per resoldre aquesta convocatòria a:

 • Francesc Miquel Alberti Homar, subdirector d'Atenció Hospitalària i Salut Mental del SSIB.
 • Antoni Payeras Cifre, cap de servei de Medicina Interna d'HUSLL.
 • Bartolomé Bonet Serra, cap de servei de Pediatria HCM.

6. Resolució de la convocatòria.

6.1  Un cop vençut el termini de presentació de sol·licituds, verificat per l'òrgan competent que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta de les especificacions exigides a la convocatòria, es publicarà al web de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (www.asef.es) la resolució de la directora gerent de l'ASEF que estableixi la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos,  indicant les causes d'exclusió.

Els aspirants exclosos disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l' endemà de la data de publicació de la Resolució, per esmenar els defectes observats.

Totes les reclamacions seran acceptades o rebutjades mitjançant la resolució amb la qual es determini la llista definitiva d' aspirants admesos i exclosos, que es publicarà de la mateixa manera que les provisionals.

Contra la resolució que aprovi la llista definitiva, es poden interposar els recursos que s'especifiquen a la Resolució de la convocatòria.

6.2  Un cop avaluades les persones candidates a ocupar el lloc de treball, l'òrgan convocant dictarà una resolució designant el facultatiu seleccionat, que serà publicada d'igual forma que la convocatòria, i contra la qual es podran interposar els mateixos recursos que s'especifiquen en aquesta Resolució.

D'acord amb l'article 25 del Reial decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, el lloc convocat per a la seva provisió per lliure designació podrà ser declarat desert quan es consideri que no concorren persones idònies per al seu exercici.

7. Efectes del nomenament.

7.1 La persona aspirant seleccionada obtindrà un nomenament temporal per al lloc objecte d'aquesta convocatòria de quatre anys de durada, al terme dels quals serà avaluada a efectes de la seva continuïtat en el mateix.

7.2 El/La facultatiu/a nomenat/a com a resultat del procediment de provisió convocat mitjançant aquesta Resolució, percebrà durant l'acompliment del lloc les retribucions corresponents al mateix.

7.3  Si el facultatiu designat és personal estatutari fix de l'especialitat en el propi centre (Hospital Can Misses), mantindrà la plaça de la seva categoria, de manera que el nomenament no generarà vacant a la plaça que ocupa i, per tant, no podrà ser objecte de provisió definitiva ni temporal (ni per interinitat ni per substitució).

Si el facultatiu designat fos personal estatutari fix de l'especialitat corresponent en un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc de comandament al centre de destinació i quedarà en situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

Si el facultatiu designat fos personal estatutari fix de l'especialitat corresponent en un altre servei de salut o administració pública sanitària, o fos funcionari de carrera o personal laboral fix, ocuparà únicament el lloc de comandament convocat, quedant respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que procedeixi, i en la que sigui declarat en la seva administració d'origen.

8. Presa de possessió.

La persona a la qual se li hagi adjudicat el lloc de cap de servei objecte d'aquesta convocatòria haurà de prendre possessió del mateix en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació del resultat final al BOIB.

9. Cessament.

De conformitat amb l'apartat 5 de l'article únic del Decret 87/2006 de 6 d'octubre, de provisió de prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears, el facultatiu nomenat per al lloc de prefectura de servei de Medicina Interna de l'Hospital Can Misses d'acord amb aquesta convocatòria, podrà ser cessat discrecionalment per l'autoritat que va acordar el seu nomenament.

 

ANNEX II SOL·LICITUD Convocatòria 2023_01

Sol·licitud per participar en el procés selectiu del lloc de PREFECTURA DE SERVEI DE MEDICINA INTERNA DE L'HOSPITAL CAN MISSES, convocat per la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera publicada al BOIB núm. ________ de data __________________

Dades de la persona aspirant:

DNI / NIE:                                                                                                                            

LLINATGES I NOM:                                                                                                                        

Dades a l' efecte de notificacions:

DOMICILI:                                                                                                                            

MUNICIPI:                                                                                                                           

CODI POSTAL:                                                                                                                   

TELÈFON:                                                                                                                           

ADREÇA ELECTRÒNICA:                                                                                                  

Exposo:

Que reuneix tots els requisits que s'exigeixen per participar en la convocatòria.

Sol·licito:

Que sigui admès/a en la convocatòria, per la qual cosa adjunta a aquesta sol·licitud la documentació exigida. 

Eivissa,  _____ de __________ de 2023

Signatura

 

 

GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA