Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 100932
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi d'expedient: 2023-07-NAIDISBA

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (7 de febrer de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057).

El projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa» té la missió de captar talent investigador a les diferents etapes de la carrera investigadora, així como la seva gestió, per aconseguir una massa crítica de personal investigador i consolidar l'Institut com a centre de referència en investigació en salut que contribueixi al benestar de la població, a la qualitat assistencial i al desenvolupament d'un nou model productiu basat en el coneixement i la innovació.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

La introducció del contracte indefinit d'activitats cientificotècniques per mitjà del Reial decret llei 8/2022, de 5 d'abril, convalidat per la Llei 17/2022, de 5 de setembre, de reforma de la llei de la ciència, té entre els seus objectius millorar l'estabilitat laboral del personal investigador, tècnic o de gestió de projectes d'investigació i és la modalitat que proposem per a la contractació del personal que resulti adjudicatari d'aquesta convocatòria.

Tot i que l'article 20.1 de la llei de la ciència recull de forma expressa una remissió general per a totes les modalitats de contracte de treball del personal investigador, en què s'inclou el contracte d'activitats cientificotècniques –ET i les seves normes de desenvolupament, convenis col·lectius aplicables, i si escau l'EBEP–, hem de considerar que la norma específica que s'ha d'aplicar és l'article 23 bis, i l'altra normativa referenciada actuarà com a norma supletòria d'aplicació en cada cas. A aquest efecte, l'IdISBa proposa, per al personal investigador que resulti adjudicatari, la formalització d'un contracte d'activitats cientificotècniques que regula l'article 23 bis de la llei de la ciència, l'objecte del qual és «la realització d'activitats vinculades a línies de recerca o de serveis cientificotècnics, incloent-hi la gestió cientificotècnica d'aquestes línies que es defineixen com un conjunt de coneixements, inquietuds, productes i projectes construïts de manera sistemàtica al voltant d'un eix temàtic on conflueixin activitats realitzades per un o més grups de recerca, i requerirà el seu desenvolupament seguint les pautes metodològiques adequades en forma de projectes de R+D+I».

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció i posterior contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa», amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de les places

 • Estar en possessió del títol universitari de llicenciatura o grau en Ciències de la Vida, Ciències de la Salut o Ciències Socials.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.

Cal tenir nacionalitat espanyola, d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols i espanyoles com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

Les persones estrangeres a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com aquelles amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral en igualtat de condicions que els espanyols.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

Les persones amb una discapacitat reconeguda seran admeses a la realització de les proves lliures sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans que comencin, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades o contractades, hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i per prestar el servei públic corresponent.

Així mateix, en cas que s'accedeixi per la quota de reserva de persones amb discapacitat, caldrà tenir legalment reconeguda una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i acreditar-la. Aquest supòsit només es contempla en el concurs-oposició d'estabilització.

No obstant això, i d'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, les persones que es presentin a un procés selectiu, sigui lliure o pel torn reservat, i sol·licitin alguna adaptació per realitzar les proves, ho hauran de fer constar expressament a la sol·licitud de participació i especificar de quin tipus (temps o mitjans materials). En aquest cas, també hauran d'aportar la certificació pertinent on consti el tipus i grau de disminució.

A aquests efectes, els òrgans tècnics de selecció decidiran sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn. Amb aquesta finalitat podran demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de valoració multiprofessional.

 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Emplenar el formulari d'autoavaluació (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions de les places

 • Suport a la Direcció Científica en la gestió i la coordinació de les àrees d'investigació de l'IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla científic compartit de l'IdISBa. Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla d'integració de l'IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla de grups i investigadors emergents de l'IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla d'infermeria de l'IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la gestió administrativa i documental del Comitè Científic Intern i del Comitè Científic Extern de l'IdISBa, així com en el seguiment dels acords presos.
 • Suport a la Direcció Científica i al Comitè Científic Intern en la identificació i avaluació dels perfils de personal d'investigació candidats en convocatòries competitives de recursos humans.
 • Suport als grups d'investigació IdISBa en la definició, implementació i seguiment dels plans d'actuació de les àrees científiques de l'IdISBa.
 • Revisió i seguiment de la Guia de bones pràctiques clíniques en investigació de l'IdISBa.
 • Elaboració de convocatòries intramurals d'acord amb les directrius de la Direcció Científica i gestió administrativa corresponent.
 • Identificació d'oportunitats de finançament extern.
 • Suport als grups i àrees d'investigació en la redacció i el seguiment de propostes d'investigació.
 • Suport als grups d'investigació en la preparació de la documentació necessària per autoritzar projectes d'investigació (sol·licituds CEI, CEEA, consentiments informats, etc.), en col·laboració amb les plataformes cientificotècniques de l'IdISBa.
 • Suport en la redacció i seguiment de propostes d'investigació i innovació institucionals.
 • Identificació d'oportunitats de col·laboració científica.
 • Suport a la Direcció Científica en el disseny, implementació i coordinació d'actuacions en l'àmbit de la investigació i innovació responsable.
 • Seguiment de les aliances estratègiques de l'IdISBa.
 • Gestió documental de les àrees científiques: digitalització i arxiu d'altes i baixes de grups d'investigació i personal investigador, projectes d'investigació, memòries científiques, etc.
 • Manteniment del registre de les àrees científiques, grups d'investigació i personal investigador en l'eina de gestió Fundanet.
 • Recollida i avaluació d'indicadors d'activitat científica.
 • Col·laboració en la preparació de memòries científiques.
 • Gestió de certificats de pertinença a grups d'investigació.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic(1) del Departament de Recursos Humans: idisba.convocatorias@ssib.es. S'ha d'indicar el codi d'expedient a l'assumpte del correu electrònic.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

(1) Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop vençut el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida per participar en aquest procediment de selecció, es publicarà a la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es) la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la llista provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que aquestes persones desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. A aquesta resolució s'indicaran les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Miquel Fiol Sala, director científic de l'IdISBa.
 • Júlia García-Fuster, subdirectora científica de l'IdISBa.
 • Carlos Juan Nicolau, investigador titular de l'IdISBa.
 • Nuria Cases Porcel, responsable de la Unitat de Formació i Comunicació de l'IdISBa.
 • Cristina Casasnovas Riera, responsable de la Unitat de Qualitat i Gestió del Coneixement de l'IdISBa.
 • Damià Heine, genetista molecular de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador adscrit a l'IdISBa.
 • Representant de RH de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

Suplents:

 • Dora Romaguera Bosch, investigadora titular de l'IdISBa.
 • Antonio Oliver Palomo, cap del Servei de Microbiologia HUSE i investigador adscrit a l'IdISBa.
 • Marta Monjo Cabrer, catedràtica de la UIB i investigadora adscrita a l'IdISBa.
 • Joan Llobera Cànaves, cap de la Unitat d'Investigació de GAP Mallorca i investigador adscrit a l'IdISBa.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants, ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació (www.idisba.es).

La contractació es farà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: contracte indefinit cientificotècnic a jornada completa, lligat al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa».
 • Remuneració bruta anual: 35 000 euros bruts.
 • Ubicació del centre de treball: IdISBa, edifici S de l'Hospital Universitari Son Espases.

Serà necessari superar un període de prova de tres mesos, d'acord amb l'article 32 del conveni col·lectiu de l'IdISBa.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol. En cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008, el Reial decret 967/2014 i altres normes de transposició i desplegament.

c) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e) Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases com a annex 3).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits. En cas que l'entrevista sigui de forma virtual, la documentació original haurà de ser presentada quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència professional (4 punts màx.)

 • Serveis prestats en tasques pròpies del lloc de treball (2.5 punts màx.):
 • Serveis prestats en l'àmbit sanitari públic en tasques pròpies del lloc de treball: 0.06 punts per mes treballat. (2 punts màx.)
 • Serveis prestats en l'àmbit públic en tasques pròpies del lloc de treball: 0.04 punts per mes treballat. (2 punts màx.)
 • Serveis prestats en l'empresa privada en tasques pròpies del lloc de treball: 0.02 punts per mes treballat. (2 punts màx.)
 • Experiència demostrable en l'ús de Fundanet. (0.5 punts)
 • Experiència investigadora (1.5 punts màx.):
 • Experiència demostrable com a avaluador de programes d'investigació: 0.5 punts.
 • Experiència demostrable mitjançant contracte laboral a l'estranger com a investigador o com a gestor científic, amb una durada superior a 12 mesos: 0.5 punts.
 • Primer autor, autor de correspondència o darrer signant d'article original recollit a la WoS: 0.3 punts per article. (1.5 punts màx.)
 • Investigador/a principal de projecte competitiu públic nacional o internacional: 0.5 punts per projecte. (1 punt màx.)

2. Formació relacionada (4 punts màx.)

 • Tenir un màster oficial en Gestió de la Investigació o en Gestió de Projectes: 0.75 punts per màster. (1.5 punts màx.)
 • Tenir el títol de doctor o doctora: 1.5 punts.
 • Cursos de formació en avaluació científica (tècniques bibliomètriques, gestió d'indicadors de producció científica, mesurament i avaluació de l'impacte científic i similars): 0.01 punts per cada 10 hores acreditades. (1 punt màx.)
 • Cursos de formació en gestió de projectes d'investigació: 0.01 punts per cada 10 hores acreditades. (1 punt màx.)
 • Cursos de formació en gestió científica (polítiques d'investigació i innovació responsable, ciència oberta, perspectiva de gènere en la ciència, transferència de coneixement, innovació, divulgació científica, plans de gestió de dades i similars): 0.01 punts per cada 10 hores acreditades. (1 punt màx.)
 • Cursos de formació en metodologia de la investigació: 0.01 punts per cada 10 hores acreditades. (1 punt màx.)
 • Formació complementària relacionada amb la investigació: 0.005 punts per cada 10 hores acreditades. (0.5 punts màx.)
 • Cursos de formació en lideratge i gestió d'equips: 0.01 punts per cada 10 hores acreditades. (0.2 punts màx.)

No es comptabilitzaran com a mèrits la formació que sigui part del pla d'estudis per a la obtenció de la titulació que dona accés a la convocatòria.

Els mèrits només podran ser valorats en un únic apartat.

 

3. Coneixement d'idiomes (1 punt màx.)

Només es valorarà el nivell d'acreditació més alt per cada idioma.

 • Nivell B2 d'anglès o català: 0.125 punts per certificat.
 • Nivell C1 d'anglès o català: 0.25 punts per certificat.
 • Nivell C2 d'anglès o català i nivell LA de català: 0.5 punts per certificat.
 • Altres idiomes no cooficials a Espanya: 0.1 punts per certificat B2 i 0.2 punts per certificat C1 o superior. (0.2 punts màx.)

4. Entrevista personal (1 punt màx.)

Es farà una entrevista personal o demostració pràctica d'habilitats, en les quals es valorarà l'adequació de la candidata o candidat al lloc de treball. El dia i l'hora es publicarà a la web de la Fundació: www.idisba.es.

L'entrevista es desenvoluparà parcialment en anglès.

La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud. No fer l'entrevista és causa d'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica:(7 de febrer de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)

Nom:                                                              Llinatges:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Adreça electrònica:

Expòs

Que he tingut coneixement de la convocatòria de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per al procés selectiu per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057).

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit.
 • Títol de formació universitària. (Document 1)
 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)
 • CV actualitzat. (Document 3)
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

Declar

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat

Sol·licit

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057).

Palma, _________________________________________________________________________________________________________

Signatura

 

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu per a l'oferta de contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4

 

 

Serveis prestats en tasques pròpies del lloc de treball

2.5

 

 

A l'àmbit sanitari públic en tasques pròpies del lloc de treball (0.06 punts per mes)

2

 

 

A l'àmbit públic en tasques pròpies del lloc de treball (0.04 punts per mes)

2

 

 

A l'empresa privada en tasques pròpies del lloc de treball (0.02 punts per mes)

2

 

 

Experiència demostrable en l'ús de Fundanet

0.5

 

 

Experiència investigadora

1.5

 

 

Com a avaluador de programes d'investigació

0.5

 

 

Com a investigador o gestor científic a l'estranger, demostrable mitjançant contracte laboral amb una durada superior a 12 mesos

0.5

 

 

Primer autor, autor de correspondència o darrer signant d'article original recollit a la WoS (0.3 punts per article)

1.5

 

 

Investigador/a principal de projecte competitiu públic nacional o internacional (0.5 punts per projecte)

1

 

 

2. FORMACIÓ RELACIONADA

4

 

 

Màster oficial en Gestió de la Investigació o en Gestió de Projectes (0.75 punts per títol)

1.5

 

 

Títol de doctor o doctora (1.5 punts)

1.5

 

 

Cursos de formació en avaluació científica en tècniques bibliomètriques, gestió d'indicadors de producció científica, mesurament i avaluació de l'impacte científic o similars (0.01 punts per cada 10 h)

1

 

 

Cursos de formació en gestió de projectes d'investigació (0.01 punts per cada 10 h)

1

 

 

Cursos de formació en gestió científica en polítiques d'investigació i innovació responsable, ciència oberta, perspectiva de gènere en la ciència, transferència de coneixement, innovació, divulgació científica, plans de gestió de dades o similars (0.01 punts per cada 10 h)

1

 

 

Cursos de formació en metodologia de la investigació (0.01 punts per cada 10 h)

1

 

 

Formació complementària relacionada amb la investigació (0.005 punts per cada 10 h)

0.5

 

 

Cursos de formació en lideratge i gestió d'equips (0.01 punts per cada 10 h)

0.2

 

 

3. CONEIXEMENT D'IDIOMES

1

 

 

Anglès o català nivell B2 (0.125 punts per certificat)

1

 

 

Anglès o català nivell C1 (0.25 punts per certificat)

 

 

Anglès o català nivell C2 o català nivell LA (0.5 punts per certificat)

 

 

Altres idiomes no cooficials a Espanya (0.1 punts per certificat B2 i 0.2 punts per certificat C1 o superior) [0.2 punts màx.]

 

 

4. ENTREVISTA

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents adjunts per al correcte còmput dels punts. (P. ex.: certificat B2 anglès EOI)