Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 98026
Correcció d’errors de la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives d’accés, pel torn lliure, per a l’ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de personal d’administració i serveis d’aquesta universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Advertits de l'error comès a la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives d'accés, pel torn lliure, per a l'ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de personal d'administració i serveis d'aquesta universitat i de conformitat amb les previsions de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, tot seguit s'indica la rectificació oportuna:

On diu:

Les places convocades estan incloses en les ofertes d'ocupació pública aprovades per Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears i publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears els anys 2019 (BOIB núm. 165, de 7 de desembre) i 2020 (BOIB núm. 186, de 29 d'octubre).

Ha de dir:

Les places convocades estan incloses en les ofertes d'ocupació pública aprovades per Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears i publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears els anys 2020 (BOIB núm. 186, de 29 d'octubre), 2021 (BOIB núm. 167, de 4 de desembre) i 2022 (BOIB núm. 168, de 27 de desembre)

Aquesta correcció d'errors no comporta ampliació de terminis de presentació de sol·licituds d'admissió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica: (6 de febrer de 2023)

El rector

Jaume Carot