Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 100665
Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor d'11 de gener de 2023 (publicada en el BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2023) es va aprovar la convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l'Hospital de Manacor.

2. Dins del termini per presentar sol·licituds únicament s'ha rebut la sol·licitud de la senyora Nuria Vicens Rivas, qui compleix els requisits i la resta de les especificacions exigides en la convocatòria i, en conseqüència, es considera adequada l'adjudicació del lloc de feina convocat.

Fonaments de dret

1. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

2. La Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció General de l'INSALUD sobre provisió de llocs de feina de supervisió d'àrea funcional o d'unitat.

3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de febrer de 2017 sobre ocupació de llocs de cap de l'àrea de gestió, llocs de cap de servei o de secció assistencials o supervisions.

4. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021).

5. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm.46, de 12 d'abril de 2016).

Per tot això dict la següent

 

RESOLUCIÓ

1. Adjudicar, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l'Hospital de Manacor a la senyora Nuria Vicens Rivas (DNI núm. **** 8530B), atès que compleix els requisits exigits en la convocatòria i els mèrits al·legats són idonis per ocupar-lo.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

(Signat electrònicament: 7 de febrer de 2023)

La directora gerenta Per delegació del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 20/03/2021) Catalina Vadell Nadal