Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble per a ubicar la l’oficina del SOIB al Port d’Alcúdia, Mallorca (AMBDE 2022 17745)

    Número de registre 913 - Pàgines 6437-6438

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número de registre 947 - Pàgina 6439

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 998 - Pàgines 6440-6444

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 10 de gener de 2023 mitjançant la qual es publica la dissolució i cancel·lació de la Societat Agrària de Transformació CARPEIX POLLENÇA, núm. 5794

    Número de registre 975 - Pàgina 6445

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp.100 de data 27 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 980 - Pàgines 6446-6447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd2 de data 25 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2022

    Número de registre 981 - Pàgines 6448-6450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de la ajuda, Exp. 053, de data 22 d’abril de 2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen ajudes destinades a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

    Número de registre 982 - Pàgines 6451-6452

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l’illa de Formentera durant els períodes de l’any de major afluència turística. Sotmetiment a informació pública

    Número de registre 991 - Pàgines 6453-6458

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 76/2022

    Número de registre 939 - Pàgina 6459

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 73/2022

    Número de registre 941 - Pàgina 6460

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 72/2022

    Número de registre 943 - Pàgina 6461

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 81/2022

    Número de registre 994 - Pàgina 6462

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 78/2022

    Número de registre 995 - Pàgina 6463

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Obertura del període d’informació pública en relació a la modificació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, del Palau de la Diputació, terme municipal de Palma. Exp. 185/2022

    Número de registre 922 - Pàgina 6464

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 2-2023-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 1019 - Pàgines 6465-6466

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de gener de 2023, relatiu a l’aprovació del Projecte de millora del traçat del Camí de Cavalls a la zona de ses Salines d’Addaia (exp. 2303-2022-000001)

    Número de registre 918 - Pàgina 6467

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria ajudes internacionalització Programa Int-eComm

    Número de registre 936 - Pàgina 6468

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del primer període voluntari de cobrament del Padrons

    Número de registre 978 - Pàgina 6469

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Anunci àrea d’hisenda referent a l’aprovació inicial del Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2023

    Número de registre 1005 - Pàgina 6470

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació de la primera modificació del Pla d'Ordenació Detallada del Terme Municipal de Calvià, aprovat inicialment el 30 de juny de 2022

    Número de registre 916 - Pàgina 6471

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions a persones físiques i/o jurídiques afectades per obres de llarga durada al municipi d’Eivissa

    Número de registre 988 - Pàgina 6472

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Agrupament Secretaria Ajuntament d'Escorca i Selva

    Número de registre 907 - Pàgina 6473

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci expte 22/2023

    Número de registre 899 - Pàgina 6474

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci expte 51/2023

    Número de registre 903 - Pàgina 6475

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci expte 53/2023

    Número de registre 904 - Pàgina 6476

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci expte 42/2023

    Número de registre 900 - Pàgina 6477

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci expte 44/2023

    Número de registre 901 - Pàgina 6478

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci expte 45/2023

    Número de registre 902 - Pàgina 6479

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Anunci aprovació inicial pressupost 2023

    Número de registre 1013 - Pàgina 6481

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Anunci de l'Ajuntament de Montuïri sobre l'aprovació inicial dels projectes d'obres denominats: Millora Accés, Paviment i Drenatge de varis Carrers, Millora Pavimentació Carrers, Escala Connexió C/ Escoles-C/ Sa Torre i Substitució Persianes Ca Ses Monges

    Número de registre 1014 - Pàgina 6482

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Acord del Ple de data 2 de febrer de 2023, de l'Ajuntament de Sa Pobla, per la qual s'aprova inicialment el Reglament sobre funcionament de l'Escoleta Municipal Huialfàs

    Número de registre 965 - Pàgina 6483

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Reconeixament extrajudicial de crèdits (Expte. 1/2023)

    Número de registre 955 - Pàgina 6484

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Anunci relatiu als decrets d'incoació de procediments sancionadors

    Número de registre 288 - Pàgina 6485