Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 99179
Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor per la qual s’adjudica, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 15 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 163 la Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor, en substitució de la senyora Catalina Riera Sansó, qui manté el dret de reserva de plaça.

2. El 18 de gener de 2023 es van publicar les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria, juntament amb la puntuació provisional dels mèrits dels aspirants, amb una única aspirant que complia els requisits establerts, i es va obrir un termini de set dies hàbils per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta Resolució o per esmenar deficiències de les sol·licituds presentades.

3. Una vegada vençut aquest termini, s'ha constatat que no s'ha presentat cap reclamació, al·legació o esmena a la llista provisional publicada.

4. La Comissió de Selecció, valorant que únicament hi ha una aspirant admesa i que compleix tots els requisits del procés selectiu, considera que no és necessari continuar amb el procés de selecció i proposa adjudicar la plaça convocada a l'aspirant admesa.

Fonaments de dret

1. L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei —i en els supòsits i sota els requisits que a l'efecte s'estableixin en cada servei de salut— es pot oferir al personal estatutari fix exercir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents al seu lloc de feina d'una categoria del mateix nivell de titulació o d'un nivell superior, sempre que es tengui el títol corresponent. Aquests procediments s'han de negociar en les meses corresponents.

2. En el BOIB núm. 31, de 28 de febrer de 2012, es va publicar el Pacte de 24 de febrer pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit en el BOIB núm. 36, de 8 de març de 2012). L'objecte principal del Pacte és establir els criteris generals per a la promoció interna temporal i l'ordre de finalització o cessament d'aquest personal.

3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en el titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en els titulars de les gerències territorials (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Elevar a definitives les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

2. A proposta de la Comissió de Selecció, adjudicar pel sistema de promoció interna temporal la plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor en substitució de la senyora Catalina Riera Sansó a la senyora Cristal Casal Fernández, atès que és l'única candidata que reuneix els requisits.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora gerenta de l'Hospital de Manacor en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 2 de febrer de 2023)

La directora gerenta de l'Hospital de Manacor Catalina Vadell Nadal Per delegació del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 20/03/2021)