Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 101004
Resolució d’aprovació de la convocatòria de Comissió de serveis CS5/2023 de cap de Servei de Gestió Econòmica de l’Àrea de Gerència de l’IMAS

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS GERÈNCIA / DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ /RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SERVEIS 

CS1                                                                                                                                                         CONVOCATÒRIA: CS5/2023

1. DADES DE LA PROPOSTA INICIAL

Data Òrgan Expedient
25/01/23 IMAS/GERÈNCIA 230252904923762

2. NORMATIVA REGULADORA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS

1. L'article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el qual es regula l'ocupació de llocs  de feina en comissió de serveis.

2. La Instrucció 1/2021, del president de l'IMAS, de 29 de gener, d'establiment dels criteris generals per a l'ocupació temporal de llocs de feina de l'IMAS per mitjà de comissions de serveis.

Per això, i a l'empara de la competència que m'atribueix l'article 7.17 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

3. RESOLUCIÓ

I. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER  VOLUNTARI PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ DELS LLOCS DE FEINA SEGÜENTS:

LLOC 1

IMAS/GERÈNCIA

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

Lloc de feina

F00520003-1    CAP DE SERVEI

Destinació

PALMA

NL

1

TL

S

CD

28

CE

51

FP

L

Adm.

A3

Gr.

A1

TH

07

Escala

AG – TÈCNICA – TÈCNIC-A SUPERIOR/--

AE – TÈCNICA – TÈCNIC-A SUPERIOR/--

Requisits

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES ECONÒMIQUES O LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES O LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL O GRAU EN ECONOMIA O GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE EMPRESES O GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES O GRAU EN RELACIONS LABORALS

Català

C1

Observacions

 

*Podeu consultar les característiques del lloc de feina al Portal del Personal a l'apartat de Relació de llocs de feina.

 

Funcions del lloc de feina

 

a) Planificar, coordinar i assessorar les actuacions de caràcter econòmic, financer, comptable i pressupostari que atenyen a l'entitat.

b) Confeccionar els esborranys d'avantprojecte de pressuposts anuals en col·laboració amb els centres gestors i els seus annexes preceptius de manera coordinada amb la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts.  

c) Supervisar l'execució dels pressuposts i la formulació dels estats financers i comptables preceptius; així com, emetre informes i dictàmens relacionats amb les tasques pròpies del servei. 

d) Donar suport tècnic, en les matèries pròpies del servei, als òrgans superiors i directius de l'entitat; així com, col·laborar amb la persona titular de la Gerència en el desenvolupament i l'execució de tasques que li encomani en matèria econòmica, financera i/o pressupostària.

e) Dirigir, organitzar i avaluar de manera contínua els recursos del servei, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.

f) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel superior jeràrquic d'entre els que corresponent a l'escala, subescala, classe, especialitat o categoria d'adscripció. 

II. APROVAR L'ANNEX 1 DE L'ESMENTADA CONVOCATÒRIA.

III. PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ I EL SEU ANNEX EN EL TAULER D'EDICTES DE L'IMAS, EN LA RESTA DELS SEUS CENTRES, EN EL PORTAL DEL PERSONAL DE L'IMAS, EN LA SEU ELECTRÒNICA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica del document (6 de febrer de 2023)

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler

 

ANNEX 1 CS-   5/2023

BASES DE LA  CONVOCATÒRIA 

1. REQUISITS DELS ASPIRANTS

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, Escala, Subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

2. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a. El termini per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitza en un termini de set dies hàbils a comptar de l'endemà d'haver-se publicat l'anunci de la convocatòria en el BOIB.

b. Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que es recull a l'annex d'aquesta convocatòria.

c. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament en el Registre General de l'IMAS i s'hi ha d'adjuntar el Curriculum-vitae i la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, mitjançant els documents originals o la fotocòpia compulsada. D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera de l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en depenen, aprovada per Acord del Ple de 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 69, de 16 de maig), modificada per Acord de dia 9 de juny de 2022 (BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022). 

d. No es prendran en consideració les sol·licituds dels aspirants que no reuneixin els requisits exigits per accedir al lloc de feina sol·licitat.

e. La data de referència per al compliment dels requisits exigits al·legats pels aspirants serà el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

3. FORMA D'ACREDITAR

Acreditació de requisits: A la sol·licitud s'hi han d'adjuntar originals o fotocòpies compulsades dels documents acreditatius de la titulació o titulacions i dels altres requisits que s'exigeixen a les bases de la convocatòria.

4. DURADA

La durada inicial d'aquesta comissió és de dotze mesos, prorrogable a instància de l'òrgan corresponent. 

Les publicacions successives a la de la convocatòria en el BOIB es faran en el «Tauler d'anuncis» de la Seu electrònica. Podeu consultar els anuncis corresponents a aquesta convocatòria a l'àrea de Recursos Humans«Tauler d'anuncis» que trobareu a la portada de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/?ar=586)

Documents adjunts