Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 4111 - Pàgines 19953-19954

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis subscrits per aquesta Conselleria en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 4105 - Pàgina 19955

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 17 de maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes d’Educació per a la Transformació Social per a l’any 2022

    Número d'edicte 4025 - Pàgines 19956-19974

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 38/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 4063 - Pàgines 19975-19977

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvenció de la consellera d’Afers Socials i Esports a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius del primer quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 4064 - Pàgines 19978-19997

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 18/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 4065 - Pàgines 19998-20000

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 11 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 4022 - Pàgines 20001-20016

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022

    Número d'edicte 4037 - Pàgines 20017-20054

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de maig de 2022 per la qual es dicten normes específiques d’organització de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 4109 - Pàgines 20055-20060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2022 per la qual es convoca el procediment per a la dotació de Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 4110 - Pàgines 20061-20063

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 176/2022

    Número d'edicte 4097 - Pàgina 20064

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 197/2022

    Número d'edicte 4098 - Pàgina 20065

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 233/2022

    Número d'edicte 4099 - Pàgina 20066

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 130/2021

    Número d'edicte 4100 - Pàgina 20067

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions a centres educatius no universitaris de les Illes Balears per a activitats d’educació ambiental per a l‘any 2022

    Número d'edicte 4030 - Pàgines 20068-20075

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de pròrroga de la vigència de la declaració ambiental estratègica ordinària del projecte d’adequació de l’emissari marítimo-terrestre i de l’abocament a la mar de l’Edar de Sant Elm (1i/2006)

    Número d'edicte 4032 - Pàgines 20076-20077

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 17 de maig de 2022, pel qual s’accepta la delegació de facultats de l’Ajuntament de Campanet en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de tributs i d’altres ingressos de dret públic no tributaris

    Número d'edicte 4057 - Pàgines 20078-20079

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerència de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual es publica al BOIB la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el primer quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 4052 - Pàgina 20080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Relació de convenis subscrits en el 1er quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 4103 - Pàgina 20081

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca sobre l’aprovació de l’oferta pública d’estabilització corresponent al personal laboral

    Número d'edicte 4102 - Pàgines 20082-20084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 250/2022 interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i contra la desestimació d’un recurs potestatiu de reposició

    Número d'edicte 4035 - Pàgina 20085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el primer quadrimestre de 2022 i amb caràcter extraordinari un conveni del tercer quadrimestre de 2021

    Número d'edicte 4001 - Pàgines 20086-20087

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del Consell Insular de Formentera corresponent als processos d’estabilització

    Número d'edicte 4053 - Pàgines 20088-20090

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 18 de maig de 2022, mitjançant el qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número d'edicte 4090 - Pàgines 20091-20101

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució d’aprovació del projecte de millora de la intersecció de la Ma-19 amb el camí de sa Teulera, dins del terme municipal de Santanyí, rotonda de Consolació, Clau 17-32.0-ML, versió 2

    Número d'edicte 4059 - Pàgines 20102-20103

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS, de dia 16 de maig de 2022, relativa a l’aprovació de l'oferta d'ocupació pública derivada del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública de personal funcionari de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2022

    Número d'edicte 4058 - Pàgines 20104-20111

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS, de dia 13 de maig de 2022, relativa a l’aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal laboral de la Residència Miquel Mir derivada del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a l’any 2022

    Número d'edicte 4060 - Pàgines 20112-20114

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS, de dia 13 de maig de 2022, relativa a l’aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal laboral de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia Can Clar i Son Bru derivada del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a l’any 2022

    Número d'edicte 4061 - Pàgines 20115-20118

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini d’obres audiovisuals (pel·lícules o sèries) i patrocinis de grans esdeveniments audiovisuals (festivals de cinema), per a 2022

    Número d'edicte 4055 - Pàgines 20119-20145

  • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual s’aproven l’expedient, el plec de condicions particulars, el plec de prescripcions tècniques i el model d’oferta econòmica, i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament, per concurs públic, d'un local per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al municipi de Palma (Exp. AMBDE 2022/124)

    Número d'edicte 4044 - Pàgines 20146-20160

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per a l’execució de la convocatòria de bons Viu Alcúdia 2022, per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia

    Número d'edicte 4101 - Pàgines 20161-20170

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases que regulen la convocatòria de subvencions a entitats esportives del municipi de Calvià a l'any 2022

    Número d'edicte 4050 - Pàgines 20171-20181

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Modificació Preus Públics Escola d'Estiu 2022

    Número d'edicte 4029 - Pàgines 20182-20183

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Oferta pública per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 4067 - Pàgines 20184-20186

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Acord de la Junta de Govern de dia 18 de maig de 2020 pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Llucmajor que articula els processos d'estabilització d'ocupació temporal de la Llei 20/2021, del 28 de desembre

    Número d'edicte 4048 - Pàgines 20187-20190

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Oferta pública ocupació 2022

    Número d'edicte 4086 - Pàgina 20191

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2019/01. Aprovació definitiva projecte urbanització de la unitat d’execució SUP 4, Accés Passeig Meravelles, del PRI Platja de Palma

    Número d'edicte 4051 - Pàgines 20192-20193

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord d'aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES)

    Número d'edicte 3997 - Pàgina 20194

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Aprovació de la Relació de llocs de Treball de l'IME

    Número d'edicte 4106 - Pàgines 20195-20234

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A.

   • Oferta Pública d'Ocupació de l'EFMSA

    Número d'edicte 4095 - Pàgina 20235

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Rectificació errades Oferta Pública d'Ocupació 2021 de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número d'edicte 4143 - Pàgines 20236-20238

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Bases subvencions destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació en competicions oficials per a esportistes locals any 2022

    Número d'edicte 4094 - Pàgines 20239-20244

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Oferta d'Ocupació Pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número d'edicte 4082 - Pàgina 20245

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Acord d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2022

    Número d'edicte 4118 - Pàgina 20246