Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 284052
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 18 de maig de 2022, mitjançant el qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 18 de maig de 2022, ha adoptat l'acord següent:

“Atesos:

1. L'article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, preveu que les corporacions locals formularan públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal, i l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'altre instrument similar de gestió del proveïment de les necessitats de personal.

2. L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, de forma que preveu que, addicionalment a l'establert en els articles 19.Un.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.Un.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans que estan contemplades en les distintes Administracions públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament al menys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. A més de l'anterior, les disposicions addicionals sisena i vuitena  de l'esmentada Llei 20/2021, de 28 de desembre, regulen la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga duració.

3. La Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de dia 1 d'abril de 2022, estableix una sèrie d'orientacions per a la posada en marxa dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que inclouen, entre d'altres, aspectes relacionats amb la finalitat i objecte dels processos d'estabilització, les característiques de les places a computar i els requisits del procés selectiu.

4. En l'àmbit del Consell Insular de Mallorca, una part important de les places afectades pels processos d'estabilització derivats de les lleis de pressuposts generals de l'Estat per als anys 2017 i 2018 van ser incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública per als anys 2017 i 2019 i encara no han estat objecte de convocatòria, motiu pel qual es poden addicionar a les derivades del nou procés d'estabilització d'ocupació temporal derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

D'acord amb l'anterior, cal citar l'acord del Consell Executiu de 29 de novembre de 2017, pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2017 (BOIB núm. 152, de 14 de desembre de 2017), que va incloure la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal prevista en l'article 19.Un.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, el qual va resultar modificat per acord del mateix òrgan de dia 20 de novembre de 2019, relatiu a l'execució de la Sentència 264/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 (BOIB núm. 159, de 23 de novembre de 2019). En el mateix sentit,  l'acord del Consell Executiu de dia 18 de desembre de 2019, mitjançant el qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2019 (BOIB núm. 171, de 21 de desembre de 2019), que va incloure la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal prevista en l'article 19.Un.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018.

5. L'article 20 dels estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca dia 8 de novembre de 2018 (BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019), preveu que l'oferta d'ocupació pública de l'Agència s'inclourà en l'oferta d'ocupació pública del Consell de Mallorca i que es publicarà simultàniament i l'article 36.l) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió de 12 d'abril de 2018 (BOIB núm. 89, de 19-07-2018), atribueix al Consell Executiu l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública.

6. La Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell Insular de Mallorca i de l'IMAS, en sessions realitzades els dies  dia 28 d'abril, 4 i 6 de maig de 2022, ha tractat com a punt de l'ordre del dia la proposta d'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019, derivades de la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal, la qual ha resultat aprovada per la majoria de la part social.

7. D'acord amb l'informe emès pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans de la Direcció Insular de Funció Pública, s'ha rectificat el nombre de places incloses en la taxa addicional de l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2022, de forma que s'han restat a les places de personal funcionari, amb sistema de selecció mitjançant concurs oposició, 1 plaça d'administratiu –iva d'administració general, 2 places d'auxiliar d'administració general i 1 plaça de mosso –a d'oficis, les quals han passat a incrementar les places de personal funcionari, amb sistema de selecció mitjançant concurs.

8. En data 13 de maig de 2022, la interventora general ha emès un informe en el qual posa de manifest que no és necessari l'informe de fiscalització prèvia ni la realització d'un informe de control permanent.

9. Finalment, en data 13 de maig de 2022, l'Institut Balear de la Dona ha emès l'informe sobre l'impacte de gènere de l'esmentada proposta d'acord, sol·licitat en compliment del previst  en l'article 43.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en el qual s'assenyala que en la proposta no s'ha detectat l'existència de cap desigualtat per qüestió de gènere, al mateix temps que assenyala que cal aplicar la perspectiva de gènere i donar compliment al marc jurídic que assenyala en les normes que regulen els processos selectius d'accés, provisió i promoció en l'ocupació pública.

Per tot l'exposat, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca eleva al Consell Executiu, per a la seva aprovació, el següent

ACORD

Primer. Aprovar la següent oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022, derivada de la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'article 2 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Segon. Incorporar a aquesta oferta d'ocupació pública les places corresponents a la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal dels acords del Consell Executiu de 29 de novembre de 2017 i de 18 de desembre de 2019, les quals no han estat objecte convocatòria.

Tercer. Acordar que el sistema de selecció és el concurs oposició o el concurs, segons s'especifica a continuació, de conformitat amb el que disposen l'article 2 i la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.  

 

TAXA ADDICIONAL PER A L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL

Consell Insular de Mallorca. Any 2017.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de vacants:  2. Denominació: Tècnic -a d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració general, subescala administrativa. Nombre de vacants: 1. Denominació: Administratiu –va d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració general, subescala auxiliar. Nombre de vacants: 8. Denominació: Auxiliar d'administració general.

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Arquitecte -a superior.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en dret.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Arquitecte -a tècnic -a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Enginyer -a tècnic -a industrial.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic –a de grau mitjà de medi ambient.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 2. Denominació: Mecànic -a inspector -a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic auxiliar. Nombre de vacants: 2. Denominació: Agent de medi ambient.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 3. Denominació: Guarda de camp.

Agència de Defensa del Territori. Any 2017.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic -a d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració general, subescala auxiliar. Nombre de vacants: 2. Denominació: Auxiliar d'administració general.

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Arquitecte -a superior.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Arquitecte -a tècnic -a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Delineant -a.

Consell Insular de Mallorca. Any 2019.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de vacants: 15. Denominació: Tècnic -a d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració general, subescala administrativa. Nombre de vacants: 13. Denominació: Administratiu –iva d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració general, subescala auxiliar. Nombre de vacants: 47. Denominació: Auxiliar d'administració general.

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 3. Denominació: Arquitecte -a superior.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Enginyer -a de camins, canals i ports.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en dret.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Enginyer -a tècnic -a industrial.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 8. Denominació: Tècnic –a de grau mitjà de medi ambient.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 1. Denominació: Mecànic -a inspector -a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: AP. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 6. Denominació: Ordenança porter -a.

Agència de Defensa del Territori. Any 2019.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic -a d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració general, subescala administrativa. Nombre de vacants: 1. Denominació: Administratiu –iva d'administració general.

Consell Insular de Mallorca. Any 2022.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de vacants: 7. Denominació: Tècnic-a d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració general, subescala administrativa. Nombre de vacants: 6. Denominació: Administratiu-iva d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració general, subescala auxiliar. Nombre de vacants: 7. Denominació: Auxiliar d'administració general.

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 2. Denominació: Arquitecte-a superior.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants:  3. Denominació: Enginyer -a de camins, canals i ports.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Enginyer-a industrial.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Enginyer-a superior agrònom-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Metge –essa especialista medicina d'educació física i esport.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior arqueòlog-òloga.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic-a superior cartògraf-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic-a superior de formació.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 6. Denominació: Tècnic-a superior economista.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior en geografia.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior en qualitat i avaluació.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior gestió RRHH.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior historiador -a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 3. Denominació: Tècnic -a superior.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic -a superior selecció.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 7. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en ciències educació física i esport.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 3. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en dret.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 4. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en filologia catalana.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en història de l'art.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Arquitecte-a tècnic-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Enginyer -a tècnic-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Enginyer -a tècnic-a obres públiques.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Graduat-ada social.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic auxiliar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a ajudant arxiu-biblioteca.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 5. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà de gestió econòmica.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà documentalista.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 9. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà diplomatura en turisme.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà d'emergències.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a de sistemes d'informació territorial.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a grau mitjà especialista seguretat treball.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a grau mitjà selecció.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 11. Denominació: Tècnic-a mitjà informàtic.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Delineant -a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Pràctic-a topogràfic.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a auxiliar informàtica.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior audiovisuals (B).

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior en interpretació de llengua de signes (B).

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 2. Denominació: Agent de medi ambient.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a ajudant educador-a ambiental.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 4. Denominació: Tècnic-a auxiliar de gestió econòmica.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 3. Denominació: Tècnic-a auxiliar informació turística.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 1. Denominació: Auxiliar animació sociocultural.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 3. Denominació: Auxiliar arxiu biblioteca.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 1. Denominació: Auxiliar de gestió.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 2. Denominació: Auxiliar de gestió econòmica.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 6. Denominació: Auxiliar informació turística.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 4. Denominació: Operador-a de comunicacions.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 2. Denominació: Conductor-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 1. Denominació: Encarregat-ada de magatzem.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 1. Denominació: Oficial-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 1. Denominació: Oficial-a d'oficis.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 3. Denominació: Oficial-a de manteniment.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 5. Denominació: Xofer-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 2. Denominació: Ordenança-porter-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 1. Denominació: Recepcionista-Telefonista.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 1. Denominació: Personal de neteja.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d'oficis. Nombre de vacants: 6. Denominació: Mosso -a d'oficis.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS-OPOSICIÓ)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic-a d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració general, subescala administrativa. Nombre de vacants: 6. Denominació: Administratiu-iva d'administració general.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració general, subescala auxiliar. Nombre de vacants: 12. Denominació: Auxiliar d'administració general.

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 4. Denominació: Arquitecte-a superior.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Biòleg -òloga.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 3. Denominació: Enginyer -a de camins, canals i ports.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 6. Denominació: Tècnic-a superior economista.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic -a superior.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a superior patrimoni etnològic.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 8. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en dret.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en filologia catalana.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Enginyer -a tècnic-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Inspector-a tècnic-a d'artesania.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 5. Denominació: Tècnic-a grau mitjà agent local d'igualtat.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 3. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà de gestió econòmica.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic-a de grau mitjà d'emergències.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a grau mitjà especialista higiene industrial.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Tècnic-a en comunicació digital.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a mitjà informàtic.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Delineant -a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic-a auxiliar d'obres públiques.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials. Nombre de vacants: 1. Denominació: Coordinador-a de serveis.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 1. Denominació: Guarda de camp.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Classificació: Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: 1. Denominació: Telefonista.

PERSONAL LABORAL (CONCURS)

Nivell de titulació: Batxiller o tècnic. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Denominació de la plaça: Capatàs-assa d'obres L. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Batxiller o tècnic. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Denominació de la plaça: Encarregat-ada d'equip taller mecànic. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Batxiller o tècnic. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Denominació de la plaça: Tècnic-a auxiliar patrimoni històric i industrial L. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Auxiliar facultatiu-iva L. Nombre de vacants: 6.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Encarregat-ada de picapedrer-res. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Encarregat-ada forestal L. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Encarregat-ada taller patrimoni industrial. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Guarda refugi. Nombre de vacants: 14.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Mariner -a. Nombre de vacants:  2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Mestre-a d'oficis jardineria. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Denominació de la plaça: Mestre-a d'oficis marger-a. Nombre de vacants: 7.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Mestre-a d'oficis picapedrer-a. Nombre de vacants: 3.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Mestre-a d'oficis picapedrer-a restaurador-a. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Mestre-a d'oficis fusteria. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Mestre-a d'oficis treballador-a forestal. Nombre de vacants:  4.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Mestre-a d'oficis mestre-a d'aixa. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 1a forestal. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 1a marger-a. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 1a mestre -a d'aixa. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 1a moliner-a. Nombre de vacants:  3.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 1a picapedrer-a. Nombre de vacants:  2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 1a picapedrer-a restaurador-a. Nombre de vacants: 2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a cuiner-a. Nombre de vacants:  4.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a forestal. Nombre de vacants: 2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a manteniment. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a marger. Nombre de vacants: 6.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a mestre –a d'aixa. Nombre de vacants: 2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a moliner-a. Nombre de vacants: 2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a picapedrer-a. Nombre de vacants: 15.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a 2a picapedrer-a restaurador-a. Nombre de vacants: 2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a carreteres L. Nombre de vacants: 2.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Patró-na de cabotatge. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Peó especialista ferrer -a. Nombre de vacants: 1

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Peó especialista forestal. Nombre de vacants: 2.

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Peó especialista fuster -a. Nombre de vacants: 2

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Peó especialista marger. Nombre de vacants: 1

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Peó especialista mestre –a d'aixa. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Peó especialista picapedrer-a. Nombre de vacants: 3.

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Peó especialista picapedrer-a restaurador-a. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: E. Denominació de la plaça: Personal de neteja L. Nombre de vacants: 5.

PERSONAL LABORAL (CONCURS-OPOSICIÓ)

Nivell de titulació: Batxiller o tècnic. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Denominació de la plaça: Tècnic-a auxiliar d'obres públiques L. Nombre de vacants: 1.

Nivell de titulació: Graduat en educació secundària obligatòria. Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Denominació de la plaça: Oficial-a carreteres L. Nombre de vacants: 1.

Agència de Defensa del Territori. Any 2022.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de vacants: 1. Denominació: Tècnic -a d'administració general.

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 1. Denominació: Arquitecte-a tècnic-a.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Delineant -a.

PERSONAL FUNCIONARI  (CONCURS-OPOSICIÓ)

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d'administració general, subescala auxiliar. Nombre de vacants: 3. Denominació: Auxiliar d'administració general.

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: 7. Denominació: Tècnic -a superior llicenciatura en dret.

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: 2. Denominació: Delineant -a.

Quart. Reservar una quota mínima d'un 7 per cent del total de les vacants objecte de l'oferta pel sistema de concurs oposició perquè siguin cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, d'acord amb el que preveu l'article 59.1 de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Cinquè. El present acord es trametrà a l'Administració General de l'Estat, a l'efecte de l'establert a l'article 56,1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'anunci de la seva aprovació es publicarà al “Butlletí Oficial de les Illes Balears”.

Sisè. Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació d'aquest recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no s'ha rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant això, si escau,  es pot interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (18 de maig de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021)