Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 281654
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en l’article 8 que les administracions educatives i les corporacions locals han de coordinar les seves actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seves competències, per aconseguir una eficàcia més gran dels recursos destinats a l’educació i contribuir als fins que aquesta Llei estableix. Més específicament, l’article 15.1, relatiu a l’oferta de places en l’etapa d’educació infantil, disposa que les administracions públiques han de promoure un increment progressiu de l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i, amb aquesta finalitat, han de determinar les condicions en què poden establir-se convenis amb les corporacions locals, altres administracions i entitats privades sense finalitat de lucre.

2. El Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, preveu en l’article 3 que les administracions públiques han de promoure l’oferta suficient de places de primer cicle d’educació infantil, d’acord amb les necessitats de cada nucli de població. A tal fi, han de determinar les condicions en les quals poden establir-se convenis amb les corporacions locals, altres administracions i entitats privades sense ànim de lucre i cooperatives.

3. L’article 81.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, segons la redacció establerta per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix el següent:

Correspon a les administracions educatives assegurar una actuació preventiva i compensatòria i garantir les condicions més favorables per a l’escolarització de tots els infants les condicions personals o socials dels quals suposin una desigualtat inicial per accedir a les diferents etapes de l’educació. L’escolarització de l’alumnat en situació de vulnerabilitat socioeducativa es regeix pels principis de participació i inclusió i ha d’assegurar la seva no-discriminació ni segregació i la igualtat efectiva en l’accés i la permanència en el sistema educatiu. A aquest efecte, les administracions educatives han d’adoptar les mesures necessàries per actuar de manera preventiva amb l’alumnat en situació de vulnerabilitat socioeducativa per tal d’afavorir el seu èxit escolar.

4. L’article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, estableix en l’apartat 1 que per garantir la igualtat de tots els ciutadans en l’exercici del dret a l’educació s’han d’establir beques i ajuts a l’estudi per compensar situacions socioeconòmiques desfavorables.

5. L’article 6 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears, disposa que l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, i ha de compensar les desigualtats d’origen social, familiar, econòmic o cultural o per raó de diversitat funcional per prevenir-ne amb equitat els efectes.

6. L’article 108 de la mateixa Llei 1/2022, de 8 de març, assenyala que l’Administració educativa ha de vetlar perquè els infants en situació vulnerable tenguin accés a les places ofertes.

7. El capítol IV de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència, desenvolupa les mesures i actuacions que s’han de dur a terme dins l’àmbit educatiu per garantir el benestar dels infants.

8. En l’article 25 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears, es fa referència a l’obligació de les administracions públiques d’adoptar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.

9. En l’article 37 de la mateixa Llei 9/2019, de 19 de febrer, s’indica que el Govern ha de prendre les iniciatives necessàries per assegurar una oferta suficient de places als serveis educatius, i que les persones menors d’edat que estiguin en situació de vulnerabilitat social o en risc socioeducatiu han de rebre una atenció educativa preferent.

10. L’article 40 de l’esmentada Llei 9/2019, de 19 de febrer, fa referència a l’obligació de les administracions públiques de les Illes Balears, especialment l’Administració educativa, d’impulsar l’escolarització de zero a tres anys.

11. Aquest marc normatiu regula la protecció efectiva del dret fonamental a l’educació, elimina traves que en dificultin l’exercici i respon, sobretot, a la necessitat de poder fer efectiva la conciliació de la vida laboral de pares i mares amb la vida familiar.

12. L’escolarització d’infants de zero a tres anys és avui dia una necessitat i per això s’han de convocar ajuts d’escolarització, que tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que, per la situació econòmica familiar o per circumstàncies sociofamiliars desfavorables, tenguin més dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.

13. La disposició addicional tercera de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que el Govern, en col·laboració amb les administracions educatives, ha d’elaborar un pla de vuit anys de durada per a l’extensió del primer cicle d’educació infantil de manera que avanci cap a una oferta pública suficient i assequible amb equitat i qualitat i en garanteixi el caràcter educatiu. En la seva implantació progressiva s’ha de tendir a l’extensió de la seva gratuïtat i prioritzar l’accés de l’alumnat en situació de risc de pobresa i exclusió social i situació de baixa taxa d’escolarització.

14. El Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, determina en el punt 1 de la disposició addicional segona que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, sola o juntament amb consells insulars i/o ajuntaments, pot establir convenis amb entitats privades, prioritàriament amb entitats privades sense finalitat de lucre, i amb cooperatives de treball associat per a la consolidació de places, per al sosteniment de centres educatius autoritzats de titularitat privada de primer cicle d’educació infantil i per al desenvolupament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, així com per a l’assessorament i les funcions pròpies dels serveis educatius d’atenció primerenca.

15. L’esmentat Text consolidat estableix en el punt 3 de la disposició addicional segona que «aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques per tal de garantir el dret a l’educació dels infants».

16. En el 2019, s’interposà un recurs contenciós administratiu contra el Decret 16/2019, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància. La Sentència 725/2021, de 21 de desembre de 2021, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, pendent de notificació de la seva fermesa, declara la nul·litat del Decret 16/2019, en tant que condiciona els ajuts dels apartats e) i f) del punt 2 de la disposició addicional segona del Decret 131/2008, de 28 de novembre, al fet que els alumnes estiguin escolaritzats en un centre privat que hagi concertat el conveni previst en dita disposició addicional segona.

17. Mitjançant un aclariment del mateix Tribunal, s’especifica que la nul·litat del Decret 16/2019, de 15 de març, no és íntegra, sinó que la nul·litat afecta el punt segon i els apartats e) i f) del punt quart de la disposició addicional segona del Decret 131/2008, de 28 de novembre, que es refereixen al fet que els alumnes estiguin escolaritzats en centres privats que hagin concertat el conveni previst en dita disposició addicional. Per tant, totes les famílies usuàries de centres de primer cicle d’educació infantil privats, estiguin o no adherits a la xarxa complementària, tenen dret a sol·licitar ajuts pel concepte d’escolarització.

18. Per tal de donar compliment a l’esmentada Sentència, és necessari obrir un termini de sol·licitud per a totes aquelles famílies que tenien infants matriculats en centres privats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional i estaven en disposició de sol·licitar ajuts d’escolarització en els mateixos termes de les convocatòries corresponents als cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.

19. La situació provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2 ha afectat moltes famílies, atès que molta gent ha perdut la feina o s’ha vist afectada per un expedient de regulació temporal d’ocupació. Com a conseqüència d’això, moltes famílies han quedat en una situació precària, que sembla que s’allargarà i continuarà durant el curs 2022-2023.

20. Tal com estableix l’article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, les famílies en situació de protecció especial han de tenir una atenció prioritària o específica, atesa l’especial dificultat per acomplir la cura i l’atenció als membres que en formen part, en situació de vulnerabilitat econòmica o social. Segons l’article 10 d’aquesta Llei, s’entén per famílies en situació d’especial vulnerabilitat econòmica les famílies beneficiàries de la renda social garantida o del complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives (PNC), de la renda d’emancipació de joves, de prestacions econòmiques de dret de concurrència, de prestacions econòmiques d’urgència social o de l’ingrés mínim vital o bé les que tenen el subsidi d’atur com a únic ingrés.

21. L’article 4 de la Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, estableix quines són les persones beneficiàries de les prestacions socials de caràcter econòmic.

22. Atesa la situació econòmica i social actual de les famílies i l’oferta limitada de places públiques, la Conselleria d’Educació i Formació Professional vol reforçar els ajuts que es donen a les famílies socialment més vulnerables, especialment a aquelles que es troben en risc d’exclusió social. Per aquesta raó estableix la quantitat prevista en 450.000,00 euros, amb el propòsit de fer possible que aquestes famílies puguin optar a una plaça escolar de primer cicle d’educació infantil i puguin fer front al pagament de les quotes d’escolarització.

23. A partir de l’anàlisi dels valors previsibles dels indicadors de la situació social i econòmica de les famílies, es fa necessari prioritzar els ajuts i adjudicar-los  partint de criteris que tenguin en compte la situació de les famílies en el moment de la convocatòria, per la qual cosa es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable en el moment de realitzar la sol·licitud.

24. L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) és un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajuts, subvencions o el subsidi d’atur. Amb la finalitat de millorar l’equitat d’aquests ajuts, s’ha incorporat aquest índex per tal de calcular la puntuació dels diferents sol·licitants tenint en compte les dades corresponents a les Illes Balears. Per al curs 2022-2023, les regles de càlcul s’han fet a partir de l’IPREM corresponent a l’any 2022 per dotze pagues.

25. L’article 12.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que «no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n’hagi establert prèviament per ordre, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents». En aplicació d’aquesta obligació, per Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 es van establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

26. Amb aquests ajuts es vol facilitar l’escolarització dels infants de famílies en situació de vulnerabilitat, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, amb una aportació que els ajudi a pagar les quotes mensuals dels centres privats durant el curs 2022-2023 mentre estiguin escolaritzats. En el cas de centres privats de la xarxa complementària, seran els mateixos centres els que gestionaran aquests ajuts a través d’un pagament anticipat del Govern de les Illes Balears a càrrec de la partida pressupostària de l’any 2022 perquè puguin gestionar-ho al llarg del curs 2022-2023, donant a les famílies la part proporcional que li correspon a cada quota. Aquest pagament anticipat queda justificat pels articles 15.2.h) i 37.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i es podrà realitzar en un o dos terminis, segons la disponibilitat pressupostària. En el cas de famílies usuàries de centres privats que no hagin signat conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, seran les famílies qui realitzaran els tràmits directament amb aquesta Conselleria i el pagament s’haurà de realitzar contra justificació de la despesa.

27. El Govern de les Illes Balears pagarà l’ajut amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K04 480000 00 corresponent als anys 2022 i 2023.

28. L’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), estableix que les quanties previstes per a cada línia de subvenció tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l’alteració eventual a l’alça o a la baixa d’aquestes quanties a l’hora d’aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté el Pla.

29. L’apartat IV.1.6 del Pla estratègic esmentat inclou una línia d’ajuts a l’escolarització dels infants de zero a tres anys en centres privats de primer cicle d’educació infantil.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol de 1985).

2. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020).

3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

5. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

7. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003).

8. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

 

9. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

10. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2014).

11. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

12. La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 28 de febrer de 2019).

13. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d’agost de 2019).

14. La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència (BOE núm. 134, de 5 de juny de 2021).

15. El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 109, de 16 de juny de 2020; correcció d’errades en el BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).

16. El Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre de 2020).

17. L’Acord del Consell de Govern de 7 setembre 2020 pel qual s’aplica la previsió de l’article 117.2 de Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 155, de 8 de setembre de 2020).

18. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009).

19. L’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 i les instruccions generals que la regulen, que es recullen en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

2. Publicar el model de sol·licitud, que figura en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3. Publicar el model de diligència de presentació de sol·licitud, que figura en l’annex 3 d’aquesta Resolució.

4. Publicar el model d’autorització perquè els centres de la xarxa complementària puguin gestionar els ajuts, que figura en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

5. Publicar el model d’acceptació de l’ajut, que figura en l’annex 5 d’aquesta Resolució.

6. Publicar el model de rebuig de l’ajut, que figura en l’annex 6 d’aquesta Resolució.

7. Publicar el model de rebut de l’ajut per a alumnes de centres de la xarxa complementària per al curs 2022-2023, que figura en l’annex 7 d’aquesta Resolució.

8. Publicar el model d’ajuts rebutjats per a alumnes de centres de la xarxa complementària per al curs 2022-2023, que figura en l’annex 8 d’aquesta Resolució.

9. Publicar el model de certificat i memòria econòmica dels ajuts per a alumnes de centres de la xarxa complementària per al curs 2022-2023, que figura en l’annex 9 d’aquesta Resolució.

10. Publicar el model de conveni marc de col·laboració per als centres de la xarxa complementària, d’acord amb el punt quart de l’annex 1 d’aquesta Resolució, que figura en l’annex 10.     

11. Publicar el model de comunicació d’adhesió al conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts d’escolarització per al curs 2022-2023 per als centres de la xarxa complementària i de dades bancàries, que figura en l’annex 11 d’aquesta Resolució.

12. Publicar el model de certificat de quotes d’escolarització del centre, que figura en l’annex 12 d’aquesta Resolució.

13. Publicar el model de declaració responsable, que figura en l’annex 13 d’aquesta Resolució.

14. Publicar el model de certificat de romanent per als centres de la xarxa complementària per al curs 2022-2023, que figura en l’annex 14 d’aquesta Resolució.

15. Publicar el model de justificació dels ajuts per a alumnes de centres privats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, que figura en l’annex 15 d’aquesta Resolució.

16. Publicar el model de certificat del centre per a alumnes de centres privats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, que figura en l’annex 16 d’aquesta Resolució.

17. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, data a partir de la qual comença a tenir efectes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d’Educació i Formació Professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 de maig de 2022

El conseller d’Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte de la convocatòria i quantia dels ajuts

1. L’objecte d’aquests ajuts és promoure l’escolarització d’infants en centres privats autoritzats finançant part o la totalitat del cost del servei d’escolarització d’alumnes que durant el curs 2022-23 cursin ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en centres educatius privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil de la xarxa complementària i de centres privats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

2. Els ajuts estan destinats a afavorir l’escolarització d’infants de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i en les situacions establertes a l’article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

3. És també objecte d’aquests ajuts finançar part o la totalitat del cost del servei d’escolarització d’alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional en els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 que podien optar als ajuts d’acord amb els requisits i el barem de les convocatòries corresponents.

4. Els ajuts s’han de fer efectius als centres amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K04 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, per un total de 450.000 euros, 395.000 euros per a l’any 2022 i 55.000 euros per a l’any 2023.

5. Aquest expedient de convocatòria d’ajuts d’escolarització es tramita com a expedient de despesa pluriennal corresponent als exercicis 2022 i 2023.

Segon Beneficiaris

1. Els beneficiaris són alumnes escolaritzats el curs 2022-2023 en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats.

2. En el cas dels alumnes d’incorporació tardana el curs 2022-2023, s’ha de considerar possible beneficiari l’alumne que hagi estat matriculat a partir de l’endemà del la finalització del període de sol·licitud dels presents ajuts (21 de juny de 2022) i un mínim de tres mesos comptadors abans de 30 de juny de 2023.

3. Per al curs 2022-2023, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

a) Beneficiaris directes:

1r. Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.

2n. Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

3r. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem:

1r. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostària.

4. En aquesta convocatòria, i de manera extraordinària, tenen dret a sol·licitar els ajuts les famílies amb infants matriculats durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 en centres privats que, en el curs escolar corresponent, no tenien signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional (i per tant no pertanyien a la xarxa complementària) i que reunien les condicions establertes en les corresponents convocatòries. Aquestes són:

a) La convocatòria del curs 2019-2020: Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d'educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020).

b) La convocatòria del curs 2020-2021: Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 25 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d'educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 (BOIB núm. 117, de 2 de juliol de 2020).

c) La convocatòria del curs 2021-2022: Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 21 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d'educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 69, de 27 de maig de 2021).

Tercer Requisits dels beneficiaris per barem

1. Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria corresponent al curs 2022-2023, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds s'ha de complir el requisit de tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l'IPREM.

Nombre d'adults (majors de 14 anys)

Nombre de menors (menors de 14 anys)

Renda familiar total

1

1

13.549,07

1

2

16.675,78

1

3

19.802,48

2

1

18.760,25

2

2

21.886,96

2

3

25.013,66

2

4

28.140,37

3

1

23.971,43

3

2

27.098,14

3

3

30.224,84

S'han d'afegir 3.126,71 euros per cada menor de catorze anys més, i 5.211,18 euros per cada adult major de catorze anys més.

2. En el cas de famílies en què la situació laboral o socioeconòmica actual no es correspongui a la renda consultada, excepcionalment es podrà relaxar aquest requisit.

3. En el cas de famílies usuàries durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, s'hauran de remetre als requisits de les convocatòries corresponents, especificades en l'apartat 4 del punt segon d'aquest annex.

Quart Conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts dels centres de la xarxa complementària

1. Els centres del primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears que participin en aquesta convocatòria han de formalitzar un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la gestió d’aquests ajuts durant el curs 2022-2023, d’acord amb el model publicat en l’annex 10.

2. D’acord amb l’article 27 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, la formalització del conveni per part de l’entitat col·laboradora s’ha de fer mitjançant la comunicació d’adhesió al conveni de col·laboració d’acord amb el model que figura en l’annex 11.

3. El titular del centre ha de registrar i trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa aquesta adhesió, segons el model de l’annex 11, juntament amb la documentació requerida en l’apartat 6 del punt dotzè, abans del 22 de juny de 2022.

Cinquè Membres de la unitat familiar

1. Són membres de la unitat familiar:

a) L’alumne per al qual se sol·licita l’ajut.

b) Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.

c) Els germans menors d’edat.

d) Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.

e) Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual al 33 % o superior, que convisquin al domicili familiar.

f) Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, si la custòdia és compartida, són computables els dos progenitors.

3. En el cas de divorci o separació legal dels pares, en què un dels progenitors no convisqui amb l’infant beneficiari de l’ajut, aquest no es considera membre computable.

4. Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables) o de situació de fet estable.

Sisè Càlcul de la renda total familiar

En el cas dels ajuts corresponents al curs 2022-2023, per determinar la renda dels membres computables cal sumar la base imposable general a la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2020 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2020 a integrar a la base imposable de l’estalvi. En els casos dels ajuts dels cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, es calcularà d’acord amb les corresponents convocatòries.

 

Setè Càlcul del nombre d’unitats de consum del nucli familiar

1. Per calcular les unitats de consum del nucli familiar, s’han de tenir en compte tots els membres de la unitat familiar d’acord amb el que disposa el punt cinquè d’aquestes bases.

2. El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum, i la resta d’adults majors de catorze anys suposen 0,5 unitats de consum. Els menors de catorze anys suposen 0,3 unitats de consum.

3. En el cas de centres de la xarxa complementària, el programa GESTIB, en l’apartat «Baremació», calcula de manera automàtica el nombre d’unitats de consum d’acord amb les dades introduïdes.

4. En el cas de sol·licitants que són usuaris de centres privats que no tenen conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, s’haurà de reflectir en la sol·licitud el nombre de membres de la unitat familiar amb indicació de la correspondència en unitats de consum (veure annex 2 model de sol·licitud).

Vuitè Criteris per atorgar la valoració segons el barem

Per atorgar la puntuació segons el barem, s’han de tenir en compte els criteris següents:

A. Condicions econòmiques:

Per al curs 2022-2023, es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2020. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre d’unitats de consum, calculats segons el punt setè, se li ha d’adjudicar la puntuació següent:

Ingressos

Puntuació

Fins a 5.211,18 euros

20 punts

De 5.211,19 euros a 6.253,42 euros

17 punts

De 6.253,43 euros a 7.295,65 euros

14 punts

De 7.295,66 euros a 8.337,89 euros

11 punts

De 8.337,90 euros a 9.380,12 euros

8 punts

De 9.380,13 euros a 10.422,36 euros

5 punts

Més de 10.422,36 euros

0 punts

En el cas de famílies usuàries durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, s'hauran de remetre a les condicions indicades en les convocatòries corresponents, especificades en l'apartat 4 del punt segon d'aquest annex.

B. Circumstàncies familiars:

Circumstàncies

Puntuació

Per cada infant en acolliment

1 punt

Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d'un 33 %)

2 punts

Per família nombrosa general

1 punt

Per família nombrosa especial

2 punts

Per família monoparental

2 punts

Per tenir dos o més infants escolaritzats al mateix centre

1 punt

C. Condicions sociofamiliars desfavorables:

En el cas de centres de la xarxa complementària, el consell escolar o la comissió de valoració ha d’aprovar la valoració de les condicions sociofamiliars desfavorables a partir de la proposta de valoració feta per l’equip directiu, amb l’ajuda de l’equip de suport, d’acord amb la informació i els documents que hagin pogut recaptar.

En el cas dels centres de la xarxa complementària que no tenguin consell escolar, s’haurà de constituir una comissió de valoració, amb les mateixes funcions, formada per:

 

​​​​​​​- Un representant de la titularitat del centre.

- Un representant del claustre.

- Un pare o una mare escollit per sorteig.

- Un representant de l’equip d’atenció primerenca (EAP) o un tècnic de la regidoria d’afers socials municipal.

En el cas d’usuaris de centres privats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, la Conselleria d’Educació i Formació Professional consultarà, d’ofici, els serveis socials del municipi de residència del sol·licitant per tal de certificar les dades aportades.

a) Desatenció/maltractament (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):

- Maltractament físic, psíquic o emocional.

- Violència domèstica.

- Negligència física (en alimentació, higiene, organització familiar, etc.) i psíquica (ignorància, rebuig, etc.).

- Abús o explotació sexual o laboral.

- Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives, etc.).

- Problemes de salut provocats.

- Impossibilitat de compliment de les obligacions dels pares o tutors (per causa de mort, presó o incapacitat).

b) Risc (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):

- Característiques familiars:

  • Estructura familiar.
  • Relacions familiars.
  • Context socioeducatiu (aïllament, dèficits, etc.).
  • Competència per a l’educació i criança dels fills.
  • Salut física o psíquica dels pares.

 - Salut física i psicosocial dels infants

 c) Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (màxim atorgat en aquest apartat, 2 punts):

- Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu dels dos progenitors.

- Problemes de salut que impedeixin l’atenció dels fills (per problemes crònics, físics o psíquics del pare, la mare o els tutors o altres membres de la unitat familiar que puguin ser causa d’indisponibilitat).

- Situació de desocupació d’un o més membres de la unitat familiar.

d) Situació laboral transitòria (la puntuació no és acumulable; s’ha de triar un dels supòsits):

- Beneficiaris, en el moment de fer la sol·licitud, de prestacions extraordinàries per la covid o subsidi; beneficiaris de la renda social garantida o del complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives (PNC), de la renda d’emancipació de joves, de prestacions econòmiques de dret de concurrència, de prestacions econòmiques d’urgència social o de l’ingrés mínim vital, o bé les famílies que tenen el subsidi d’atur com a únic ingrés de la unitat familiar.

Nombre de menors al seu càrrec (menors de 14 anys)

Durada de la situació

Menys de 6 mesos

Més de 6 mesos

1

5 punts

10 punts

2

7 punts

12 punts

3 o més

9 punts

14 punts

- Sense prestació econòmica per part de cap dels membres de la unitat familiar (15 punts).

e) Disposar d’un informe emès pels serveis socials corresponents que aconselli facilitar l’ajut d’escolarització arran de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables (5 punts).

Novè Quantia dels ajuts

1. La quantia màxima dels ajuts assignada a cada sol·licitant que hagi obtingut la condició de beneficiari depèn del tipus de beneficiari (punt segon) i de la puntuació obtinguda en el punt vuitè en la valoració de les sol·licituds. La quantia s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost d’escolarització dels centres d’educació infantil de primer cicle de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques corresponent a deu mesos:

a) Beneficiaris directes:

— 100 % del cost mitjà d’escolarització (2.500 euros)

b) Beneficiaris per barem:

— 20 punts o més: 100 % del cost mitjà d’escolarització (2.500 euros)

— De 15 a 19 punts: 75 % del cost mitjà d’escolarització (1.875 euros)

— De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà d’escolarització (1.250 euros)

— De 5 a 9 punts: 25 % del cost mitjà d’escolarització (625 euros)

c) En el cas dels alumnes d’incorporació tardana, la quantia de l’ajut s’ha de calcular a partir del barem i proporcionalment al nombre de mesos escolaritzat.

2. En cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei d’escolarització.

Desè Presentació de sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts d’escolarització per al curs 2022-2023 s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que figura en l’annex 2 d’aquesta Resolució. El model també es pot trobar en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es).

2. Les sol·licituds per obtenir els ajuts d’escolarització per als cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 s’han de formalitzar mitjançant l’imprès que figura en l’annex 2 d’aquesta Resolució. En cas de voler sol·licitar ajuts per a més d’un curs escolar, s’ha d’emplenar una sol·licitud per a cada un dels cursos escolars.

3. En el cas que l’ajut se sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar, la petició s’ha de formular en un únic imprès sempre que cursin estudis al mateix centre durant un mateix curs escolar.

4. En el cas d’alumnes de centres de la xarxa complementària, les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, als centres educatius on es cursin els estudis durant el curs escolar 2022-2023 de l’1 al 21 de juny de 2022. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.

5. En el cas d’alumnes de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, tant per al curs 2022-2023 com per a les convocatòries de 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, les sol·licituds s’han de presentar del 23 de maig al 10 de juny de 2022, juntament amb tota la documentació acreditativa necessària. Les famílies interessades podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes establertes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a la presentació electrònica, s’ha de fer servir el Registre Electrònic, des d’on s’ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment i la documentació acreditativa necessària, original i signada electrònicament. També podran presentar les sol·licituds de manera presencial en qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració general de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

6. En el supòsit d’admissió de sol·licituds d’alumnes d’incorporació tardana, es poden presentar propostes del 25 d’abril al 4 de maig de 2023, seguint les mateixes pautes establertes en els apartats de l’1 al 5 del punt desè d’aquesta resolució.

7. Es consideren alumnes d’incorporació tardana els que s’hagin matriculat en data posterior al període ordinari de sol·licitud dels ajuts del curs escolar 2022-2023, això és, en data posterior al 21 de juny de 2022.

8. Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) El DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin catorze anys o més el dia 31 de desembre de 2021.

b) Una fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

c) El certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el punt cinquè d’aquestes bases.

d) En el cas d’alumnes de centres privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, el certificat de les quotes d’escolarització signat pel centre educatiu, segons l’annex 12.

9. A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació següent:

a) Per obtenir punts per renda, cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’efecte de fer la consulta per a l’ajut d’escolarització. En els casos d’alumnes de centres privats sense conveni amb la Conselleria, la sol·licitud implicarà que la Conselleria d’Educació i Formació Professional podrà consultar d’ofici de manera telemàtica les dades de la renda corresponent a cada convocatòria d’ajuts.

b) Per obtenir punts per criteri familiar:

- Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa, o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent el 31 de desembre de 2021.

- Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat en vigor expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat.

- Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

- Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

- Per dos infants o més que estiguin escolaritzats al mateix centre d’educació infantil: en el cas de centres de la xarxa complementària, n’hi ha prou de fer-ho constar en la sol·licitud d’ajuts d’escolarització, i el centre mateix ho comprovarà d’ofici. En cas de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, la família haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent expedida pel centre.

c) Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, s’ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions del punt vuitè d’aquestes bases.

- En els casos de situació laboral transitòria: s’ha d’aportar el document justificatiu expedit per l’administració competent, juntament amb l’annex 13, en què declara que aquests són els seus únics ingressos.

- En el cas d’unitats familiars en què cap membre rep cap prestació econòmica: declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 13).

10. Els beneficiaris directes, si n’és el cas, han d’aportar la documentació següent:

a) Els alumnes que es trobin en situació d’acolliment han de presentar un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.

b) Les famílies víctimes de violència de gènere han d’acreditar aquesta condició amb la presentació d’algun dels documents següents, que han de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:

- Una ordre de protecció a favor de la víctima.

- Una sentència condemnatòria.

- Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.

- Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

- Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona, l’Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.

c) Els alumnes que tenguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició.

11. L’administració podrà requerir, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar la sol·licitud de manera correcta.

Onzè Autoritzacions

1. La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica autoritzar la Conselleria d’Educació i Formació Professional per consultar telemàticament les dades de renda indicades en el punt vuitè.

2. En el cas de centres de la xarxa complementària, la presentació de la sol·licitud de l’ajut implica autoritzar la direcció del centre en què estigui matriculat l’alumne perquè percebi l’ajut corresponent a través del compte corrent del centre. La persona que tengui la pàtria potestat del menor beneficiari de l’ajut ha d’expressar per escrit aquesta autorització a través del model d’autorització de gestió de l’ajut de l’annex 4.

3. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria i autoritza l’òrgan competent a consultar si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

 

​​​​​​​Dotzè Tramitació als centres docents de la xarxa complementària

1. Els centres educatius de primer cicle privats que pertanyen a la xarxa complementària gestionaran els ajuts dels alumnes que tenen matriculats en el curs 2022-2023 a través del GESTIB, mitjançant el procediment indicat en aquest punt dotzè. Per tant, hauran de tenir la matriculació al dia. A efectes d’aquesta convocatòria, es considera baixa l’absència de vint dies sense justificació documentada.

2. La direcció del centre docent ha de rebre les sol·licituds i executar les operacions següents:

a) Registrar l’entrada de la sol·licitud o, si n’és el cas, emetre una diligència per fer-ne constar l’entrada segons el model que figura en l’annex 3 d’aquesta Resolució. El model també es pot trobar en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es).

b) Confirmar que cada alumne presenta una única sol·licitud.

c) Revisar que la sol·licitud s’ha emplenat correctament i que la documentació adjunta és correcta i justifica el punts de barem sol·licitats i, si s’escau, requerir la documentació pertinent.

d) Constatar que la persona sol·licitant té plaça en el nivell educatiu que correspon.

e) Emplenar l’apartat de la sol·licitud que conté dades relatives als centres docents.

f) En el cas de tractar-se d’una família nombrosa, revisar si s’ha aportat una còpia del carnet de família nombrosa.

3. Un cop fetes les comprovacions descrites en l’apartat anterior, s’ha d’introduir la sol·licitud al GESTIB, juntament amb la documentació justificativa. Les sol·licituds s’han d’introduir entre l’1 i el 22 de juny de 2022.

4. Posteriorment, la direcció del centre ha de comunicar a les famílies el codi corresponent a la seva sol·licitud mitjançant el resguard que genera el GESTIB una vegada introduïda la sol·licitud.

5. El consell escolar ha d’informar sobre el compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiari dels ajuts.

6. Abans del 22 de juny de 2022, el centre ha de registrar i trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa un certificat de quotes d’escolarització segons el model que consta en l’annex 12, una declaració de veracitat de dades bancàries del centre (en cas d’haver canviat les dades respecte de la darrera convocatòria, s’ha de veure l’annex 11), així com un certificat en què constin els acords del consell escolar o la comissió de valoració i la relació d’alumnes que han presentat sol·licitud per ser-ne beneficiaris, el qual ha de contenir:

a) La relació, per codi, dels alumnes que es consideri que tenen dret a rebre l’ajut, amb la puntuació corresponent.

b) La relació, per codi, dels alumnes que no compleixin els requisits per ser beneficiaris i els motius que ho justifiquin.

c) El certificat d’adhesió al conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts d’escolarització i de dades bancàries (annex 11).

7. En el cas d’alumnes d’incorporació tardana, un cop fetes les comprovacions descrites en l’apartat 1 d’aquest punt, s’ha d’introduir la sol·licitud en el GESTIB del 25 d’abril al 6 de maig de 2023. Abans de dia 6 maig de 2023, el centre haurà de seguir el mateix procediment establert en l’apartat anterior. El llistat provisional per a alumnes nouvinguts es publicarà als centres i en la pàgina web de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància abans del dia 27 de maig de 2023.

8. La direcció del centre és la responsable de verificar i custodiar la documentació adjunta a les sol·licituds, així com de la introducció correcta de les dades al GESTIB.

9. La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa pot sol·licitar la documentació als centres per comprovar el compliment de la normativa vigent.

Tretzè Tramitació per a les famílies usuàries de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional

1. En els cas d’alumnes matriculats en centres educatius de primer cicle privats que no han signat un conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, les famílies faran la gestió dels ajuts directament amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, d’acord amb el punt desè d’aquest annex. Les famílies hauran de demostrar documentalment l’escolarització mitjançant un certificat de la direcció del centre (annex 16).

2. La Conselleria d’Educació i Formació Professional comprovarà la veracitat de les dades aportades i custodiarà i gestionarà les sol·licituds i la documentació presentada.

Catorzè Tramitació a la Conselleria d’Educació i Formació Professional

1. L’òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

2. La instrucció del procediment s’ha de tramitar d’acord amb el que preveu l’article 8 de les bases reguladores aprovades per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009).

3. La Comissió Avaluadora s’ha de constituir a la seu de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb la finalitat d’elaborar l’informe que ha de servir de base a la proposta de resolució. La Comissió la formen els membres següents:

a) Presidenta: la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o la persona en qui delegui.

b) Secretari: un funcionari de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Vocals:

- La directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància o la persona en qui delegui, que actuarà com a vocal.

- Una persona en representació del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb un any d’antiguitat, que actuarà com a vocal.

- Una persona en representació dels equips d’atenció primerenca, nomenada per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, amb un any d’antiguitat, que actuarà com a vocal.

- El director d’un centre privat de primer cicle d’educació infantil, amb un any d’antiguitat, amb veu i sense vot, nomenat per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

- Una persona en representació de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Balears (COAPA), amb veu, sense vot.

4. La Comissió ha d’analitzar les valoracions fetes pels centres, preparar la relació d’alumnes per ordre de puntuació i elevar a l’òrgan instructor l’informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució de la convocatòria en la qual es determinin, d’acord amb els recursos disponibles, els beneficiaris per centres i la quantia dels ajuts, així com la relació dels alumnes proposats per a la denegació de l’ajut, tot especificant-ne el motiu.

5. En el cas de possibles empats, s’ha de prioritzar qui tengui menys renda en funció dels membres de la unitat familiar. Si persisteix l’empat, es prioritzaran les famílies amb major puntuació per condicions sociofamiliars desfavorables.

6. La Comissió Avaluadora ha de reservar la quantitat de 45.000,00 euros en previsió de la presentació de sol·licituds d’ajuts corresponents a alumnes d’incorporació tardana. Una vegada finalitzat el procediment de presentació per part del consell escolar de cada centre de la relació d’alumnes d’incorporació tardana proposats com a beneficiaris, s’ha d’elaborar la relació d’alumnes per ordre de puntuació i distribuir la quantia esmentada seguint els criteris establerts per la Comissió Avaluadora recollits en els punts anteriors.

7. En el supòsit que la demanda de sol·licituds amb dret a l’ajut superi l’import màxim dels ajuts (450.000,00 euros), s’han d’atendre de la següent manera:

― En primer lloc, els alumnes que cursaran estudis en el curs 2022-2023 d’acord amb l’objecte de la convocatòria descrit en el punt primer, per ordre estricte de puntuació.

 A continuació, la resta de sol·licitants, per a les convocatòries de cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, per ordre estricte de puntuació.

8. En el supòsit que la demanda de sol·licituds amb dret a l’ajut no es correspongui a la distribució per anualitats de la convocatòria, es faculta a la Conselleria d’Educació i Formació Professional a fer les modificacions de l’import pluriennal per tal de donar resposta al major nombre de sol·licituds possible.

9. Una vegada examinades les propostes registrades dels consells escolars, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de trametre el llistat provisional d’alumnes admesos i exclosos a les persones interessades. En el cas de centres de la xarxa complementària, es farà a través del GESTIB. En el cas d’alumnes de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, es publicarà en la web de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (https://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/inici-40478/?campa=yes).

10. El llistat provisional a què es refereix el punt anterior ha de contenir les dades següents:

a) El codi de la sol·licitud o DNI (segons les orientacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), atès que en la resolució definitiva de concessió que es publica en el BOIB només hi consten aquestes dades identificatives a l’efecte d’identificar cada sol·licitud.

b) Les valoracions dels apartats a què es refereix el punt vuitè d’aquest annex.

11. Aquest llistat provisional ha de romandre a disposició del públic durant tres dies hàbils. Durant aquest període, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades del llistat. En el cas de centres de la xarxa complementària, el centre ha d’introduir en el GESTIB les al·legacions presentades, les ha de resoldre i ha de comunicar-ne la resolució als tutors legals que les hagin efectuades en un termini de cinc dies hàbils. En el cas d’alumnes de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, serà aquesta qui resolgui les al·legacions i comunicarà la resolució en un termini de cinc dies hàbils als tutors legals que les hagin efectuades, amb el mètode que hagin explicitat en la reclamació. En cap cas, en el termini de reclamacions, no es pot incorporar nova documentació a la sol·licitud.

12. Acabat el termini per al·legar i, si s’escau, una vegada resoltes les al·legacions que hagin presentat els tutors legals, les dades que constin en el GESTIB i en la base de dades de la Conselleria d’Educació i Formació Professional tenen la consideració de dades definitives per tal de dictar les resolucions de concessió corresponents.

13. La proposta de resolució s’ha de publicar en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es) i al tauler d’anuncis dels centres de la xarxa complementària. L’acceptació de l’ajut, tal com consta en la proposta de resolució, s’entén produïda automàticament si en el termini de tres dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari. Per tal de rebutjar l’ajut, la família sol·licitant ha d’entregar el model de rebuig de l’ajut (annex 6).

Quinzè Adjudicació d’ajuts

1. La resolució del procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta convocatòria correspon al secretari general, per delegació del conseller d’Educació i Formació Professional (Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de març de 2021 de delegació de competències en el secretari general d’aquesta Conselleria —BOIB núm. 34, d’11 de març de 2021—).

2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució final del procediment és de sis mesos comptadors des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

3. La resolució, que es dicta a partir de la proposta de l’òrgan instructor, ha de ser motivada i ha d’incloure:

a) La relació, per codi o DNI (segons les orientacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), dels alumnes seleccionats, amb indicació del centre corresponent.

b) La relació, per codi, o DNI (segons les orientacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) dels alumnes que, tot i complir els requisits de la convocatòria, no han assolit una puntuació suficient que els permeti obtenir l’ajut.

c) La relació dels alumnes exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.                                                           

4. La resolució es notifica amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, a efectes informatius, en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). Ha de contenir:

a) Els recursos administratius pertinents que es puguin haver interposat en contra.

b) La quantia exacta de l’ajut proposat.

5. Una vegada resolta la convocatòria, la quantia resultant de restar al total disponible la quantia adjudicada i la quantia reservada per a les incorporacions tardanes podrà ser utilitzada en la convocatòria d’ajuts corresponent al curs 2023-2024.

Setzè Pagament dels ajuts a centres de la xarxa complementària

1. El pagament dels ajuts s’ha de fer als centres en dos terminis, un a càrrec de la partida pressupostària de l’any 2022 i l’altre de l’any 2023, a compte de la persona beneficiària, per aplicar-los a l’ús del servei d’escolarització. En cas de tenir disponibilitat pressupostària i tal com s’ha previst en la present convocatòria, es podrà fer el pagament de l’ajut corresponent als deu mesos en càrrec a l’exercici pressupostari del 2022. En cas que només es pugui fer efectiu el pagament de la totalitat de l’ajut dins el 2023 d’una part dels beneficiaris, es prioritzaran per ordre de la puntuació obtinguda segons el barem del punt vuitè d’aquest annex.

2. El centre escolar ha de gestionar l’ajut. L’ajut es concedeix a la família per assistir al centre on ha sol·licitat l’ajut.

3. El centre ha d’ajustar o reintegrar els pagaments a les famílies després de cobrar cada un dels dos terminis.

4. En el cas que el pagament a la persona beneficiària de l’ajut no es pugui fer efectiu perquè el centre educatiu hagi perdut totalment el contacte amb la família o l’alumne s’hagi donat de baixa, l’òrgan directiu del centre educatiu ha d’expedir un certificat d’aquesta circumstància i l’import de l’ajut atorgat ha de passar a formar part del romanent d’ajuts d’escolarització del centre. El centre ha de fer arribar aquest certificat (annex 14) a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Aquest romanent s’ha de destinar a cobrir ajuts d’escolarització d’alumnes del centre per al curs següent, d’acord amb el que s’estipuli en la convocatòria pertinent.

5. El centre que, per conveni, formi part de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques i no pugui fer efectiu el pagament de l’ajut ha d’actuar segons el que estableix el conveni d’entitat col·laboradora.

6. En el cas d’alumnes escolaritzats una vegada començat el curs, rebran la part proporcional de l’ajut corresponent als mesos escolaritzats.

Dissetè Pagament dels ajuts a famílies de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional

1. Per a les famílies de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional sol·licitants d’ajuts per al curs 2022-2023, es farà un únic pagament després de dia 30 de juny de 2023 a les famílies contra justificació de la despesa realitzada, d’acord amb el punt divuitè d’aquesta convocatòria.

2. Per a les famílies de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional sol·licitants d’ajuts per als cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, es procedirà a un únic pagament contra justificació de la despesa, d’acord amb el punt divuitè d’aquesta convocatòria.

Divuitè Justificació dels ajuts

1. En el cas d’ajuts per al curs 2022-2023, la justificació d’aquests ajuts es produeix pel fet de reunir els requisits per ser-ne beneficiari i haver estat escolaritzat en algun centre privat autoritzat de primer cicle d’educació infantil durant el curs 2022-2023.

2. En el cas de centres de la xarxa complementària, la direcció del centre ha de trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa els annexos 7, 8, 9 i 14, justificatius de l’aplicació dels ajuts, abans del 30 de juny de 2023.

3. En el cas de famílies usuàries de centres privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per al curs 2022-2023 les famílies han de trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa els annexos 15 i 16, justificatius de l’aplicació dels ajuts, abans del 30 de juny de 2023. A més d’aquests annexos 15 i 16, la família haurà d’aportar les factures abonades en concepte d’escolarització corresponents al curs escolar 2022-2023.

4. En el cas d’ajuts de les convocatòries dels cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, la justificació d’aquests ajuts es produeix pel fet de reunir els requisits per ser-ne beneficiari d’acord amb les corresponents convocatòries dels cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 i haver estat escolaritzat en el període que pertoqui en algun centre privat autoritzat de primer cicle d’educació infantil. En aquest cas, les famílies han de trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa els annexos 15 i 16, justificatius de l’aplicació dels ajuts, en deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la proposta de resolució. A més d’aquests annexos 15 i 16, les famílies hauran d’aportar les factures abonades en concepte d’escolarització corresponents al curs escolar pel qual se sol·licita l’ajut.

Dinovè Compatibilitat dels ajuts

1. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que conjuntament o aïlladament no se superi la quantia total que se li concediria segons el que estableix el punt novè d’aquesta convocatòria.

2. Els sol·licitants tenen l’obligació de comunicar, mitjançant l’imprès de sol·licitud, l’obtenció o concessió d’altres subvencions per a la mateixa finalitat.

3. En el cas que, amb posterioritat a la concessió de l’ajut, el beneficiari rebi ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, s’ha d’emetre una resolució que modifiqui la concessió, que podrà afectar l’import de l’ajut.

Vintè Alumnes que causen baixa del centre

1. En el cas d’alumnes que durant el curs escolar 2022-2023 causin baixa del centre, l’ajut es pagarà proporcionalment al nombre de mesos escolaritzats sempre que es compleixin les condicions per ser beneficiaris.

2. En el cas d’alumnes que causin baixa i obtenguin plaça en un altre centre educatiu privat, podran sol·licitar els ajuts d’escolarització com a alumnes d’incorporació tardana.

​​​​​​​Vint-i-unè Reintegrament dels ajuts

1. D’acord amb el que disposen l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 21 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 ja esmentada, pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats que ha rebut la persona beneficiària i l’exigència, si n’és el cas, de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament en els casos que estableix l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. El procediment de reintegrament s’ha d’iniciar d’ofici per resolució de l’òrgan competent i s’ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de les particularitats que s’estableixen en el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en les disposicions reglamentàries de desplegament i en la legislació de finances.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vint-i-dosè Custòdia i destrucció de documents

Els centres docents de la xarxa complementària han de custodiar les sol·licituds i la documentació adjunta durant un termini de cinc anys. Transcorregut aquest termini, s’han de destruir, d’acord amb les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d’avaluació als centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Documents adjunts