Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al municipi de Palma (Exp. AMBDE 2022/124)

    Número de registre 4045 - Pàgines 20247-20248

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de les Illes Balears de 17 de maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació per a la transformació social per a l’any 2022

    Número de registre 4026 - Pàgines 20249-20250

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Natación corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 4066 - Pàgina 20251

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 230/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de febrer de 2022 que desestima parcialment el recurs d'alçada interposat contra la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 29 de juny de 2021 per la qual s'aprova la llista definitiva de mèrits en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia (BOIB núm. 86, de 1 de juliol de 2021)

    Número de registre 4054 - Pàgina 20252

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de la Resolució de 17 de maig de 2022 del Conseller de Medi Ambient i Territori de convocatòria pública de subvencions a centres educatius no universitaris de les Illes Balears per a activitats d’educació ambiental per a l’exercici de 2022

    Número de registre 4031 - Pàgina 20253

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 57 de data 11 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4108 - Pàgines 20254-20256

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2021/10766Z i 2021/21872B per infracció de la normativa en matèria de pesca

    Número de registre 4104 - Pàgina 20257

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Extracte de la resolució de dia 17 de maig de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), relatiu a l’aprovació de la convocatòria pública dels Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social 2022

    Número de registre 4116 - Pàgines 20258-20262

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 1/2022 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit (SUP01/2022)

    Número de registre 4046 - Pàgina 20263

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Modificació Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 4043 - Pàgina 20264

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de la convocatòria de subvencions destinades al transport escolar 2022

    Número de registre 4068 - Pàgines 20265-20266

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases reguladores de subvencions als pares d'alumnes dels centres escolars del terme de Felanitx per adquirir dispositius digitals

    Número de registre 4069 - Pàgines 20267-20269

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de la convocatòria de subvencions a associacions de comerciants i empresaris del municipi de Felanitx

    Número de registre 4070 - Pàgines 20270-20271

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de la convocatòria de les subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres docents del terme de Felanitx per a la realització d'activitats extraescolars 2022

    Número de registre 4071 - Pàgines 20272-20273

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions destinades a la realització d'activitats dins el programa d'atenció sociocultural de les persones majors del municipi de Felanitx per a l'any 2022

    Número de registre 4072 - Pàgines 20274-20275

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions destinades a les associacions municipals que realitzen activitats que fomenten la participació ciutadana per a l'any 2022

    Número de registre 4073 - Pàgines 20276-20277

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases reguladores de les subvencions als centres escolars del terme de Felanitx de 2022

    Número de registre 4074 - Pàgines 20278-20279

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions destinades ala realització d'activitats dins el programa d'atenció sociocultural de mestresses de casa per a l'any 2022

    Número de registre 4075 - Pàgines 20280-20281

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions per finançar despeses de manteniment de centres de primer cicle d'educació infantil, durant l'exercici de 2022 en l'àmbit del terme municipal de Felanitx

    Número de registre 4076 - Pàgines 20282-20283

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura, l’ornitologia i ornicultura per l’any 2022

    Número de registre 4077 - Pàgines 20284-20285

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases per a la concessió d’ajudes a agrupacions folkloriques de ball tradicional de Felanitx per al foment i difusió del folklore i la cultura popular felanitxera, any 2022

    Número de registre 4078 - Pàgines 20286-20287

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions 2022 per a la restauració i rehabilitació de façanes d'immobles del nucli urbà de Felanitx, s’Horta, Cas Concos i Portocolom

    Número de registre 4079 - Pàgines 20288-20292

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions 2022 per a la realització d’obres de conservació, restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles ubicats en el centre històric de Felanitx

    Número de registre 4080 - Pàgines 20293-20296

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de subvencions a entitats esportives per a la realització d'activitats esportives durant l'any 2022

    Número de registre 4081 - Pàgines 20297-20298

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Correcció de l'anunci relatiu a l'exposició pública de l'aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 4150 - Pàgina 20299

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Exposició pública Padró de la Taxa per llicènicia d'ús i explotació d'Auto-Taxi per a l'exercici 2022

    Número de registre 4033 - Pàgina 20300

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Cobrament, en període voluntari, de rebuts corresponents al padró de Taxa sobre servei d'Auto-Taxi, corresponent a l'exercici 2022

    Número de registre 4034 - Pàgina 20301

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial del projecte d'obres denominat Millora Cementiri Municipal

    Número de registre 4038 - Pàgina 20302

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 3906 (BOIB 64 de data 17-05-2022) del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1431. Aprovació projecte de substitució coberta nord-oest del mercat de Pere Garau

    Número de registre 4160 - Pàgina 20303

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial expedient 8/2022 crèdit extraordinari

    Número de registre 4047 - Pàgina 20304

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Informació pública de la cessió gratuïta d'un solar a la Conselleria de Salut i Consum

    Número de registre 4092 - Pàgina 20305

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general num 2, reguladora de la circulació, els vehicles a motor i la seguretat vial

    Número de registre 4093 - Pàgina 20306