Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Son Magraner, de 4,55 MWp i 3,7 MWn, ubicat en el polígon 15, parcel·la 118, Son Espanyol, al terme municipal de Palma (RE005/21)

    Número d'edicte 3773 - Pàgines 18454-18456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 3774 - Pàgines 18457-18462

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 3771 - Pàgines 18463-18464

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Diplomats i Diplomades en Treball Social i Assistents Socials de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears

    Número d'edicte 3784 - Pàgines 18465-18490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

    Número d'edicte 3783 - Pàgines 18491-18494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts per a fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears

    Número d'edicte 3776 - Pàgines 18495-18499

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de maig de 2022 per la qual es disposa la inscripció en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i en el Registre de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d’Educació i Formació Professional, del canvi de denominació de l’adreça del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Joan Veny i Clar, de Campos

    Número d'edicte 3787 - Pàgines 18500-18501

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2022 per la qual es revoca l’autorització del CEI Coletinas Palma

    Número d'edicte 3788 - Pàgines 18502-18503

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de maig de 2022 sobre l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 3718 - Pàgines 18504-18524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2022 per la qual es determinen les característiques generals del programa de diversificació curricular i es regula el procediment per sol·licitar-ne la implantació als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics

    Número d'edicte 3741 - Pàgines 18525-18536

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de dia 2 de maig de 2022 del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI), es dicten les normes específiques i s’aprova el calendari d’admissió per al curs acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 3785 - Pàgines 18537-18548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU, aprovada per l’Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori

    Número d'edicte 3738 - Pàgines 18549-18553

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 9 de maig de 2022 per la qual s’incorporen al Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB) les embarcacions de la modalitat d’arts menors de les Confraries de pescadors d’Alcúdia, Cala Rajada, Porto Colom i Santanyí

    Número d'edicte 3759 - Pàgines 18554-18556

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 5 de maig de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears

    Número d'edicte 3733 - Pàgina 18557

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Resolució del director gerent del Consorci de Transports de Mallorca per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci de Transports de Mallorca en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 3715 - Pàgina 18558

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 d’agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020

    Número d'edicte 3501 - Pàgines 18559-18560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits en el primer quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 3745 - Pàgina 18561

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord de l’aprovació de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2022

    Número d'edicte 3704 - Pàgines 18562-18582

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera

    Número d'edicte 3713 - Pàgines 18583-18586

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases per la convocatòria de subvencions dirigides a associacions d’immigrants, cases regionals, i altres associacions sense ànim de lucre, radicades a l’illa de Formentera per l'any 2022

    Número d'edicte 3777 - Pàgines 18587-18593

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es determina el règim de dedicació del conseller del Grup Mixt

    Número d'edicte 3721 - Pàgina 18594

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de modificació del Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 3798 - Pàgina 18595

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de delegació de les funcions de la Secretaria de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

    Número d'edicte 3799 - Pàgina 18596

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució d’aprovació de les indemnitzacions a percebre per l’assistència a les reunions dels membres del jurat que ha de proposar els Premis a pràctiques exemplars en Responsabilitat Social del Consell de Mallorca

    Número d'edicte 3796 - Pàgines 18597-18598

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 4 de maig de 2022, per la qual es convoca la concertació social del servei socioeducatiu d’inserció laboral per a persones menors d’edat de 14 a 17 anys

    Número d'edicte 3712 - Pàgines 18599-18616

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 4 d’abril de 2022, relativa a la creació d’una nova unitat funcional amb autonomia de gestió en la Residència de Pòrtol de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 3737 - Pàgines 18617-18618

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Formalització de l'encàrrec a mitjà propi per a la gestió del servei de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat al litoral del terme municipal de Calvià a l'empresa municipal Limpiezas Costa de Calvià, SA

    Número d'edicte 3597 - Pàgines 18619-18620

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Oferta pública d'ocupació 2022

    Número d'edicte 3726 - Pàgina 18621

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva creació d’una plaça de treballador/a familiar del Departament de Serveis Socials. Exp 1024/2022

    Número d'edicte 3775 - Pàgines 18622-18623

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027

    Número d'edicte 3740 - Pàgines 18624-18634

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació plantilla 2022 (creació plaça d'auxiliar de clínica)

    Número d'edicte 3722 - Pàgina 18635

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Maria de la Salut

    Número d'edicte 3717 - Pàgina 18636

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Resolució d'Alcaldia núm.0267 de data 10 de maig de 2022 d'aquest Ajuntament, d’aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l’Ajuntament de Sencelles

    Número d'edicte 3779 - Pàgines 18637-18638