Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte d’agrupació fotovoltaica formada pels parcs Gea Sur de 2.160 kWn i Gea Norte de 2.280 kWn ubicats al polígon 2 parcel·la 1 de Son Servera (RE034/19 i RE035/19)

    Número de registre 3116 - Pàgina 18639

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia de l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum AU-00162/2021 en 53,01 kWp i 50 kWn, sense excedents, a la coberta de l’hotel Ibiza Gran Hotel, en el terme municipal d’Eivissa, promogut per Cálida Ibiza SA (AU-00607/2022)

    Número de registre 3607 - Pàgina 18640

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 126,04 kWp i 105 kWn, amb excedents sense compensació i limitació d’abocament a 100 kW, sobre la coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de Son Servera, promogut per Jumari, SA (AU-00324/2022)

    Número de registre 3723 - Pàgina 18641

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius (programes 1, 2 i 3)

    Número de registre 3772 - Pàgines 18642-18657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2964/2020 relativa a la sol·licitud d’autorització d’abocament de l’efluent de l’EDAR Calvià a la llera del torrent Son Boronat, al terme municipal de Calvià

    Número de registre 2418 - Pàgina 18658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió de aigües subterrànies per a dessalinització per òsmosi inversa per a subministrament públic (núm. d’expedient CAS_1706) sobre els sondeigs A_S_8571, A_S_8572, A_S_8573 i A_S_8574 per extracció d’aigua salada, situats al Camí des Salinar al terme municipal d’Andratx

    Número de registre 3507 - Pàgina 18659

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 169 de data 27 d’ abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3730 - Pàgines 18660-18661

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, de data 10 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a la prevenció dels danys en boscos produïts per incendis, desastres naturals i catàstrofes, per el any 2019

    Número de registre 3753 - Pàgines 18662-18664

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes REVT1, de data 29 d’abril de 2022, sol·licitada a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 11 de novembre de 2016, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, per als anys 2016-2020

    Número de registre 3754 - Pàgines 18665-18668

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 27 d’ abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de gener de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de la lluita biològica, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3780 - Pàgines 18669-18671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació Pública de l'aprovació de les bases d'adjudicació dels habitatges propietat d’ IBAVI en totes les Illes Balears, en règim de lloguer, per a persones menors de 35 anys

    Número de registre 3709 - Pàgines 18672-18679

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l'aprovació de les bases d'adjudicació de 23 habitatges de la promoció 23 H Santanyí en règim de lloguer

    Número de registre 3710 - Pàgines 18680-18682

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Relació de convenis subscrits

    Número de registre 3763 - Pàgina 18683

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «NEPTUN», situada al Club Nàutic Ca’n Picafort, Mallorca

    Número de registre 3769 - Pàgina 18684

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació «HARMONY», situada al Club Nàutic Ca’n Picafort, Mallorca.

    Número de registre 3770 - Pàgina 18685

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00021735C

    Número de registre 3327 - Pàgina 18686

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00005385H

    Número de registre 3330 - Pàgina 18687

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00010549G

    Número de registre 3335 - Pàgina 18688

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00004561V

    Número de registre 3336 - Pàgina 18689

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l'aprovació per resolució núm. 2022000010 de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa, en data 5 de maig de 2022 de les bases i la convocatòria dels Premis Vuit d'Agost, any 2022

    Número de registre 3742 - Pàgines 18690-18691

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Tràmit d’informació pública de l’aprovació del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural de Formentera 2022-2023

    Número de registre 3746 - Pàgina 18692

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Informació pública relativa a l’aprovació de l’ordenança sancionadora de la venda ambulant no autoritzada a l’illa de Formentera

    Número de registre 3747 - Pàgina 18693

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 9-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 3720 - Pàgines 18694-18695

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça, camps d'ensinistrament de cans i refugis de fauna del Consell de Menorca corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 3791 - Pàgina 18696

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic la modificació de crèdit 09/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 5 de maig de 2022

    Número de registre 3734 - Pàgina 18697

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/2359

    Número de registre 3761 - Pàgina 18698

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa

    Número de registre 3703 - Pàgina 18699

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial del Reglament de carrera professional de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 3701 - Pàgina 18700

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Informació pública modificació acord regulador carrera professional empleats Ajuntament

    Número de registre 3762 - Pàgina 18701

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Exposició al públic del projecte tècnic per dur a terme el contracte d'obres per a l'execució del projecte de construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària a Inca

    Número de registre 3714 - Pàgina 18702

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària, suplement de crèdit SC 03/22

    Número de registre 3778 - Pàgina 18703

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Extracte de la Resolució de la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de Maó núm. DA/2022/0001453, de 26 d’abril, per la qual es convoca el Premi Ciutat de Maó d'Escultura 2022 i s'aproven les bases reguladores (Exp.: E0664-2022-000001)

    Número de registre 3755 - Pàgina 18704

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial del Reglament del control horari del personal de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 3781 - Pàgina 18705

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.1 (exp. 84/2022) en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 3782 - Pàgina 18706

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Informació pública expedient aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei urbà-interurbà de viatjers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja – Expt. 489/2022

    Número de registre 3765 - Pàgina 18707

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Informació pública expedient aprovació inicial de la creació del Cos de Policia Local de Sant Joan de Labritja – Expt. 397/2022

    Número de registre 3766 - Pàgina 18708

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Informació pública expedient aprovación provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana – Expt. 371/2022

    Número de registre 3767 - Pàgina 18709

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exposició pública expedient aprovació inicial de l’Estudi de Detall en el nucli urbà del sector Allà Dins de la parròquia de Sant Vicent en Sant Joan de Labritja – Expt. 1525/2017

    Número de registre 3768 - Pàgina 18710

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica relatiu a la concessió del servei públic de manteniment del camp d'esports de Ses Ramones de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 3706 - Pàgina 18711

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275

   • Acord de devolució de prestacions indegudes. Reclamació de deute a treballador

    Número de registre 2555 - Pàgina 18712