Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Ordre 12/2022 del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de maig de 2022 per la qual es disposa la posada en funcionament del Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual

    Número d'edicte 3789 - Pàgines 18274-18275

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es modifiquen els annexos 1, 3, 5 i 6 del Decret 42/2021, d’11 d’octubre, pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 3760 - Pàgines 18276-18287

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 01/22 SUP 01/22)

    Número d'edicte 3757 - Pàgines 18288-18289

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit definitiva 5/2022 per crèdit extraordinari i suplement

    Número d'edicte 3711 - Pàgina 18290

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3700 - Pàgines 18291-18302

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l’acord per la modificació del Reglament per a la creació i regulació dels registres de concessions i drets d’ús en exclusiva dels aparcaments públics municipals situats en l’edifici del Mercat Cobert i en la Plaça Mallorca

    Número d'edicte 3793 - Pàgina 18303

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ASU 32/04 Sa Talaia Nord, del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 3749 - Pàgines 18304-18305

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ASU 34/03 Bosc d’en Frit del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 3750 - Pàgines 18306-18307

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 3751 - Pàgines 18308-18309

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 3732 - Pàgines 18310-18311

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva expedient 5/2022 suplement de crèdit i expedient 6/2022 crèdit extraordinari

    Número d'edicte 3795 - Pàgina 18312