Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 3790 - Pàgina 18313

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A i a la part B de la primera prova

    Número de registre 3735 - Pàgines 18314-18373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova

    Número de registre 3736 - Pàgines 18374-18399

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció dels errors advertits en la Resolució de 28 de desembre de 2021 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 3728 - Pàgines 18400-18401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant Resolució de 28 de gener de 2022 (BOIB núm. 25, de 15 de febrer)

    Número de registre 3748 - Pàgines 18402-18403

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en reumatologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 3743 - Pàgines 18404-18407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en geriatria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 3744 - Pàgines 18408-18410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 9 de maig de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça temporalment desatesa de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 2/2022)

    Número de registre 3786 - Pàgines 18411-18412

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 6 de maig de 2022, relativa a la modificació de la composició del Tribunal Qualificador de la borsa extraordinària única de l’especialitat de Fisioteràpia

    Número de registre 3739 - Pàgines 18413-18414

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Convocatòria i Bases de Selecció de Personal - Procediment selectiu de professionals en treball familiar a efectes de constituir una borsa extraordinària i urgent, mitjançant concurs. Expedient 2221/2022

    Número de registre 3792 - Pàgines 18415-18424

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la relació de persones aspirants admeses que reuneixen tots els requisits de les bases específiques del procés de selecció per a la constitució d'un procés selectiu per a cobrir sis places de Policia Local, funcionari de carrera

    Número de registre 3731 - Pàgines 18425-18431

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Rectificació de les bases de la convocatòria per contractar un agent de corresponsabilitat i conciliació per a l'any 2022

    Número de registre 3794 - Pàgines 18432-18433

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament del tribunal per plaça inspector o inspectora de la Policia Local

    Número de registre 3752 - Pàgina 18434

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Anunci de l'ordre de prelació definitiu i constitutiu de la borsa d'ocupació

    Número de registre 3764 - Pàgina 18435

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de directors/es de lleure, per cobrir laboralment les possibles necessitats de personal de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 3707 - Pàgines 18436-18444

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de monitors/es de lleure, per cobrir laboralment les possibles necessitats de personal de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 3708 - Pàgines 18445-18453