Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge dia 12 de gener de 2022 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

    Número de registre 200 - Pàgina 1607

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge dia 12 de gener de 2022 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

    Número de registre 204 - Pàgina 1608

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

    Número de registre 246 - Pàgina 1609

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Expedient núm: 15808/2021. Nomenament funcionari carrera

    Número de registre 188 - Pàgina 1610

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Expedient núm: 15807/2021, Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 191 - Pàgina 1611

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Nomenament personal eventual, assessor de medi ambient de l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 202 - Pàgina 1612

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació del Decret núm. 2019-0898 de data 26 de juny de 2019, referent a la composició de la Junta de Govern Local

    Número de registre 224 - Pàgina 1613

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar administratiu per al FOGAIBA

    Número de registre 227 - Pàgines 1614-1621

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de 21 d’octubre per la qual es constitueixen les dues borses extraordinàries (preferent i subsidiària) de personal funcionari interí d’agents covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 205 - Pàgines 1622-1633

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 per la qual s’adjudica pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoria de infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 206 - Pàgina 1634

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 por la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria, se publica la llista de persones incloses en la segona crida de l’examen i es fixa la data i la seu de la prova

    Número de registre 231 - Pàgines 1635-1638

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 248 - Pàgines 1639-1640

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per cobrir substitucions, vacances i llicències de curta durada de personal laboral de treballador/a familiar mitjançant el procediment d’oposició

    Número de registre 219 - Pàgines 1641-1647

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per cobrir substitucions, vacances i llicències de curta durada de funcionari interí/na d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposició

    Número de registre 220 - Pàgines 1648-1654

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Estimació parcial del recurs de reposició contra les bases per a la constitució d’una borsa extraordinària de treball de persones funcionàries interines de l’escala d’administració especial, amb categoria professional de coordinador/a d’activitats esportives

    Número de registre 221 - Pàgines 1655-1656

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel torn lliure per a la cobertura de dues places d'Animador/ra Sociocultural

    Número de registre 240 - Pàgines 1657-1658

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel torn lliure per a la cobertura de una plaça d'Enginyer/a Agrònom/ma. Taxa de reposició

    Número de registre 241 - Pàgines 1659-1660

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel torn lliure per a la cobertura de una plaça d'Enginyer/a Agrònom/ma. Taxa d’estabilització

    Número de registre 243 - Pàgines 1661-1662

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació del borsí extraordinari TAE mitjà d’Intervenció Social per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l’Administració Especial de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 244 - Pàgina 1663

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 10 de gener de 2022 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen els plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, per a l’any 2022

    Número de registre 211 - Pàgines 1664-1677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 10 de gener de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any 2022

    Número de registre 155 - Pàgines 1678-1706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 10 de gener de 2022 per la qual s’aprova l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació FIOP per a l’any 2022

    Número de registre 147 - Pàgines 1707-1714