Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d’un despatx del Casal Ernest Lluch a favor de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO (Exp. SP 194/2021 GRA)

    Número d'edicte 247 - Pàgines 1715-1717

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’autoritza l’acceptació de la cessió gratuïta de la part segregada de la parcel·la cadastral 07003A004000140000LZ, considerada sistema general d’equipament públic docent en sòl urbà, per ubicar-hi el futur Centre Integrat de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme en el terme municipal d’Alcúdia

    Número d'edicte 249 - Pàgines 1718-1719

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundación Aldaba per al servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025

    Número d'edicte 186 - Pàgines 1720-1724

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Tutelar Demà per al servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025

    Número d'edicte 187 - Pàgines 1725-1729

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Correcció d’error material advertit en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s’actualitza el procediment que s’ha de seguir per reconèixer la compensació als arrendadors i propietaris afectats per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial que preveuen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

    Número d'edicte 201 - Pàgines 1730-1731

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 10 de gener de 2022 en què es corregeix una errada en la Resolució de 23 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE

    Número d'edicte 230 - Pàgines 1732-1733

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Relació dels convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de 2021 per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número d'edicte 239 - Pàgina 1734

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Fundació en el tercer quadrimestre de 2021

    Número d'edicte 226 - Pàgina 1735

  • CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

   • Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca i l’ajuntament des Migjorn Gran mitjançant el qual s’estableix el règim jurídic aplicable la pèrdua voluntària de la condició d’associat de l’ajuntament des Migjorn Gran al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’illa de Menorca

    Número d'edicte 235 - Pàgines 1736-1741

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Feina de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 49 - Pàgines 1742-1748

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució de Batlia núm. 723/2021, de data 27/12/2021 de delegació de compentències

    Número d'edicte 228 - Pàgina 1749

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-764 creació llocs de feina a l’àrea delegada d’Educació i Política Lingüística

    Número d'edicte 196 - Pàgines 1750-1752

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-768 modificació lloc de feina cap de comandament operatiu scis

    Número d'edicte 232 - Pàgines 1753-1755

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-765 modificació lloc de feina de cap de secció dels serveis jurídics

    Número d'edicte 233 - Pàgines 1756-1758

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI09-03 Façana Marítima. Acord de declarar l'anul·lació del projecte de reparcel·lació voluntària de la UA-FM 2 aprovada el 16/12/09 a l'àmbit de la Façana Marítima, en compliment de sentència judicial

    Número d'edicte 250 - Pàgines 1759-1760